Home
 

VAROVANIE! Počuť vs. konať Božie SLOVO, BOŽÍ PROROK ( ELIJÁŠ ) DR. OWUOR

Vyučovanie o 5 múdrych a 5 bláznivých pannách ( panny – cirkev )

Boží Prorok Dr. Owuor vyučuje o podobenstve, o ktorom hovoril Pán Ježiš v evanjeliu Matúša 25 kap. 1 – 13: 

Podobenstvo o desiatich pannách.

1Vtedy bude podobné nebeské kráľovstvo desiatim pannám, ktoré vzaly svoje lampy a vyšly vústrety ženíchovi. 2Ale päť z nich bolo rozumných a päť bláznivých. 3Bláznivé vezmúc svoje lampy nevzaly so sebou oleja; 4ale rozumné vzaly oleja vo svojich nádobách so svojimi lampami. 5A keď neprichádzal ženích, podriemaly všetky a pospaly. 6Ale o polnoci povstal krik: Hľa, ženích ide! Vyjdite mu vústrety! 7Vtedy vstaly všetky tie panny a ozdobily svoje lampy. 8A bláznivé povedaly rozumným: Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. 9Ale rozumné odpovedaly a riekly: Aby snáď nebolo pre nás i pre vás málo, iďte radšej k predavačom a kúpte si! 10A keď odišly kúpiť, prišiel ženích, a tie, ktoré boly hotové, vošly s ním na svadbu, a zavrely sa dvere. 11Potom na koniec prišly aj tie ostatné panny a hovorily: Pane, Pane, otvor nám! 12Ale on odpovedal a riekol: Ameň vám hovorím, neznám vás! 13Bdejte tedy, lebo neviete dňa, ani hodiny, kedy prijde Syn človeka.

Chcem hovoriť o varovaní pred búrkou. Keď som prechádzal Bibliou, našiel som iné miesto, kde Biblia poukazuje na múdre panny a bláznivé.  

evanj. Matúša 7. kapitola 24 – 27

Dom na skale a dom na piesku.  

24Každého tedy, kto čuje tieto moje slová a činí ich, pripodobním rozumnému človekovi, ktorý postavil svoj dom na skale. 25A spustil sa lejak, a prišly rieky, a zavialy vetry a oborily sa na ten dom, a nepadnul, pretože bol založený na skale. 26A každý, kto čuje tieto moje slová a nečiní ich, bude pripodobnený človeku bláznovi, ktorý vystavil svoj dom na piesku. 27A spustil sa lejak a prišly rieky, a zavialy vetry a zavadily o ten dom, a padnul a jeho pád bol veliký.

Ale na tom mieste je aj varovanie pred búrkou, víchricou. Je tam napísané, že múdre robili toto… a bláznivé ( hlúpe ) robili toto…. ON hovorí, že bláznivé budovali svoje domy na piesku, zatiaľ čo múdre budovali svoj základ na skale. Chcem vám to priniesť, aby ste porozumeli životu, ktoré múdre panny žijú, aby ste vstúpili na svadobnú hostinu, vstúpili do Kráľovstva Božieho. ON varuje pred búrkou, ktorá prichádza. Keď vstupujete do hocijakých domov, alebo idete do mesta, do vysokých budov, nikto sa neodvažuje opýtať, na akom základe je to postavené. Nikto sa neodvažuje opýtať, až dokedy nepríde búrka. Zaujímali ste sa niekdy, keď príde tsunami, alebo zemetrasenie a potom vidíte, že jedna budova stojí, aj tam niekde jedna budova ostala stáť, to znamená, že oni prežili tú búrku. Pretože títo ľudia nasledovali stavebný zákon. Stavebný zákon, ktorý pozná architekt. Právne predpisy, ktoré sú pevne stanovené a keď tí múdri idú stavať domy, stavajú podľa tohto stavebného zákona. A keď idete a opýtate sa ich, ako tento dom prežil, keď prišlo tsunami, alebo zemetrasenie a tento dom prežil… odpovedali, že budovali základ podľa stavebného zákona, aby prežilo búrku, rozumiete? A keď sa pozriete na všetky domy pred búrkou, oni vyzerajú rovnako. Tak je to aj s kresťanským životom. Keď vidíte, ako všetci ľudia idú do cirkví, aj tu v meste, oni vyzerajú rovnako, rovnaká snaha, rovnaký zámer, oni chcú vstúpiť ( do nebeského kráľovstva ), to je rovnaké ako s tými domami. Môžete mi povedať, na akom základe budujete? …ooh ja som budoval môj dom na piesku, …lebo som sa ponáhľal.. nikdy ste sa o tom nerozprávali, že?, až dokiaľ nepríde búrka. A potom viete, kto stojí a kto nestojí… Preto varujem pred búrkou…

1. Pán priniesol toto podobenstvo z každodenného života Hebrejských ľudí. Ja hovorím o tomto podobenstve, o varovaní pred búrkou. Použijem toto na zdôraznenie, na hlbší pohľad, aký život má žiť múdra cirkev. Ako vo všetkých podobenstvách, Ježiš hovoril o nebi. Príchode Kráľovstva Božieho, správne? 

V evanjeliu Jána 2: 1 – 11, keď Ježiš premenil vodu na víno, čo bol v podstate rozhovor o príchode kráľovstva Božieho, ON hovoril o príchode neskoršieho vína, čo je v podstate pomazanie, ktoré pripravuje cirkev pre vstup do  Kráľovstva Božieho. Ale tiež poznáme verše, kde Ježiš hovorí o novom víne a nových kožiciach na víno, Marek 2: 16 -22, zmieňuje sa o Ženíchovi. 

Matúš 7: 24 – 27 , Biblia tu hovorí o múdrych a hlúpych ľuďoch. Múdri ľudia budujú svoje domy na skale. V tomto rozhovore skutočne vidíte budovanie základov cirkvi. Hovorím o vás. Ako budujete základ vašej spásy?, … alebo základ vášho zboru? ,.. vašej cirkvi. 

Matúš 7: 24 – 26, hovorí o múdrych a hlúpych staviteľov. 

24Každého tedy, kto čuje tieto moje slová a činí ich, pripodobním rozumnému človekovi, ktorý postavil svoj dom na skale. 25A spustil sa lejak, a prišly rieky, a zavialy vetry a oborily sa na ten dom, a nepadnul, pretože bol založený na skale. 26A každý, kto čuje tieto moje slová a nečiní ich, bude pripodobnený človeku bláznovi, ktorý vystavil svoj dom na piesku.

Biblia tu znovu hovorí o múdrych vs. hlúpych ľuďoch. A keď sa na to pozrieme, potom porozumieme, ako by mali dnes vyzerať múdre panny dnes. Proroctvo ešte nie je naplnené. Tí, ktorí budujú svoje základy na skale, tí sú múdri, to sú tí, ktorí počujú moje slová a aj to robia. Čo múdre panny robia, aby vstúpili. Ježiš povedal toto proroctvo a videl tie panny, súčasnú múdru cirkev, ktorá vstúpi. Pretože ON hovorí, že… kto čuje tieto moje slová a činí ich, pripodobním rozumnému človekovi, ktorý postavil svoj dom na skale.

Počuje a potom ich činí. Pozrime sa na život tých múdrych panien, aby sme porozumeli, čo Pán požaduje. Keď toto je múdra cirkev, cirkev, kde Pán poslal Jeho posla, aby živil, staral sa, aby ich viedol, aby ich pozdvihol, aby staval, aby karhal, aby čistil, aby ich posilnil, aby rástli, ak toto je ona, potom to má počuť, požiadavky… porozumieť týmto veciam. 

ON hovorí o tých, ktorí počujú JEHO slová a zároveň ich praktizujú. Rozumieme, že múdra cirkev cirkev je tá, ktorá počuje a aj robí to, čo  hovorí Ježiš. 

verš 25. – A spustil sa lejak, a prišly rieky, a zavialy vetry a oborily sa na ten dom, a nepadnul, pretože bol založený na skale. 

To znamená, že oni boli budovaní na skale, na stavebnom zákone. Dnes tu pokladám stavebný zákon. Búrka prišla, víchrica fúka, ale dom ostáva stáť. Pretože bol postavený na základe skaly. 

 verš 26. – A každý, kto čuje tieto moje slová a nečiní ich, bude pripodobnený človeku bláznovi, ktorý vystavil svoj dom na piesku.

Tu je čistý obraz toho, čo hlúpe panny robili… oni sedeli, počúvali slová, ale nečinili to. Stavali svoj základ na piesku. Keď Ježiš ukončil toto vyučovanie, zástupy ľudí žasli nad JEHO učením, preto že ich učil ako taký, ktorý má právo a moc a nie ako ich učitelia zákona. ON to povedal s autoritou, že tieto veci sa stanú. 

1. POČUŤ slová Pána Ježiša

2. A zároveň aj ROBIŤ to, čo hovorí Pán Ježiš

Aké krásne.

POTOM SA STANETE MÚDRYM ČLOVEKOM, to je MÚDRA CIRKEV.

Teraz sa pozrieme hlbšie, čo múdre panny by mali robiť. Čo by mali robiť teraz, aby vstúpili. Aké krásne pre cirkev, počuť a zároveň robiť. Pretože veľa nerobí. 

Jakub 1: 21 – 22

21Preto složiac každú špinu a zbytok zlosti v tichej krotkosti prijmite vsadené slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.22A buďte činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba falošným rozumovaním. 

Nebuďte iba poslucháči, ale tiež to aj robte prosím. 

Lukáš 11: 27A stalo sa v tom, ako to hovoril, že nejaká žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval! 28Ale on povedal: Ba pravda, blahoslavení, ktorí čujú slovo Božie a zachovávajú ho!

Čo Ježiš odpovedal? … požehnaný je ten, ktorý počuje slovo Božie a zachovávajú ho!

Rimanom 2: 12Lebo všetci, ktorí hrešili bez zákona, bez zákona i zahynú. A všetci, ktorí hrešili pod zákonom, budú zákonom odsúdení 13(Lebo nie poslucháči zákona sú spravedliví u Boha, ale činitelia zákona budú ospravedlnení.

Ja vám teraz prehlasujem, čo múdra cirkev má robiť, aby vstúpila…

1 Ján 3: 7Dieťatká, nech vás nikto nezvodí! Ten, kto činí spravedlivosť, je spravedlivý, tak ako je on spravedlivý.

1 Ján 2 :  17A svet ide ta i jeho žiadosť, ale ten, kto činí vôľu Božiu, trvá na veky. 

 Tieto verše vám hovoria, že Cirkev, ktorá vstúpi, nielen že počúva slová Božie, ale tak isto ich aj činí. 

Zjavenie Jána 2:  5Pamätaj tedy odkiaľ si vypadol, a čiň pokánie a čiň prvé skutky; ale ak nie, prijdem rýchle na teba a pohnem tvoj svietnik s jeho miesta, keď neučiníš pokánia.

Pán tu v podstate hovorí o čom? O tom,. aby ste činili pokánie a začali konať slová Božie.

PRIPRAVTE CESTU, MESIÁŠ PRICHÁDZA. 

Off 

21.8.2015 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top