Home
 

UKRIŽOVANIE TELA / TELESNOSTI, POŽEHNANÉ VYUČOVANIE, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

UKRIŽOVANIE TELA / TELESNOSTI,
POŽEHNANÉ MOCNÉ VYUČOVANIE,na www. jesusislordradio.info
Dňa 6.12.2017
BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

Krátka sumarizácia

Význam ukrižovania tela

Galaťanom 5:1-18 16Ale hovorím: Choďte Duchom a nevykonáte žiadosti tela. 17Lebo telo žiada proti Duchu a Duch proti telo, lebo to sa jedno druhému protiví; aby ste nerobili toho, čo by ste chceli. 18Ale ak ste vedení Duchom, nie ste pod zákonom.

Galaťanom 5: 22-25 22Ale ovocím Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť; 23proti takým veciam nieto zákona. 24A tí, ktorí sú Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami. 25Ak žijeme Duchom, Duchom i choďme.

List Židom 6 kap.

Zjavenie Jána 3:21-22 21Tomu, kto zvíťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne, ako som i ja zvíťazil a sedím so svojím Otcom na jeho tróne. 22Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí zborom!

Zjavenie Jána 12:11 11A oni zvíťazili nad ním pre krv Baránkovu a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svojej duše až do smrti.

1 Ján 5:4-5  4Lebo všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom, a toto je to víťazstvo, ktoré zvíťazilo nad svetom – naša viera. 5Kto iný je tým, kto víťazí nad svetom ako ten, kto verí, že Ježiš je Syn Boží?

Telo je v rozpore s našou spásou.
Aký je zmysel ukrižovania tela ako kresťanského veriaceho.

Matúš 26:36-42    36Vtedy prišiel s nimi Ježiš na miesto, zvané Getsémane, a povedal učeníkom: Poseďte tu, až odídem a pomodlím sa tamto. 37A pojmúc so sebou Petra a dvoch synov Zebedeových začal sa rmútiť a veľmi teskniť. 38Vtedy im povedal: Moja duša je smutná až na smrť; zostaňte tu a bdejte so mnou! 39A poodíduc trochu ďalej napred padol na svoju tvár, modlil sa a hovoril: Môj Otče, ak je možné, nech odíde odo mňa tento kalich, avšak nie ako ja chcem, ale jako ty. 40Potom prišiel k učeníkom a našiel ich spať a povedal Petrovi: Či ste takto nemohli so mnou bdieť jednu hodinu? 41Bdejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia! Duch síce je hotový, ale telo je krehké. 42Opät odišiel po druhé a modlil sa a hovoril: Môj Otče, ak ma nemôže minúť tento kalich, len keď ho vypijem, nech sa stane tvoja vôľa!

Ježiš bol pohltený v smútku, nikto iný nemohol niesť hriechy celého ľudstva, hriech, ktorý vznikol v záhrade EDEN, poslušnosť BOHU bola odmietnutá v záhrade EDEN a ON sa tu pokúšal napraviť a obnoviť poslušnosť Božej vôli v inej Záhrade, v záhrade Getsemane.

V čase keď sa JEŽIŠ premenil na hore, JEŽIŠ nezobral všetkých učeníkov, ale iba Petra, Jakuba a Jána. Iba tí, ktorí videli slávu Otca, im to bolo zjavené, pretože len oni to dokázali pochopiť a vybrať si to.
– Je to skryté.

-Kresťanská spása je definovaná v Písme ( Biblii ). Boží hnev v tom čase spočíval na Mesiášovi ( Ježiš KRISTUS ), bol veľmi ťažký, nie ľahký. Teror rozsudku Božieho hnevu  sa vylieval na NEHO, ako niesol hriechy celého Sveta.

– pre JEŽIŠA to bolo nesmierne, nesmierne  ťažké, ale nakoniec to urobil pre Cirkev, ON túžil uskutočniť Božiu vôľu.

– bolo to ťažké pre JEŽIŠA ukrižovať telo, hoci to robil pre Božiu vôľu, prečo Cirkev odmieta ukrižovať telo a necháva vládnuť telo – vlastnú vôľu? Prečo sme sa nedozvedeli, že podriadenie sa Božej vôli je vlastne definíciou ukrižovania tela?

Genesis 215-17 15A Hospodin Boh vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Éden, aby ju obrábal a mal na ňu pozor. 16A Hospodin Boh prikázal človekovi a riekol: Z ktoréhokoľvek stromu rajského budeš slobodne jesť, 17ale zo stromu vedenia dobrého a zlého nebudeš jesť, lebo toho dňa, ktorého by si jedol z neho, istotne zomrieš.

VÔĽA BOŽIA OD ZAČIATKU STVORENIA SVETA BOLA,

ABY ČLOVEK POSLÚCHAL BOHA

Genesis 3:6 6A žena videla, že je strom dobrý na jedenie z neho, že je žiadosťou očiam a že je to prežiadúci strom, aby urobil človeka rozumným, tak tedy vzala z jeho ovocia a jedla a dala spolu i svojmu mužovi, a jedol.

Matúš 17:1-4 1A po šiestich dňoch pojal Ježiš Petra, Jakoba a Jána, jeho brata, a vyviedol ich na vysoký vrch osobitne, 2a premenil sa pred nimi, a jeho tvár sa skvela ako slnce, a jeho rúcho stalo sa bielym ako svetlo. 3A hľa, ukázali sa im Mojžiš a Eliáš zhovárajúc sa s ním. 4A Peter odpovedal a riekol Ježišovi: Pane, dobre nám je tu byť. Ak chceš, spravíme tu tri stany: tebe jeden, Mojžišovi jeden a Eliášovi jeden.

Židom 5:7-10 7Ktorý vo dňoch svojho ľudského tela so silným krikom a so slzami obeťou doniesol prosby a úpenlivé modlitby k tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti, a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť, 8on, hoci bol Syn, naučil sa poslušnosti z toho, čo trpel, 9a súc zdokonalený stal sa všetkým, ktorí ho poslúchajú, pôvodcom večného spasenia 10nazvaný súc od Boha veľkňazom podľa poriadku Melchisedechovho,

– JEŽIŠ KRISTUS, MESIÁŠ učí Cirkev, že skutočným významom ukřižovania tela je úplné podriadenie sa Božej vôli, ktorú v záhrade Eden neuposlúchli. V záhrade Getsemane vidíme poslušnosť Božej vôli,je to záhrada seba- popierania, záhrada utrpenia, akokoľvek ťažké to mohlo / môže byť….

Ján 19:28-30 28A potom vediac Ježiš, že je už všetko dokonané, aby sa naplnilo Písmo, povedal: Žíznim! 29A stála tam nádoba, plná octu, a oni naplnili špongiu octom a obložiac yzopom podali jeho ústam. 30A keď vzal Ježiš ocot, povedal: Dokonané je! A skloniac hlavu vydal ducha.

– Božia vôľa pre ľudstvo je to, že sa BOHU úplne podriadíme. Spasenie ľudstva sa rovná ukrižovaniu tela, ktoré sa rovná podriadeniu sa BOHU.

Je to Božia vôľa, že ženy sa obliekajú tak, ako sa obliekajú?.. falošní apoštoli? To všetko sú znaky rajskej záhrady, to je záhrada neposlušnosti, záhrada hriechu, záhrada radosti…záhrada žiadosti…
– môže to byť pravda, že Cirkev je taká, lebo nevidí slávu Božiu? James, John a Peter videli.

– je to horký pohár od BOHA, ktorý musíme piť, pohár odmietnutia rodinou a priateľmi za to, že sme svätí, pohár odmietnutia v práci, odmietnutia pre sväté obliekanie, pohár zrušenia vašej zmluvy pretože odmietate korupciu, pohár za to, že vyzeráte divne, podivné obliekanie, podivný životný štýl v tomto Svete, pohár pôstu, pohár zvláštneho, podivného obliekania sa.

MESIÁŠ je sprostredkovateľ medzi človekom a BOHOM, nesie vesmír, ťažkú váhu Zeme, ale z toho nie je unavený, …ale keď nesie hriech, ON sa takmer vzdal, aký ťažký je potom hriech???

-Každý kresťan, ktorý nebude nasledovať cestu Mesiáša tým, že ukrižuje svoje telo aj so žiadosťami, hriech vás potopí do pekla.

Cirkev, ktorá má byť vykúpená, to sú tí, ktorí ukrižovali telo a nezúčastňujú sa na žiadostiach a vtipoch tohto Sveta.

 

 

 

 

 

 

Off 

7.12.2017 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top