Home
 

ŠPECIÁLNE VYUČOVANIE O OBLAKU BOHA OTCA, ČO TO ZNAMENÁ PRE CIKREV KRISTOVU? BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINA DR. OWUOR

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU,
Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info
SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA
DŇA: 16. Decembra 2018
sumarizácia: 

Požehnaní ľudia, aká úžasná príležitosť prísť k vám do vašich Cirkví teraz, v tomto veľmi dôležitom čase v histórii Cirkvi a tiež tejto starnúcej planéte Zem, chcem sa s vami zdielať po vašej nedeľnej BOHOslužbe, pravdepodobne väčšina z vás ste skončili vašu nedeľnú BOHOslužbu, vašu pravidelnú nedeľnú BOHOslužbu, aby som sa s vami mohol zdielať o tom, čo PÁN hovorí v tejto hodine a tiež to použiť, aby vás to pripravilo.

HOSPODIN ma požiadal, aby som vás pripravil, pripravil na túto ohromnú návštevu, ktorá prichádza do Nakuru. Viem, že iné národy, Austrália, sú v čase pred nami, takže oni skutočne ukončili skôr ich BOHOslužby, tiež aj v Číne, Singapur, veliká návšteva prichádza do Nakuru v Keni a tiež som videl, ako prichádza veľká delegácia z Číny, Malaizie, Singapuru, Indonézie, Južnej Kórei, Taiwanu, Austrálie a všetkých tých národov, Fidži, tieto ostrovy sú 6 hodín pred nami, aby som sa mohol sa vami zdielať, čo HOSPODIN hovorí v tejto hodine. Vy ste ukončili vaše Bohoslužby skôr, ale Európa, zvyšok kontinentu Afriky, myslím, že toto je čas, kedy ste ukončili vaše BOHOslužby a iné národy v západnej hemisfére, Brazília, Argentína, Salvador, centrálna Amerika, Kostarika, Mexiko, Spojené štáty, pre vás je to asi čas, kedy začínate vaše BOHOslužby, pravý čas.

Chcem hovoriť o návšteve, ktorá prichádza do Nakuru, toto malo byť krátke, ktoré som uchoval pre senior predsedajúcich Biskupov, že keď prídu, prídu tohto týždňa do Nairobi, zvyčajný míting, ktorý máme, pred takoutou návštevou, ja sa stretnem so senior lídrami Cirkví Pokánia a Svätosti a hovoríme o návšteve, ktorá prichádza, aby mohli ísť a pripraviť ovce a celé telo Kristovo v ich právomoci, pripraviť pre návštevu BOHA JEHOVAH, ktorá prichádza.

Takže sa budem s vami zdielať s časťou tohto, pretože si myslím, že je to dôležité pre celé telo KRISTOVO, aby sa zúčastnili tohto, aby vedeli, čo BOH hovorí a robí tohto času, v histórii Cirkvi. Nakuru teraz prichádza, veľkolepá návšteva, ktorú Nebo pripravilo a HOSPODIN má vytrvalý, neprestajný rozhovor bez prestávky so mnou vzhľadom na to, čo prichádza a čo sa bude diať v Nakuru a môžem vidieť, že bude mega, mega veľkolepá návšteva, ohromné uzdravenia, ľudia budú vstávať a budú chodiť, veľa, veľa chromých bude vstávať a chodiť, všade a to bude tak šokujúce, pretože uzdravovania dokonca začnú skôr, keď HOSPODIN privedie JEHO DVOCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV Z KNIHY ZJAVENIA JÁNA 11 kap., ktorých ON poslal a chodia po tejto Zemi práve teraz a pripravujú cestu pre Slávny príchod MESIÁŠA.

Dokonca aj predtým, než prídu na míting v Nakuru, začnú sa diať veci, HOSPODIN bude dvíhať chromých, dokonca aj na ceste, ako prichádzajú k bráne, pri bráne, takže tím zdravotníkov musí byť veľmi ostražitý, keď autobusy s chromými, slepými, hluchými, nemými, poranenými chrbticami, zlomenými kosťami, srdcovými ochoreniami, zlyhaniami obličiek, pripútaní na lôžko, nemôžu vstať, keď oni prídu, buďte si istí, že sa im dostatočne venujete, že keď ich HOSPODIN vylieči, keď prídu, zachyťte ich stav, aby sme si potom mohli pozrieť ich uzdravenia.

Táto návšteva má obrovský význam, v prorockom časovom pásme pred Slávnym príchodom MESIÁŠA a preto je pre mňa veľmi dôležité prísť k vám v tejto hodine a zdielať sa s vami s aspektami, s kľúčovými znakmi tejto návštevy, ktorá prichádza do Nakuru. Ja som sa zdieľal v stredu s Biskupmi, ale rád by som to otvoril pre každého, aby ste tiež vedeli.

Teraz, BOH JEHOVAH, BOH NEBA, BOH, HOSPODIN JEHOVAH YAHWEH, ON rozhodol, ON úplne rozhodol a potvrdil teraz v Nebi, že ON prichádza navštíviť Cirkev, celé TELO KRISTOVO do Nakuru. A to je dôvod, pre tých z vás, ktorí prichádzate zo všetkých iných národov, prosím príďte s vašimi vlajkami. Že keď PÁN BOH príde, váš národ bude reprezentovaný, ako vy viete, aby bolo veľmi jasne ukázané, ktoré národy sa zhromaždili, posvätné zhromaždenie HOSPODINA. JEHO múdrosť v hornej komore v nebi, JEHO skrytou radou, ON sa teraz rozhodol navštíviť ohromný míting, navštíviť ohromný míting JEHO SLUŽOBNÍKOV pred vašou prítomnosťou, a v tomto procese navštíviť TELO KRISTOVO.

ON hovoril o týchto ohromných uzdraveniach, historických uzdraveniach, ktoré sa budú diať v Nakuru a potom hovoril o návšteve SLÁVY BOHA. Ja som videl slávu BOHA, ja som videlOBLAK BOHA, ktorý zatienil OLTÁR a na druhej strane bolo svetlo. Okolo vidím svetlo, ale nad OLTÁROM vidím tieň. ON príde a zatieni OLTÁR.

V druhej časti rozhovoru ma ON zodvihol do Neba a potom moje rameno sa dotklo ramena BOHA OTCA a ukázal mi, ako odíde z Neba, ako sa nebo otvorí, a ON príde dole a dotkne sa JEHO SLUŽOBNÍKOV, ako to urobil v Centrálnom parku v Nairobi, inými slovami povedané, prichádza navštíviť JEHO SLUŽOBNÍKOV, HROZNÝCH PROROKOV TEJTO HODINY, jeden je podľa zasľúbenia v Knihe Malachiáša, v tejto mega misii BOHA. Takže ON ich prišiel navštíviť na OLTÁR v Nakuru.

Teraz chcem hovoriť o SLÁVE HOSPODINA a dôležitosti a význame návštevy v tejto hodine. To je správa, s ktorou sa chcem zdielať s Cirkvami, kdekoľvek ste, keď môžete tak si to nahrajte, ale ak môžete zapíšte si toľko, koľko len môžete. Ja viem, že senior Biskupka Joan nahráva s jej tímom, takže vy môžete získať túto správu ( v rádiu, pozn. ).

Prečo PÁN BOH VŠEMOHÚCI, BOH OTEC teraz zjavuje toto všetko. Ohľadom súdu, my všetci vieme, čo ON urobil, aby pokoril Egypt, aby súdil Egypt, my vieme JEHO súd oproti hriechu bez zľutovania.

ON priniesol súd na PÁNA JEŽIŠA KRISTA na kríži, aby vy ste boli oslobodení. Najhroznejší a najobávanejší BOH Izraela JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH SABBAOTH, HOSPODIN armády, proti ktorému nik nemôže bojovať.

PREČO ON SA ROZHODOL VÁS NAVŠTÍVIŤ? 

Pamätáte sa v Kisumu, rovnaký OBLAK, ktorý viedol Izrael, celou cestou cez púšť do zasľúbenej Zeme, tento Oblak prišiel do mesta Kapkatet, my všetci vieme o návšteve v meste Kapkatet. Tiež tam bola mega návšteva OBLAKU BOHA v meste Kisumu, ale predtým, prvé navštívenie sa konalo v meste Kapkatet.

Táto navšteva Oblaku BOHA JEHOVAH YAHWEH je zachytená na videu a potom začalo pršať a potom chromí začali vstávať a chodiť. A všetko tam začalo byť búrlivé, divoké. A potom, bola tam návšteva BOHA OTCA, v meste Kericho. Znova, proroctvo, ktoré bolo oznámené skôr, oznámil proroctvo.

NAJMOCNEJŠÍ PROROK PÁNA oznámil proroctvo o návšteve BOHA OTCA, že Nebo sa rozdelí, otvorí sa, zroluje sa a OBLAK BOHA OTCA, BOH OTEC SAMOTNÝ príde tu na návštevu. Potom ste videli, že návšteva prišla do mesta Kericho, a tiež v inom mítingu nočného uctievania, ktoré sa konalo v meste Kericho.

Ale aký je význam, aké je POSOLSTVO HOSPODINA vzhľadom na SLÁVU PÁNA BOHA, JEHO SAMOTNÉHO, že vás prichádza navštíviť?  My vieme, žo OBLAK BOHA je v skutočnosti fyzický prejav prítomnosti SAMOTNÉHO BOHA OTCA. To je fyzické zjavenie BOHA. SAMOTNÉHO BOHA OTCA prichádzajúceho dole k JEHO ĽUDU.

A my poznáme najväčší príbeh v Biblii, v starom zákone, že zakaždým, keď OBLAK BOHA OTCA prišiel na truhlu zmluvy, ľuďom nebolo dovolené, aby pristúpili  k NEMU. Prečo? Pretože ON je pohlcujúci oheň a JEHO SÚD PROTI HRIECHU JE STÁLE PLATNÝ. JEHO súd proti hriechu je neústupný, neúprosný a je večný.

Jediná vec o BOHU, ktorá je večná, ktorá sa nikdy nezmení, že HOSPODIN, PÁN BOH VŠEMOHÚCI JE SVÄTÝ A SVÄTÝ A SVÄTÝ, od predošlých čias po dnes a do budúcnosti, my nevieme ako ďaleko je večnosť. BOH JE SVÄTÝ!  Tak oni nemohli mať prístup.

My vieme o Uzovi. Keď Uza v jeho hriešnej prirodzenosti sa priblížil k truhle zmluvy, a pokúšal sa jej dotknúť, bol zasiahnutý a zomrel pred očami Izraela pred truhlou zmluvy, práve tam.

My sme si tiež veľmi dobre vedomí, že veľa krát, keď na sviatok Yom Kippur boli obetované obete, na deň zmierenia v Izraeli, truhla zmluvy bola úplne oddelená od ľudí, od národa, od verejnosti. Prečo? Pretože tam zostúpila SLÁVA, iba najvyšší Kňaz tam mohol vstúpiť, nikdy bez krvi zvierat a potom zostúpil OBLAK BOHA, tento rovnaký OBLAK, o ktorom my hovoríme.

Ale teraz PÁN JEŽIŠ išiel na kríž a ponúkol JEHO VLASTNÚ KRV, chrámová opona sa roztrhla na dvoje, pripustil Cirkev, pripustil kresťanských veriacich do Svätyne Svätých, pred prítomnosť OBLAKU BOHA OTCA, fyzickú manifestáciu BOHA OTCA. A ja chcem o tom hovoriť.

Tento príbeh starého zákona vzhľadom na prístup ku Sláve BOHA, prístup ku fyzickej manifestácii BOHA OTCA. Prístup k OBLAKU BOHA OTCA, najhroznejšiemu OBLAKU BOHA, tento príbeh my poznáme.  Ale teraz JEŽIŠ KRISTUS sprístupnil kresťanským veriacim, vám, ktorí sedíte v týchto Cirkvách a počúvate ma, alebo vo vašich domoch a počúvate ma a veríte v JEŽIŠA KRISTA.

Takže aké je tu posolstvo, ktoré PÁN BOH VŠEMOHÚCI, JEHOVAH JAHWEH, JEHOVAH SABBAOTH, JEHOVAH ELSHADAI, JEHOVAH ADONAI, JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH ROHI, JEHOVAH ELGIBOR, ELOHEINU, SHAMMA, MECADISHEM, NISSI, JEHOVAH JIHRE, JEHOVAH HASOPHET.

Aké je tu posolstvo, ktoré BOH IZRAELA, BOH OTEC dáva Cirkvi tým, že hovorí: JA PRICHÁDZAM VÁS NAVŠTÍVIŤ. Ako som prišiel navštíviť v Kapkatet, Kisumu a Kericho. A potom v Centrálnom parku v Nairobi tohto roku.

Teraz počúvajte požehnaní ľudia. Zakaždým, keď Sláva BOHA OTCA, OBLAK BOHA OTCA príde dole a pamätajte, že keď vstúpite do neba, zakaždým, keď som vám povedal, že HOSPODIN ma zobral do Neba, v skutočnosti Nebo je bydlisko OBLAKU BOHA, SLÁVY BOHA. ON ma stále prinesie do OHROMNEJ SLÁVY BOHA, ktorá je vo vnútri Neba.

Takže stretnete SLÁVU BOHA v Nebi, keď vstúpite do Neba. Pretože Nebo je úple pohltené so SLÁVOU A OBLAKOM BOHA JEHOVAH. Takže keď budete v Nebi, budete v priamom kontakte so SLÁVOU BOHA, konečné pohltenie OBLAKU A SLÁVY BOHA OTCA.

Alé aké je posolstvo, keď ON prichádza a zasľúbil, že príde. ON prišial do Kisumu, prišiel do Kapkatet, prišiel do Kericha, prišiel do Centrálneho parku v Nairobi, teraz zasľúbil, že príde do Nakuru.

OBLAK BOHA milovaní ľudia, v skutočnosti navštevuje Cirkev, aby sa vám otvoril viacej, pre vás. To je všetko o BOHU OTCOVI, BOHU v Nebi, ON vám chce toho viac otvoriť. ON chce zjaviť sám seba vám. Dokonca ako sa pripravujete na toto ohromné, super Slávne, grand mega historické prebudenie, uzdravujúcu službu, ktoré prichádza do Nakuru na konci tohto roku, 29. decembra,  30. decembra, pokračujúc v mocnej mega Konferencii 31. decembra a potom udalosť NOVÉHO ROKU, služba uctievania.

Keď ON povedal, že prichádza navštíviť, to je túžba BOHA, aby zjavil sám seba trochu viac JEHO ľuďom. My všetci vieme, že BOH je skrytý. BOH JEHOVAH YAHWEH je úplne skrytý v tejto sfére, v tomto čase, v tejto dobe. Iba skrze JEHO slová sa PÁN zjavuje tu a tam, ale fyzická manifestácia BOHA je zjavená.

A ja viem, že teraz, keď ON priniesol JEŽIŠA KRISTA, potom ON zjavil jeden aspekt, jednu stránku samého seba. A teraz, tak ako v starom zákone, ON prichádza, aby zjavil sám seba JEHO ĽUĎOM, aby sa pritiahol viac k nim. Aby vedeli niečo viac o ŇOM. A teraz robí rovnakú vec. Potom, čo priniesol JEŽIŠA KRISTA. A teraz, toho času, predtým, než MESIÁŠ PRICHÁDZA, keď ON pripravuje JEHO śpeciálne vyvolených, špeciálnu skupinu, spravodlivých, SVÄTÚ CIRKEV.

Teraz, toho času, keď ON priniesol DVOCH SVEDKOV zo zjavenia Jána 11 kap., ON JE STÁLE SKRYTÝ V JEHO RADE, teraz chce zjaviť viac sám seba tejto generácii. Toto je dôvod, prečo prichádza. Toto je JEHO zámer, ktorý zasľúbil, aby prišiel k vám, prišiel navštíviť JEHO OHROMNÝCH PROROKOV, aby vy ľudia ste teraz mohli vidieť zázraky BOHA a poznať HO trochu viac.

Takže keď OBLAK BOHA príde, keď OBLAK BOHA OTCA príde navštíviť na míting, ako aj predtým, čo zasľúbil a stalo sa, zahŕňajúc Centrálny park v Nairobi a teraz zasľúbil v Nakuru, je to BOH, ktorý chce zjaviť jednu z JEHO charakteristík, charakteristiku BOHA, pre vás, pre Cirkev. Nejaké charakteristiky BOHA pre vás, pre Cirkev, aby ste HO mohli poznať trochu viac.

Takže keď OBLAK BOHA OTCA príde dole a BOH JEHOVAH sa rozhodne, že príde dole, v JEHO OBLAKU, BOH OTEC, JEHOVAH YAHWEH, rozhodol sa navštíviť v JEHO HROZNOM OBLAKU JEHO SLÁVY, Z NEBA, celou cestou dole do Nakuru, celou cestou dole do Centrálneho Parku, celou cestou dole do Kericha, dole do Kapkatet, dole do Kisumu, teraz znova do Nakuru, iný míting bol v Nakuru v oblasti Menengai. Teraz znova v Nakuru.

JEHO úmysel je v podstate zjaviť viac o sebe samom JEHO ŠPECIÁLNYM VYVOLENÝM, CIRKVI, K VÁM, K SPRAVODLIVÝM VYVOLENÝM.

ZJAVIL CHARAKTERISTIKU BOHA. CHARAKTERISTIKU, CHARKTERISTICKÉ VLASTNOSTI, ZNAKY BOHA PRE VÁS, PRE CIRKEV. ASPEKT, STRÁNKU BOHA PRE VÁS, PRE CIRKEV, ABY STE HO MOHLI POZNAŤ VIAC.

Keď OBLAK BOHA OTCA PRÍDE DOLE, zakaždým, keď OBLAK BOHA OTCA príde dole, je to samotný BOH OTEC, ktorý prichádza zjaviť JEHO charakter, keď HO uvidíte. ON vám to prejaví, aby ste HO mohli poznať viac a ako kresťania, je to pre vás tak základné, vo vašej kresťanskej chôdzi, či budete úspešní, alebo nie, vstúpiť do ohromného Kráľovstva tejto Slávy. Slávneho Kráľovstva BOHA YAHWEH, JEHOVAH YAHWEH v Nebi.

To je dôvod, prečo je tak dôležitá príprava, pre vás, pre Cirkev, že keď OBLAK BOHA OTCA PRíDE DOLE, jeden jediný zámer je, aby prišiel a zjavil vám charakteristiku BOHA, kvalitu BOHA, ktoré umiestnil do OBLAKU a príde, aby vám to zjavil, JEHO ĽUĎOM. A ON príde SÁM, aby vám zjavil viac znakov BOHA, vlastnosti BOHA, charakteristické znaky BOHA, to je dôvod, prečo prichádza, aby vám zjavil skryté kvality BOHA, skryté charakteristiky BOHA, skryté znaky BOHA, skryté znaky BOHA, skryté črty BOHA, aby vy, JEHO ľudia, Cirkev, aby ste HO poznali trochu viac.

Aby, keď HO budete poznať trochu viac, potom sa pripravíte viac na stretnutie s NÍM v JEHO SLÁVNOM, VEČNOM KRÁĽOVSTVE V NEBI. Takže, keď OBLAK BOHA príde, to je to, čo ON zjaví. ON zjaví dvoch SVEDKOV BOHA, na ktorých BOHU záleží. Inými slovami charakteristika, na ktorej najviac záleží BOHU.  Inými slovami, atribút BOHA, ktorý OBLAK ukáže, SLÁVA ukáže. ONI vám v skutočnosti definujú, kto je BOH.  

A ako som povedal, že BOH je prevažne skrytý. ON je strytý v totmo reále, ale keď príde v JEHO OBLAKU V JEHO NÁVŠTEVE, keď príde v OBLAKU JEHO SLÁVY, keď príde v OBLAKU, vo fyzickej prezentácii JEHO SAMOTNÉHO, BOHA OTCA, ON v podstate sa pokúša vám pomáhať, vám, Cirkvi, zodpovedať otázku: KTO JE BOH? ON prichádza vám zjaviť, kto presne BOH je, aby ste dosiahli lepšie porozumenie toho, kto je BOH.

Keď ON príde v OBLAKU JEHO SLÁVY, ON je tiež odhodlaný zámerne odhodlane AKÝ JE BOH. AKÝ JE BOH JEHOVAH. OBLAK BOHA požehnaní ľudia, keď ON prichádza dole v JEHO OBLAKU, ON tiež má v zámere podškrtnúť následovné, veľmi dôležité JEHO aspekty, stránky : ŽE BOH JE V PODSTATE JEDINEČNÝ, UNIKÁTNY. Nemá žiadne prirovnanie.

BOH JEHOVAH, keď príde v JEHO OBLAKU SLÁVY, ako mi ukázal, z JEHO TRÓNU Z NEBA, Z JEHO KRÁĽOVSTVA Z NEBA a prišiel na Zem, navštíviť míting na Zemi, ako prisľúbil, ON v skutočnsoti prichádza k vám, aby vám povedal nasledujúce: JA CHCEM, ABY STE VEDELI TROŠKU VIAC O MNE, nejaké stránky BOHA, nejaké znaky BOHA, nejaké charakteristiky BOHA, a jedna z nich je, že BOH JE ÚPLNE, TOTÁLNE UNIKÁTNY, JEDINEČNÝ  A NEEXISTUJE NIKTO INÝ, KTO BY MOHOL POVSTAŤ, ABY SA PRIROVNAL. NEEXISTUJE ŽIADNE PRIROVNANIE. BOH JE VEĽMI UNIKÁTNY, JEDINEČNÝ.

A keď BOH príde v JEHO OHROMNOM OBLAKU, a myslel som na to, aby som vás pripravil predtým, ako príde, aby ste mohli poznať. Tohto času milovaní ľudia, ktokoľvek uvidí OBLAK prichádzať najprv, zakričte a zdieľajte sa, aby si každý mohol nahrať. Dovolil tejto generácii vidieť BOHA, videli ste dnes vo vašich Cirkvách, keď ste pozerali na BOHA DUCHA SVÄTÉHO, BOH prichádzal ako DUCH SVÄTÝ a zosadol na toho, ktorý to teraz k vám hovorí, na JEHO DVOCH SVEDKOV, teraz dovoľuje tejto generácii vidieť BOHA a natočiť BOHA.

Biela Slávna holubica prišla v telesnej forme, ako obrovská biela slávna holubica. Taká veliká, ako od môjho hrudníka po moju hlavu, veľká holubica, obrovská holubica. Ale pretože vzhľadom na týchto DVOCH SVEDKOV v tejto hodine, ON dovolil tejto generácii vidieť BOHA a nahrať BOHA a zachytiť naživo na kamere, urobiť z toho video a dať na internet, whatsapp, všade,… teraz, tohto času, ktokoľvek uvidí najprv, znova, aby si to každý mohol natočiť a uctievať PÁNA.

Ale hovorím, že keď BOH OTEC sa rozhodne prísť dole, v OBLAKU PÁNA BOHA, V OBLAKU SLÁVY, V OBLAKU BOHA YAHVEH, potom posolstvo a zámer je ten, aby vám zjavil, pre vás, pre Cirkev trochu viac o BOHU. Charakter BOHA. Znaky BOHA. Charakteristiku BOHA, znaky BOHA, kvality BOHA, charakteristické črty BOHA a jedna z nich je, ako sme práve videli, že BOH JE TOTÁLNE UNIKÁTNY. A NEEXISTUJE NIKDE ŽIADNE PRIROVNANIE. A ŽIADNE SLOVÁ SLOVÁ NEMÔŽU BYŤ POUŽITÉ, ABY SME VEDELI DEFINOVAŤ BOHA, OPÍSAŤ BOHA, ŽIADNE SLOVÁ NIESÚ DOSTUPNÉ.

ON hovorí, že keď OBLAK BOHA príde, ON v podstate zjavuje ľudstvu v JEHO OBLAKU SLÁVY, aby vám dal letmo nazrieť KTO BOH JE. A ON hovorí, týmto spôsobom, že pretože ON JE TAK UNIKÁTNY, BOH keď prichádza ku vám v JEHO OBLAKU, ON v skutočnosti hovorí, že BOH VŠEMOHÚCI, TEN, ktorého uctievate, JE AKO NIKTO INÝ. ON JE TOTÁLNE UNIKÁTNY A NEEXISTUJE ŽIADEN INÝ.

2. Keď BOH OTEC sa rozhodne, že teraz chce prísť a navštíviť deti Izraela, v OBLAKU JEHO PRÍTOMNOSTI,  SAMOTNÝ BOH OTEC, keď BOH OTEC sa rozhodne, že teraz chce prísť a navštíviť Cirkev KRISTOVU v Keni, a celé TELO KRISTOVO globálne, tí, ktorí prídu, pripoja sa k mítingu v Nakuru.

ON vám tiež zjavuje ďalšiu charakteristiku. Inú kvalitu BOHA. Na púšti ich viedol. ON ochraňoval Izrael. Zabezepčoval ich, navigoval ich, oslobodil ich z otroctva a umiestnil ich na miesto uctievania. Na miesto JEHO prítomnosti. Neustále ich navštevoval. Keď toto robil, BOH MILOVAL JEHO ĽUD. Miloval JEHO vyvolených, miloval Izrael. Miloval JEHO vyvolených ľudí.

A rovnakým spôsobom, keď BOH hovorí, že JA PRICHÁDZAM V OBLAKU MOJEJ NÁVŚTEVY, V OBLAKU MOJEJ PRÍTOMNOSTI, V HROZNOM OBLAKU MOJEJ PRÍTOMNOSTI do Nakuru v Keni, ON v podstate hovorí: že BOH JE LÁSKA, ON VÁM ZJAVUJE, žE: pozrite, JA, PÁN BOH, ja som láska, že BOH JE LÁSKA A BOH MILUJE JEHO ĽUDÍ.

ON vám, zjavuje charakteristiku BOHA, kvalitu BOHA, charakteristické črty BOHA, čo je LÁSKA. PÁN BOH JE MILUJÚCI BOH. ON vám to zjavuje. Vidíte, že JEŽIŠ išiel na kríž. To je láska.

Ján 3:16 hovorí: Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. 

Takže keď BOH príde, v OBLAKU JEHO SLÁVY, ktorú JEŽIŠ zasľúbil, keď ON tu kráčal na Zemi, ON v skutočnosti zjavoval lásku BOHA k nám. Potom, keď tento OBLAK prišiel, aby vás navštívil, Cirkev, BOH v podstate zjavuje JEHO POSTOJ. TIETO CHARAKTERISTIKY. TIETO KVALITY BOHA. TIETO STRÁNKY BOHA, TIETO CHARAKTERISTICKÉ ČRTY BOHA, JEHO IDENTITU, ktorá hovorí, že BOH JE MILUJÚCI BOH. MY SME VIDELI, ŽE BOH JE UNIKÁTNY BOH. NEEXISTUJE ŽIADNE PRIROVNANIE. ON je milujúci BOH, DOKONCA do tohto rozmeru, že dal PÁNA JEŽIŚA KRISTA, miluje vás natoľko, že SÁM PRICHÁDZA K VÁM, aby vás pripravil pre JEHO KRÁĽOVSTVO. ON SAMOTNÝ!

3. Keď BOH sa rozhodne, že príde ku vám, SAMOTNÝ BOH OTEC, ON sa rozhodol, že príde ku vám, v mocnom, najhroznejšom zjavenom OBLAKU JEHO SLÁVY, JEHOVAH YAHWEH samotný, povedal: JA PRICHÁDZAM VÁS NAVŠTÍVIŤ, V OBLAKU SLÁVY, ako hovorilo proroctvo.

Ako som povedal, ON prichádza vám zjaviť trochu viac o BOHU. Čo je skryté o BOHU. O JEHO charaktere, JEHO charakteristike, JEHO kvalitách, JEHO postoji, JEHO stránke, aby ste HO mohli spoznať a žiť váš život tak, aby ste tešili BOHA a poskytli útechu BOHU. Keď OBLAK BOHA, FYZICKá MANIFESTÁCIA BOHA zostúpi dole k vám, ON v skutočnosti hovorí, že BOH je veľmi mocný! Že BOH je veľmi mocný! Toto je tretia charakteristika, s ktorou sa chcem tu zdielať. ON to prichádza ukázať. ON prichádza s JEHO OHROMNÝM OBLAKOM JEHO SLÁVY. OBLAK, ktorý rozbil a pokoril Egypt. OBLAK, ktorý bojoval s Egyptskou armádou. OBLAK, ktorý oddelil Izrael a dal ich na krídla orla a viedol ich do bezpečia. A priniesol ich do Jeruzalema.

Takže keď ON prichádza k vám v tomto OBLAKU, ON v skutočnsoti zjavuje jeden z JEHO POSTOJOV. ON v skutočnosti hovorí, že jedna z hlavných charakteristík BOHA, ktorú potrebujete poznať, ŽE BOH JE VEĽMI MOCNÝ! INÝMI SLOVAMI POVEDANÉ, ON JE VŠEMOCNÝ! VŠEMOHÚCI! TO ZNAMENÁ MOCNÝ. Takže tí, ktorí HO uctievajú, môžu sa úplne spoľahnúť na NEHO. ON je tak mocný, žiadna iná moc, žiadne iné kráľovstvo, žiaden trón JEHO nemôže podmaniť. ON všetkých pemôže a pokorí ich. Takže tí, ktorí HO uctievajú, možu byť na ŇOM úplne závislí. Úplne sa na NEHO spoľahnúť. Úplne MU veriť. To je to, čo ich oslobodzuje.

Žalm 24: 7-8 aby som bol schopný podčiarknúť tento aspekt BOHA, ktorý vám zjavuje, keď ON príde v JEHO HROZNOM OBLAKU JEHO PRÍTOMNOSTI, tento aspekt, ktorý hovorík, že BOH je veľmi mocný, ON je VŠEMOHÚCI. Teraz sa na NEHO môžete spoľahnúť, totálne, úplne. 7Pozdvihnite, brány, svoje hlavy! Pozdvihnite sa, vráta večnosti, a vojde Kráľ slávy.   Kto je to ten Kráľ slávy? Hospodin, preveliký v sile a hrdina, Hospodin, vojenný hrdina.

Ale keď som to čítal Biskupom, čítal som to od verša č.1. Takže čo ON tu hovorí? ON HOVORÍ, že keď BOH prichádza ku vám, v OBLAKU JEHO PRÍTOMNOSTI, V OBLAKU JEHO SLÁVY, V OBLAKU JEHOVAH YAHWEH, ON v skutočnosti zjavuje JEHO špeciálnych vyvolených. Táto dôležitá charakteristika BOHA hovorí, že BOH JE VEĽMI MOCNÝ! BOJ JE VŠEMOCNÝ! V Žalme 24:7- 8 hovorí Pozdvihnite, brány, svoje hlavy! Pozdvihnite sa, vráta večnosti, a vojde Kráľ slávy a potom hovorí, kto je ten KRÁĽ –  MOCNÝ A PREVELIKÝ.  OHROMNÝ MOCNÝ V BOJI. Zjavuje vám, že BOH, ktorému slúžite, ON nemá nedostatku moci, sily, aby vám pomohol. ON je tak mocný a v tom písme, ktoré vidíme napríklad, keď KRISTUS išiel na kríž, pozrite na prejav MOCI BOHA, ktorú vložil do KRISTA.

ON hovorí tým, že prichádza ku vám v OBLAKU SLÁVY, že vám zjavuje túto stránku BOHA, zjavuje vám, že BOH JE VEĽMI MOCNÝ. VŠEMOHÚCI. Inými slovami preukazuje to, ako PÁN JEŽIŠ zomrel na kríži. Pod MOCOU BOHA. A JEŽIŠ BOL VZKRIESENÝ ZO SMRTI POD MOCOU BOHA. A JEŽIŠ PORAZIL SMRŤ. POD MOCOU BOHA.

JEŽIŠ išiel do Betánie a potom Písmo, prvá časť bola naplnená. Keď bol vzkriesený, slúžil JEHO apoštolom, Cirkvi, kde ste, prišiel k nim na Olivovú horu a keď ON tam došiel, potom počujete prvú časť tohto proroctva vo verši 7, než pôjdete do mocného verša 8, vo verši 7 je názorná ukážka, pozrite sa.

Keď ON priniesol JEHO apoštolov po vzkriesení na Olivovú horu, zodvihol JEHO prebodnuté ruky, potom počuje v nasledujúcom: Pozdvihnite, brány, svoje hlavy! Pozdvihnite sa, vráta večnosti, a vojde Kráľ slávy. A potom bol vytrhnutý a vstúpil do neba. Nebo sa otvorilo a oblak HO zobral a KRÁĽ SLÁVY vstúpil do Neba s plnou mocou SLÁVY BOHA. Keď BOH príde v JEHO hroznej prítomnosti do Nakuru, ON v podstate zjavuje JEHO veľmi dôležitú stránku BOHA. ŽE ON JE VEĽMI MOCNÝ, dokonca bol schopný poraziť smrť a vzkriesiť človeka.

A potom, keď ON prichádza v JEHO SLÁVE, ON jednoducho vám preukazuje túto charakteristiku, kvalitu, charakteriskické znaky a črty, znaky BOHA. A z tejto moci teraz, JEŽIŠ má autoritu, my sme videli, že autoritou mocou BOHA vstúpil do Neba a Nebo sa otvorilo. A ON odišiel a posadil sa po pravej strane OTCA. A Biblia hovorí, že teraz toutou mocou, v liste Židom 1:6 6A keď zase uvedie prvorodeného na svet, hovorí: A nech sa mu klaňajú všetci anjeli Boží!  Uctievajú BOHA OTCA A ICTIEVAJÚ MESIÁŠA. A keď vstúpil do Neba, ON v skutočnosti povedal, keď anjeli videli JEŽIŠA prichádzať, oni sa opýtali, kto je ten KRÁĽ SLÁVY? Bolo im odpovedané, že tento BOH, tento BOH SLÁVY JE SILNÝ A MOCNÝ BOH, MOCNÝ V BOJI, DOKONCA AJ AKO BOL SCHOPNÝ SPASIŤ JEHO ĽUD NA KRÍŽI NA KALVÁRII. HALLELUJAH!!! A dal všetkých nepriateľov pod JEHO NOHY! A JEŽIŠ je zaneprázdnený búrením duši ľudí, mužov a žien s JEHO MOCOU, S JEHO SLOVOM, S JEHO MYSLOU.

Takže keď BOH OTEC prichádza v JEHO SLÁVE, V JEHO OBLAKU K VÁM, to je to, čo ON zjavuje. HALLELUJAH! NAJMOCNEJŠÍ BOH. NAJHROZNEJŠÍ BOH. NAJVIAC ZJAVENÝ BOH, NAJHROZIVEJŠI BOH, a ON hovorí v Zjavení 3:20 20Hľa, stojím pri dveriach a klepem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vojdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. Hallelujah! Taký mocný je tento BOH! Toto je MOC, ktorú ON preukazuje. MOC búriť duše ľudí a získať ich, vyhrať.

Milovaní ľudia, keď budem mať čas, budem sa s vami zdielať viacej, čo BOH hovorí, keď ON prichádza k vám v JEHO OBLAKU SLÁVY. Inými slovami povedané, zjavuje charakter BOHA. Budem sa s vami zdielať, BOH je veľmi MOCNÝ! BOH JE OHROMNÝ, NEOBMEDZENÝ, NEKONEČNÝ, SAMO – EXISTUJÚCI, JEHO MENO JE YAHWEH.

Ako vidíte v knihe Exodus 3:14 …SOM, KTORÝ SOM – znamená, že BOH nikdy nebol stvorený. Nemá pôvod. My sa budeme zdielať viacej. BOH je nenapodobiteľný, nemenný, nezmeniteľný, ON sa nezmenil. Budeme sa zdielať viac. BOHA sa treba báť, ON vie všetko. To je dôvod, prečo mi dovoľuje poznať, o čom ľudia rozmýšľajú. Dokonca v Cirkvách, všade, čo hovoria globálne. Dokonca aj v najvyšších kanceláriách vo veľkých vládnych budovách, všade, viem všetko. Pretože BOH, keď prichádza v JEHO OBLAKU, jeden z JEHO charakteru, ktorý zjavuje, že ON všetko vie.

Milovaní ľudia, chcem to tu ukončiť a požehnať vás. Ale teraz viete, že je tak veľa vzhľadom k návšteve BOHA, keď BOH YAHWEH, JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH YAHWEH, JEHOVAH ADONAI, PÁN BOH, VEČNÝ STVORITEĽ, keď ON sa rozhodol vás navštíviť, OBLAK JEHO HROZNEJ PRÍTOMNOSTI, tu je veliké posolstvo.

Samozrejme, že chromí vstanú a budú chodiť, slepí budú vidieť, hluchí budú počuť, nemí budú hovoriť, slabé nohy budú posilnené s novou oporou, posilnené, postavia sa a budú chodiť. Paralytici sa postavia a budú chodiť. Poranenia chrbtice budú uzdravené. Mozgové nádory rozpustené, rakoviny sa rozpustia, leukémie, diabetes, vysoký krvný tlak, zlyhanie obličiek, budú uzdravené nahradené novými obličkami, cirhózy pečene, mentálne choroby uzdravené, chronické rany a malomocenstvo vyschnú, zavreté maternice sa otvoria, ľudia, ktorí nevidia žiadnu radosť spásy, ON im prinesie radosť. A oveľa viac uzdravení.

Ale teraz vy viete, že na konci tohto je obrovské posolstvo zjavenia BOHA.

Shalom todah, MESIÁŠ PRICHÁDZA. Odvráťte sa od hriechov. PÁN mi ukázal tejto poslednej noci veľa sexuálnych hriechov globálne v Cirkvách. Takže odvráťte sa od hriechov milovaní ľudia, A ON mi ukázal nejakých ľudí, ktorí utekali ku kameňu. Dotkli sa kameňa a sexuálny hriech sa ich nemohol dotknúť.

ODVRÁŤTE SA OD HRIECHOV!

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Ďakujem vám, milovaní ľudia, MESIÁŠ PRICHÁDZA!

TOTO JE ON, O KTOROM JE PÍSANÉ V PÍSME, ŽE POŠLEM PROROKA ELIÁŠA, ABY VÁS PRIPRAVIL, PRIPRAVIL VÁS PREDTÝM, AKO STRAŠNÝ DEŇ PÁNA PRÍDE, 

Shalom, Shalom, Todah haverim, Todah hashem. 

Off 

16.12.2018 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top