Home
 

NAJMOCNEJŠÍ PROROK PÁNA BOHA VŠEMOHÚCEHO

PREČO JE PROROK DR.DAVID EDWARD OWUOR NAZÝVANÝ NAJMOCNEJŠÍ PROROK PÁNA?


Matúš 11:11

Ameň vám hovorím, že nepovstal medzi splodenými zo žien väčší nad Jána Krstiteľa; ale ten, kto je menší v nebeskom kráľovstve, je väčší ako on.

Matúš 11:13

Lebo všetci proroci aj zákon prorokovali až po Jána.

Počúvajte toto ľudia, kvôli nám všetkým, ktorí sme prijali Ducha Svätého a žijeme v Ňom a ON v nás, my
sme práve teraz väčší ako JÁN. My nie sme v dobe Starého zákona, toto vedzte veľmi dobre. My sme v Novom Zákone, v dobe MILOSTI BOHA.

My teraz hostíme BOHA VŠEMOHÚCEHO, SVÄTÉHO DUCHA v našich smrteľných telách samostatne, po čom TÚŽILI všetci proroci STAREJ ZMLUVY. Takže my sme
všetci väčší, ako všetci, ktorí prišli pred JÁNOM KRSTITEĽOM. My sme v DOBE prejavu KRÁĽOVSTVA
BOŽIEHO JEHO drahocenným SVÄTÝM DUCHOM.

A tak každé dieťa BOHA je teraz väčšie ako JÁN
KRSTITEĽ, pretože ON POVEDAL,


JÁN 1:11-13

11 Prišiel do svojho vlastného, a jeho vlastní ho neprijali! 12 Ale všetkým, ktorí ho prijali,
dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno; 13 ktorí nie z krví ani z vôle tela ani z
vôle muža, ale z Boha sú splodení.


Takže, požehnaní ľudia, Z dôvodu Spásy prinesenej k nám JEŽIŠOM KRISTOM, žijúc v tomto svete, vy ste väčší ako JÁN KRSTITEĽ. V záznamoch BOHA ELOHIM, čo sa týka pozemského života, všetci tu na
zemi, ktorí sme ochutnali Vzácneho Svätého Ducha Božieho a tešíme sa z MILOSTI BOHA, aby sme konečne pracovali na spáse, my sme zo všetkých ľudí neporovnateľní s akoukoľvek inou generáciou, o
ktorej sa môže hovoriť s odkazom na STARÝ ZÁKON, NIKDY! My sme pod MILOSŤOU! POMOCOU SAMÉHO BOHA, ŽIVOT SAMOTNÉHO BOHA ŽIJE V NÁS ABY BOL NÍM V CELEJ JEHO PLNOSTI,
Aiii!!!


Takže keď sa hovorí o dobe Milosti, prosím neporovnávajte JÁNA KRSTITEĽA s nami, pretože JEŽIŠ
KRISTUS dal jasný rozdiel medzi JÁNOM KRSTITEĽOM a nami!
MY SA POZRIEME NA TÚTO TÉMU HLBŠIE. TOTO JE
LEN NA VYJASNENIE NIEKTORÝCH NEDOROZUMENÍ V SRDCIACH NIEKTORÝCH Z NÁS TU.

Aby sme nestratili veľa času alebo energie, po prijatí zjavení, ktoré sme teraz dostali, MOŽETE VY ALEBO NIEKTO INÝ V TEJTO GENERÁCII MILOSTI TVRDIŤ, ŽE TO ČO POVEDAL JEŽIŠ KRISTUS
JE LOŽ? ŽE MY SME VAČŠÍ AKO JÁN Z TOHO DÔVODU, ŽE SVÄTÝ DUCH AKO BOH PRICHÁDZA PREBÝVAŤ V ČLOVEKU?

Takže keď sa hovorí o dobe Milosti, prosím neporovnávajte JÁNA KRSTITEĽA s nami, pretože JEŽIŠKRISTUS dal jasný rozdiel medzi JÁNOM KRSTITEĽOM a nami!
MY SA POZRIEME NA TÚTO TÉMU HLBŠIE. TOTO JE
LEN NA VYJASNENIE NIEKTORÝCH NEDOROZUMENÍ V SRDCIACH NIEKTORÝCH Z NÁS TU.

Takže keď sa hovorí o dobe Milosti, prosím neporovnávajte JÁNA KRSTITEĽA s nami, pretože JEŽIŠ
KRISTUS dal jasný rozdiel medzi JÁNOM KRSTITEĽOM a nami!
MY SA POZRIEME NA TÚTO TÉMU HLBŠIE. TOTO JE
LEN NA VYJASNENIE NIEKTORÝCH NEDOROZUMENÍ V SRDCIACH NIEKTORÝCH Z NÁS TU.

Pre tento dôvod, ak JAN KRSTITEĽ,… INKARNÁCII BOHA v tele ako Mesiáš, bol nazvaný najväčší spomedzi všetkých, ktorí prišli pred ním iba po jeho generáciu, ale menší ako, ktorýkoľvek z detí BOHA v dobe milosti, z dôvodu SPÁSY, MILOSTI A PRIAZNE.

Potom vy si myslíte, ak BOH by mal poslať
ELIÁŠA A MOJŽIŠA OPÄŤ, KÔLI VEĽKOSTI POD DOBOU MILOSTI, nemali by byť _NAJMOCNEJŠÍ
PROROCI BOHA , KTORÝCH KEDY POSLAL!!!!? URČITE.

Obzvlášť preto, že MOJŽIŠ A ELIÁŠ sú DVAJA SVEDKOVIA, KTORÍ TERAZ PRIŠLI NASPÄŤ NA ZEM.


Predstavte si, keď oni obdržali tak veľa moci v ich dobe, tak potom ako v tejto dobre, kde oveľa viac moci
je k dispozícii, čo nemôžu robiť POMOCOU VZÁCNEHO PREBÝVANIA BOHA VŠEMOHÚCEHO DUCHA SVÄTÉHO, to by vám malo napovedať, že oni budú dokonca POMAZANÍ!
PROROK DR. DAVID EDWARD OWUOR je Eliáš a zároveň Mojžiš v Duchovnej Sfére, oni chodia spoločne, vy
toto všetko pochopíte v budúcich časoch, žiadne náhlenie, len sa upokojte.

Toto je dôvod prečo Kresťania potrebujú byť OVLÁDANÝ DUCHOM SVÄTÝM. Vy nebudete považovať záhady
za ťažko pochopiteľné Pretože…

1.CORINŤANOM 2:1-16


6 A múdrosť hovoríme medzi dokonalými, ale nie múdrosť tohoto sveta ani kniežat tohoto sveta, ktoré
hynú; 7 ale hovoríme múdrosť Božiu v tajomstve, skrytú, ktorú predurčil Bôh pred veky na našu
slávu, 8 ktorej neznal nikto z kniežat tohoto sveta, lebo keby boli poznali, neboli by Pána slávy križovali. 9 Ale jako je napísané: Čoho oko nevidelo a ucho nepočulo a čo na srdce človeka nevstúpilo, čo všetko Bôh prihotovil tým, ktorí ho milujú. 10 Ale nám Bôh zjavil skrze svojho Ducha. Lebo Duch zpytuje všetko, aj hlbiny Božie. 11 Lebo kto z ľudí vie, čo je v človekovi krome ducha človeka, ktorý je v ňom? Tak ani vecí Božích nepoznal a nezná nikto, iba Duch Boží. 12 A my sme nedostali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo všetko nám je z milosti darované od Boha, 13 čo aj hovoríme, no, nie učenými ľudskej múdrosti slovami, ale učenými od Svätého Ducha, s duchovnými vecmi duchovné porovnávajúc.14 Ale telesný človek nechápe vecí Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať, lebo sa majú duchovne posudzovať. 15 Ale duchovný človek posudzuje všetko a sám nie je posudzovaný od nikoho. 16 Lebo kde kto poznal myseľ Pánovu, ktorý by ho učil? No, my máme myseľ Kristovu.

Takže prosím vedzte toto, ja sa tu zastavím, nepôjdem znovu do hĺbky, inokedy k tomu prídeme. Ale vedzte toto, že kôli SPÁSE JEŽIŠA KRISTA DANEJ ĽUĎOM V TEJTO DOBE MILOSTI ….*DVAJA
SVEDKOVIA BOHA SÚ NAJVÄČŠÍMI ZO VŚETKÝCH PROROKOV V BIBLII A KTORÉHOKOĽVEK PROROKA MOMENTÁLNE NAŽIVE, KTORÉHO KEDY BOH OTEC POSLAL NA ZEM CHODIŤ PO ÚZEMÍ SMRTEĽNÍKOV. PRETOŽE POVEDZTE MI, KTORÝ Z VAŠICH PROROKOV BOH POVOLAL
DO SLUŽBY DVOCH SVEDKOV, KTORÝ BUDÚ ČELIŤ ANTIKRISTOVI A ŠELMÁM NA TEJTO ZEMI VO VEĽKEJ VOJNE PREUKÁZANIA MOCI POD ŠÍRIM NEBOM? PREMÝŠĽAJTE NAD TÝM A
POKORTE SA AKO SLUHA A SLÚŽTE PÁNU BOHU DOBRE A MALO BY TO BYŤ S VAMI DOBRÉ.

Títo sú NAJVÄČŠÍ PROROCI BOHA JAHVE, KTORÝCH ON PREDURČIL ŠPECIÁLNE BOJOVAŤ S ANTIKRISTOM A ŠELMAMI. VY NEMÔŽETE POROVNÁVAŤ JÁNA KRSTITEĽA , KTORÉHO HLAVA
BOLA ODŤATÁ S PROROKOM DR.DAVIDOM EDWARDOM OWUOROM.

ELIÁŠ PRIŠIEL NASPÄŤ, KTORÝ JE JEDEN Z DVOCH SVEDKOV. TOTO JE ON, KTORÝ PRIPRAVUJE CESTU PRE FYZICKÉ ZOBRATIE SVÄTÝCH DO NEBA, KTORÝ TIEŽ PRIPRAVUJE CESTU PRE VEČNÉ USTANOVENIE FYZICKÉHO KRÁĽOVSTVA BOHA KEĎ TÁTO ZEM A NEBO SA POMINÚ A BUDE
NAHRADENÁ NOVOU.

Tento fakt je nepopierateľná pravda, pred ktorou nemôže nikto utiecť.


Odmietnete ju iba ak vy nemáte určené byť spasený.


Vedzte ľudia, že tá istá zem, na ktorej teraz žijeme, bola tá istá zem po ktorej chodili a slúžili PÁNOVI starozákonný proroci. To nebola iná zem, bola to táto istá, my sme stále v biblickej časovej osi a Biblia
stále pokračuje. Predstavte si, že všetko čo sa deje teraz v našej dobe milosti presne ako prvá Cirkev Apoštolov napísala v Novom Zákone pre nás ,aby zachovala záznamy, ich ukážky ako BOH učinil Jeho
vôľu v nich a medzi nimi, to isté je s nami.

Takže ak si predstavíme, ak počas VLÁDY MILÉNIA KRISTA
A JEHO SVÄTÝCH , záznamy našich dní sú prinesené ako pamätné dokumenty vecí, ktoré sa stali a
boli by pridané k Písmu, Ó MOJ BOŽE! AKÁ INVESTÍCIA BY TO BOLA!

DVAJA SVEDKOVIA AKO VY VIDÍTE JEDNÉHO FYZICKY PRÍTOMNÉHO VO FYZICKEJ PODOBE A DRUHÉHO V DUCHOVNEJ SFÉRE, ONI NEPÔJDU S NAMI DO VYTRHNUTIA, ALE OSTANÚ A ZAČNÚ SKUTOČNÚ ÚLOHU,
KTORÚ IM BOH DAL V KNIHE ZJAVENIA JÁNA 11 KAPITOLE.

ONI SÚ TU TERAZ, ABY NÁS VAROVALI ABY SME NEZMEŠKALI VYTRHNUTIE CIRKVI, PRETOŽE TO BUDE NEÚNOSNÉ AK ZMEŠKÁME VYTRHNUTIE A VSTÚPIME DO VEĽKÉHO SÚŽENIA. ON (PROROK DR. DAVID EDWARD OWUOR) JE ELIÁŠ A ON VIE, ČO IDE UROBIŤ TOMUTO SVETU, KEĎ ZAČNE VEĽKÉ SÚŽENIE.

TAK HO POČÚVAJTE TERAZ!!!!


TOTO BY STE MALI VEDIEŤ O PROROKOVI DR. EDWARDOVI OWUOROVI, ŽE MY MÁME MÚDROSŤ BOHA PÔSOBIACU SKRZE NEHO A MY TOTO NEMÔŽEME PREHLIADNUŤ.
AK ČAKÁTE NA ĎALŠIU DOBU, KDE VÁM BUDE POVEDANÉ, ŽE TOTO JE ELIÁŠ A TOTO MOJŽIŠ, PROSÍM ZABUDNITE NA TO, ONI SÚ TU TERAZ A KRIK POKRAČUJE….

OSTÁVA TO NA VÁS BUĎ V TO UVERIŤ, ALEBO NEUVERIŤ.

TERAZ JE TO O VAŠEJ SPÁSE.

TAK TEDA PROSÍM SNAŽTE SA ČO NAJVIAC ČINIŤ POKÁNIE Z TOHO JEDNÉHO HRIECHU, KTORÝ ZAKAŽDÝM ZAPRÍČINÍ, ŽE PADNETE, AJ KEĎ MÔŽETE POZNAŤ PRAVDU A ŽIŤ V PRAVDE,

ALE VLASTNÁ SPRAVODLIVOSŤ VÁS MÔŽE POSLAŤ DO PEKLA!

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

NECH NÁM MILOSŤ NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA POMÔŽE VŠETKÝM. AMEN…
ALE VEDZTE TOTO, KEĎ SA VŠETCI PRAVÍ PROROCI STRETNÚ, ICH JAZYK OD BOHA OTCA JE ROVNAKÝ. BOH NIKDY NEPOVOLAL JEDNU OSOBU, ALEBO JEDNÉHO PROROKA, ALE MNOHÝCH K NEMU A USTANOVIL NIEKTORÝCH ZA VEĽKÝCH PROROKOV A ZA MENŠÍCH
PROROKOV.

ALE TÍTO DVAJA (ELIÁŠ A MOJŽIŠ) SÚ VEĽKÍ (HLAVNÍ), ONI SÚ AKO GENERÁLI INÝCH PROROKOV POVOLANÍ BOHOM JAHVE A KEĎ ICH VIDÍTE, ONI VŠETCI HOVORIA TÝM ISTÝM JAZYKOM OD TRÓNU BOHA, PRETOŽE ONI POČUJÚ TEN ISTÝ HLAS OD TRÓNU BOHA,
PRETOŽE BOHA NEMÔŽE KLAMAŤ.

SHALOM

Off 

8.4.2021 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top