Home
 

PROROCTVO O MÍTINGU, KDE BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROCI POVOLAJÚ OHEŇ ELIÁŠA Z NEBA, ZJAVENIE, 22. JÚN 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Tretie proroctvo dňa 22. júna 2019

sumarizácia:

Požehnaní ľudia, stále ohľadom tohto rozhovoru, ktorý mal PÁN s JEHO SLUŽOBNÍKMI tejto minulej noci, chcem otvoriť trošku viac. Teraz, PÁN JEHOVAH teraz, tejto minulej noci, MOCNÝ BOH IZRAELA, STVORITEĽ NEBA A ZEME, OHROMNÝ BOH JAKOBA, BOH ABRAHÁMA, IZÁKA A IZRAELA.

Túto minulú noc ON hovoril s JEHO DVOMA SLUŽOBNÍKMI a v tom rozhovore, ja zopakujem, JEDEN PROROK stojí vyššie, ponad Zemou a vyzerá veľmi desivo, ob bol totálne naplnený s hnevom BOHA YAHWEH, HOSPODINA ZÁSTUPOV. HOSPODINA ARMÁDY. Zdá sa mi, že PÁN sa teraz rozhodol odhaliť týchto JEHO DVOCH PROROKOV, vo vyššej úrovni, iným rozdielným spôsobom, priťahujúc ich bližšie k ich misii, potom, čo Cirkev bude zobratá preč.

 A potom sa tu bude odohrávať divadlo, bude sa viesť seriózny súboj, boj za YAHWEH, BOJE PRE PÁNA v tom čase, veľmi hrozným spôsobom. Ja som videl, že iný Prorok stál a PÁN mi ukázal druhého PROROKA, ako stál vysoko, bol dosť vysoko na Zemou a jeho rúcho bolo slávne, teraz zjavujem viac z toho rozhovoru, SLÁVA PÁNA žiarila všade z JEHO RÚCHA, ale bol ponad zemou, ponad pôdou, a on tam bol veľmi hrozný.

V tom čase mi PÁN prikázal , aby som prikázal OHŇU, aby padol z Neba a padol na Zem. Teraz, to, čo chcem pridať k tomuto rozhovoru, aby som zjavil viacej, že OHEŇ Z NEBA padol v dvoch fázach. Takže to sú dve ohne, dve obrovské ohne, ktoré padli. To nebol jeden oheň. Takže prišiel prvý oheň a padol a potom druhý oheň okamžite na ten prvý.

Takže to bola ohromná vec, ľudia sa pokúšali utekať preč, množstvo plaču a kriku tam bolo, ako PÁN ničil JEHO nepriateľov. Takže ON zničil nepriateľov BOHA, tých, ktorí očierňujú PROROKOV BOŽÍCH nejaký čas, tých, ktorí sú proti evanjeliu JEŽIŠA, takže to vyzerá, že PÁN má teraz v úmysle predstaviť JEHO DVOCH NAJHROZNEJŠÍCH PROROKOV v inej úrovni, aby národy Zeme prorozumeli, že TÍTO NIESÚ VAŠI KAMARÁTI! TOTO NIESÚ VAŠI KAMARÁTI, KTORÍ PRIŠLI Z VEČNOSTI, ABY SLÚŽILI TEJTO GENERÁCII.

To je dôvod, prečo vidíte, že ich je šesť, so šietimi nohami, štyri idú jedným smerom a dve nohy idú iným smerom. Táto formácia, ONI NIESÚ VAŠIMI KAMARÁTMI, ONI PRIŠLI, ABY ZABEZPEČILI, UPEVNILI CIRKEV, ABY CIRKEV MOHLA VYSTÚPIŤ Z TOHTO MIESTA, ABY MALA BEZPEČNÝ VÝSTUP.

A potom je tu hrozná situácia na tejto scéne tu. Táto svetová scéna na Zemi.  Kde konečne budú čeliť antikristovi, a tiež budú čeliť falošnému prorokovi, ktorý bude budovať Chrám súženia v Jeruzaleme. Budú čeliť odpadnutiu, ktoré sa bude diať v Jeruzaleme a falošnému pokoju.

TÍTO NIE SÚ VAŠI KAMARÁTI!

Pamätajte,. že iba MESIÁŠ, OHEŇ vyšiel z JEHO  úst týmto spôsobom, pamätajte, že iba MESIÁŠ, oheň ničil JEHO nepriateľov z JEHO ÚST a títo prišli po MESIÁŠOVI, aby bojovali za MESIÁŠA. Aby bojovali za JEHOVAH. A pripravili národy pre KRÁĽOVSTVO BOHA.

Takže PÁNOV zámer, môžem vidieť v tomto rozhovore, konečne ich priťahuje bližšie. Pokračuje ich zjavovať bližsie a bližšie a bližšie ku konečnej misii.

Takže nech tí, ktorí majú uši, národy, ktoré majú “orezané” uši, národy, ktoré sú pokorné, ktoré si berú inštrukcie PÁNA,

NECH PRIJÍMAJÚ RADY BOHA YEHOVAH A ZNOVUZRODIA SA.

Zastavte modlárstvo, zastavte sexuálne hriechy!  Zastavte uctievanie budhizmu, hinduizmu, všetky tieto východné náboženstvá, navráťte sa k JEŽIŠOVI! PRIJMITE JEŽIŠA KRISTA a tí, ktorí sú kresťania, teraz sa navráťte k evanjeliu kríža a krvi.

Žiadne iné evanjelium neoslobodí človeka pre spásu a vstup do večnosti v Slávnom kráľovstve BOHA JEHOVAH v Nebi. Iba evanjelium kríža, ktoré križuje telo a spaľuje hriechy. Iba evanjelium krvi, to je jediné evanjelium, moc Služby JEŽIŠA, moc spásy!

NECH TÍ, KTORÍ MAJÚ UŠI BUDÚ SVÄTÍ! PRIJMITE PÁNA JEŽIŠA AKO PÁNA! ZASTAVTE TIETO POLITICKÉ OPRAVY V CIRKVÁCH! HOVORTE O EVANJELIU KRÍŽA A O SPÁSE SPRAVODLIVOSTI A SVÄTOSTI, PRETOŽE BEZ SVÄTOSTI NIKTO NEUVIDÍ PÁNA.

MESIÁŠ PRICHÁDZA. JA SOM VIDEL DVOCH PROROKOV.

Túto minulú noc, jedného z nich ako stál vysoko a bol veľmi strašný ako tam stál. A potom mi PÁN prikázal z miesta, na ktorom som stál, aby som povolal OHEŇ dole z Neba, aby tu padol. A OHEŇ padol, ale v dvoch fázach. Ohromný OHEŇ! Ja som videl ľudí, ako utekali preč. Kričali a plakali všetkými smermi.

Potom som povedal Michalovi: natoč ten OHEŇ! On tiež chcel utekať.

MESIÁŠ PRICHÁDZA.

MESIÁŠ, KRISTUS JEŽIŠ,

NÁŠ PÁN PRICHÁDZA!

Toda shalom, toda haverim, toda raba, shalom toda. 

Off 

23.6.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top