Home
 

Prehlásenie viery

Prehlásenie viery / Statement of Faith

BIBLIA

Veríme že Biblia je základným, nemenným, neomylným a autoritatívnym  SLOVOM BOŽÍM, úplne inšpirované mocou Ducha Svätého. BIBLIA je najvyššou a konečnou autoritou v každom aspekte života, stvorená BOHOM.

Najsvätejšia trojica

Veríme v jedného BOHA, večne existujúceho v troch osobách, BOH OTEC, BOH SYN, BOH DUCH SVÄTÝ

Pán JEŽIŠ KRISTUS

Veríme v Božstvo nášho Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, Jeho zrodenie z panny, JEHO  telesné vzkriesenie, jeho nástupu  po pravici BOHA  Otca,  úplne vykúpenie  hriechov  všetkých ľudí JEHO smrťou.

SPÁSA
Veríme, že všetci ľudia sa rodia v hriešnej prirodzenosti a že dielo na kríži úplne vykúpilo človeka z moci hriechu a smrti. A že tí, ktorí veria v Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa sú spasení.

DUCH SVÄTÝ

Sme presvedčení, že Duch Svätý je treťou osobou Trojice a krst Duchom Svätým sa prejavuje ovocím a darmi Ducha Svätého.

Cirkev Kristova

Veríme, že Cirkev Kristova je večné a univerzálne telo Ježiša Krista, skladajúce sa zo všetkých tých, ktorí prijali dielo  zmierenia.

VYTRHNUTIE

Veríme, že vytrhnutie  je blízky návrat Ježiša Krista pre  Jeho Svätú Cirkev pred miléniom, keď  mŕtvi v Kristovi budú vytrhnutí v oslávených telách  a ľudia ktorí žijú vo svätosti sa premenia na  oslávené telá a budú vytrhnutí do vzduchu s Pánom Ježišom.

KRST VO VODE

Veríme v obrad krstu vo vode – ponorením sa,  v poslušnosti Božieho Slova. A všetci tí, ktorí prijali Ježiša Krista ako svojho osobného Spasiteľa majú  byť pokrstení vo vode ako verejné vyznanie svojej viery v Krista.

POKÁNIE a Svätosť

Sme presvedčení, že jediným prostriedkom ako môžeme byť očistení od hriechu je skrze pravdivé pokánie v drahocennej krvi Ježiša Krista a posväcujúcej moci Ducha Svätého, ktoré umožňuje kresťanom  žiť vo svätosti.

Večera Pánova

Veríme v  dodržiavanie  Večeri Pánovej ako prehlasovanie  smrti Ježiša Krista, až dokiaľ nepríde.
Ján 5:54 Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň. Amen

Pripraviť cestu

Veríme, že Cirkev vstúpila do kritickej schémy pri  príprave cesty Pána Ježiša v  absolútnej spravodlivosti a svätosti.

 

 


Top