Home
 

AKÉ HRIECHY A PRESTÚPENIA PRICHÁDZA BOH SÚDIŤ?


SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
POSOLSTVO PÁNA OZNÁMENÉ NÁRODOM Dňa: 5./6. NOVEMBRA 2023


✅ STE SI VEDOMÍ, ŽE JEŽIŠ, KTORÉHO MILUJETE, JE SUDCOM?

✅PRÍDE ČAS, KEĎ PÁN BUDE SÚDIŤ KAŽDÝ JEDEN SKUTOK.

✅KAŽDÝ SKUTOK BUDE SÚDENÝ, AJ TÝCH, KTORÍ SÚ SVÄTÍ.

✅ JE DEŇ, KTORÝ PÁN ODLOŽIL, KEDY PRÍDE SÚDIŤ HRIECH.

PÁN PRICHÁDZA SÚDIŤ VZBURU, NEPOSLUŠNOSŤ A NEPODRIADENIE SA AUTORITE.

✅SPASENIE JE AKTÍVNY, VEDOMÝ VZŤAH S JEŽIŠOM.


📌VECI, KTORÉ PRÍDE SÚDIŤ SUDCA:


🔷 Pýcha
Je to „sebaúcta alebo nevhodná a nadmerná sebaúcta známa ako domýšľavosť alebo arogancia “
Pýchu možno definovať ako povýšenie vlastných názorov a myšlienok nad Božie autoritatívne Slovo.

Pocit potešenia súvisiaci so sebahodnotou a často odvodený z osobných úspechov alebo talentov, žiaduceho majetku alebo členstva v etnickej, náboženskej, rodovej, sociálnej, politickej alebo profesionálnej komunite alebo organizácii, medzi inými združeniami.

🔷 Arogancia

-To znamená robiť niečo s drzosťou alebo byť svojhlavý. Vzťahuje sa na tých, ktorí prekračujú hranice alebo sa odvážia konať neposlušne.

prejavovať urážlivý postoj nadradenosti: vychádzajúci z arogancie alebo charakterizovaný aroganciou.

🔷 Povýšenosť
Niekto, kto je povýšený, je arogantný a plný pýchy. Keď ste povýšenecký, máte postoj a správate sa, akoby ste boli lepší ako ostatní ľudia. Povýšenecký človek sa správa nadradene a na ostatných sa pozerá zhora.
Hrdý; arogantný; zdvihnutý.


Pane, moje srdce nie je povýšené a moje oči nie sú vznešené, ani sa necvičím vo veľkých veciach ani vo veciach, ktoré sú pre mňa príliš vysoké. ( Žalm 131:1 )

🔷Vzburu
Konanie proti tým, ktorí majú autoritu, a idú proti pravidlám, zákonom, inštrukciám, alebo proti normálnym a akceptovaným spôsobom správania:

1Samuel 15:23, Boh povedal, že vzbura je ako hriech čarodejníctva. Vzbura je postoj, ktorý je v rozpore s autoritou, ide proti autorite, ktorú PÁN ustanovil.

Povstanie začalo od začiatku Stvorenia. Keď Boh stvoril Adama a Evu, umiestnil ich do rajskej záhrady a dal im pokyny, čo robiť a čo nerobiť.

🔷Neposlušnosť
Neposlušnosť sa vzťahuje na úmyselné odmietnutie poslúchnuť zákony, inštrukcie a rozumné príkazy autority, lídra, vedúceho orgánu.
Takéto odmietnutie by podkopalo úroveň rešpektu a schopnosti nadriadeného riadiť, a preto je často dôvodom na disciplinárne konanie, vrátane ukončenia pracovného pomeru, vylúčenia alebo dokonca smrti.

🔷Vina
– zaslúženej vina najmä za zámerné priestupky alebo z neschopnosti, nedbanlivosti.
Skutočnosť, že došlo k porušeniu správania, najmä k porušeniu zákona a spojeného so sankciou.

🔷Korupciu
Nečestné alebo nezákonné správanie najmä mocných ľudí (ako sú vládni úradníci alebo policajti): skazenosť.
b. : podnecovanie k neprávosti nevhodnými alebo nezákonnými prostriedkami (napríklad úplatkárstvo), korupcia vládnych úradníkov.

🔷ODPADNUTIE OD BOHA, Liberalizmus – opustenie Boha
Ľudia si často neuvedomujú že ODPADNUTIE JE V SKUTOčNOSTI Opustiť Boha – znamená zriecť sa Ho, nedržať sa Ho a nepriľnúť k Nemu, úmyselne a úmyselne sa od Neho odvrátiť, Boha úplne odložiť nabok.
Izraelský ľud úmyselne opustil Boha; vedeli, že je ich Bohom, ale zámerne Ho opustili ako prameň živej vody

🔷Liberálna teológia
Liberálna teológia, inak nazývaná „protestantský liberalizmus“, odkazuje na náboženský prúd, ktorý má tendenciu zdôrazňovať etiku pred doktrínou a skúsenosť pred autoritou BOŽIEHO PÍSMA.
Ďalšia skupina, ktorú bude BOH SÚDIŤ:

ĽUDIA, AJ ZNOVUZRODENÍ, KTORÍ PRIDU DO CIRKVI A PREKRAČUJÚ ČERVENÚ ČIARU A RÚHAJÚ SA DUCHU SVATÉMU A DOTÝKAJÚ SA DUCHA SVATÉHO!

TÍ, KTORÍ ODMIETAJÚ POSLÚCHAŤ BOHOM USTANOVENÚ AUTORITU A ODMIETAJÚ ČNIŤ POKÁNIE.TÝCH, KTORÍ NAPRIEK VAROVANIU A KARHANIU STALE DOBROVOĽNE

POKRAČUJÚ V HRIECHU A TÝM SA STÁVAJÚ NEPRIATELIA BOŽÍMI !!!

NAPRIEK VAROVANIU A KARHANIU STÁLE DOBROVOĽNE POKRAČUJÚ V HRIECHU
A TÝM SA STÁVAJÚ NEPRIATELIA BOŽÍMI !!!

A ĎALŠIA SKUPINA, KTORÚ BUDE BOH SÚDIŤ:

A TÝM POŠKVRŇUJÚ TI ĽUDIA INÝCH ĽUDI V CIRKVI !
TÝM POŠKVRŇUJÚ TI ĽUDIA INYCH ĽUDI V CIRKVI !!

Ô

Off 

11.11.2023 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top