Home
 

VÝHODY PREKONANIA TELA, PREKONANIA HRIECHU, MOCNÉ VYUČOVANIE OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA, 2. časť

VYUČOVANIE O PREMÁHANÍ TELA A S TÝM SÚVIASIACE VÝHODY,
SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, 2. časť,
SKRZE ÚSTA BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA
DŇA:14. AUGUSTA 2018
sumarizácia:

V tejto časti sa pozrieme na výhody. My vidíme výhody v tomto čase, ktoré plynú z toho, keď žijeme kresťanský život, ktorým premáhame hriech, telo. Špeciálne v tomto čase v Cirkvi.

 Za prvé, je to večný život.  Takže keď žijete tento druh života, budete schopní premôcť (hriech) a na konci vás PÁN odmení večným životom. A chcem, aby sme sa pozreli aj na druhú výhodu svätého života, keď premáhate hriech dnes a žijete svätým kresťanským štýlom. Takže druhá výhoda, milovaní ľudia – pozrime sa na 

 Zjavenie Jána 3:4-5

Ale máš i v Sardách niekoľko málo osôb, ktoré nepoškvrnily svojho rúcha, a budú sa prechádzať so mnou v bielom rúchu, pretože sú hodni. ( to znamená, že sú svätí) Ten, kto víťazí, bude odiaty bielym rúchom, a nevytriem jeho mena z knihy života a vyznám jeho meno pred svojím Otcom i pred jeho anjelmi.

Toto je mocné. Teda druhá výhoda, že žijeme kresťanským životným štýlom, ktorý premáha telo, premáha hriech, táto druhá výhoda je Kniha života. Takže naše mená sú zapísané v Knihe života. A o Knihe života – to je samostatné obšírne vyučovanie. Je to zoznam ľudí, ktorí budú žiť s BOHOM v Božom Kráľovstve. Všetci tí, ktorí vstúpia do večnosti s BOHOM Všemohúcim v Nebi, tí ktorí budú žiť s BOHOM všemohúcim v Nebi.

Poďme teraz do Knihy Exodus 31-33

Potom sa navrátil Mojžiš k Hospodinovi a povedal: Prosím, ó, Pane, tento ľud zhrešil veľkým hriechom a spravili si zlatých bohov.  A tak teraz, ak odpustíš ich hriech -; a keď nie, vytri ma, prosím, zo svojej knihy, ktorú si napísal.

Takže sme videli aj knihe Zjavenia Jána kapitola 3:5, že večnosť nie je garantovaná!

Ak ste znovuzrodení, nie je to garancia večného života!

Pretože sám JEŽIŠ hovorí, že budú mená , ktoré budú vytreté z Knihy života. Táto Kniha patrí Baránkovi Božiemu.

Najdôležitejšie bude, že keď žijete váš život tu na zemi, aby ste žili kresťanský život, ktorý premáha hriech. Aby vaše meno bolo uchovávané v Knihe živote, to sa tu ON pokúša povedať. Aby ste žili život, ktorý premáha hriechy, zámerne premáha hriechy vo vašom kresťanskom živote. 

Pozrime sa do 20 kap. knihy Zjavenia Jána, verš 15

A keď niekto nebol najdený zapísaný v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera.

Toto je veľmi mocné. ON teda hovorí, že tu sú dva smery: alebo žijete kresťanským životným štýlom, ktorý premáha hriech a vstúpite do večného života s BOHOM všemohúcim v Nebi. A ON hovorí, že tým, že budete premáhať hriechy – vaše meno bude zapísané v Baránkovej Knihe živote.

ON teraz hovorí, že ak zlyháte v kresťanskom živote v premáhaní hriechu v tomto čase a živote – vás to premiestni do iného smeru. Ak si zámerne vyberiete kresťanský život, ktorý premáha hriech a telo – ON hovorí, že druhá výhoda je tá, že vaše meno bude zapísané v Knihe života.

Ale ON tiež hovorí, že ak nie – tak budete smerovať do ohnivého jazera. Ak nezmeníte dnes svoje cesty a nepoviete si, že od dnes budem premáhať hriechy, čokoľvek sa bude diať, zlo tohto sveta, všetko čo hynie na svete, smrteľnosť tohto sveta…a teraz sa začnem zameriavať na veci v Nebi, veci večného života, života s BOHOM a budem sa zameriavať na svätosť v živote a spravodlivosť v živote, aby som nasledoval večnosť. Keď toto budem robiť, budem premáhať hriech a telo. Ak to nebudete robiť – môžete vstúpiť iba do ohnivého jazera. Tí, ktorí budú žiť životom, ktorý premáha telo, druhá výhoda je tá, že vaše meno bude zapísané v Knihe života.

Kniha Zjavenia 20:12-14:

A videl som mŕtvych, malých i veľkých, stojacich pred trónom Božím. A otvorily sa knihy, a otvorila sa aj iná kniha, to jest kniha života, a mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa svojich skutkov. A more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom, i smrť i peklo daly mŕtvych, ktorí boli v nich, a boli súdení jeden každý podľa svojich skutkov.

Ohnivé jazero je teda druhá smrť. Čo tu PÁN hovorí? ON hovorí … aké je mocné, že môžeme dnes tieto informácie prijať, pred tým než sa Nebo zatvorí. Každý jeden kresťan, ktorý teraz žije v tomto živote a svete, čokoľvek budete robiť, buďte si istí, že premáhate hriechy. Musíte teraz žiť život, ktorý premáha hriech. Toto je to, čo tu ON hovorí. Stále sa musíte pokúšať premôcť hriechy. Pretože výhody sú ohromné a večné.

V liste Filipanom kapitola 4:3:

..a prosím aj teba, pravý Syzygu , pomáhaj im, ktoré sa spolu so mnou borily v evanjeliu aj s Klementom a s ostatnými mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená sú v knihe života.

On tu hovorí, aby sme vytrvali s určitými vecami, čokoľvek sa bude diať – aby sme zotrvali v tom čo robíme, až do konca. Aby ste si boli istí, že uvidíte večnosť. Je to veľmi kritické, aby vaše meno bolo v Knihe života. Toto je jedna z hlavných výhod, keď prekonáte hriech / telo v tomto živote.

Kniha Zjavenia Jána 13:8

A budú sa jej klaňať všetci, ( v súvislosti s veľkým súžením a šelmou)  ktorí bývajú na zemi, ktorých mená nie sú napísané v knihe života Baránka, zabitého od založenia sveta.

On tu zdôrazňuje, ako je dôležité aby bolo vaše meno v Knihe živote, ktorá patrí Baránkovi Božiemu. Lebo tí, ktorí tam nie sú – budú uctievať satana. Tí ktorí tam zapísaní sú – budú v bezpečnosti Neba. Ktorých mená boli nájdené zapísané v Baránkovej Knihe života, t.j. budete v raji Božom, v raji.

On tu zdôrazňuje dôležitosť aby vaše meno bolo v tejto Knihe. To je výhoda života, v ktorom sa premáha hriech.

Kniha Zjavenia 21: 27

(hovorí sa tu o novom Jeruzaleme)

A nevojde do neho nikdy nič obecného, a čo robí ohavnosť alebo lož, iba tí, ktorí sú zapísaní v knihe života Baránka.

Kniha života je teda štandarom, register občanov Neba. Je to Kniha, register mien tých, ktorí vstúpia do Neba aj do nového Jeruzalema, večného mesta BOHA. ON hovorí, že ak teraz žijete svoj život, urobte rozhodnutia ktoré majú večné následky. A vyberte si život, ktorý premáha hriech. A tým žijete kresťanský život tak, že premáhate telo, hriech, zámerne si vyberáte premáhanie tela. Vtedy vaše meno bude zapísané v Knihe života.

A keď to budete robiť, pozrite sa čo On hovorí. To je tak krásne pretože, je veľmi dôležité, že vaše mená sú zapísané v Knihe života. To je dôvod milovaní ľudia, je to veľmi dôležité pre Cirkev teraz – aby ste si boli istí, že premáhate hriechy. Všetko bolo dané – KRISTUS už zomrel na Kríži a ten, ktorý s vami hovorí – všetko vám dal Pán zadarmo a DUCH SVÄTÝ prišiel, aby vám pomohol, aby ste boli schopní zdediť Nebo. Aby ste premáhali v živote.

Tretia výhoda v tom keď premáhate telo je v Zjavení Jána v 21: 8

Ale bojazlivým a neverným a ohavným a vrahom a smilníkom a čarodejníkom a modlárom a všetkým lhárom bude ich diel v jazere, ktoré horí ohňom a sírou, čo je druhá smrť.

Prečo o tomto hovorím? Čítam to preto, aby som definoval, že je tu druhá smrť. V tomto verši nám PÁN hovorí, že je tu druhá smrť. On tu hovorí, že ak sa rozhodnete, že budete premáhať hriech vo vašom kresťanskom živote, druhá smrť nemá nad vami moc. To je teda tretia výhoda. Druhá smrť nebude mať na vami moc. Ak sa rozhodnete žiť život, ktorý premáha hriech a telo. Zámerne sa rozhodnete, že budete premáhať telo, táto druhá smrť nebude mať nad vami moc. Toto je teda tretia výhoda. Pretože ON hovorí, v Zjavenií 21:8 sme už čítali a teraz v Zjavení Jána 2:11 čítame: 

Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí sborom. Tomu, kto víťazí, neuškodí druhá smrť. 

Vidíme, že ak sa rozhodneme zámerne premáhať telo a hriechy nebude druhá smrť mať nad nami moci. 

Ideme k štvrtej výhode. Štvrtá výhoda pre tých ktorí budú premáhať je opísaná v

Zjavení Jána 2:17

Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí sborom! Tomu, kto víťazí, dám mu jesť zo skrytej manny a dám mu biely kamienok a na kamienku napísané nové meno, ktorého nevie nikto, iba ten, kto ho berie. 

Takže skrytá manna je štvrtou výhodou. PÁN vám dá skrytú mannu. Čo to znamená? V knihe Exodus 16:1-20, ON tu hovorí o manne, ktorú dal Izraelu, keď boli na púšti. Táto manna bola schopná ich uchovávať, keď boli na svojej ceste a oni potrebovali byť povzbudení, posilnení, mať výživu a energiu. V Evanjeliu Jána 6:32-36, tu ON tu hovorí – Ja som živý chlieb, ja som chlieb života, ktorý prišiel z Neba.

V knihe Zjavenia Jána sme teraz čítali, že ktokoľvek, kto bude premáhať, bude žiť kresťanský život, ktorý premáha telo a hriech. ON hovorí že, ON im dá moc a silu, bude ich vyživovať, dá im pravú potravu, dá im skrytú mannu.

A túto mannu prijmete ešte kým ste tu na Zemi!

Sú to skryté potraviny, ktoré tu nikto nevidí. Keď stretnete klamstvo, nečistotu v tomto živote, stretnete hriech, súženie – je tu skrytá výživa, ktorú vám PÁN dá a žiadny človek to nemôže vidieť.

ON teda vyživuje vášho ducha a dáva vám silu, posilňuje a povzbudzuje vás. Presne tak, ako pôvodná manna, ktorú PÁN dával na púšti. Aby ste mali skrytú mannu – toto je tajomstvo- aby ste kráčali v sile, aby ste vedeli, že je tu skrytá manna.

V Zjavení Jána  2:17 – tu je skrytá manna iba tým, čo premáhajú hriech a telo. To nie je dané všetkým kresťanom, ale iba tým kresťanským veriacim, ktorí si vybrali zámerne kresťanský životný štýl, ktorý premáha hriechy. Teraz im je daná od PÁNA skrytá manna. A táto skrytá manna ich vyživuje neustále celou cestou až do večnosti.

Po piate – biely kamienok. ON hovorí v Knihe Zjavenia Jána 2:17

Kto má uši, nech počuje, čo DUCH hovorí sborom! Tomu, kto víťazí, dám mu jesť zo skrytej manny a dám mu biely kamienok a na kamienku napísané nové meno, ktorého nevie nikto, iba ten, kto ho berie. 

Prečo biely kamienok? Biely kamienok hovorí o nevinnosti, o čistote. Teraz vám bude dané nové meno a biely kamienok, ktorý symbolizuje nevinný život, ktorý bol obnovený. Boli ste obnovenÍ v nevinnosti, ktorú mal Adam pred tým, než padol. Teraz ste bez viny, ste nevinní. Ste oslobodení od súdu. Toto je vaša výhoda v tom, že bojujete a premáhate hriech a ste verní PÁNOVI. Teraz ste hodní neba. Tento kamienok vás robí hodným, milovaní ľudia.

Šiesta výhoda je že budete vládnuť s KRISTOM

Kniha Zjavenia Jána 2:26- 28 

A tomu, kto víťazí a kto ostríha až do konca moje skutky, tomu dám moc nad pohanmi –  a bude ich pásť železným prútom; ako hrnčiarske nádoby budú roztrieskaní -, jako som i ja prijal od svojho Otca, a dám mu rannú hviezdu. 

Toto je mocné. Sú to výhody, milovaní. Predtým než On zoberie svoju Cirkev. Toto sú výhody, ktoré Pán zasľubuje.  Tí ktorí premohli, budú vládnuť s KRISTOM nad národmi. Teraz môžete vidieť, že svet je v temnote a hľadá riešenie. Ale ktokoľvek kto premáha hriechy – potom môžete vidieť autoritu kresťanskej spásy.

Život, ktorý bude z vás žiariť. Život ktorý dá svetlo tomuto svetu. Toto je vaša autorita spásy – svätosť kresťanov, spravodlivosť kresťanov.  ON hovorí, že vám to všetko dá. ON potom ide ďalej do nového Jeruzalema. A keď príde k Druhému príchodu po vytrhnutí Cirkvi, príde do nového Jeruzalema a vy budete vládnuť s ním. A títo budú spolu s KRISTOM na Tróne, lebo premohli hriech. Toto sú teda výhody, keď žijete kresťanským životom, v ktorom premáhate hriechy.

A ďalšia výhoda – číslo sedem – On vás urobí pilierom v Božom chráme. To je ohromné – byť pilierom, ktokoľvek bude premáhať – bude pilierom v Božom chráme. 

V Knihe  Zjavenia Jána 3:12

Toho, kto víťazí, učiním stĺpom v chráme svojho Boha, a von nevyjde viacej nikdy, a napíšem na neho meno mesta svojho Boha, toho nového Jeruzalema, ktorý sostupuje z neba od môjho Boha, i svoje nové meno.  

To je veľmi mocné, milovaní. To znamená, že ten pilier stojí naveky a nebude odstránený. Ten pilier znamená systém podpory. Budete vlastne výnimoční v Nebi. Budete v skutočnosti súčasťou infraštruktúry systému podpory a budete stenou v Nebi. Keď niekto kráča na mieste a ukazuje vám piliere – tento je monumentálny študent z tej univerzity,.. – .. tento prišiel z tejto krajiny, tento je chirurg z tejto krajiny, totot je riaditeľ nemocnice… ukazujúc dosiahnutie tohto DOMU. To je vlastne nadobudnutie tohto Domu, že bude to ukážkou toho, prečo MESIÁŠ išiel na Kríž. Piliere ostávajú naveky. Takže okrem tých pilierov, a potom budete vládnuť s KRISTOM.

Kniha Zjavenia Jána 3:21

Tomu, kto víťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne, ako som i ja zvíťazil a sedím so svojím Otcom na jeho tróne. 

Takže budete vládnuť s KRISTOM.

Takže čo PÁN hovorí k Cirkvám dnes? On hovorí, že kresťanská spása je striktne – život žijúci kresťanským životným štýlom, ktorý premáha hriechy. Nech vás PÁN žehná, kdekoľvek ste. Keď chcete obnoviť svoj život a nie ste si istí, či ste premáhali hriechy, alebo možno ste robili kompromisy s hriechom a žili ste tak, že ste neboli citliví na hriechy. V tomto momente môžete obnoviť svoj život a vašu kresťanskú spásu, aby bolo s vami všetko v poriadku. Tí ktorí chcete, opakujte:

Drahý JEŽIŠ,  ja činím pokánie v tomto dni a odvraciam sa od hriechov. Prosím odpusť mi a ustanov Ducha Svätého v mojom živote, ustanov spravodlivosť vo mne a pomôž mi žiť kresťanský život, ktorý premáha hriechy a hriešne žiadosti tela a morálny rozpad tohto sveta. V mocnom mene JEŽIŠ – dnes som znovuzrodený.

PÁN vás žehnaj milovaní

MESIÁŠ PRICHÁDZA

SHALOM

 

Off 

29.8.2018 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top