Home
 

KRÁĽOVSTVO BOŽIE – PROROK BOŽÍ DR. OWUOR na TV KTN v Keni o polnočnej hodine Pána, ktorá sa blíži, 19.6.2015

Názov správy: KRÁĽOVSTVO BOŽIE.

Preklad zo záznamu z TV KTN  Keňa, o ohromnej správe PÁNA skrze JEHO služobníka BOŽIEHO PROROKA Dr. Owuora, zo dňa 21.6.2015 o polnočnej hodine a o príprave na polnočnú hodinu.

Keď Pán zoberie svoju cirkev, keď sa cirkev posadí na stoličky pri  svadbe Baránkovej, Pán sa posadí, ovocie kríža je usadené, Kráľovstvo Božie bude kompletné. MESIÁŠ PRICHÁDZA. Hovorím vám pravdu, pre tých, ktorí sa nepripravujú / nepripravia, keď ten deň príde, ten deň bude nezvratný. Ten deň bude nenapraviteľný, nenávratný, nezastaviteľný. Ten deň prichádza, keď sa dvere zatvoria a ako bolo počas dní Noeho, tak bude aj toho dňa. Škrípanie zubami, plač, ale bude už veľmi neskoro. Pretože už sa to stane. Pamätajte, že ten, ktorý k vám hovorí, … Ja som videl príchod Mesiáša, poďme vyčistiť cirkev… treba odstrániť, vyčistiť zvody, faloš  z cirkvi. Pán má jeden zámer pre cirkev, aby cirkev bola Svätá a videla večné Kráľovstvo Božie. Keď Pán hovoril o príchode neba, v podstate hovoril o príchode Boha. Akú správu prináša k tejto cirkvi? Po prvé – Pán v podstate vyjadril, že príchod Božej vlády, príchod Kráľovstva Božieho, keď Pán zoberie cirkev, bude to ohromný šok, ktorý sa udeje v polnočnej hodine, ( Evanjelium Matúša 25:1-13) keď príde oznámenie o príchode ženícha, Mesiáša.  To bude OBROVSKÝ ŠOK. V tomto podobenstve Pán hovorí, že príchod Kráľovstva Božieho prinesie strach a ohromenie. V tomto podobenstve vidíme obrovský šok, ktorý sa udeje v polnočnej hodine, kedy príde oznámenie o príchode Mesiáša, kedy príde Mesiáš pre svoju cirkev. Príchod bude charakterizovaný separáciou. Obrovským rozdelením, separáciou. Vidíme v tomto podobenstve, že cirkev je rozdelená na  zhromaždenia. Jedno je spravodlivé zhromaždenie a druhé je nespravodlivé zhromaždenie. Sväté a nie Sväté. Verné a neverné. Príchod Kráľovstva Božieho prinesie obrovské rozdelenie a separáciu cirkvi. Hallelujah. Matúš 24: 40Vtedy budú dvaja na poli; jeden bude vzatý a druhý zanechaný. 41Dve budú mlieť vo mlyne; jedna bude vzatá a druhá zanechaná. 42Teda bdejte, lebo neviete, v ktorú hodinu a v ktorý deň prijde váš Pán. 

Teda VY bdejte, lebo neviete, ktorú hodinu príde Váš Pán! Rozumiete správne? Takáto separácia nastane v deň Pánov, viete si to predstaviť? Dve budú mlieť v mlyne spolu, to znamená, že sú spolu v ich práci a v živote. Ale keď ten moment príde, nastane separácia. Múdre panny budú separované a zobraté. O tom tu ON hovorí. Cirkev v tejto hodine by si mala uvedomovať, že príchod Pána prinesie ohromné rozdelenie. Máte kamarátov, kráčate spolu, máte spoločné chvíle s Bibliou, jete spolu, pijete spolu, hovoríte spolu, ale keď ten deň príde, rozdelí ich, keď Kráľovstvo Božie príde, prinesie ohromnú separáciu. Charakteristiky a znaky príchodu Božieho kráľovstva:  Lukáš 17: 34 – 36 34Hovorím vám, že tej noci budú dvaja na jednej posteli; jeden bude vzatý a druhý zanechaný. 35Dve budú spolu mlieť; jedna bude vzatá a druhá zanechaná. Pán tu hovorí o tom istom, o obrovskej separácii.Dvaja ľudia v jednej posteli. To sú manželia, muž a žena, jeden z nich bude zobratý, to znamená tam bude rozhodujúci stav srdca. Keď sa pozriete na Zem dnes, oni sa vzdorujú pripravovať sa, bláznivé panny. Keď sa pozriete aj na cirkvi celoglobálne, oni sa vzdorujú pripravovať sa pre Kráľovstvo. Keď Kráľovstvo neba príde, to bude znakom príchodu Mesiáša. Inými slovami povedané, Mesiáš bude vysloboditeľ, doručiteľ Kráľovstva. Matúš 28: 18  A Ježiš pristúpiac hovoril s nimi a povedal: Daná mi je každá moc na nebi aj na zemi.  Ján 5: 24Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a neprijde na súd, ale prešiel zo smrti do života. 25Ameň, ameň vám hovorím, že prijde hodina a je teraz, keď mŕtvi počujú hlas Syna Božieho, a tí, ktorí počujú, budú žiť. 26Lebo jako má Otec život sám v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal život sám v sebe. 27A dal mu právo a moc konať i súd, pretože je Synom človeka. 28Nedivte sa tomu, lebo prijde hodina, v ktorú všetci, ktorí sú v hroboch, počujú jeho hlas. Príchod Mesiáša, Kráľovstvo,  bude charakterizovaný spásou, vyslobodením. Prinesie odmenu a súd. Pán Ježiš keď dal toto podobenstvo, ON povedal, že Zem bude rozdelená na dve kategórie: po  A) verní a po B) neverní. Pán prišiel, aby ti dal kríž, aby si kráčal s ním a priniesol ťa do neba.  Matúš 24: 42Teda bdejte, lebo neviete, v ktorú hodinu a v ktorý deň prijde váš Pán. 43Ale to vedzte, že keby hospodár vedel, v ktorú stráž prijde zlodej, bdel by a nedal by podkopať svoj dom. 44Preto aj vy buďte hotoví, lebo v tú hodinu, v ktorú sa nenazdáte, prijde Syn človeka. On si prichádza zobrať svoju cirkev. Kto je skutočne verný. a vo verši 45. a ďalej hovorí: 45Ktože je tedy tým verným sluhom a opatrným, ktorého ustanovil jeho Pán nad svojou čeľaďou, aby im dával pokrm na čas?  46Blahoslavený ten sluha, ktorého, keď prijde jeho pán, nájde tak robiť. 47Amen vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojím majetkom. 48Ale keby povedal ten zlý sluha vo svojom srdci: Môj pán ešte dlho neprijde, 49a začal by spolusluhov biť a jesť a piť s opilcami – 50prijde pán toho sluhu v deň, v ktorý sa nenazdá, a v hodinu, ktorej nezná, 51a rozpoltí ho a jeho diel položí s pokrytcami; tam bude plač a škrípanie zubami. Ďalej si povieme o večeri Baránkovej, vidíte veľmi jasne, keď Pán  hovoril o podobenstvách, ON ich vybral v podstate z bežného hebrejského národa, z ich života. Mocný BOH ktorého poznáme, Stvoriteľ neba, ktorý stvoril Zem a oceány, všemohúci Boh Izraela, ohromný a večný, BOH, ktorý je vysoko, vysoko, vysoko vyvýšený, ako ON môže prísť dole a hovoriť k nám na našej úrovni? To znamená, že keď sa Pán zmienil o svadobnej hostine v tomto podobenstve, v  Zjavení Jána 19: 7Radujme sa a plesajme a vzdajme jemu chválu, lebo prišla svadba Baránkova, a jeho manželka sa prihotovila. 8A dalo sa jej, aby sa obliekla do čistého a nádherného kmentu, lebo tým kmentom sú skutky spravedlivosti svätých. 9A riekol mi: Píš! Blahoslavení povolaní k večeri svadby Baránkovej. A zase mi riekol: To sú pravdivé slová Božie, …ON zamýšľal, plánoval je vyjadrením JEHO obrovskej lásky k cirkvi. ON prišiel dole, z výšin,  aby nám hovoril o spáse, kríži a potom o večnosti. Aby sme porozumeli nebu, aby sa nám to páčilo a chceli tam ísť. 

Izaiáš 55: 8Lebo moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami ani moje cesty nie sú vašimi cestami, hovorí Hospodin. 9Lebo o koľko vyššie sú nebesia než zem, o toľko sú vyššie moje cesty než vaše cesty a moje myšlienky než vaše myšlienky. 

…na preklade sa bude pokračovať,

Off 

22.6.2015 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top