Home
 

Historické Mega stretnutie PÁNA v Nakuru a čo to znamená pre náš národ?

MEGA GRAND PREBUDENECKÉ STRETNUTIE 

v NAKURU, KENI

PREBUDENECKÉ STRETNUTIA sa konali v dňoch: 26.-28. AUGUST 2016

5. Konferencia Pastorov a služobníkov evanjelia dňa: 29. AUGUST 2016

 Drahí bratia a sestry, 

je to požehnanie, že Vám môžem ako očitý svedok priniesť svedectvá a zdieľať sa s vami o tom, čo som videla v Keni, v národe PREBUDENIA, pod OTVORENÝM NEBOM. 

To je tak úžasné, že nie je ľahké nájsť slová, ako to opísať. Zaiste, toto je Neskoršia Sláva, a dážď DUCHA SVÄTÉHO, ktorý videli starozákonní Proroci v Biblii! 

Moja modlitba je, aby sme mohli vidieť všetku tú krásu BOŽIU na Slovensku kvôli PREBUDENIU POSLEDNÝCH DNÍ, aby prišlo prebudenie aj do nášho národa, aké teraz vidíme v Keni. Pretože PREBUDENIE posledných časov nie je zasľúbené iba pre Keňu, ale pre každého, koho srdce očakáva na PÁNA JEŽIŠA a túži žiť v pokání, svätosti a čistote pred PÁNOM. 

Požehnaní veriaci, ktorí verne nasledujete Zbor Pokánia a Svätosti, viete, že pred týmto historickým prebudeneckým stretnutím Pána, náš PÁN nepretržite hovoril v mnohých proroctvách JEHO Služobníkovi PROROKOVI o tomto historickom grand mega prebudeneckom mítingu. Môžete si nájsť a prečítať na stránke: www.repentslovakia.com v rubrike ” proroctvá “, hľadajte pred dátumom 26. august 2016.

 PÁN  oznámil JEHO PROROKOVI rôzne detaily mítingu, ukázal množstvo ľudí, aj s detailami ochorení, ktoré náš PÁN uzdraví, zjavil mu, že keď príde na stretnutie, tak sa nebo otvorí a vyleje náš PÁN na prítomných JEHO zasľúbený Pozdný dážď DUCHA SVÄTÉHO, že PÁN otvorí nebo a príde na JEHO ľud Oheň DUCHA SVÄTÉHO, všetky tieto proroctvá PÁNA sa naplnili a ešte oveľa viacej, nad naše očakávania. Zaplavila nás obrovská radosť! Aj to bolo hovorené v jenom z proroctiev.

V Nakuru sme videli obrovské množstvo ľudí, milióny, ktorí čakali na PÁNA a Služobníka PÁNA, Posla nášho PÁNA, čakali trpezlivo a spali na ohromne veľkom priestranstve pred štadiónom, na zemi a verne očakávali na historické prebudenecké stretnutie PÁNA. Celé mesto Nakuru bolo krásne dekorované s mnohopočetnými výzdobami plagátov, výzdobou živých kvetov, balónmi a ľudia v uliciach skandovali a vítali v meste BOŽIEHO SLUŽOBNÍKA,  ktorého PÁN poslal, dokonca sám PÁN vybral miesto konania JEHO mítingu, nevedeli sa dočkať stretnutia PÁNA. Toto je úžasné sledovať, ako milióny ľudí sa teší a očakáva stretnutie nášho PÁNA, ako milujú PÁNA JEŽIŠA KRISTA.

Historické prebudenecké stretnutie PÁNA vysielala na živo aj televízia v Keni, aj internetové vysielanie na živo mohli sledovať národy na tejto Zemi. Do Keni pricestovali Pastori, služobníci evanjelia a veriaci z rôznych národov sveta, prišli prezentovať svoje národy pred PÁNA, z rôznych kontinentov. Zo Slovenska sme prišli 5 členná skupina, prišla aj skupina z Česka, ďalej z mnohých, mnohých národov Európy, Južnej a Severnej Ameriky, vrátane Kanady, Nového Zélandu, Austrálie, Južnej Kórei bola početná skupina pod vedením Arcibiskupa Arthura Parka, dokonca z ostrova Grenada, Francúzska Quinea, Mexika, Ruska, dokonca Pastori z Taiwanu a Číny!, … každý so svojimi vlajkami sme sa prezentovali pred prítomnosťou PÁNA! Aké úžasné a ohromné! 

Náš BOH nás dokonale všetkých chránil. Zároveň bola zabezpečená aj maximálna bezpečnosť pre nás všetkých, bezpečnostnými zložkami, všetko vždy išlo v pokoji. Ľudia stáli popri ceste a uctievali a vítali DUCHA SVÄTÉHO, DUCHA PÁNA.

Ľudia boli uzdravovaní a oslobodzovaní dokonca už aj pred mítingom, presne, ako bolo prorokované, ľudia prichádzali už 2 týždne pred historickým stretnutím PÁNA, aby uctievali PÁNA, spievali mu chvály, plakali v pokání, pôstili sa ( suché pôsty ),  obrovské množstvo ľudí sa krstilo pred mítingom PÁNA, … KRST POKÁNIA NA ODPUSTENIE HRIECHOV ( Lukáš 3:3 ), dávali si posväcovať svoje manželstvá aj deti, ľudia, ktorí tam prišli už 2 týždne pred mítingom hladní a smädní po Bohu, ani sa už nevracali domov! Ostali tam takto na zemi nocovať  noc čo noc a očakávali HISTORICKÝ MÍTING NÁŠHO BOHA! Mnohí prinášali svojich chorých, slepých, hluchých, nemých, paralyzovaných, chromých, s nádormi, tých, ktorým už lekári nedokážu pomôcť, HIV pozitívnych a atď, tých prinášali ku bráne č. 1, ako to bolo oznámené a zaevidovali ich zdravotný stav, v ktorom prišli a po uzdravení PÁNOM tak máme možnosť vidieť teraz obrovské uzdravenia a oslavovať PÁNA, že prišiel, aby uzdravil JEHO ĽUD! na JEHO SLÁVU! Akému Ohromnému a Mocnému Bohu slúžime! Množstvo uzdravení na Historickom stretnutí PÁNA môžete sledovať na tejto stránke, kde budú postupne pridávané ďalšie a ďalšie svedectvá na SLÁVU nášho PÁNA! Ako BOH miluje ľudí, akú lásku má k tým, ktorí sú pripútaní na lôžko a plačú k nemu dňom a nocou a nemajú peniaze ani na cestu do nemocnice, ako miluje vdovy a siroty, ktorí plačú k NEMU dňom a nocou a nemajú nikoho, kto by im pomohol, spoliehajú sa a čakajú iba na BOHA! ( rubrika PÁN JEŽIŠ LIEČI ) 

BOLO TO TAK OBROVSKÉ, OHROMNÉ A VEĽKÉ, že teraz nasledujúce 4 mesiace v Zboroch Pokánia a Svätosti celoglobálne oslavujeme veľkolepé uzdravovania nášho PÁNA JEŽIŠA, počas ktorého náš PÁN bude pokračovať v uzdravovaniach! Pripojte sa a oslavujte nášho PÁNA A JEHO DIELO, KTORÉ PRE NÁS DOKONAL NA KRÍŽI! Neustále sú ohlasované nové a nové uzdravovania!!! SLÁVA PÁNOVI JEŽIŠOVI! AKÉ ÚŽASNÉ A OHROMNÉ! VĎAKA PÁN JEŽIŠ! 

Keď Prorok BOŽÍ oznamoval tento historický prichádzajúci míting PÁNA v Nakuru a opakovane hovoril nové a nové proroctvá, zapojilo sa ohromné množstvo služobníkov PÁNA do príprav na toto historické prebudenecké stretnutie PÁNA v Nairobi, v Nakuru, v Keni. Keď prichádza prebudenie, nieje čas na spánok, mnohí pracovali neúnavne aj na úkor svojho spánku, aby bolo všetko dokonale pripravené na stretnutie PÁNA. Ohromné množstvo Pastorov a kresťanov z národov a kontinentov celej Zeme začali posielať do Kene letenky a oznamovať čas ich príchodu do Nairobi v Keni. O celý náš pobyt, od príchodu na letisko až po odchod na letisko, o všetkých nás sa veľmi príkladne a pokorne starali Pastori a služobníci, usporiadatelia zo Zboru Pokánia a Svätosti celé dni a noci, neúnavne tak slúžili PÁNOVI. Veľmi radostne sa snažili slúžiť nám všetkým, ako hosťom nášho PÁNA JEŽIŠA KRISTA A JEHO PROROKA. Ubytovanie v hoteloch, stravu, nápoje a dopravu v Keni, všetko sme mali všetci zadarmo ako hostia nášho PÁNA JEŽIŠA KRISTA! Aký úžasný a VEĽKÝ JE NÁŠ PÁN! Nech PÁN veľmi žehná všetkým, ktorí sa takto zapojili do neúnavnej prípravy pre nás všetkých zahraničných Pastorov a kresťanov! 

Ako hovoril náš PÁN svojmu služobníkovi PROROKOVI, v prvý deň historického mítingu PÁNA, nebo sa otvorilo a oheň DUCHA SVÄTÉHO zostúpil na stretnutie PÁNA a masívne počty uzdravených ľudí prichádzalo vydať svedectvo o uzdravení na Oltár PÁNA, čoho sme my všetci boli svedkami. 

 

V prvý deň na Oltári PÁNA MOCNÝ PROROK BOŽÍ Dr. Owuor znovu opakovane ohlasoval, že na druhý deň príde Oblak BOŽEJ Slávy a otvorí sa Nebo a bude pršať Pozdný Dážď DUCHA SVÄTÉHO!, ktorý sa vyleje na nás. Boli sme pripravení a čakali sme a ku koncu stretnutia sme sa dočkali, kedy počas slnečného svetlého dňa prišiel iba ponad nás tmavý hustý Oblak Božej  Slávy, ktorý zaiste vzbudzoval bázeň pred HOSPODINOM a vylial sa na nás POZDNÝ DÁŽĎ DUCHA SVÄTÉHO, tak dlho očakávaný podľa zasľúbenia Biblie, čo môžete vidieť na tomto videu: 

Potom tretí deň nás čakala 5. Medzinárodná konferencia Pastorov a služobníkov Evanjelia a my sme očakávali na čerstvý, horúci chlieb z Neba, od Božieho trónu. PÁN hovoril veľmi dôležitú správu, SPRÁVU TEJTO HODINY pre Cirkvi Kristove celoglobálne ( prenos bol vysielaný celoglobálne ), PÁN hovoril skzre JEHO POSLA, PROROKA na veľmi horúcu tému o príprave Slávneho Spravodlivého rúcha na Svadbu Baránkovú ( Zjavenie Jána 19: 8A dalo sa jej, aby sa obliekla do čistého a nádherného kmentu, lebo tým kmentom sú skutky spravedlivosti svätých. ) Vďaka PÁNOVI ZA TÚTO POŽEHNANÚ SPRÁVU PRE CIRKVI PÁNA. ( preklad bude onedlho na tejto web. stránke v rubrike ” mocné vyučovania” )

V Keni prepuklo obrovské prebudenie viac ako pred 10 rokmi, je to najväčšie prebudenie na tvári Zeme a udržiava sa Svätosťou. V Keni začalo prebudenie pokáním, skutočným pokáním, národným pokáním. V Keni prijalo PÁNA JEŽIŠA ako svojho PÁNA A SPASITEĽA viac ako 20 miliónov ľudí a Zbory Pokánia a Svätosti naďalej rastú, vďaka ovociu pokánia. 

Teraz, keď vieme, že toto prebudenie nie je iba pre národ Kene, ale aj pre všetkých, ktorí očakávajú príchod PÁNA  a pozdný zasľúbený dážď DUCHA SVÄTÉHO, čo to znamená pre nás?

Ako sa to dotklo vášho srdca drahí bratia a sestry?

Môžeme toto vidieť na Slovensku? 

Sme pripravení tiež činiť pokánie? Pokánie z hiechov, ktoré vstúpili do Cirkví PÁNA a  odstrániť to z Cirkví nášho PÁNA, navrátiť sa k PÁNOVI V POKÁNÍ, SVÄTOSTI A ČISTOTE? Navrátiť sa ku bázni – strachu pred HOSPODINOM, NAŠIM BOHOM.

Sme pripravení slúžiť nášmu PÁNOVI, keď príde dlho očakávané prebudenie, na úkor nášho spánku a dokonca aj na úkor práce ev. dovolenky? Sme pripravení? 

Sme pripravení neúnavne slúžiť PÁNOVI, sme pripravení urobiť čokoľvek a ukrižovať naše životy v rôznej službe PÁNOVI? 

 Požehnaní Bratia a Sestry, môžete tiež prispieť Vašim postojom, komentárom, vašim pohľadom, vašou túžbou, … na email: repentslovakia@gmail.com, alebo na t.č. 0948 288 495 Vďaka za Vaše požehnané príspevky.

Pán Vás žehnaj, 

Shalom

Pastor Anna 

Zbor Pokánia a Svätosti


Top