Home
 

KTO SME? PROFIL ZBORU

REPENT SLOVAKIA – MISIA, VÍZIA, MANDÁT a HNUTIE

MISIA – príprava Nevesty Baránkovej na príchod MESIÁŠA

VÍZIA zrodenia sa ohňa v srdciach veriacich na SLOVENSKU, s naliehavosťou presadiť Kráľovstvo nášho BOHA a JEHO SYNA JEŽIŠA KRISTA na Slovensku, skrze pokánie, spravodlivosť a Svätosť. ( Zjavenie Jána 11:15)

MANDÁT – pripraviť Nevestu Kristovu ( Cirkev Kristovu ) na Slovensku,  prehlasovať a oznamovať čoskorý príchod MESIÁŠA

Náš PÁN poslal JEHO Služobníka PROROKA Dr. OWUORA v tejto kritickej hodine v histórii Cirkvi, aby ohlasoval bezprostredne blízky návrat PÁNA JEŽIŠA KRISTA a to znie, ako jasná výzva k pokániu. 

SLOVENSKÝ NÁROD sa musí navrátiť naspäť k BOHU v pokáni a Svätosti a pripraviť sa na bezprostredne blízke vytrhnutie Cirkvi Kristovej. 

NEVESTA SA MUSÍ PRIPRAVIŤ!  –  Zjavenie Jána 19: 7-9, Malachiáš 3:7, 4:5-6, 

STE PRIPRAVENÍ?  – Matúš  24:44,  25:13

HNUTIE – medzidenominačný pohyb,  šíriť prebudenie Ducha Svätého, predzvesť návratu KRÁĽA všetkých kráľov, nášho PÁNA JEŽIŠA KRISTA – Joel 2:28-32 

Profil Zboru Pokánia a Svätosti:

 

PROROK BOŽÍ – ELIJÁŠ – Dr. DAVID E. OWUOR.

Malachiáš 4: 5

Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša,

prv ako prijde deň Hospodinov, veľký a strašný.  

*********************************************************************************

Zbor Pokánia a Svätosti, v ktorom je Boží muž Prorok Dr. Owuor v čele, je dnes ohromný globálny Zbor po celej tvári Zeme, pokrýva všetkých šesť kontinentov, zahŕňajúci aj Austráliu a Nový Zéland. 

Na úvodnej stránke nižšie nájdete Interview – 3 videá so služobníkom

PÁNA JEŽIŠA KRISTA o tom, ako si ho PÁN povolal a čo mu ukazoval…

Keď Muž Boží, Prorok Boží Dr. Owuor zahájil tento celoglobálny veľkolepý Zbor, bolo to prekvapenie pre telo Kristovo ( Cirkev ), pretože predložil všetky znaky novej misie, ktoré sa zrodili z ohromujúcej historickej návštevnosti samotného Boha.
V čase, keď modernizácia a post – modernizmus hlboko požiera integritu spásy, tento nový krok Boží priniesol znaky nezvyčajného stretnutia medzi Bohom a človekom, a to spôsobom, ktorý sa opakuje z Biblie.
V čase Jeho poslania, Pán BOH Všemohúci poveril svojho služobníka Dr. Owuora neúnavným hlásateľom svätého evanjelia, ktoré v podstate začal povolávať celú ľudskú rasu k pokániu a k svätému životu v Ježišovi Kristovi.
To je spôsob pevnej inštrukcie od Boha, ktorý zapríčinil, že Muž Boží, Prorok, zasiahol týmto hlásaním a prekvapil duchovnú krajinu ako búrka. Pretože prišiel, aby učil o pokání, karhá hriechy a v týchto prítomných dňoch odpadnutia cirkvi Zbor Božieho muža predkladá priame posolstvo na prípravu cesty pred príchodom Mesiáša. Táto neustála misia karhá sexuálne hriechy, klamstvá, nemorálnosti, falošných prorokov, falošných apoštolov, falošných učitelov, falošných pastorov, karhá lásku k peniazom nad lásku ku Kristovi, karhá evanjelium prosperity, tento Boží služobník neprišiel z jedného navštívenia, ale v dôsledku početných vytrvalých návštev samotného BOHA, v ktorých hovoril priamo ku svojmu služobníkovi Prorokovi prostredníctvom non – stop snov, vízií, a tiež priamo s Jeho strach naháňajúcim hlasom.

V jednej takejto návšteve, Pán BOH vzal svojho služobníka k svojmu trónu, prezentoval mu Archu Novej zmluvy Pána, pri ktorej Sláva Pánova sa objavila ako oblak Slávy na Tróne Milosti a hovoril s ním. Navyše, v ďalšej návšteve 2. 4. 2004 sa pred ním predstavil Ján Krstiteľ, pred Jeho služobníka a nariadil mu, aby išiel do štyroch končín zeme pripraviť národy na slávny príchod Mesiáša. Ako by toho nebolo dosť, BOH Všemohúci opäť v ohromnej návšteve, predstavil Jeho sluhovi Archu Novej zmluvy, a na jednej strane Trónu milosti sedeli Mojžiš, muž Boží, Elijáš,  Prorok Pána a na druhej strane Trónu milosti sedel Daniel, Prorok Hospodinov. Niet divu, že 5. júna 2005, v slnečný letný deň na Bukhungu štadióne v Kakamega, muž Boží, Prorok Pánov Dr. Owuor šokoval národ v Keni, keď stál priamo pred zhromaždením a prikázal nebu, aby sa otvorilo a uvolnilo dážď a pri tejto šokujúcej prapodivnej udalosti nebo v ten deň počúvalo muža a za menej ako jednu minútu sa otvorilo a vydalo podivný dážď, ktorý spadol presne na Bukhungu štadión a jeho areál. Až neskôr si ľudia uvedomili, že táto prapodivná udalosť bolo vlastne ohromujúce sa opakovanie biblických veršov v Biblii v 1 Kráľovi 18 : 16-45 , keď Eliáš, Prorok Hospodinov išiel obnoviť oltár Hospodinovi na hore Carmel.
Navyše, ako nedávno, 21. novembra 2012 muž Boží ohromil národ Kene, keď skrze rádio Jesus is Lord Radio –  http://www.jesusislordradio.info/  celoglobálne skrze celosvetový web odvážne predstavil, že na prebudenecké stretnutie v Kisumu, ktoré prichádzalo, dňa 31. decembra 2012, nebo sa otvorí a sám Všemohúci BOH príde v šokujúcom oblaku Jeho slávy, v ktorom predtým navštívil iba v Biblickom čase Mojžiša. 
A k ohromeniu všetkých, ktorí prišli z celého sveta, aby boli svedkami tejto šokujúcej prorokovanej udalosti, keď tento podstatný deň 31.decembra 2012 prišiel, BOH nebies, ocenil slová svojho služobníka Proroka, keď sa nebo otvorilo a hrôzostrašný oblak Božej slávy zostúpil rovno na Kisumu na prebudenecké stretnutie pri plnom dennom svetle . Pozri dole obrázok č.1.
Čo bolo ešte oveľa viac šokujúce, je skutočnosť, že ľudia boli schopní zachytiť obrovský oblak Božej slávy, keď zostúpil z neba na stretnutie, a od tej doby, celosvetový web bol zaplavený s týmto Oblakom Božieho navštívenia, pretože ľudia sú udivení, prekvapení a ohromení po celej Zemi.
pozri na youtube  – tu je jedno z videí:

https://www.youtube.com/watch?v=RV3MsWVCBcY

SPRÁVA
V strede týchto rekordných návštev, jedna vec sa nezmenila; že Pán neustále pokračoval dávať pokyny svojmu služobníkovi Prorokovi ohľadom žalostného stavu dnešných dňoch v cirkvi KRISTOVEJ. Podľa výrokov ohlásení Jeho služobníka Proroka človek može ľahko vidieť, že služobník Hospodinov bol skutočne poslaný ako vážny nárek pri aktuálnom ohrození stavu spásy , čo vidíme v dnešnej cirkvi celoglobálne. Vo svojich vyhláseniach, Boží Prorok jasne tvrdí, že nielenže rozkladajúci sa stav spásy preniká na kazateľnicu, ale aj hlboko do kresťanského životného štýlu. To je to, čo viedlo Proroka Hospodinovho chodiť posledných 10 rokov po celom svete, od krajiny ku krajine, kedy vytýka a karhá hriechy a zlo v cirkvi Kristovej. V odmietaní hriechov, muž Boží pokarhal a bedákal nad strašnou sexuálnou nemorálnosťou v cirkvách, falšou a klamstvami v Cirkvách, ( falošní služobníci ), láskou k peniazom nad láskou ku Kristovi a tým korešpondujúcim evanjeliom prosperity v Cirkvách, a všetky formy odpadnutia od viery, ktoré dnes sužujú cirkev Kristovu. Muž Boží, Prorok Hospodinov pokračuje vo vyučovaní posolstva o pokání a posvätení po celej Zemi dnes. Je však potrebné spomenúť hneď na začiatku, že táto správa o pokání a návratu ku svätosti, ktorú priniesol, zanechala horkú chuť v ústach kresťanov. V podstate to nerobí dobrý dojem na priemerného kresťana moderných dní! 

Avšak, to je naozaj úžasné si uvedomiť, že čím viac táto výzva k pokániu a svätosti vyvolala spomienku na dávnu svätú cirkev, tým viac predstavila svoj skrytý poklad, ktorý mu inak bol skrytý. Správa o pokání a svätosti, ktorú Boží muž prišiel kázať v podstate porodila neslýchanú formu oživenia biblických rozmerov. Vzhľadom k manifestácii tohto oživenia, obrovské liečebné pomazania boli uvolnené Bohom Všemohúcim na prebudeneckých stretnutiach Božieho Proroka ( pozrite sa na niektoré uzdravenia z mnoho početných v rubrike Pán Ježiš lieči ). Touto cestou veľa mrzákov vstalo a kráčalo, mnoho slepých oči bolo otvorených, vrátane najnovších, prebudeneckých  stretnutí, na jednom z nich veľmi dobre známy zástupca veliteľa, ktorý bol úplne slepý, sa mu oči otvorili priamo v plnej žiare živých kamier KTN televízneho priameho vysielania . V tomto historickom prebudení, hluchí a nemí neboli vynechaní, kedy mnoho škôl priniesli ich hluchých a nemých na prebudenecké stretnutie, hlava s rozštiepením bola úplne vyliečená, predtým nepočujúce uši sa otvorili a sa stali príliš citlivé na zvuk a potom sa pripojili deti do normálnych škôl.
V rámci týchto uzdravení je treba povedať, že zavŕšenie neprišlo pokiaľ pacienti s HIV / AIDS sa konečne uzdravili a vrátili sa k svojim lekárom a boli znovu testovaní pomocou Bioline , Zistite , Unigold , Long Elisa, celou cestou testami až do testov na DNA PCR HIV. Toto sa od tej doby stalo typickým znakom Zboru Proroka Hospodinovho, keď lekári cestovali až z NASCOP, CDC, Kemr , Waltera Reeda. Asistent riaditeľa pre zdravotnícke služby, vrátane námestníka riaditeľa zdravotníckej služby, Dr Catherine Wangui, prišli k Prorokovi Hospodinovmu sa priznať, že lekárska história / chorobopis pacientov  boli zastavené z dôvodu vyliečenia pacientov. 
Toto patrilo k posledným svedectvám, ktoré telo Kristovo počulo v tomto inak trpkom evanjeliu pokánia a svätosti po celej tvári zeme. Stalo sa tak milované, že sa to vyvinulo v divoký oheň, ktorý dnes pohlcuje doslova každý národ na tvári zeme, ako Pastori od národa k národu pokračujú v naliehavej prosbe, žiadajúc muža Božieho Proroka aby navštívil ich zem tiež s evanjeliom k návratu sa k spravodlivosti a čistote.
V tomto procese, malomocenstvo bolo očistené, krvácania prestali, skrátené ruky a nohy boli natiahnuté, paralytici vstali a chodili, nové oči boli stvorené takým spôsobom, akým sa to opakovalo z histórie Božieho slova.

Najdôležitejší je fakt, že PÁN Boh VŠEMOHÚCI hovoril so svojim služobníkom Prorokom o Slávnom príchode Mesiáša, keď si príde pre svoju cirkev.

To sa od tej doby stalo ústrednou témou Prorokovho posolstva, ako chodí od národa k národu, ktorý ich pripravuje na najočakávanejší Pánov príchod.
V jednej takej návšteve Pán Boh všemohúci zjavil svojmu služobníkovi Prorokovi dva zlaté slávne svadobné prstene na oblohe a slávne sväté rúcho, ktorým by mala byť Cirkev vyzdobená v tejto hodine.

KEŇA  – v Keni prepuklo obrovské prebudenie Ducha Svätého podľa zasľúbenia Božieho slova, Biblie, ktorému predchádzalo národné pokánie. V týchto dňoch je približne 20 miliónov kresťanov v Keni, ktorí sa hlásia a sú členmi tohto Zboru Pokánia a Svätosti, prijali Pána Ježiša ako svojho Pána a Spasiteľa a rozhodli sa žiť svätým životom podľa hlasu PÁNA, ktorý hovorí k cirkvi Kristovej skrze svojho služobníka Proroka, prestali počúvať iné hlasy, zhromaždili sa v národnom pokání vo vrecovine pred tvárou PÁNA, pokorili sa pred JEHO tvárou a činili pokánie za hriechy národa a následne tam prišlo obrovské prebudenie všetkých čias a uzdržiava sa aj naďalej kvôli tomu, že nasledujú svätosť a všetky inštrukcie dané JEHO PROROKOVI Dr. Owuorovi  podľa zasľúbenia Biblie, PROROKOVI V DUCHU ELIÁŠA pred príchodom veľkého a slávneho dňa nášho PÁNA. Dnes je v Keni v Zbore pokánia približne 15 000 Pastorov, 18 Biskupov a veľké množstvo Svätých Oltárov, Zborov Pokánia a Svätosti, ktorých počet stúpa každý týždeň. 

SLOVENSKO – Zbor Pokánia a Svätosti na Slovensku bol založený v roku 2013.  VĎAKA BOHU. 

Pastor Zboru – kontakt : 0948 288 495, email. repentslovakia@gmail.com

OBROVSKÁ VĎAKA  patrí BOHU, ktorý túži, aby sa Boží ľud obrátil k svätosti, pokániu, čistote a odvrátil sa od falošných služobníkov v cirkvách, falošných prorokov, evanjelistov, pastorov, liečiteľov, ktorí činia v cirkvách falošné zázraky, odvrátili sa od evanjelia prosperity a peňazí – čo je evanjelium od satana, od klamstiev v cirkvách, od sexuálnych hriechov, od nemorálností, od nahoty v cirkvi, od lásky k tomuto svetu, atď…

*    PÁN BOH VŠEMOHÚCI  posiela svojho služobníka PROROKA DR. OWUORA do štyroch končín tejto Zeme ohlasovať príchod MESIÁŠA a povoláva národy a Cirkvi v národoch tejto Zeme k pokániu, svätosti, čistote a spravodlivosti, aby sa pripravili na SLÁVNY DEŇ príchodu MESIÁŠA, nášho SPASITEĽA.  Malachiáš 4:5,

 *    PÁN hovoril svojmu Prorokovi Dr. Owuorovi proroctvá, z ktorých do  dnešného dňa ( 6.október 2015 ) je naplnených 67 proroctiev – viď rubriku naplnené proroctvá,  všetko je zaznamenané na youtube, kde sú stále uvedené dátumy, aby ľudia poznali, že kedy k svojmu Prorokovi Pán hovoril.  …   AMOS 3:7

* PÁN koná na prebudeneckých stretnutiach JEHO Proroka ohromné uzdravenia a mnohé z nich už dáva vidieť vo vízii svojmu Prorokovi dopredu, ktoré následne Prorok ohlasuje v rádiu ešte pred samotným prebudeneckým stretnutím nášho Pána a JEHO služobníka Proroka Dr. Owuora, tieto vízie sú tiež následne uverejnené na you tube vo videu a keď dôjde k prebudeneckému stretnutiu a k vyliečeniu, potom ľudia majú možnosť sami spoznať, že toto bolo prorokované pred stretnutím a tak vieme, že ústa Pána hovorili       Ján 9:33, Ján 14:29,  

MILIÓNY ĽUDÍ PRIJALO PÁNA JEŽIŠA AKO SVOJHO PÁNA A SPASITEĽA: 

PREBUDENIE V KENI

 

..ja som nemala oči, teraz môžem vidieť!.. (  napísané ) …
SLEPE OCI

 


Top