Home
 

PROROCTVO PÁNA O OBROVSKOM ORLOVI, 29. DECEMBER 2019 – 3. časť

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE

odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 29. Decembra 2019 – 3. časť
Sumarizácia:

Požehnaní ľudia, je 23 hod. a 19 min EAT ( východo – afrického času ), aký požehnaný čas prísť ku vám. Aká mocná, mocná hodina v histórii tejto Zeme, tejto starnúcej planéte Zem.

PÁN JEHOVAH ma dnes navštívil veľmi, veľmi ohromujúcim spôsobom. Toto je pokračujúca eskalácia návštevy, ktorú ste videli v Kisumu, keď sa obrovitý, tak obrovitý OBLAK, ktorý nesie definíciu slova „strašný“ OBLAK BOHA objavil, väčší ako jazero, väčší ako mesto a namieril JEHO cestu smerom k stanu, kde slúžili JEHO PRIATELIA. 

Dnes, PÁN JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH YAHWEH, JEHOVAH MEGADISCHKEN, JEHOVAH ROHI, JEHOVAH EL ROI, JEHOVAH ELYON, BOH NAJVYŠŠÍ, PÁN, MÔJ JEDEN A IBA JEDINÝ PRIATEĽ. Nemám iného priateľa, než JEHOVAH ELYON – BOHA NAJVYŠŠIEHO. Dnes ma navštívil a hovoril so mnou veľmi, veľmi šokujúcim spôsobom, ako nikdy predtým. 

Teraz, všetci si dobre pamätáme ako som v jednom okamihu, keď som k vám prišiel, naživo v tomto globálnom rádiu a povedal som vám, že som videl BOHA. V ten deň som vám to povedal … môžem to zopakovať: „Dnes som videl BOHA!“ A povedal som, že PÁN otvoril moje oči a potom som videl koniec vesmíru a za vesmír a potom oveľa ďalej za vesmírom. Po vesmíre, potom vo vnútri, vyššie, je vzdialenosť, ktorá je väčšia ako tu od Zeme až po koniec vesmíru, za vesmírom je väčšia vzdialenosť ako je táto. 

A potom, ON otvoril moje oči a videl som BOHA. Videl som JEHOVAH YAHWEH. Videl som JEHOVAH SABBAOTH- HOSPODINA ZÁSTUPOV. Videl som ORLA. Videl som ORLA. Videl som BOHA a videl som, ako plachtil, v podstate lietal, ale nelietal ako normálne poznáme. Neviem, ako opísať veci, ktoré mi tu možno nebude dovolené opísať. Ale nelieta ako normálny vták. ON plachtí, posúva sa hore. Videl som HO. A toho dňa som ku vám verne prišiel, ku vám požehnaným, ktorí sa starajú o svoju večnosť. A povedal som, že som videl Boha. A niektorí z vás povedali, že kvôli takej závažnosti ste si to dokonca nahrali, aby ste sa s tým zdieľali vo vašich Cirkvách.

Áno, to bolo mimoriadne závažné. Ale dnes, vo veľmi, veľmi šokujúcej návšteve, potom, čo som prišiel ku vám dnes ráno a HOSPODIN ma zasiahol a zaspal som. Potom, na tom mieste, dnes BOH, OROL, VELIKÝ OROL dnes prišiel, veľmi, veľmi blízko ku mne. Napokon, prvýkrát, dnes popoludní, samotný BOH, BOH OTEC, toto je teraz HLAVA BOŽSTVA, BOH OTEC, JEHOVAH YAHWEH, samostatný BOH. Dnes sa ku mne veľmi priblížil a potom ku mne hovoril. 

Prišiel OROL. Dovoľte mi povedať jednu vec! Nemôžete čeliť ORLU dvakrát. Nikto nemôže čeliť ORLU. Nemôžete čeliť ORLU! Iba jeho priateľ môže čeliť ORLU kvôli misii, ktorú majú, a kvôli tejto misii. A pretože prichádza hovoriť, veliť a navigovať týchto DVOCH PROROKOV, ZDVOJENÝCH, po celom svete, v tomto veľmi citlivom čase na Zemi, citlivom čase smerom k slávnemu príchodu MESIÁŠA. 

Takže dnes som videl BOHA. V tento deň som videl BOHA. V tento obrovský deň som videl BOHA YAHWEH, JEHOVAH SABBAOTH – HOSPODINA ZÁSTUPOV. Ale dnes, ON prišiel celou cestou z Neba, dnes, ON sa veľmi priblížil ku mne, OROL, ON lietal, plachtil, ON stál predo mnou, stál veľmi konfrontačne. Stál predo mnou a hovoril so mnou. A bol absolútne neunesiteľný. Ja … nemôžete, ak nie ste JEHO priateľ a nekomunikujete s NÍM, vy nemôžete uniesť prítomnosť Boha. 

A tak dnes so mnou hovoril o návšteve, ktorá sa konala v Kisumu, len asi pred 7 – 8 dňami, dnes presne pred 7 dňami. A dnes je úžasné, dnes popoludní, že mi PÁN dnes povedal, že v Kisumu, ten OBLAK, ktorý vidíte, ten OBROVITÝ OBLAK, ten Strašidelný OBLAK, ktorý vidíte je väčší ako jazero, väčší ako mesto, ktoré vidíte, ktorý prišiel ma navštíviť, ten OBLAK JE OROL. Takže prišiel OROL, BOH OROL. To je veľmi šokujúce, veľmi ma to šokovalo. A ON prišiel, ON stál predo mnou a ON mi ukázal, ako prišiel. 

Ten OBLAK JE BOH OROL SAMOTNÝ, ktorý zostúpil, OROL, ktorý vzal deti Izraela celou cestou z egyptského otroctva, celou cestou až do Izraela, domov, ktorý pripravil pre židovský ľud, pre JEHO Zmluvných ľudí. Takže dnes som dostal väčšie zjavenie, aké úžasné, hrozné, ale nemôžete … Viete, stojím pred Hospodinom, DVAJA PROROCI HOSPODINA, ale vy nemôžete uniesť BOHA! OROL dnes stál, vstúpil do vzduchu a stál predo mnou a dal mi toto porozumenie, zjavenie, ktoré vám prinášam. 

Takže ten OBLAK, ktorý vidíte, je BOH – OROL, Ohromný OROL, Veľký OROL, o ktorom hovorí Ezekiel. To je veľmi šokujúce. A veľmi dobre viete, že v knihe Exodus 19: 4 Vy ste videli, čo som učinil Egypťanom, a niesol som vás ako na krýdlach orlov a doviedol som vás k sebe.


To je to, čo ste videli v Kisumu, o ktorom sme sa obávali, že zmetie jazero. Báli sme sa, že ON vytlačí jazero s JEHO silou a zaplaví mesto a zničí všetkých, keď ON teraz hľadal smer k stanu.
A hovorí v knihe Deuteronómium 32:11 ako keď orlica povzbudzuje svoje orlíčatá, vznáša sa nad svojimi mláďatami; rozťahuje svoje krídla, berie ho, nesie ho na svojich perutiach. 

Dnes HOSPODIN BOH, HOSPODIN ZÁSTUPOV, NAJYŠŠÍ BOH, ON, KTORÉHO MELCHISEDEK prišiel a predstavil HO ako NAJVYŠŠIEHO BOHA, dnes sa so mnou prišiel rozprávať a dnes sa so mnou stretol tvárou v tvár. Veľký OROL prišiel z Neba a stál predo mnou vo vzduchu, s jeho krídlami otvorenými a roztiahnutými. Je to šokujúci jav. Nemôžete HO zniesť! 

A ON ma prišiel upozorniť, odhaliť mi, ON mi povedal, aby som vám priniesol, že to, čo vidíte v oblakoch, OBROVSKÝ OBLAK, väčší ako mesto, väčší ako jazero, ktorý navštívil Kisumu, jeho priateľov v Kisumu, ktorý navštívil ELIÁŠA, NAJVÄČŠIEHO PROROKA, ktorý navštívil DVOCH STARODÁVNYCH PROROKOV BIBLIE, PROROKOV IZRAELA, to je OROL, OROL, ktorý navštívil! 

Aké desivé! Aké ohromujúce! Aké strašné! Aké divoké! Aké strašné, vzácni ľudia! A s podrobnosťami sa nemôžem ani zdieľať! A viete, že keď prichádza ako OROL, normálne to robí ako prejav, demonštráciu JEHO SILY A MOCI, JEHO MASÍVNEJ NEOMYLNEJ NESPORNEJ SILY. 

A v knihe Žalmov 103: 5  hovorí:
ktorý sýti tvoje ústa dobrým, takže sa obnovuje tvoja mladosť ako orol.
A hovorí v Izaiášovi 40:31 ale tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nadobúdajú novej sily; vznášajú sa na perutiach ako orli; bežia a nezomdlievajú, chodia a neustávajú. 

Potom príde ako OROL, príde demonštrovať svoju neuveriteľnú silu ako JEHOVAH, PÁNA HOSPODINA, HOSPODINA ZÁSTUPOV, ohromnú, obrovskú silu, neomylnú silu. ON predstavuje silu Boha, ako si dokážete predstaviť. Aké úžasné! Aké strašné!


A viete, že OROL tiež predstavuje BOHA súdu. ON predstavuje súdny prút, ktorý je proti národom. A keď príde ako OROL, ON súdi dokonca aj Izrael! Súdi jednak pohanský Izrael, ako aj pohanské národy, Judu, Izrael a pohanské národy! Oooiiii! Keď príde ako OROL!

A to je ohromujúci čas, požehnaní ľudia! 

 

77 OBLAKOTCAKISUMU

Off 

30.12.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top