Home
 

ČAS SÚŽENIA A ZÁCHRANA IZRAELA, PROROCTVO ZO DŇA 10. NOVEMBRA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
odvysielané na www.jesusislordradio.info                                                                                Proroctvo dňa 10. Novembra 2019
sumarizácia:

Požehnaní ľudia, PÁN hovoril, PÁN JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH SABBAOTH, HOSPODIN ZÁSTUPOV, ON hovoril a hovoril o veľmi, veľmi dôležitom momente, v histórii Cirkvi a v histórii Zeme, v histórii Izraela.

PÁN ma zobral do Izraela, PÁN ma znova zobral do Izraela. Ja vidím tri lietadlá, ktoré patria Izraelskému letectvu a majú reťazce. Majú reťazce. Toto sú dlhé šnúry a tri z nich dvíhajú Zbor DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA, a potom ich vedú celou cestou až pokiaľ prekročia hranice Izraela. Dokonca aj v momente, keď vstupujú na izraelské hranice, ja môžem vidieť, robia oznámenie, že teraz vstúpili do Izraelského vzdušného priestoru a potom ich privedú, privedú ich dolu, až kým nepristanú, 3 lietadlá.

Potom začnú slúžiť v Izraeli. Potom vidím po mojej ľavej strane a po mojej pravej strane, keď som sa vracal naspäť, ja vidím množstvo tŕnia v krajine, veľa tŕnia na zemi. Vidím veľa tŕnia, veľa tŕnia po celej krajine. Veľa tŕnia, ostrých tŕňov, sú biele. Biele tŕne na úrovni zeme. Sú na úrovni zeme. Aj keď je tráva, na tráve je veľa tŕňov, trochu trávy, zelenej trávy a veľa tŕňov, biele tŕne, veľmi ostré. 

A tak potom Hospodin dá jednému zo svojich Prorokov motorku, aby išiel, aby s ňou išiel. Ale nemohol ísť. Nemohol ísť doprava, pretože tam bolo toľko tŕňov, ktoré boli naľavo, ale išiel doprava. Toľko tŕnia, budú prepichovať pnemumatiku, tak potom sa ON vrátil. Takže existuje cesta. Je tu úzka cesta bez tŕnia. 

A teraz vidím jazdiť na motocykli jedného z Prorokov a tlačil motocykel po ceste, ktorá nemá tŕnie. Je to jediná schodná cesta, kde teraz tlačia tento motocykel a jazdia po ceste, ktorá nemá tŕnie. A vidím naľavo, vidím veľa Izraelitov vychádzať.

Vidím, kto je antikrist. Vidím zvodcu. Vychádza a volá ich k uctievaniu. A všetci vychádzajú a uctievajú. Uctievajú položením sa na brucho. A má odev, ktorého časť je spustená z jeho ramien dole, mám o ňom podrobnosti. A keď vyšiel von, viedol toto uctievanie s falošným prorokom. Nevidím falošného proroka, ale on je ten, kto stojí vedľa neho. A oni vyjdú von uctievať. 

Ale je tam množstvo tŕnia. V tom čase je v Izraeli množstvo tŕnia. Videl som ho na tráve. Motocykel teda môže ísť iba po ceste, ktorá nemá tŕne, kde slúžia DVAJA PROROCI. A potom som mohol ísť tiež sa pozrieť na nákupné centrum, obchody. Miesta, kde je pasáž, kde ľudia nakupujú. A potom kúpiť, kúpiť tam veci.  Prenajímatelia umožnili mi kúpiť veci, ale oni obmedzujú, ľudia kupujú veci, a potom dochádza k stretu medzi týmito DVOMA PROROKMI a falošným prorokom a antikristom. 

A potom, zrazu, teraz vedú, DVAJA PROROCI teraz vedú Izraelitov preč do bezpečia, myslím, že vďaka uvedomiu pred falošným prorokom a antikristom, teraz Izraeliti poznajú pravdu. Že to nie je Hospodin, pretože títo DVAJA PROROCI im hovoria, aby sa klaňali IBA PÁNOVI! Takže to súvisí s chrámom súženia, s chrámom odpadlíctva a tento motocykel je Slovo, pohybujúce sa slovo, pohybujúce sa slovo a nemôže sa pohybovať teraz, pretože je tam množstvo tŕnia. 

Pohybujúce sa slovo. Takže som videl trochu dopredu Zbor týchto DVOCH PROROKOV v Izraeli.
HOSPODIN mi teraz otvoril oči, aby som videl trochu ďalej. Toto je veľmi, veľmi zaujímavý čas v histórii Cirkvi. Toto je úžasný čas. To je čas, keď Biblia sa napĺňa. Biblia hovorí v knihe Zjavenia, v kapitole 12., hovorí: 1A ukázal sa veľký div na nebi: žena, odiata slnkom, a mesiac bol pod jej nohami, a na jej hlave koruna dvanástich hviezd. 2A súc tehotná kričala v pôrodných bolestiach a trápila sa majúc porodiť.

Táto žena je Izrael a vidíme veľmi jasne, že má 12 hviezd na jej hlave a čítame ďalej: 3A ukázal sa aj iný div na nebi. A hľa, veľký drak červený, ktorý mal sedem hláv a desať rohov a na svojich hlavách mal sedem diadémov – vidíte, že toto je nepriateľ pokúšajúc sa teraz imitovať KRISTA. Vidíme, že MESIÁŠ má sedem rohov, čo dokazuje BARÁNKA BOŽIEHO, preukazujúceho autoritu, bola MU udelená obrovská úplná autorita. A tých sedem očí znamená všade presahujúca múdrosť, porozumenie.

Ale vidíte falzifikáty falošného nepriateľa tu vo verši 4, hovorí  4a jeho chvost vliekol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala porodiť, aby keď porodí, hneď zožral jej dieťa. To je, keď ho Michal rozmlátil a rozdrvil ho v okamihu zhodil dole akoby v záblesku prišiel na Zem. To je nepriateľ, satan.
A drak stál pred ženou, ktorá mala porodiť, aby mohla dieťa zožrať ihneď po narodení. 

To je to, čo vidíte v Genesis 3:15 nepriateľstvo medzi ženou, potomkom ženy a hadom. On hovorí, vo verši 5: Porodila syna, mužského pohlavia, ktoré „bude vládnuť všetkým národom železným žezlom“. A jej dieťa bolo vytrhnuté k BOHU a k JEHO trónu.

Áno, samozrejme, MESIÁŠ prichádza z Izraela, o tom hovorí PÍSMO a potom, ako dokončil prácu na kríži, bol vzkriesený ( Žalm 24 ) OHROMNÝ KRÁĽ SLÁVY vstúpil do Nebeského Kráľovstva Slávy, teraz sedí po pravici BOHA OTCA, vládca národov, všetka autorita bola daná JEMU,  On vládne srdciam. Jeho kráľovstvo je v srdciach všetkých veriacich. Ale keď príde, zahŕňa všetko. Preberá to, aby sa začal etablovať Kráľovstvo BOŽIE a VŠETKO, dokonca aj úlohu milénia po tomto vytrhnutí.
A ďalej hovorí – Zjavenie 12:6  6A žena utiekla na púšť, kde má miesto, pripravené od Boha, aby ju tam živili tisíc dvesto šesťdesiat dní. 

Takže toto je celý rozhovor, do ktorého sme sa zapojili priamo v 6. verši o ochrane Izraela a bezpečnosti zmluvných Izraelských, Božích zmluvných ľudí počas tohto veľmi ťažkého času, ktorý tu máme pred sebou. 

Vidíte, čo sa tu deje už v rozhovore, ktorý sa uskutočnil v USA, s prezidentom USA, ktorý má sklon k tomu, že na Irán vyvíjajú nátlak. A vidíte, čo sa deje s Benjaminom Netanyahuom 2. Rozhovor o zmene vodcovstva. Proroctvo z 2. apríla z roku 2004, kým táto vláda teraz neprišla k tomu, čo sa deje teraz, Benjaminovi Netanyahuovi 2. A teraz počujete Irán, ktorý hovorí, že teraz otvorili svoje centrifúgy. Teraz začínajú nekontrolovateľne siahať po uráne. 

Teraz proroctvo, ktoré som dal v roku 2005, 27. septembra, o jadrovej vojne prichádzajúcej do Iránu, je tam jadrové zariadenie na úpätí hory.

Sú tam dve rakety. Chvost týchto rakiet je z medi a otáčajú sa proti smeru hodinových ručičiek, keď sú posielané, a ničia jadrové zariadenie na úpätí hory a stúpa najväčší plameň v histórii Zeme. Je to obrovský oheň, nikdy nevidený. Je to šok. Šokuje to celú Zem. Ľudia utečú. Bude to šokovať celú Zem. Takže vidíte, že všetky tieto formácie sa teraz odohrávajú, a veľa zásahových lietadiel som videl pripravovať, z Izraela.

Zjavenie 12:7 7A povstal boj na nebi: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi; a bojoval i drak a jeho anjeli. 8Ale nezvládali ( neboli dostatočne mocní – angl. verzia NIV , pozn.) , ani ich miesto sa viacej nenašlo na nebi. 

Opäť je to tu! V nebi je nulová tolerancia k odpadnutiu! Preto v Zjavení v kapitole 11 uvidíte prút. Vidíte prút, merací prút, daný v 1. verši JEHO DVOM PROROKOM, aby teraz zmerali Bohoslužby v chráme súženia, v odpadnutom chráme.

A tu veľmi jasne hovorí, že existuje nulová tolerancia! Dôvodom je nulová tolerancia k odpadnutiu v Kráľovstve BOHA. Rovnaký prút, aký používajú práve teraz, dokonca aj nedávno, na očistenie Bohoslužby v Cirkvi, na očistenie Bohoslužieb v Cirkvi, na to, aby Cirkev vedela, že v Nebi je nulová tolerancia k odpadnutiu.

Zjavenie 12:9 9A zvrhnutý bol veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satanáš, ktorý zvodí celý svet; svrhnutý bol na Zem, a jeho anjeli boli zvrhnutí s ním. 

Je to samozrejme podvodník.
Bol hodený na Zem a jeho anjeli s ním.

Zjavenie 12:10-11  10A počul som veľký hlas na nebi, ktorý hovoril: Teraz sa stalo spasenie a moc a kráľovstvo spasením, mocou a kráľovstvom nášho Boha a vláda vládou jeho Krista, lebo je svrhnutý žalobník našich bratov, ktorý žaloval na nich pred naším Bohom dňom i nocou.11A oni zvíťazili nad ním pre krv Baránkovu a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svojej duše až do smrti. 

Opäť sa teraz vraciame k Levovi a Baránkovi. A HOSPODIN si vybral, aby použil baránka, kvôli moci čistoty a poslušnosti Bohu, moci spravodlivosti, svätosti, ako žil MESIÁŠ, ako žil KRISTUS, BARÁNOK BOŽÍ, žil v čistote, bez jediného hriechu, v absolútnej svätosti a spravodlivosti a v úplnej poslušnosti Bohu, a tak porazil hriech a následky hriechu, porazil smrť a bol vzkriesený. Nepoužil leva na rozdrvenie hada, diabla, ale použil silu čistoty BARÁNKA.

A ON hovorí, že dokonca aj teraz veriacim daruje, ON zveruje toto triumfálne víťazstvo, ON sa s tým zdieľa s Cirkvou. A preto hovorí. Zvíťazili nad ním KRVOU BARÁNKOVOU a slovami ich svedectva. To je veľmi silné! Tam je sila Cirkvi!

Ak existuje nejaká Cirkev v USA, v Európe, Strednej Amerike, Južnej Amerike, Ázii, ostrovoch, Austrálii, Novom Zélande, všade v Afrike, ktorá žije v moci vzkriesenia, v moci Boha, je to práve tu, hovorí krvou Baránka a slovom ich svedectva;
Takže môžu triumfovať aj nad hriechom a smrťou. Tam je moc drviť diabla!
A on tam hovorí, že nemilovali svoj život natoľko, až do smrti.

Hovorí teda, že ak niekto chodí vo svätosti a spravodlivosti, nebude sa báť smrti. Pamätáte si Simeona v chráme, ktorý čakal na KRISTA (Lukáš 2:25 a ďalej…). Bolo mu sľúbené, že uvidí Pánovu spásu pripravenú pre národy, pre slávu Izraela. A teraz už bolo dieťa, dieťa privedené do chrámu, on zobral dieťa a potom hovoril: „Teraz prepúšťaš svojho služobníka, Samovládca, podľa svojho slova, v pokoji, lebo moje oči videli tvoje spasenie, ktoré si prihotovil pred tvárou všetkých ľudí, svetlo na zjavenie národom a slávu svojho ľudu Izraela.”  

A to sa tu opakuje. Nemilovali svoje životy natoľko, aby sa báli zo smrti, čo znamená, že chodíte v spravodlivosti, chodíte v svätosti, či už dnes smrť príde, budete šťastní, keď odídete, pretože viete, že smerujete do Veľkého večného Kráľovstva BOHA, prichádza ten deň. Toto všetko slúži na posilnenie Cirkvi, aby sa nebáli smrti, pokiaľ kráčate v spravodlivosti a svätosti. 

Ak vidíte ľudí, ktorí sa boja smrti, ak vidíte niekoho, kto sa bojí smrti, potom viete, že táto osoba nie je spravodlivá. Potom viete, že táto osoba nie je svätá.

Ale Cirkev KRISTOVA, ktorá v tejto kritickej hodine kráča v absolútnej svätosti a spravodlivosti sa nebojí smrti, by sa nemala báť nijakej smrti, pretože veľmi dobre vedia, že zomrieť znamená byť s KRISTOM. Vedia, že ak bude vytrhnutie teraz, vstúpia do Neba. Alebo ak by ich smrť prišla pred vytrhnutím, stále vstúpia do Neba. Takže sa neboja smrti! Nestrachujú sa zo smrti.

Zjavenie 12:12 Preto sa veseľte, nebesia, a ktorí stánite v nich! Beda tým, ktorí bývajú na zemi a na mori, lebo sostúpil k vám diabol, ktorý má veľký hnev, lebo vie, že má krátky čas.

 Opäť tu platí, že tu využíva na Zemi, proti kresťanom, kedykoľvek sa pokúša diabol asimilovať, aby vám bolo úplne jasné, aby ste pochopili, že to robí tak, pretože jeho čas vypršal. Bude hodený do ohnivého jazera. Takže tu hovorí, že je plný zúrivosti, pretože vie, že jeho čas je krátky, jeho čas vypršal.

Zjavenie 12:13 13A keď videl drak, že je svrhnutý na Zem, honil ženu, ktorá porodila toho chlapca. To je Izrael, to je rozhovor, do ktorého sme teraz zapojení s Pánom, aby sme zaistili ochranu Izraela, v tomto verši 13.
13 Keď drak videl – to sa mimochodom objavuje vo veľkom súžení. Hovorí vo verši 
13 – keď drak videl, že bol zvrhnutý na Zem, prenasledoval ženu, ktorá porodila mužské dieťa.

Zjavenie 12:14  14Ale žene sa dali dve krídla toho veľkého orla, aby odletela na púšť, na svoje miesto, kde ju budú živiť čas a časy a pol času ( to je veľké súženie ), preč od tvári hada. ( had sa ku nej nemôže dostať ). 

Pamätajte si, že krídla, ktoré premiestnili Boží ľud z Egypta, krídla Veľkého orla, ktoré som videl pred 3 mesiacmi, je to SAMOTNÝ BOH, čo znamená, že SÁM BOH ju vezme, bude ju schopný ochrániť, dať jej bezpečný východ.

Zjavenie 12:15 15A had pustil zo svojich úst za ženou vodu ako rieku, aby ju odniesla rieka. 

Až do teraz som stále premýšľal, čo to je tá voda. Je to nukleárna vojna alebo chemická vojna, chemická vojna, vojnová zbraň, ktorá sa naleje na Izrael. Ale pozrite sa, nič sa nedotýka Izraela!

Zjavenie 12: 17 17A drak sa rozhneval na ženu a odišiel bojovať s ostatnými z jej semena, ktorí zachovávajú prikázania Božie a majú svedoctvo Ježiša Krista. 

Toto je teraz ten rozhovor o tŕňoch; tŕne a motocykel v tomto sne,
keď teraz DVAJA PROROCI jazdia na motocykli, po ceste. Po ceste, ktorá je mimochodom obmedzená. Iba tam jazdia kde nie je tŕne. Ale zvyšok krajiny má teraz tŕne, čo znamená: pohybujúce sa slovo – motocykel, pohybujúce sa slovo nemôže ísť ďalej. Nikto nemôže jazdiť, nemôže zobrať, nemôže uctievať JEŹIŠA, nemôže kázať JEŽIŠA, pretože potom pneumatiky tohto motocykla budú bodané tými bielymi tŕňami. Sú biele, ale sú tŕne, budú pichané a potom budú praskať, to znamená, že sú falšované, biele, zničia všetky motocykle.  

Slovo, pohybujúce sa slovo bude obmedzené. DVAJA PROROCI budú sami navigovať Slovo, ako vidím. Je to extrémne a tu hovorí veľmi opatrne, a potom vedie vojnu. Potom drak odišiel viesť vojnu proti Cirkvi, pretože nemôže zasiahnuť Izrael, pretože ich poslaním je ochraňovať Izrael, ako aj dnes, keď s vami hovoria DVAJA PROROCI, obhajujú ľudí Boha a všetkých z nich. Ak pôjdete do Knihy Rimanom 11, vidíte, začínajúc od 25-32,  vidíte, že celý Izrael sa znovu- zrodí. 

Budú sa na NEHO pozerať, že HO prepichli a budú veľmi horko plakať a smútiť a padnú na zem, pretože si uvedomia, že toto je MESIÁŠ. Hovorí však, že celý Izrael uzná JEŽIŠA a dôjde k národnému prebudeniu. Izrael bude mať národné prebudenie, vykúpenie. Ale tu teraz tiež vidíte, že nikto z nich nie je ovplyvnený. Oni majú ochránené miesto PÁNOM, to je tá presná misia, do ktorej sú títo DVAJA PROROCI PÁNA zapojení. A preto prichádza MESIÁŠ! 

Veriaci, ktorí nebudú vytrhnutí, budú zabíjaní, pretože obráti jeho zúrivosť proti nim, ktorí poznajú prikázania Božie a majú svedectvo JEŽIŠA KRISTA, znamená spásu KRISTA. 

A toto je Posolstvo, ktoré teraz hovorí PÁN, znova to teraz hovorím pred vami, že som videl pri viacerých príležitostiach a rozhovoroch medzi BOHOM OTCOM A TÝMITO DVOMA PROROKMI, ktorí to s vami dnes hovoria. Tento rozhovor zahŕňa ich zdvíhanie do vzduchu lietadlami.

Táto správa je veľmi jasná. Tieto reťazce znamenajú letecké zodvihnutie do Izraela kvôli kritickému času, do ktorého vstúpil Izrael. Ich bezpečnosť bude dôležitá. Irán dosahuje urán. Zapálili niekoľko centrifúg. Benjamin Netanyahu zlyhal sformovať novú vládu, takže Proroctvo z 2. apríla 2004 je teraz naplnené. 

A keď teraz HOSPODIN zobral týchto DVOCH PROROKOV znova pred Trón, Mesiac sa prelial s krvou a pred Trónom, Sláva zakrývala Trón, a potom, v tom čase sa odev stal superslávnym a potom BARÁNOK BOŽÍ prišiel. 

Toto je roztavenie. Toto je odpočítavanie, ktoré sa uskutoční. Nech tí, ktorí majú uši, prijmú JEŽIŠA a správne sa znovuzrodia. Opäť opakujem, tí, ktorí vstúpia do Kráľovstva Božieho, tí, ktorých vidím vstupovať do Slávneho Kráľovstva PÁNA BOHA, MÔJHO PRIATEĽA,  JEHOVAH, sú poriadne, sú skutočne znovuzrodení a svätí.

SVÄTÝ DUCH im to uľahčuje, aj ich obliekanie sa zmenilo, rozhovor sa zmenil, ich životný štýl sa zmenil. Znovuzrodili sa správne. Nie sú znovuzrodení iby z polovice. Sú znovuzrodení správne, bez svätosti nikto neuvidí Pána!

SVÄTÝ DUCH im pomohol k ich spáse, k ich spravodlivosti, ich svätosť je svetlom, ktoré žiari k svetu. Je to jasné! Nie je to skrytá vec. Nie je to miešanie sa so svetom. Vôbec nie! 

MESIÁŚ PRICHÁDZA!

Odvráťte sa od sexuálnych nemorálností! Odvráťte sa od klamstiev, klamstva, zlomyseľnosti, vydierania, očierňovania, všetkého zlého a zla, korupcie,  rozpadu tohto sveta, homosexuality!

Znovuzrodte sa poriadne! Prijmite evanjelium! Buďte pokrstení úplným ponorením sa do vody! A dajte sa pokrstiť SVÄTÝM DUCHOM A OHŇOM!

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Todah, todah! Todah chaverim!

Pripravte cestu HOSPODINOVI!

Todah shalom! Erev tov, todah!

Off 

10.11.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top