Home
 

VIANOCE – AKO SA BOH POZERÁ NA VIANOCE? – VIANOČNÉ VYUČOVANIE o Pastieroch / Pastoroch, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR, zo dňa 24. 12. 2015

Vianočné vyučovanie
BOŽÍ POSOL, NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR
Sumarizácia:

V knihe evanjelia Lukáša v 2. kapitole:

1A stalo sa v tých dňoch, že vyšiel rozkaz od cisára Augusta, aby bol popísaný celý svet. 2(Tento prvý popis sa udial vtedy, keď bol Cyrenius vladárom nad Sýriou). 3A išli všetci, aby sa zapísali, každý do svojho vlastného mesta. 4A tak odišiel aj Jozef od Galilee z mesta Nazareta hore do Judska, do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z čeľade Dávidovej, 5aby sa zapísal s Máriou, sebe zasnúbenou manželkou tehotnou. 6A stalo sa, keď tam boli, že sa naplnily dni aby porodila. 7A porodila svojho prvorodeného syna a zavinula ho do plienok a uložila ho v jasliach, pretože nemali miesta v uchýlišti.

Pastieri.

8A pastieri boli v tom istom kraji nocujúc na poli a zamieňajúc sa po strážach strážili v noci nad svojím stádom. 9A hľa, razom sa postavil anjel Pánov vedľa nich, a sláva Pánova ich osvietila, a báli sa veľkou bázňou. 10Ale anjel im povedal: Nebojte sa, lebo hľa, zvestujem vám velikú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, 11lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus, Pán, v meste Dávidovom. 12A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko zavinuté v plienkach a ležiace v jasliach. 13A zrazu sa zjavilo s anjelom množstvo nebeského vojska chváliacich Boha a hovoriacich: 14Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj, v ľuďoch zaľúbenie! 15A stalo sa, keď odišli od nich anjeli do neba, že si povedali mužovia, tí pastieri: Nože poďme až do Betlehema a vidzme, čo sa to stalo, čo nám to oznámil Pán! 16A prišli poponáhľajúc sa a našli Máriu i Jozefa i nemluvniatko, ležiace v jasliach. 17A keď uvideli, rozhlasovali všade, čo im bolo hovorené o tom dieťatku. 18A všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im bolo hovorené od pastierov. 19Ale Mária zachovávala všetky tie slová a uvažovala o nich vo svojom srdci. 20A pastieri sa navrátili oslavujúc a chváliac Boha za všetko, čo počuli a videli, tak ako im to bolo hovorené.

Vo verši 17. hovorí o evanjelizácii, oni začali evanjelizovať. Vidíte neskôr, ako je napísané, aj Simeon identifikoval Pána Ježiša v Lukášovi 2:25-35, keď Ježiš bol prezentovaný v Chráme. Tu je dôležitá správa, ktorú vám chcem povedať vzhľadom na toto obdobie roku, pre národy tohto sveta a požehnaným svätým, veriacim v kríž Pána Ježiša.

Keď prišiel čas pre PÁNA, BOHA, aby priniesol najdôležitejší oznam pre národy Zeme, oznam, ktorý prichádzal pre ľudstvo, oznam poukazujúci na príchod SPASITEĽA VŠETKÝCH ĽUDÍ, VYSLOBODITEĽA VŠETKÝCH ĽUDÍ, prichádzajúci k celému svetu, ten oznam prichádzal, aby povedal svetu, keď Pán prinášal tento veľmi ohromný a najdôležitejší oznam pre národy, že MESIÁŠ, SPASITEĽ, KRISTUS, SA TERAZ NARODIL.

PÁN si vyvolil použiť určitý smer, cestu komunikácie, ktorá bude najmenej očakávaná na tejto planéte. PÁN sa rozhodol použiť veľmi pokorných ľudí. Tých ľudí, pastieroch, ktorých si PÁN použil, nízko postavených, ,..ON si použil pastierov, aby priniesol tento oznam pre všetkých ľudí, pre celé ľudstvo, aby oznámili, že SPASITEĽ vám bol daný,  VYKUPITEĽ SA vám narodil.  Dieťa, KRISTUS je JEHO meno, KRISTUS, KRÁĽ. A keď prišiel tento oznam z neba pre národy tejto Zeme, PÁN nepoužil žiadnych iných ľudí, ale ON si použil pastierov.

A to ma veľmi prekvapilo, pretože v tieto dni boli veľmi vysoko inteligentí ľudia, sveta znalí,  vzdelaní ľudia, farizeji, saducejovia, ľudia, ktorí sa oddelili, aby jednoducho študovali zákon, zákon Boží a radili, poskytovali radu Izraelskému národu o tom, ako žiť a ako jesť, ako obetovať obeť, ako uctievať, ako chodiť pred Hospodinom. A boli kňazmi v chráme Hospodinovom.

Ľudia, o ktorých sa predpokladalo, že komunikujú s BOHOM, ale HOSPODIN si ich nevybral. Hospodin si vybral tých pastierov a Biblia veľmi jasne hovorí, že pastieri pozorujú, boli v nočnej stráži, ktorí bdejú nad svojimi ovcami a ich stádom a navštívili svoje stáda v noci, keď sa im zrazu zjavil Anjel, aby oznámil túto obrovskú, nepredstaviteľnú novinku, obsahujúcu správu o KRISTOVI, SPASITEĽOVI. Príchod Krista, Príchod Vykupiteľa pre vykúpenie celého ľudstva, ktorý ma nikdy neprestal prekvapovať, že by si PÁN mohol vybrať takýto kanál, aby mohol komunikovať a odovzdať také najdôležitejšie posolstvo ľudstvu a čo ma najviac udivuje, že aj títo pastieri, keď sa pozerám na ich život, ktorý tu máme dnes na zemi, teraz sú oni vaši kočovníci, tí sú teraz Pastori, pastieri, ktorých vidíte chodiť za ovcami, nemajú trvalé poštové adresy, kde ich môžete dosiahnuť,  fyzické adresy, ľudia, ktorých tu dnes vidíte, majú tu svoje ovce, našli tu istú pitnú vodu aj pre svoje ovce, venovali sa svojim ovciam celý svoj život, predtým, ako si vybrali miesto, lokalitu pasienku, museli vziať do úvahy niekoľko faktorov, aké bezpečné je to miesto? 

Existujú nejaké leopardy v tejto oblasti? Existujú nejaké hady, ktoré by mohli pohrýzť ovce? Existuje nejaká jarná studňa čistej vody? Je slaná voda, alebo sladká voda?  A preto pastier, kedykoľvek by presunul svoje ovce, by zvážil nejaké množstvo faktorov na zváženie základných základov, kde by sa ovce mohli pohybovať.

Je pastvina svieža, je zelená, je voda sladká, čo nazývajú sladkou vodou v Izraeli, čerstvou vodou? Alebo to je brakická voda, čiže slaná voda, potom tam nebudete mať ovce. Takže títo ľudia sú pastieri odkedy sa narodili, vidia svojich rodičov, ich starých rodičov, ako starostlivo sa venovali svojmu životu, aby sa starali o ovce. Venujú úplne celý svoj život, dokonca až do smrti, kedy sa starajú o ovce, obhajujú ovce, ochraňujú ovce, starajú sa o ovce.

PÁN A BOH NEBA teraz pozerá, aby si vybral týchto vhodných ľudí, dnešných ľudí, ktorí chodia na miesta, kde nemajú toalety, to sú primitívni ľudia, To sú primitívni ľudia, PÁN si vyberá primitívnych ľudí, skrze ktorých prinesie úžasné správy o príchode SPASITEĽA KRISTA, primitívni ľudia, nevzdelaní ľudia, ľudia, ktorí neboli vôbec vzdelaní. PÁN si ich používa. Vyberá si ich ako špeciálnu skupinu vyvolených, vybraným, ku ktorým ON prichádza a oznamuje im:”Pozrite sa, KRISTUS, MESIÁŠ má prísť, aby vykúpil ľudstvo, VYKUPITEĽ SVETA.”

Je pre mňa veľmi prekvapujúce, že Pán si vyberá ľudí, ktorí sú najnižšie zo všetkých ľudí. Sú to primitívni ľudia, ak sa pozriete na ich spôsob života, je primitívny. Ak sa pozriete na ich úroveň vzdelania, sú nevzdelaní, ak sa pozriete na ich život, nemajú moderné záchody, ktoré máte dnes, je to pre mňa veľmi úžasné, že PÁN BOH JEHOVA, PÁN NEBA si vyberá túto skupinu, skrze ktorých nám oznamuje nádhernú zvesť o príchode KRISTA, Kráľa, MESIÁŠA, Vykupiteľa národov, Vykupiteľa Sveta.

Vykupiteľ ľudstva. A keď čítate toto nádherné požehnanie Hospodinovo o pastieroch, ktorých používa, nepočujete ani mená tých pastierov, ktorí sa spomínajú, nie sú ani známe, ich mená sa ani neuvádzajú: Keď Pán používa týchto najnižšie situovaných ľudí, ON si nepoužíva ľudí v New Yorku, ľudí, ktorých vidíte v Paríži, v Nairobi, v Johannesburgu, v Capetown, v Soule, v Aucklande na Novom Zélande, v Melbourne, akýsi ľudia, ktorých vidíte v Los Angeles, ľudia, ktorých vidíte v Chicagu, Toronte a Montreale, ľudia, ktorých vidíte v Edmonte, ľudí, ktorých vidíte v Helsinkách, ľudí, ktorí vidíte v Štokholme, ľudia, ktorých by ste videli v Madride. Nepoužíva sofistikovaných moderných ľudí, ktorých vidíte v týchto dňoch.

A tento moderný ľud, ktorý dnes vidíte, bol prítomný aj v tých dňoch, žili v mestách, ale HOSPODIN si vybral ľudí, ktorí nemajú bydlisko, nemajú domovy, jednoducho majú dočasné útulky, stany, sú pastiermi ovcí, venujú sa pastve oviec a venujú svoje životy pastve ovcí. PÁN ich teraz vyberá, aby nám priniesli túto úžasnú, dobrú správu o  KRISTOVI,  Kráľovi, Vykupiteľovi, O Príchode Spasenia pre ľudstvo a je pre mňa úžasné, že ich mená sa nezmieňujú. To, ako sú nízko, neboli poznaní.

A ako poslal HOSPODIN Anjela, hlavného Anjela, aby s nimi hovoril a dal im nádherné správy, Sláva Bohu na Výsostiach! Je úžasné pre mňa, keď Anjel stojí pred pastiermi a ounamuje Dobrú správu, že sa vám narodí Kráľ, potom sa zrazu objaví obrovské množstvo, obrovské množstvo Nebeského Zástupu a začne spievať túto nádhernú pieseň, sláva BOHU na Výsostaich a spievali a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.

A toto sa stáva len po druhýkrát, kedy sa objavilo také obrovské množstvo Nebeského zástupu z Neba, ktorí sa takto prihovorili ľudstvu. Prorok  Izaiáš videl tieto slová. Prorok Izaiáš počul, hovoril, že dostal správu, že Kristus Kráľ, KRISTUS, MESIÁŠ príde.

Teraz, druhý krát ON hovorí, pozerajte teraz, hovorí s týmito ľuďmi, s tými poníženými ľuďmi, s pastiermi a pre tých z vás, ktorí boli v Izraeli, viete, že táto oblasť, oblasť, okolo ktorej pastieri pásli ovce cez noc, oblasť a čas,… chcem sa pozrieť na tieto dve veci. Táto oblasť okolo pastiera a čas, keď sa im zjavili Anjeli.

Po prvé –  v čase, keď sa Anjeli objavili, v tom čase, bol to čas, keď Izrael mal zimu. Teraz je v Izraeli ten zimný čas. V skutočnosti veľmi krátko, keď sa blížime k januáru, vstupujeme do prvých januárových dní, potom počujete Chanuka, slávenie Chanuky, Chanuka. Takže to bolo okolo tohto času, keď sa objavili Anjeli. Dobrá správa, ktorú dostali pastieri, bola okolo tohto času roka. A práve keď Izrael má svoju zimu a je to krátka zima, je to stredomorská zima.

Tí z vás, ktorí majú výsadu žiť alebo ste boli v Izraeli, budete vedieť, že zima je tam veľmi krátka. V skutočnosti, keď sme mali sneh v Jeruzaleme, bola to veľká správa, veľká správa, že v Jeruzaleme padol sneh. Viem, že na vrchu Hermon je stále sneh, ktorý je na vrchole hory, ale zima v Izraeli okolo tejto ročnej doby je veľmi krátka zima. V skutočnosti začína okolo decembra a končí okolo februára a je to pre mňa úžasné, že keď pastieri v zimnom období chovali svoje ovce, neopustili pole, zostali na poliach aj počas zimy s ovcami a ak požiadate iných farmárov, iných pastierov, ľudí, ktorí chovajú ovce v Európe, v Severnej Amerike, v Spojených štátoch Amerických, v Kanade a kdekoľvek, vám povedia, že keď príde zima, sú vo vnútri, v ich ohrádkach, v svojich prístreškoch. V Izraeli je obdivuhodné, že títo pastieri boli vonku v zime, keď sa starali o svoje ovce v srdci noci. A tí z vás, ktorí ste boli v Izraeli, poznáte túto oblasť v blízkosti Betlehema, pastier, ktorý tam pasie, aj keď ste hostiteľom Izraelského ministerstva zahraničných vecí, Divízie národnej korporácie v oblasti Macheve, povedia vám o histórii tejto oblasti, poskytnú vám prehliadky a prednášky a nájdete túto oblasť. Pastieri, ktorí sa starali o ovce a okolo nich, boli pastieri, ktorí sa starali o špeciálne ovce, ktoré boli ponúknuté ako obeť pre Pánov Chrám, každý, kto bol v Izraeli, muselo vám to byť povedané, viete to.

Pastieri, ktorí pásli ovce, nepásli obyčajné ovce. Táto presná oblasť, kde sa zjavil Anjel pastierom a oznámil im Dobrú zvesť, Dobrú novinu, že PÁN, KRISTUS, SPASITEĽ, KRISTUS PÁN, KRISTUS KRÁĽ sa vám narodil, ľudstvu, v tejto oblasti okolo Betlehema, v tejto oblasti pastierov. Tu mali tendenciu mať špeciálne ovce a ovce, ktoré mali k dispozícii, boli vždy na obeť, židovské zákony ich vyžadovali, museli sa v zimnej dobe pohybovať po dobu jedného mesiaca predtým, než ich priniesli na ponúknutú obeť, na výber pre Veľkonočnú hostinu. Pre obeť na Paschu. Teraz vidíte typ ľudí, ktorým sa zjavil Anjel? Komu HOSPODIN ohlásil, typ pastierov, ktorým Hospodin oznámil, že “Pozrite sa, KRISTUS sa narodil?” Hľa, PASTIER sa narodil, hľa, KRISTUS sa narodil, BARÁNOK BOŽÍ, hľa, obetný Baránok, ktorý bude teraz ponúknutý, sa narodil! “.

Pastieri, ktorí pásli, boli nevzdelaní ľudia, nízki ľudia, nemoderní ľudia, bezmocní ľudia. Môže byť, že HOSPODIN hovorí k národom Zeme, hovorí týmto? Je možné, že Hospodin hovorí, že ľudia boli v Chráme Hospodinovom, ale ON to tam neoznámil?  Neoznámil to tam. Môže byť, že Hospodin hovorí teraz o ľuďoch tejto generácie?, tohto pokolenia?  Môže byť, že moderný ľud, vzdelaní ľudia v Chráme Božom nie sú schopní prijať od PÁNA, aby vnímali Nebeské veci, veci Božie? Boli by namietali proti tomu, napadli to, s diskusiou s analytickým myslením, čo vidíte dnes v živote v Cirkvách, v živote moderného človeka, v živote tejto generácie.

Môže by to byť lekcia, ktorú Hospodin dáva ľudu národov v tento čas roka? Pozrite, ON išiel k primitívnym, nízkym, slabým, necivilizovaným pastierom, aby im oznámili príchod Krista, MESIÁŠA, KRISTA, VYKUPITEĽA A KRÁĽA. Hľa, narodil sa v Betleheme.

Môže  byť, že Pán hovorí, že sofistikovaný, moderný ľud nemá schopnosť vnímať veci Božie?

Ak im to dáte, oni to zahodia preč, budú o tom debatovať, budú o tom diskutovať, budú sa o tom hádať, budú sa hádať proti tomu. Nie je to ten istý kresťan, ktorého dnes vidíte?, rovnaká ľudská bytosť, ktorú vidíte dnes? Sú to lekári, sú to právnici, sú to filozofi, sú fyziológmi, sú veľmi sofistikovaní, moderní, podliehajú námietkam, povedia vám: “Nie, musím to najskôr overiť.”

Mohol by to byť dôvod, prečo si PÁN vybral nevzdelaných milosrdných pastierov, ktorým to teraz oznamuje?  “Hľa, KRISTUS sa vám narodil, Spasiteľ, narodil sa, KRISTUS KRÁĽ. Pretože keď sa pozriete na ten druh života a druh života dnes, vidíte, že sú dnes rovnaké štruktúry, elitná výchova a primitívna.

Môže to byť, že PÁN hovorí, že aj pri tejto príležitosti príchodu MESIÁŠA, ktorý je teraz blízko, že ON to zjaví iba tým, ktorí sú nízko, ktorí sú takí, ako tí pastieri, ich mená sa ani neuvádzajú, nevedia, kto sú, alebo koľko ich bolo, ale boli pokladom pre Nebesá, pre BOHA NA VÝSOSTIACH, ktorí sa zasvätili svojim životom striktne na pasenie svojich oviec, špeciálny druh oviec, ktoré boli ponúkané na Veľkú noc, bol kritický čas, keď teraz upravovali, pripravovali ovce, pretože Veľká Noc –  Passover sa bude nachádzať v blízkosti rovnodennosti, marec je sviatok Veľkonočných sviatkov.

Je tu posolstvo pre Cirkvi? Existuje správa pre túto generáciu?

Môže byť, že PÁN teraz hovorí, že musíte stiahnuť svoju sofistikovanosť, modernosť, aby vám mohol odhaliť hlásenie Neba. Pretože priemerná osoba bude tráviť väčšinu času trápením, piť, dokonca aj kresťania, pamätám si raz na Štedrý večer, keď mi PÁN povedal, že toto je moment, kedy hriech je najvyšší na Zemi a povedal,že ak chceš, MESIÁŠ dokonca môže prísť už aj teraz.

A spomínam si, že 24. decembra som prichádzal z Gulu, z Ugandy z kresťanského mítingu, zaspal som v aute, keď to povedal Hospodin.

A povedal som, že ak by MESSIÁŠ prišiel dnes, oh, ako by vyplienil celú Cirkev preč, pretože aj kresťania počas tohto času padajú do hriechov.

Je to o jedení, pití, nemorálnosti, …večierky, teraz sa zhromažďujú v domácnostiach, sledujú vianočné slávnosti, stretávajú sa tu v tejto chvíli a to sú miesta, kde je sexuálny chtíč, stretávajú sa s mojou sestrou, … stretávajú sa s mojim manželom, sestrou, nemorálnosti prebiehajú aj medzi kresťanmi v tejto hodine, je najvyššia kvôli sofistikovaniu tejto hodiny, ale pastieri sa zasvätili v Chráme Hospodinovom pre obetovanie Veľkej noci.

Mohlo by to byť, že Hospodin hovorí, že toto je okamih, v ktorom teraz príde k tým, ktorí sa zasvätili k obetovaniu k Veľkej noci, príde k nim a ON im zjaví, ako pasú tieto špeciálne ovce, aby boli ponúkané v čase Veľkonočnej obeti v Chráme.

“Dobrá zvesť Nebies, Sláva Bohu  na Výsostiach a na Zemi pokoj ľuďom dobrej vôle,.

Tí, ktorí majú uši, nech počujú, čo hovorí Duch Hospodinov, Shalom

Off 

16.12.2020 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top