Home
 

VYTRHNUTIE CIRKVI viazané na Hebrejskú kultúru, Prorok Boží Dr. Owuor

V tretej knihe Mojžišovej, LEVITICUS, 23 : 23-25,

Pamiatka trúbenia.

23A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: 24Hovor synom Izraelovým a povedz: Siedmeho mesiaca, prvéhodňa toho mesiaca budete mať odpočinok, pamiatku trúbenia, sväté shromaždenie. 25Nebudete robiť nijakej práce robotného dňa, ale budete obetovať ohňovú obeť Hospodinovi.

Som Vám povedal, že keď sa pozriete veľmi opatrne, Pán tu dáva zrkadlový obraz vytrhnutia, pretože vidíte veľmi jasne, že počas tohto času, Rosh Hashanah, toto je Rosh Hashanah, Hebrejský Nový Rok, vidíte, že počas tohto času očakávajú, že pôjdu do novej sezóny, do novej úrovne. Oni očakávajú nový, lepší vzťah s Pánom toho času. Čo je úžasné, že 8 dní po Rosh Hashanah, Nového roka je deň Yom Kippur, deň zmierenia, teraz prichádza niečo veľmi zaujímavé, tu je zjavenie. Keď sa pozriete na Bohoslužbu počas Rosh Hashanah, Nového roka, to je pokánie počas Bohoslužby. Oni prichádzajú pred Pána, činia pokánie, ako začínajú, keď slnko zapadá, na udalosť Nového roka, predtým, ako príde Nový rok. Oni činia pokánie, idú do hĺbky v pokání, pretože oni očakávajú deň súdu, Yom Kippur. Deň Božieho súdu. Keď sa pozriete na Bohoslužbu Nového Roka, oni činia pokánie, činia pokánie, Bohoslužba pokračuje, … oni pokračujú v pokání, a ako je prikázané v knihe Leviticus 23:23-25, niečo zaujímavé sa stane počas tejto Bohoslužby pokánia. V strede pokánia, nikto nevie, kedy sa to stane, v strede tohto pokánia počas Rosh Hashanah, Nového Roka, nikto nevie  …  každý činí pokánie  … a zrazu náhle začne trúbiť trúba. A oznamuje, že vstupujeme do Nového Roku. Ja som bol veľmi dotknutý, keď Duch Pánov ma k tomuto viedol. ON hovorí, že nik nepozná hodinu, nikto nepozná deň a vidíte, že v strede pokánia, ako Keňa teraz začína činiť pokánie,  pokánie začína byť hlboké, vstupujeme do srdca pokánia a v strede pokánia zrazu počuť trúbenie trúb a Pán si prichádza pre cirkev. Oni nevedia, kedy začne trúbiť rúba. Väčšina z nich je nájdená v nevedomosti, dokonca ešte ani nečinili pokánie. Ale tí, ktorí boli upovedomení a činili pokánie a očakávali, oni boli schopní prejsť do novej sezóny. Ja tu vidím zrkadlový obraz cirkvi. Pretože v tomto pokání, cirkev činí pokánie, deň nepoznáme, hodinu nepoznáme, ľudia hovoria že oni čakajú na toto a tamto… nikto nevie, kedy polnočná hodina príde a ako cirkev činí pokánie, kedykoľvek, kedykoľvek sa toto môže stať. Pamätajte, že toto je o vytrhnutí cirkvi, pretože ON hovorí, že to bude hlas archanjela, ktorý bude ohlasovať príchod Pána. Zrazu náhle v strede pokánia a potom náhle trúba, trúba Božia  oznamuje príchod Pána, zrazu náhle ako zlodej v strede pokánia, keď to najmenej očakávate. Vieme, že každé slovo proroctva v Biblii sa naplní, zaiste trúby budú trúbiť neočakávane. Čo je prekvapujúce, že ďalej od verša 26, hovorí o Yom Kippur, dni zmierenia, ..

Leviticus 23:26A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: 27Len desiateho dňa toho siedmeho mesiaca – bude to deň Kippúrim – budete mať sväté shromaždenie a budete ponižovať svoje duše a budete obetovať ohňovú obeť Hospodinovi. 28A nebudete robiť nijakej práce toho istého dňa, lebo je to deň pokrytia hriechov pokryť na vás hriech pred Hospodinom, vaším Bohom. 29Lebo nech by to bola ktorákoľvek duša, ktorá by sa neponižovala toho dňa, bude vyťatá zo svojho ľudu, 30a každú dušu, ktorá by toho dňa robila nejakú prácu, jakúkoľvek, zatratím tú dušu a vytnem zprostred jej ľudu. 31Nebudete robiť nijakej práce, čo bude večným ustanovením po vašich pokoleniach vo všetkých vašich bydliskách. 32Sobotou odpočinutia vám to bude, a budete ponižovať svoje duše deviateho dňa toho mesiaca večer, od večera do večera budete svätiť svoju sobotu.

Začínate rozumieť, že ako trúby začnú trúbiť a Pán si príde vo svojej sláve neočakávane pre svoju Cirkev a potom prichádza deň Pánov, deň súdu. To je dôvod, prečo činia pokánie počas Rosh Hashanah, oni sa pripravujú na deň súdu, Yom Kippur. Vidíte rovnaké veci v Cirkvi, vlastne činíte pokánie, činíte pokánie pre deň Pánov, pre deň súdu, čo prichádza po súžení. Po veľkom súžení. Vidíte, že keď je cirkev vytrhnutá, iba tí, ktorí činili pokánie, keď začali trúbiť trúby, nadobudnú priazeň v deň súdu, v deň Pána. Kresťania, ktorí nebudú pripravení, beda vám, idem vás prekvapiť, tu nebude cirkev po vytrhnutí cirkvi.

Keď sa pozriete do knihy Zjavenia Jána, v prvých troch kapitolách hovorí o cirkvi. Potom už nehovorí viac o cirkvi. Cirkev bola zobratá. Aké ohromné zjavenie. Počúvajte ma, už tu nebude cirkev po vytrhnutí cirkvi. Ja som sa opýtal Pána a Pán mi ukázal:” pozri , takto bude vyzerať svet po vytrhnutí cirkvi”. Bola veľká temnota. Ja som sa zdieľal s víziou, kedy mi Pán ukázal tento svet po vytrhnutí cirkvi. Opýtal som sa Pána, že prečo je taká temnota, prečo je taká temnota po vytrhnutí cirkvi? A ON mi dal zjavenie, ktoré ma šokovalo. ON mi povedal, že zoberie preč cirkev, po vytrhnutí cirkvi už tu nebude cirkev a ja sa teraz znepokojujem o 144 000 Hebrejov. Pretože Pán zoberie preč cirkev. Niet divu že hovorí pre niekoľko kresťanov, ktorí odmietnú prijať znak šelmy, ON hovorí, že pošle Jeho Ducha, aby ich zmiatol a bol si istý, aby uverili šelme. Takže vlastne začínate rozumieť, že v podstate si zobral JEHO slávnu nevestu ( Cirkev ). Tak tu je veľmi hlboké zjavenie v knihe Leviticus o vytrhnutí cirkvi. Toho dňa, keď bude trúbiť trúba, prines pred Pána svoju obeť, ktorú ste si pripravili pre Neho ohňom, Duchom Svätým. Pamätajte, že Duch Svätý je oheň, ktorý čistí, zdokonaľuje cirkev a odstraňuje všetky nečistoty, zlatá cirkev, truhla novej zmluvy pred trónom Božím je pokrytá so zlatom, s čistým zlatom. Oheň Ducha Svätého, oheň Pána prečistí kresťanov, pripraví ich pre Pána. ON hovorí, že iba cirkev, ktorá sa pripravuje ohňom Ducha Svätého, čistá cirkev, slávna cirkev, toto je cirkev, ktorá bude prezentovaná pred Pánom, keď zaznejú trúby a cirkev bude vytrhnutá. Toto je čistá cirkev poslucháči. Ja som bol veľmi šokovaný týmto zjavením. Táto cirkev činí pokánie skrze oheň Ducha Svätého. Táto cirkev je pripravená. Táto cirkev kráča v Duchu Svätom. Táto cirkev sa pripravila a telo bolo ukrižované ohňom Ducha Svätého. Keď zatrúbia trúby, ona ( cirkev ) je pripravená a prezentovaná pred Pánom. ON hovorí vo verši 25 Nebudete robiť nijakej práce robotného dňa, ale budete obetovať ohňovú obeť Hospodinovi.

Inými slovami povedané, nechoďte na bežné miesta, kde bežne chodíte každý deň, nerobte bežné práce v Dome Božom, nechajte Ducha Svätého, oheň Boha Jehova, aby vyčistila cirkev, keď bude trúbiť trúba, ktorá už môže trúbiť kedykoľvek, keď bude trúbiť, Pán si vytrhne Svätú cirkev, ktorá bola očistená Duchom Svätým. Dovoľte mi ukázať ešte niečo iné. 

Keď sa pozeráte na Hebrejskú kultúru, zvyčajne ženích, keď nájde svoju nevestu, on s ňou ide za jej rodičmi. A je tam pohár vína, .. vidíte zrkadlový obraz vytrhnutia, … hovoril som vám, keď ma Pán zobral do Izraela počas 7 rokov, ja som vtedy myslel na mňa a moje štúdium, ja som vtedy nerozumel, že toto štúdium mi bolo neužitočné pred Pánom, .. oni ma tam zvykli pozývať na svadby.

Keď som začal písať o vytrhnutí, ON mi povedal: ” teraz pamätáš Hebrejskú svadbu v Izraeli?, .. vidíš vytrhnutie?” Svadby, ktoré sa konajú na základe Mojžišovej knihy. Vidíte vytrhnutie, zrkadlový obraz manželky, čo Pán očakáva od manželky Pána, NEVESTY KRISTOVEJ, TO JE CIRKEV. ON mi povedal, že mám plán, aby oni prišli, prijali Krista, aby videli Kráľovstvo Božie. Ja tu spomínam kľúčové veci. 

Keď muž stretne jeho nevestu, on s ňou ide za jej rodičmi. A potom pohár vína je daný pred nich obidvoch. A potom oni sa zdieľajú spoločne s tým pohárom, jedným pohárom a toto je znak zmluvy, svadobná zmluva medzi ním a jeho nevestou. Vidíme, že keď Ježiš prišiel,  aby našiel svoju nevestu, ON prezentoval JEHO KRV, ako znak JEHO zmluvy medzi nami a NÍM. A hovorí:” teraz si moja nevesta, JA idem k môjmu Otcovi, poviem Otcovi, že som našiel svoju nevestu a my sme sa zdieľali spolu, pili sme spolu so spoločného pohára, my sme učinili zásnubnú zmluvu, máme zásnubný prsteň, zásnubnú zmluvu a víno, s ktorým sa oni zdieľali, ženích spolu s nevestou sa zdieľali bola vlastne KRV JEŽIŠA, my sa s NÍM zdieľame, ako znak zmluvy, ako znak, že teraz patríme JEMU, ON za nás zaplatil, teraz nepatríme nikomu inému, teraz sme vstúpili do manželskej zmluvy s NÍM.

Vidíte, že hebrejský chlapec išiel za svojim otcom, a dal mu zvitok papiera, ktorý bol napísaný otcom dievčaťa. A bol to doklad o manželskom súhlase, zmluve. A povedal:” Otec, ja som našiel svoju nevestu, my sme pili spoločne so spoločného pohára víno, a prezentoval zvitok papiera / doklad Otcovi. A pre nás, ako som Vám hovoril, čo je tu prezentované ako pohár vína, to prezentuje KRV JEŽIŠA, ktoré nás zväzuje spolu s NÍM.

Pán žehnaj toto rádio, toto je jediné rádio na Zemi, ktoré umožňuje, aby ľudia počuli tento druh zjavenia o vytrhnutí Cirkvi, čo vám v Cirkvi nehovorili, takmer by ste kvôli tomu zmeškali vytrhnutie, modlím sa, aby celý národ Kene toto počulo, a aby to pokrylo iné národy ( www.jesusislordradio.info )  

Tento pohár vína znamená pohár KRVI JEŽIŠA, znak našej zmluvy s NÍM, boli sme NÍM vykúpení, zaplatení, ideme sa za NEHO vydať, patríme JEMU.  Keď hebrejský chlapec ide za svojimi rodičmi, za svojim otcom a hovorí:” Otec, ja som našiel svoju nevestu, ja mám zmluvu s ňou, my sme spolu pili z jedného pohára červené víno a ja tu mám zvitok papiera / doklad, manželskú zmluvu. A tento zvitok papiera, doklad, to je pre cirkev Biblia. Otec toto prijme a hovorí:” môj syn, teraz priprav miesto pre svoju nevestu  v mojom dome, dátum je neznámy, hodina je neznáma, iba Otec v hebrejskej rodine vie dátum.

Deň svadby je neznámy, dovoľte mi povedať niečo o hebrejskej kultúre… dokonca rodičia dievčaťa nevedia dátum, obyčajne oni sú prekvapení, keď sa dozvedia, že svadba je dnes.. Nevesta, po tom, ako pili spolu so ženíchom so spoločného pohára, spísali zmluvu na zvitok papiera, ktorý ženích priniesol k svojmu otcovi, ona si začína pripravovať svadobné rúcho. Každý deň a každú noc sa pozerá a kontroluje v zrkadle, ona sa pozerá, či nieje na rúchu nejaká špina, bodka… ona si čistí neustále rúcho, ona nevie dátum, ale sa pripravuje na svadbu. Ona vie, že kedykoľvek náhle môže svadba začať. Ona musí byť kedykoľvek pripravená. Každú chvíľu si čistí rúcho a neustále sa obzerá po sebe, aby bola pripravená na túto svadbu.  

Ona má zmluvu s týmto ženíchom a kedykoľvek otec tohoto ženícha oznámi svadbu, rodina dievčaťa nevie dátum, každú minútu môže začať… a to je miesto, kde je cirkev, keď Ježiš odišiel k Otcovi, on povedal: ” našiel som nevestu, máme spolu zmluvu s mojou krvou, a tu je zvitok papiera / doklad / BIBLIA, JA mám zmluvu s ňou, a OTEC povedal:” teraz priprav miesto pre tvoju nevestu.” Deň je neznámy, hodina je neznáma, … počas toho času, keď hebrejské dievča si pripravuje svadobné rúcho, vtedy obyčajne otec pošle jeho agenta, aby zistil, či je nevesta verná jeho synovi, ochraňuje zmluvu alebo smilní s iným mužom?

A to je Boží Prorok, ktorého Otec poslal na Zem, aby hovoril Cirkvi, neveste, že kedykoľvek svadba môže nastať, pripravte si svadobné rúcho, pretože Otec ide poslať svojho SYNA… 

 

Off 

15.9.2015 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top