Home
 

Verný a múdry služobník, 1. časť, 3. medzinárodná konferencia Pastorov a služobníkov Evanjelia, PROROK BOŽÍ Dr. Owuor, Eldoret, 31. august 2015

Deň búrky prichádza do cirkvi. Potrebujeme si pripraviť našu spásu a naše životy na základe, ktorým je skala. Pretože ON hovorí, že na tejto celej Zemi môžete rozdeliť ľudí na dve časti. Jedna skupina, ktorá prežije búrku a druhá skupina, ktorá bude zmietnutá. ON hovorí, že sú dva druhy búrky, o ktorých tu chcem hovoriť. Sú búrky tohto života a je tu deň poslednej, konečnej búrky. Ostanete stáť toho dňa? Pretože keď sa pozeráte na všetky budovy von, v meste Eldoret, woow, oni všetky vyzerajú silné a dobre budované, až pokiaľ búrka príde. To je búrka ( víchrica ), ktorá overí váš základ. Keď sa opýtate každého v cirkvi:” máte skutočnú vieru?”… ooh áno, my máme..

Ja chcem hovoriť o dvoch búrkach, o búrkach v tomto živote a deň, kedy príde mega búrka.  Ja som zistil, že búrky tohto života vám kresťanom vlastne pomáhajú overiť si, aký je váš základ. Toto je pomôcka, ktorá vám pomôže si to overiť. Napríklad, môžete sa ocitnúť v búrke manželstva. Prestane byť teraz pre vás Ježiš Pánom, pretože ste sa ocitli v manželskej búrke? Nájdete ľudí, že utekajú preč od Ježiša teraz… teraz ja ani nechcem veriť v Pána, pretože moje manželstvo je rozpadnuté. Tam práve môžete povedať, kedy je základ budovaný nie na skale. Použite búrku tohto života. A čo s búrkou, keď sú manžel alebo manželka vzpurní? V národoch kde som bol, ..tam počujete, že biskup zobral nôž, zabil svoju manželku a teraz je na súde.  Takže tu môžete povedať, že základ nieje na skale. Čo o deťoch, ktoré fajčia a pijú? Prestanete uctievať Ježiša, pretože toto sa deje? A čo keď vám zomrie milovaná osoba? A keď čelíte právnym problémom?, kedy vaša manželka chce rozvod, ona vás zoberie na súd kvôli rozvodu a hovorí o vás klamstvá na súde. Prestane byť JEŽIŠ PÁNOM? Ja viem, že je pre vás veľmi ľahké povedať nie, ale v skutočnej situácii tieto búrky preveria spásu dokonca aj u Biskupov. A čo, keď ste stratili prácu? Stratili ste prácu a teraz vaša manželka vás nerešpektuje. Ona teraz začína chodiť do práce a keď jej voláte:” miláčik, ja som okúpal deti, je už 8 hodín večer a my ťa čakáme s večerou. A ona odpovie:” neptrápte sa so mnou, vy sa najedzte…Ej!!…prestane byť JEŽIŠ PÁNOM? .. a ona vstúpi po špičkách prstoch ( potichu ) do domu o polnoci, … Tieto búrky tohto života dokonca môžu byť príčinou, že skončíte vyučovať evanjelium KRISTA. To je dôvod prečo hovorím, ako Pastori, že môžete použiť tieto búrky tohto života, aby ste skutočne vedeli a osvedčili si, či vaša spása, váš život a váš Zbor je skutočne založený na základe, ktorým je skala?  Niekedy, keď chcete mať dieťa, ja viem, pretože sa veľa modlím za nich, niektorí z vás ste priniesli deti na Oltár včera. Niektorí boli 16 rokov bez detí. Chcem sa posunúť do ďalšej búrky. Do finálnej, záverečnej búrky. My sa všetci pripravujeme na ten DEŇ.  Vašou úlohou Pastori je pripraviť zhromaždenie – Zbor – na tento DEŇ, keď Mesiáš príde, keď búrka príde, aby vaša cirkev mohla obstáť v tejto búrke a vstúpiť do večnosti. To je vaša hlavná úloha. Vevanj. Matúša 16:16-19, počúvajte čo ON hovorí o tom dni..

 16A Šimon Peter odpovedal a riekol: Ty si Kristus, Syn živého Boha! 17A Ježiš odpovedal a riekol mu: Blahoslavený si Šimone, synu Jonášov, lebo telo a krv ti toho nezjavily, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. 18A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter, Skala, a na tej skale zbudujem svoju cirkev, a nepremôžu jej ani brány ríše smrti; 19a dám ti kľúče nebeského kráľovstva, a čokoľvek by si sviazal na zemi, bude sviazané aj na nebi; a čokoľvek by si rozviazal na zemi, bude rozviazané aj na nebi.

Táto otázka bola položená JEHO apoštolom, otočil sa k nim a opýtal sa ich: ” a čo vy”? Čo si myslíte, kto som? Šimon Peter odpovedal:” TY si KRISTUS, SYN ŽIVÉHO BOHA. ” A ON povedal:” Ptere, toto si nedostal z tohto sveta, toto ti iba Môj OTEC musel zjaviť. A ON povedal:” na tomto kameni JA budem stavať moju cirkev.” To nebolo zo Šimona Petra, to bolo z presvedčenia, z uznania, že ON je KRISTUS, SYN ŽIVÉHO BOHA. Tak tu vidíte teraz základ, vy Pastori, by ste mali začínať stavať na tej skale vo vašej cirkvi.  Uznaním, že KRISTUS  je syn živého BOHA. A vo vnútri existuje ešte mnoho ďalších vecí. Keď ON je KRISTUS, potom ON je tiež Svätý. Môžem ísť ďalej?

Správa pre všetkých Pastorov po celom svete : Matúš 24: 45 – 51, to je miesto, kde začíname čítať, Hallelujah!

45Ktože je tedy tým verným sluhom a opatrným, ktorého ustanovil jeho Pán nad svojou čeľaďou, aby im dával pokrm na čas? 46Blahoslavený ten sluha, ktorého, keď prijde jeho pán, najde tak robiť. 47Ameň vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojím majetkom. 48Ale keby povedal ten zlý sluha vo svojom srdci: Môj pán ešte dlho neprijde, 49a začal by spolusluhov biť a jesť a piť s opilcami – 50prijde pán toho sluhu v deň, v ktorý sa nenazdá, a v hodinu, ktorej nezná, 51a rozpoltí ho a jeho diel položí s pokrytcami; tam bude plač a škrípanie zubami.

Chcem to dnes obsiahnúť úplne, pretože nebudem mať k tomu nikdy príležitosť. To sú inštrukcie ku kazateľniciam, ku Pastorom. Teraz toto je správa, ktorú chcem priniesť Pastorom.  ON tu hovorí o múdrom služobníkovi, hovorí o tejto hodine, návrate Mesiáša, Ježiša Krista a a úlohe pastiera, Pastora v tejto hodine a pýta sa: ” kto je verný a opatrný služobník, ktorého Pán keď odišiel,  ustanovil nad JEHO čeľaďou a dáva im pokrm na čas? V Dome Božom. Kŕmiť bratov a sestry, blížnych. Kľúčové slovo tu je druh, blížny. Dávať im pokrm v správny čas. Tu je niekoľko vecí, ktoré z toho plynú. ON hovorí o príchode Mesiáša a ON hovorí, že príde v deň, o ktorom nevieme. V hodine, v ktorej to najmenej očakávame. ON toto zdôrazňuje. Ale ON hovorí, po prvé:” o majiteľovi Domu, myslím, že teraz sa dotýkam citlivého bodu v cirkvi, medzi Pastormi, začínam sa dotýkať citlivých tlačidiel. ON hovorí:” Majster, Majiteľ Domu Božieho, v Dome ( cirkvi ) je veľa sluhov, služobníkov, ale ON sa rozhodne vybrať iba jedného z nich. A ON im dáva úlohu, zodpovednosť kŕmiť blížnych, sluhov v správnom čase. To je norma evanjelia. Môžete vidieť, že ON hovorí Pastierom, že po prvé: cirkev nepatrí vám. To je dôvod, keď vidíte, že Pastori pijú alkohol, páchajú nemorálne činy, dávajú falošné proroctvá, používajú cirkev ako obchod… , potom začínate chápať, že niečo nie je v poriadku v tejto generácii. Vzhľadom k tomu ON hovorí, že majiteľ Domu vás ustanovil udržiavať dozor v Zbore. ON už zomrel pre cirkvi. Vy ste nezomreli pre cirkvi. Cirkev má svojho majiteľa. A ON hovorí:” prosím, udržiavajte pre mňa Dom a kŕmte mojich ľudí v správny čas, pokiaľ sa vrátim. Hallelujah! Okamih pravdy prišiel do cirkvi. Kto teda v tomto zlom pokolení bude verný a múdry služobník, ktorý bude schopný dať jedlo, nakŕmiť Jeho ľudí v Dome Pána, aby neboli hladní? Že keď Mesiáš príde, nájde ich kŕmiť. Keď sa pozriete na cirkvi v tejto hodine, potom poviete:” Pane, s týmto odpadnutím, kto je potom ten múdry a verný služobník? Prvá vec, ktorá prichádza je to, že začínate chápať, že ten služobník, ktorý bude schopný byť múdry a verný, znamená, že ten bude mať strach pred Bohom.  Počúvajte ma teraz, ON hovorí, že verný a opatrný služobník bude ten, ktorý po prvé: rozpozná hodinu hladu. To je jediný spôsob, ako budete môcť kŕmiť v správnom čase. Po druhé: hovorím Pastorom teraz, služobníci Pána musia tiež vedieť, kde je sklad, kde je pravda evanjelia, kde je uložená letničná pravda evanjelia, aby ste ju mohli zobrať a kŕmiť z nej v správny čas. Inakšie budú učiť z kníh filozofie a psychológie. Oni hovoria: Chcem vás naučiť nejaké triky múdrosti, .. Moje tajomstvo je 58…keď ja som zasadil semeno a dal som 58 000 dolárov, potom mi niekto dal súkromné lietadlo. Musíte teraz vedieť, kde je sklad evanjelickej pravdy, aby ste ju mohli zobrať a kŕmiť v správny čas. Hej! Aby ste nevyučovali psychológiu. Pravda sa dnes začína otvárať dnes vám Pastorom. Toto je deň vášho oslobodenia. Hallelujah!  Po tretie, pamätáte sa, keď Pán Ježiš povedal tajomstvá o znakoch príchodu Mesiáša?  Popri tých veršoch, keď si prečítate Matúš 24:1-4, 

1Potom vyšiel Ježiš z chrámu a išiel. A pristúpili jeho učeníci, aby mu ukázali stavby chrámu. 2Ale Ježiš odpovedal a riekol im: Či nevidíte všetkého tohoto? Ameň vám hovorím, že tu nebude ponechaný kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. 3A keď sedel na Olivovom vrchu, pristúpili k nemu učeníci osobitne a riekli: Povedz nám, kedy to bude, a čo bude znamením tvojho príchodu a skonania sveta? 4A Ježiš odpovedal a riekol im: Hľaďte, aby vás niekto nezviedol! 

Potom budete počuť ako Pán hovorí, že pred tým, než príde tam bude hlad a zemetrasenie na rôznych miestach. Zemetrasenia a hlad. ON už oznámil hodinu hladu a to znamená, že keď budete múdri a verní služobníci, potom tento múdry a verný služobník bude schopný rozoznať, že Mesiáš prichádza a že potrebuje kŕmiť Jeho ovečky. Môžem ísť ďalej? To je dôležité. vidíte, Pán hovorí, že Boží dom má svojho majiteľa, keď si vás vybral ako Pastorov, to je veľké privilégium, výhradné právo slúžiť ľuďom. Ďalej vidíte, že Pán hovorí, že cirkev má svojho majiteľa. Iné veci, ktoré vidíte ako evanjelium prosperity… zasaďte semená pokiaľ chcete niečo…tak zaplaťte najprv peniaze, to predstavuje zneužívanie ľudí a pitie s opilcami a začína byť nepriateľský k iným ľuďom. Óó áno, dnes je tu hovorené ako sa veci skutočne majú, však?  Evanjelium má svojho majiteľa. Nemôžete to zneužiť! Nebo má svojho majiteľa, spása má svojho majiteľa, a tak keď si vyberáme správu, ktorú podáme,  je to pre nás pokorujúce privilégium.   Krok za krokom drahí ľudia. Tiež musíte mať nejaké znalosti o strave, o duchovnej strave. Chcete pásť cirkev túto hodinu s mliekom a cereáliami, stravou pred deti? A teraz je hodina, kedy cirkev by mala byť dospelá, keď už potrebuje jesť ugali, to je jedlo v Keni z kukuričnej múky. Sukuma wiki je tu populárna zelenia a yama mäso je jedlo pre dospelých ľudí. Prečo by sme mali dávať cirkvi mlieko a cereálie, keď cirkev potrebuje tuhú stravu? Zamerajte sa na mňa, chcem ísť ďalej. Oblak Boží, ktorý prišiel, aby pripravil cirkev, ktorý prišiel potvrdiť slová Ježiša, o vstupe do neba, v Biblii je dôležité písmo napísané pre Pastorov, ktoré pomôže Pastorom porozumieť, kto sú verní a mudri služobníci. Hallelujah. A to písmo nájdete v Genesis  41. kap., keď Pán hovorí o Jozefovi. To je miesto, kde zostaneme trochu. Môžeme čítať to Písmo? Doma môžete čítať celú kapitolu 41 z Genesis. Dovoľte mi čítať od verša 37 a ďalej… Hallelujah.

 7A vec sa ľúbila faraónovi i všetkým jeho služobníkom. 38V tedy povedal faraón svojim služobníkom: Či nájdeme iného takého muža, v ktorom by bol Duch Boží? 39A faraon povedal Jozefovi: Pretože dal Bôh tebe znať všetko toto, nieto iného tak rozumného a múdreho človeka, jako si ty. 40Ty budeš nad mojím domom, a podľa tohočo rieknu tvoje ústa, bude sa spravovať všetok môj ľud; len o kráľovský prestol budem väčší od teba. 

 Kráľ Egypta, faraón, mal sen a Biblia hovorí, že ten sen znepokojoval jeho ducha, tu sú určité veci, na ktoré keď sa pozriete, viete, že to nevyzerá dobre. On mal sen a videl nasledujúce. On videl, že z rieky Níl vyšlo 7 kráv, pekných na pohľad a tučných a potom videl iný sen, kde videl iných 7 kráv, ktoré boli šeredné na pohľad a chudé, škaredé.  Tie na pohľad šeredné kravy chudé zožraly tých sedem kráv, pekných na pohľad a tučných. A keď sa pozriete na tie chudé kravy, keď oni dojedli, vyzerali, ako keby neboli jedli.  

vyučovanie končí na 34.12 min, ďalšia časť bude preložená, keď bude na youtube.

 

 

Off 

26.9.2015 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top