Home
 

VÍZIA O VYTRHNUTÍ CIRKVI, 5. MAREC 2020

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE

odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 5. marca 2020
Sumarizácia: 

Milovaní ľudia, PÁN hovoril dnes so mnou, keď som sedel dnes v kancelárii. A potom ma PÁN viedol trochu do transu a zaspal som. A potom v ďalšom momente som si uvedomil, že vytrhnutie sa uskutočnilo.

Znova, sedel som tu v kancelárii, v hlavnej kacelárii, potom ma PÁN viedol to transu, zaspal som, a ako som zhaspal, ďalšiu minútu mi dal vedieť, že vytrhnutie sa stalo a ľudia boli zobratí hore. Takže toto sú veľmi dôležité dni, požehnaní ľudia. Biblia hovorí, že nikto nevie deň ani hodiny, ale vidíme sezónu, môžete vidieť vo vašich správach obdobie.

A znova, ja som tu pracoval v kancelárii, sedel som tu a potom som zaspal. Ďalšiu vec, ktorú som si uvedomil, že Cirkev bola zobratá a uvedomil som si, že ľudia z kancelárie boli zobratí.

Takže PÁN naznačuje, čo prichádza, a Biblia hovorí veľmi jasne v knihe 1 Tesalon. 4: od 13 verša – 13Ale nechceme, bratia, aby ste nevedeli o tých, ktorí zosnuli, aby ste sa nermútili jako aj ostatní, ktorí nemajú nádeje. 14Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel i vstal z mŕtvych, tak i Bôh tých, ktorí zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním. 15Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli. 16Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou zostúpi z neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv; 17potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom. 18Takže sa potešujte navzájom týmito slovami.

Znova, vidíme veľmi jasne, že sezóna sa zmenila, vidíme to veľmi jasne globálne, ale dnes, ako som sedel tu v kancelárii, pozeral som von cez okno a potom ma PÁN viedol “preč” v transe, v spánku. A ja som si uvedomil, že vytrhnutie sa stalo.

A bol som šokovaný, uvedomil som si – PÁN mi dal vedieť, že tím z kacelárie, že ich PÁN zobral.

MESIÁŠ PRICHÁDZA

PRIPRAVME CESTU PÁNOVI

ČIŇME POKÁNIE A PRIJMIME JEŽIŠA AKO PÁNA A SPASITEĽA, ŽILI SVÄTÝ ŽIVOT,  ABY SME NAPLNILI VŠETKU SPRAVODLIVOSŤ  VODNÝM KRSTOM ÚPLNÝM PONORENÍM SA DO VODY, A POTOM KRSTOM DUCHOM SVÄTÝM.

PÁN hovoril s JEHO POSLAMI O PRÍCHODE MESIÁŠA, pamätáme, že nikto nevie deň ani hodiny, ale stále je to veľmi prospešné pre každú ľudskú bytosť, aby boli nájdení pripravení a svätí. Spravodlivosť je čisté rúcho, ktoré súčastné Cirkvi potrebujú, aby videli Slávne Kráľovstvo Neba.

Nech Vás PÁN žehná, toda shalom, yom tov. 

Off 

5.3.2020 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top