Home
 

Vyučovanie o separácii v cirkvi, PROROK BOŽÍ DR. OWUOR

 

The doctrine of sepraration / vyučovanie o separácii

Na www.repentandpreparetheway.org

tam nájdete proroctvá, ja som písal na zvitok Pána

všetky proroctvá a vízie sú tam, oni sú zadarmo, sú vo forme pdf

tam je jedno o vytrhnutí zosnulej cirkvi, tam je predhovor

o vytrhnutí zosnulých, čistote v cirkvi, návrat k čistote

tiež keď Pán kráčal cez oblohu, proroctvá o ebole

keď som hovoril o ebole v roku 2009 z Johanesburgu z Južnej Afriky, 29. júla

na mojej ceste do Venezuely ja som zaspal na zemi

nemal som dostatok peňazí na to, aby som išiel do hotela na letisku

a tak som spal na letisku na zemi, pretože to bolo zadarmo

potom ma Pán navštívil ohromným spôsobom tam na zemi a hovoril mi o tom,

tiež aj o krviprelievaní čo vidíte o ISIS v Islamskom štáte

všetko čo vidíte o Boko Haram

ja tu chcem zdôrazniť jednu vec predtým než začnem

vidíte, ja som hovoril, ja som dal rovnaké proroctvo

v roku 2010 a v 2009 v novembri

a bolo to publikované v jednom magazíne ktoré vydávame

a potom 8. októbra 2012 som hovoril o prejavoch ochorenia na koži

o každom detaili a povedal som zjavenie z rozhovoru s Bohom

keď som dal na normálny list, ja som tam dal 2 listy

a povedal som po grécky šedý, šedý

to bolo hovorené v tej vízii a ON povedal, že šedý znamená list postihnutý chorobou chloróza

a potom som dal stranou zdravé listy

a povedal som, že choroba prichádza

a dávam vám aj iné proroctvo, ktoré môžete nájsť na youtube

ja vidím iné ochorenie, ktoré prichádza, kde ľudia vracajú všade

všetky sú na webe, nebudem tu teraz o nich hovoriť

ale uvidíte veľa zjavení, a súvis, čo to znamená pre cirkvi

ja som mohol skôr hovoriť o zmenách na koži, zmenách a infekciách,

o vízii o svadobných prsteňoch, o vízii o polnočnej hodine

a veľa iných

vy skutočne môžete ísť na webovú stránku a nájsť ich

ale dnes večer chcem hovoriť o niečom veľmi dôležitom

počúvajte drahí ľudia, dnes večer chcem pokračovať v rozhovore

v rozhovore o návšteve v tejto hodine a uvidíte veľa vecí vychádzať von

o stave v cirkvi dnes, celosvetovo

ale tiež aj v Keni, veľa vecí vyjde dnes večer von

zahŕňajúc cestu von, kde sa cirkev práve teraz nachádza

počúvajte drahí ľudia, keď sme sa stretli v Nakuru

v Nakuru ja som k vám hovoril o tej sláve

a ja som povedal, že tá sláva, táto návšteva

prináša správu pre cirkev a ja som povedal

že v Biblii bolo zasľúbené že táto návšteva príde

a my sme videli, že napríklad Izajáš, keď Izajáš videl túto návštevu

Izajáš opisoval prirodzenosť a potom on opísal účel

on to volá rannou rosou a on povedal, že zámer je pripraviť cirkev aby mohla ísť do neba

takže dnes

chcem to trochu zhrnúť pre tých, ktorí neboli s nami, počúvajte drahí ľudia

ja som povedal, že zakaždým, keď Pán hovorí,

musíme nájsť o tom zmienku v Biblii a iba v Biblii

keď si zoradíme tento rozhovor so SLOVOM

skutočne tam je zjavenie a ja som povedal

tam boli dve rozdielnosti, chcem rýchle k tomu prejsť prosím

že kedykoľvek chce Pán niečo vykonať na zemi,

pretože ja viem, že je tu veľa Pastorov z východnej a centrálnej časti ( Kene ) a možno počujú toto po prvý krát, povedal som,

že kedykoľvek chce Pán uskutočniť Jeho agendu na zemi

tu sú dve cesty ako to urobí

On môže buď ustanoviť, zriadiť zariadenie, oprávniť agendu, ktorá je oprávnená

a potom

ON dá svoje posvätenie tejto agende, autorizovanej agende

a keď to urobí

toto posvätenie je vždy dostačujúce uskutočniť túto agendu

a ja som povedal, že keď sa toto stane

táto autorizovaná agenda je výkonná agenda, ja som povedal

že posvätenie tam je to, čo vypovedá

o živote Božom a sila Božej, ktorá zotrvá v tejto agende

a ja som povedal inou cestou ako sme čítali z Biblie

ako návrat Mesiáša, On hovorí sám Pán príde dole

takže iná cesta je tá,

že sám Pán príde dole a v tom čase

uvidíte slávu Božiu a ja viem, fotky sú všade dookola na obrazovkách

návšteva tu, sláva Božia a tam je zjavenie Božstva

a ja som povedal, že keď chceme porozumieť správe

musíme ísť naspäť do Biblie

rýchlo to zhrniem, aby som mohol prejsť k posolstvu

keď Mojžiš stretol slávu Božiu na tom mieste

vidíte ako Pán s ním hovoril a Pán povedal: Mojžiš Mojžiš

keď sa prišiel pozrie, On povedal, Mojžiš Mojžiš

On povedal, nepribližuj sa bližšie

a On povedal, zobuj si sandále

pretože miesto kde stojíš teraz je teraz sväté miesto

a dnes budeme hovoriť o sandáloch

ktoré si cirkev v Keni potrebuje zobuť

pretože sláva je už v svätostánku

krok za krokom

vidíme

že keď Mojžiš stretol slávu

iba sumarizujem, toto nie je správa na dnes

pokúšam sa dostať každého na palubu a tak vám dám správu

On hovorí od tohto bodu

v knihe Exodus 3. kapitole

vidíte že Mojžiš bol poverený, Jeho misia a identita sa zmenila

a keď bol Mojžiš poverený, pozrite sa čo Pán urobil

On učinil aby Mojžiš teraz išiel a bojoval pre Boha

v kráľovstve v paláci faraóna aby bojoval pre Boha a uvoľnil Boží národ

a ja som išiel k druhému príkladu, inému príkladu

v knihe Jozua

povedal som, v knihe Jozua v 5. kapitole

keď Jozua stretol slávu Božstva

znova

Jozua nepribližuj sa bližšie, zobuj si sandále

tam je spoločný menovateľ, zobutie sandálov

prečo?

Pretože sláva je teraz tu a tak potom

Jozua sa opýtal : si za nás, alebo nie?

Ale z tohto stretnutia Jozua bol poslaný do boja pre Boha

aby bojoval s nepriateľmi Božími v Jerichu

aby vyslobodil deti Božie

a povedal som

iné miesto je toto

že sláva teraz prichádza, môže byť, že Pán hovorí

že sláva je teraz tu vo vnútri a cirkev sa stretla so slávou

Pán teraz hovorí

Cirkev Kristova

nechoď bližšie teraz, zobuj si svoje sandále, pretože miesto, kde stojíte,

je teraz sväté miesto a potom ON hovorí

preto teraz musíte ísť a bojovať pre Pána

a vyslobodiť ľudí Pánových, vy musíte ísť

a bojovať pre Boha Jehova v Cirkvi Kristovej

a vyslobodiť Cirkev Kristovu, ja iba sumarizujem to, čo sme videli,

videli sme, že Mojžiš sa opýtal Pána v Exodus 33

toto vám pomôže porozumieť ďalšej správe, ktorú Vám dávam,

on hovorí,

že v Exodus 33, vo veršoch 15 – 16 , 14 – 16, môžete čítať všetko

Mojžiš sa opýtal

Pane,

teraz, keď Tvoja sláva prišla,

a Ty nás miluješ, Ty si nás navštívil,

kráčal si s nami, jedli sme mannu z neba,

Ty si šťastný s nami, Ty si spokojný s nami,

ale ako budú ľudia tam vo svete

vedieť, že Ty si spokojný so mnou

a Tvojim ľudom a ja neviem čo Mojžiš očakával,…

ale počúvajte čo ON hovorí

my sme videli že ON hovorí

že kedykoľvek Sláva Božia prichádza dole

to je Božská prítomnosť Boha,                          …..pokračovanie…

a keď sláva príde dole v Božskej prítomnosti

potom ON hovorí

to miesto návštevy je posvätené a keď je to posvätené

potom to je vysvätené a keď je to vysvätené,

potom Pán, ON to prehlási za Sväté miesto

ON si vyberie kde ON chce ísť

znamená ak On príde do Cirkvi, potom toto miesto

JEHO BOŽSKEJ  prítomnosti

je posvätené

je vysvätené

stáva sa Svätá zem

a tam sú určité požiadavky na Svätom území

ON hovorí, že ľudia, ktorí sú tam navštívení

na tomto Svätom území, keď oni prídu na toto miesto návštevy

oni sa stanú Boží Svätí ľudia, idem hovoriť k cirkvi v Keni

môžete vidieť ako to staviam, pretože ja som si uvedomil

že usvedčujem z hriechov viac ako 10 rokov v tejto krajine a na celom svete

usvedčujem z lásky k peniazom v cirkvi

usvedčujem z evanjelia prosperity v cirkvi

usvedčujem z falošných prorokov

ktorí k Vám prichádzajú, niektorí z nich vám povedia:

ja mám stretnutie v hoteli Safari park

každá osoba zaplatí 14 000 Kes ( 140 euro ) za večeru so mnou, aby som vám potom povedal slovo, ja som usvedčoval týchto falošných apoštolov

týchto falošných prorokov, falošných učiteľov, nemorálnosť a všeličo iné

ale môžete povedať ako toto budujem, ON hovorí

Božská prítomnosť, On hovorí posvätený,

kedykoľvek Sláva prichádza, vysväcuje

raz posvätený, potom On to miesto prehlási Svätým územím

a ľudia tam dnu sú teraz prehlásení Bohom za Boží Svätý ľud

špeciálne, pretože im bola daná úloha, Svätá úloha

dodržovať Sväté Bohoslužby a ON hovorí

akonáhle Boží svätí ľudia v mieste navštívenia

budú dodržovať Sväté Bohoslužby a Sláva príde dole

kedykoľvek oni uctievajú, potom povie, že na tomto mieste

títo ľudia oni sa menia a stávajú sa vlastníctvom Božieho pokladu

takže sme prešli cez to a keď sa Mojžiš opýtal

že ako budú tamtí ľudia von vedieť, že Ty si prišiel,

navštívil si nás, miluješ nás, On odpovedal

že kedykoľvek, keď návšteva príde

a vy sa stanete Božím pokladom, Jeho vlastníctvom,

On hovorí, týchto ľudí

budú sprevádzať nasledujúce veci

ľudí prítomných pri oblaku Božej slávy

On hovorí

ich reč sa zmení

ich chôdza sa zmení

ich spása sa zmení

ich uctievanie sa zmení

ich spoločníci sa zmenia

ON hovorí

ich oblečenie sa zmení

ich stravovanie sa zmení

ich pôst sa zmení

ON hovorí…

na konci sa ich myslenie zmení, ich rozhovory sa zmenia

keď dáte všetko spolu, zistíte, že ich osud sa zmenil

oni smerujú do neba, tak to je miesto, kde ja chcem začať dnes

pretože sme to videli v Nakuru ( mesto v Keni )

chcem čítať z písma z Exodus 19. kap.

a vidíte ako Pán hovorí Keni ohromným spôsobom

Exodus 19. k.od verša 3. a potom uvoľníme správu pre dnes

Exodus 19 od verša 3

toto ON hovorí,

čítam

3A Mojžiš odišiel hore k Bohu. A Hospodin zavolal na neho s vrchu a povedal: Takto povieš domu Jakobovmu a oznámiš synom Izraelovým

4Vy ste videli, čo som učinil Egypťanom, a niesol som vás ako na krýdlach orlov a doviedol som vás k sebe.

A ON hovorí vo verši 5

5Tak teraz ak naozaj budete poslúchať môj hlas a budete ostríhať moju smluvu, budete mi zvláštnym vlastníctvom nad všetky národy, lebo veď moja je celá zem. 

Drahocenným vlastníctvom

dovoľte mi to zopakovať znova

5Tak teraz ak naozaj budete poslúchať môj hlas a budete ostríhať moju smluvu, budete mi zvláštnym vlastníctvom nad všetky národy, lebo veď moja je celá zem. 

 6A vy mi budete kráľovstvom kňazov a svätým národom. To sú tie slová, ktoré budeš hovoriť synom Izraelovým.

Počúvajte ma drahí ľudia, ja tu chcem začať

keď sláva prichádzala dole, ON volal na Mojžiša

tá sláva, chcem, aby ste porozumeli nasledujúcemu

ON prišiel k nemu a hovoril k nemu

čo má hovoriť Izraelu a potom, to sú inštrukcie, 

neskôr vidíte že On im hovoril, aby sa pripravili na stretnutie s Ním

počúvajte drahí ľudia

idem tu spomenúť niečo veľmi závažné

prečo?, pretože keď čítate Písmo

potom uvidíte zámer Boží, keď Sláva prichádza dole

uvidíte, sláva tlačí na centrálne dogmá, centrálnu tému

centrálny princíp tejto návštevy, čo je tu princíp?

ON hovorí, že napriek tomu, že Ja som stvoril všetky národy

keď ma budeš poslúchať, Ty Izrael

Ty budeš pokladom, zvláštnym vlastníctvom

vidíte Pána

prichádzať v Jeho sláve, pre jeden zámer

aby oddelil, takže dnes sa chcem pozrieť na doktrínu separácie

a chcem začať tým, že chcem povedať,

že v prípade, ak dôjde k akémukoľvek vyliečeniu

ktoré bude v cirkvi, ak ktokoľvek sa bude cítiť uzdravený

keď prichádza náprava, liek, cirkev môže priložiť ruky

ak chcete vyliečiť hnilobu v cirkvi, volá sa to

SEPARÁCIA

SEPARÁCIA

dokonca aj JEŽIŠ

keď ON prišiel od PÁNA

keď sa pozriete na evanjelium ktoré ON doniesol

to je evanjelium separácie

separácia od morálneho rozkladu

takže mi dovoľte kvôli času, ísť krok za krokom pre vás

ja teraz dnes použijem túto návštevu, aby som podčiarkol pre vás

zámer, zámer toho, aby priniesol reformu do cirkvi

dovoľte mi prosím ísť skrze to veľmi rýchlo

každý sa zamerajte na chvíľu na mňa, ja viem že si zapisujete, ale zamerajte sa na mňa

pretože sme vo vysielaní, ja musím využiť vysielací čas a potom si môžte zapisovať

všade až po Nový Zéland

nejakí ľudia majú práve teraz stretnutie vo Švédsku vo veľkej skupine

ale teraz ma počúvajte, ja chcem hovoriť o tom

ako táto návšteva prišla upevniť

výnosy, zisky, ktoré Ježiš urobil na kríži

a hlavné medzi ínými je, že na kríži

On nám doniesol separáciu ( oddelenie )

počúvajte toto, zamerajte sa teraz, učenie o separácii

to má byť jeden liek ako odpoveď na rozklad v cirkvi v Keni a celosvetovo

ja chodím po celom svete, do iných krajín a hovorím o homosexualite na kazateľnici

je veľa toho, o čom môžem hovoriť, ale počúvajte toto teraz

separácia

návšteva Božstva, samotného Boha

ako On prináša separáciu do cirkvi

ako ON prichádza podčiarknúť pre cirkvi, HEYY!! SEPARÁCIA, SEPARÁCIA

Separácia od hriechu

separácia od morálneho rozpadu

dovoľte mi začať tým, že separácia

je niečo čo prichádza zo samotnej prirodzenosti a charakteru samotného Boha

keď sa pozriete na separáciu, ktorú On zdôrazňuje pre cirkvi, On hovorí cirkvi

samotný Boh, keď sa pozriete na Jeho prirodzenosť

a Jeho charakter, všetko čo uvidíte

je oddelenie, oddelenie

dovoľte mi dať vám príklad

ak pôjdete do knihy Zjavenie Jána 4. kapitoly

tam nájdete, že serafíni, živé bytosti okolo trónu Božieho

On hovorí, …že táto správa separácie z návštevy slávy

je jedna, ktorá ide uzdraviť cirkvi dnes z pádu, čo vidíme v TV

ale ako ON to urobí, zamerajte sa na mňa teraz       ( pokrač. 2 : ) 

ON hovorí

že po prvé 1.)

že keď sa pozriete na samotnú podstatu samotného Boha

toto je to, čo zistíte,

že živé bytosti okolo trónu Božieho, serafíni, keď oni sa pozreli na Pána

a Jeho slávu, oni sú pohltení, sú v úžase z Jeho svätosti

a kričia Svätý Svätý Svätý je Pán Boh Všemohúci

ako toto hovorí k separácii v dnešnej cirkvi ?

nasledujte ma na tejto ceste

keď sa pozriete na hebrejský význam slova Svätý

niekedy som vďačný Bohu, že som študoval v Izraeli

a som nevedel, že toto bola škola pre toto,

myslel som si, že to bola škola pre iné

Hallelujah

ale počúvajte toto teraz

keď sa pozriete na hebrejský význam Svätý

to má korene slova, korene slova, znamená to, odkiaľ to pochádza

korene slova Svätý z hebrejčiny znamená nasledujúce

oddelený, oddelený

znamená separovaný

takže môžete v podstate povedať,

že keď Serafíni kričia kvôli úžasnej sláve a Svätosti Pánovej

môžete povedať, že oni v podstate hovoria

oddelený, oddelený, oddelený je Pán

samotná podstata Božia hovorí o oddelení sa, ktoré cirkvi potrebujú dnes

a ON to prišiel oznámiť cirkvi, ktorá je zmiešaná s morálnym úpadkom

a budem hovoriť neskôr o sandáloch

potrebujeme ich vyzuť, keď sláva prichádza, ale dovoľte mi najprv sa zamerať na toto

ja spomeniem veľa sandálov v cirkvi

ja spomeniem falošných prorokov a falošných apoštolov, učiteľov prosperity

ja spomeniem chváličov, ktorí tancujú v TV, obzerajú sami seba a potom uvažujete, či takto uctievajú Svätého Boha Izraela

ja spomeniem sandále, ktoré potrebujú byť zobuté v Keni

poďte so mnou tu, ON hovorí

po 1.)

samotná podstata Boha prezrádza oddelenie

hebrejské slovo Svätý, ktoré kričia serafíni

Svätý Svätý Svätý je Pán Boh všemohúci

a ON hovorí, že že hebrejské slovo Svätý má koreň slova

a to je oddelený, znamená separovaný

ale počúvajte teraz toto

Svätý a posvätený zdieľajú rovnaké korene slova

takže inými slovami

môžete tiež povedať, že Serafíni kričia a sú v úžase Jeho svätosti

keď hovoria posvätený posvätený posvätený je Pán Boh Všemohúci

pozrite dve slová

toto je veľmi hlboké, porozumejte tomu tu

toto je prvý krát kedy to hovorím celosvetovo

k tomu sa neodstanete v televízii

alebo akejkoľvek kresťanskej televízii celosvetovo

oni sú zaneprázdnení zabavaním klientov

ale ja hovorím o reforme / úprave pokánia v Dome

príprave pre slávny príchod Mesiáša, ktorý som videl

každý sa zamerajte na mňa kvôli času

ON hovorí že Svätý

koreň slova oddelený, separovaný a potom iné slovo

zdieľa ten istý koreň, posvätený, vysvätený

počúvajte veľmi pozorne drahí ľudia,

dokonca aj Izajáš v knihe Izajáša v 6. kapitole

keď Izajáš videl Svätý Svätý Svätý

je Pán Boh všemohúci

Izajáš bol v úžase

a potom dokonca počujete ako hovorí, že som človek nečistých rtov a hriechu kvôli svätosti

ale počúvajte toto teraz

povedal som prirodzenosť a charakter samotného Boha

dokonca v Jeho sláve prezrádza a hovorí o separácii

takže keď HO ideme uctievať

teraz toto je po 2.) ja sumarizujem

číslo 2 je toto On hovorí

že keď prirodzenosť Božia je merítko oddelenosti

ak sa pozriete do písma , oni hovoria

ja Vám dám veľa z Písma o chvíľu

ON hovorí , ON je vysoko vyvýšený

vysoko vyvýšený

čo stále podčiarkuje oddelenosť od rozpadu tohto sveta

ON hovorí

ON je vznešený, vyvýšený

On hovorí nebo je môj trón

a zem je moja podnož

tam je veľa veršov z Písma, ktoré Vám dám, ktoré podčiarkuje oddelenosť Boha

ale číslo 2. je toto

ak sám BOH Jehova je oddelený, Jeho prirodzenosť a charakter

hovorí o oddelení, oddelenosti, posvätenosti

potom číslo 2. je toto

tí, ktorí uctievajú Jeho, cirkev

tam je požiadavka, že oni budú nasledovať separáciu

môžem to zopakovať

toto je významné čo ja hovorím, toto je uzdravenie

On hovorí

ak ON je tak veľmi separovaný

tak dokonca aj tí, ktorí HO uctievajú ako znovuzrodení

ako cirkev, tam je požiadavka, že oni budú schopní kráčať v tomto oddelení

môžeme sa pozrieť na toto do Písma

Hallelujah

je každý so mnou?

Amen, ďakujem veľmi pekne

ja idem do 1. Korinťanom, čítajte so mnou

1. kapitola, druhý verš

Hallelujah

oddelenosť

Oblak Boží prichádza do cirkvi

ustanoviť výhody, zisk, ktorý Ježíš vykonal na kríži

a ja som povedal, základná dogma, učenie, základné medzi nimi

je oddelenosť, oddelenosť, oddelenosť

1. Korinť. 1:2

Hallelujah Hallelujah

1. Korinť. 1:2

Cirkvi Božej, ktorá je v Korinte, posväteným v Kristu Ježišovi, povolaným svätým, so všetkými, ktorí vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste, ich aj našom

ON hovorí

Cirkev Kristova je posvätená, posvätená Ježišom

pozrite , každý sa zamerajte

Svätý, Svätý, oddelený, separovaný, separovaný

ON hovorí

tam je požiadavka pre cirkev, aby cirkev bola posvätená

pretože Ježiš to dosiahol už zaslúžene na kríži

a ON hovorí

vy ste boli posvätení, znamená

každý sa pozerajte tu, Božia návšteva, ON hovorí

posvätení

potom ON hovorí

vysvätení

potom ON hovorí

Svätá zem

potom ON hovorí

Svätí ľudia

Sväté uctievanie / Bohoslužba

a potom Božie zvláštne vlastníctvo, poklad, spôsob, akým sa obracia k cirkvi

vám hovorí, čo ON požaduje od cirkvi aby nasledovala oddelenie

takže keď sa pozriete na cirkev ako Cirkev Kristovu v Keni

ktorú vidíte v televízii pre mňa, ja vidím toto

ON mi ukazuje po celej krajine od roku 2004

vidím nemorálnosti, potraty ja vidím všetko

viete si predstaviť, že BOH sa pozerá na cirkvi s Jeho očami

tam nie je nič čo by ste mohli schovať,

keď vidíte cirkev Kristovu ako v Keni, v Nemecku

mimochodom Nový Zéland, dokonca Brazília a všade,

dnešná cirkev, vy vidíte

že samotná cirkev je zamotaná

s morálnym úpadkom tohto sveta

svet vykonáva nemorálnosti

a cirkev vykonáva nemorálnosti

svet klame a cirkev klame

počúvajte drahí ľudia , pred 4 týždňami

On hovoril ku mne v ohromnom rozhovore vo sne

a hovoril som o tom v rádiu celosvetovo a povedal som

ja som povedal, že hlas zakričal z neba

že – … vy ste to už počuli

nie, nie , nie , nemôžu dvaja proroci prorokovať v rovnakom čase

vy ste to už počuli

počúvajte ma

a ON hovorí, jeden z nich musí byť falošný prorok

a v tom sne ja som videl hnev Boží prichádzať z neba

a dotkol sa falošných prorokov, ten hnev stále pokračuje teraz

ale čo hovorím, je nasledujúce, ja hovorím keď sa pozriete na cirkvi

kdekoľvek ste a nájdete tam rovnaké klamstvá ako zo sveta tam vstúpili

rovnaká korupcia zo sveta tam vstúpila

rovnaká láska k peniazom zo sveta tam vstúpila

nemorálnosť tam vstúpila

On hovorí založené na Oblaku Božom

ktorý hovoril k Izraelu

separácia, separácia, napriek tomu, že som stvoril všetky národy

ak ma budete počúvať, MŇA, budete zvláštne vlastníctvo

a keď pôjdete do 1Peter 2 kap. verše 9-10

počujete ako hovorí rovnako k cirkvi

môžem teraz čítať?

9 Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud, určený byť Božímvlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla, 

10 ktorí ste kedysi neboli ani ľudom, ale teraz ste ľud Boží; ktorí ste neboli dostali milosrdenstva, ale teraz ste dostali milosrdenstvo.

Oblak Boží, sláva Božia prináša cirkvi separáciu

pretože ON hovorí že dokonca aj cirkev

ak cirkev bude poslušná zmluve na kríži

On hovorí, že cirkev tiež ako Izrael,

vy ste kráľovské kňažstvo, Svätý národ, vyvolení ľudia   …   /  ďalšie pokrač…. / 

Božím zvláštnym vlastníctvom 1.04.43

tak čo sa stalo cirkvi potom?

Ja som iba na čísle 2, pod číslom 2 som povedal:

Božia naprostá prirodzenosť hovorí o separácii

separácia, separácia, separácia, tri krát

pod číslom 2 som povedal:

preto tí, ktorí Ho uctievajú, ( slúžia mu ) tam sú požiadavky,

aby dodržovali túto separáciu, ale počúvajte drahocenní ľudia

číslo 3 je viac rozhodujúce teraz

Hallelujah

ďakujem veľmi pekne, ON hovorí, že znovuzrodení kresťania

ja hovorím znovuzrodení ľudia, ktorí prijali Ježiša,

a vyhlásili HO, akceptovali Ho, opýtajte sa ich

ste znovuzrodení? … – ja som znovuzrodený-..

Oni HO prijali , ON hovorí toto po tretie teraz

znovuzrodení kresťania , znamená cirkev, v jej krokoch, v jej životnom štýle

rovnako ak je teraz oddelená, ale v jej krokoch, v životnom štýle

tam musí byť dôslednosť, stálosť

dovoľte mi to podať lepšie

ON hovorí

že akonáhle je cirkev separovaná, nasleduje oddelenosť

ON hovorí, jej kroky a životný štýl, jej chôdza a životný štýl

musí byť v súlade s touto separáciou

keď vidíte cirkev v Keni vidíte jej vytrvalosť v separácii?

Znovu ja hovorím, dovoľte mi zopakovať, ja hovorím, tento oblak

hovorí hlasne cirkvi a viete si predstaviť

že On, sláva nás navštívila, ale niekde inde

ja viem, že tu sú nasledovníci, veľa Pastorov je tu,

Pán mi niekedy dovolí, aby som mal študijné stretnutie s následovníkmi, v tisícoch

od roku 2004 až doteraz

svätosť, svätosť, svätosť

spravodlivosť, spravodlivosť, pokánie, pokánie

doteraz, konečne ste videli prečo Pán požaduje pokánie od cirkvi

Hallelujah

ale počúvajte, dovoľte mi sumarizovať to pre vás

predtým, ako skončím so sandálmi, samotná prirodzenosť Boha, a charakter Boha

hovorí o separácii, separácii

dokonca aj tento oblak keď som to videl, dal som proroctvo 21. novembra 2012

viac ako jeden mesiac predtým, než sa to stalo

a keď počujete toto proroctvo na youTube, môžete to nájsť tam

zastavte sa na tom dátume

zastavte, youTube je krásny

pretože keď tam dáte ( video ), označí to deň

takže keď sa to stane, potom oni vedia, že Pán samozrejme hovoril

musíte si oceniť aké to bolo náročné

pre mňa toto povedať modernej generácii

že pozrite sa, staroveký Boh Mojžiša

ktorý prišiel v oblaku, prichádza v rovnakom starobylom oblaku k modernej cirkvi

musíte si to oceniť, kvôli času, zamerajte sa na mňa

ja to sumarizujem pre vás

správu, ktorú Pán dáva skrze túto návštevu

ON hovorí, že samotná podstata a charakter Boží

dokonca aj keď pôjdete do knihy Zjavenia Jána 4. kapitoly

alebo Izajáša 6 : 1-3

Svätý Svätý Svätý

je Pán Boh všemohúci a On hovorí, že koreňom slova je

oddeliť sa, oddeliť sa , oddelený je Pán Boh Všemohúci

samotná podstata Boha zahŕňajúc proroctvo na youTube

ste ma počuli to hovoriť než sa to stalo

a ja som videl otvorené nebo

a ja som videl Jeho slávu prichádzať z neba

oddelený, oddelený, prichádza dole teraz

samotná podstata a charakter Boha svedčí o separácii

ak cirkev v Keni nevedela, tak teraz musíte vedieť keď sa pozriete na cirkvi

keď pozerám na cirkvi v televízii, ja som vždy zvedavý, akého Boha oni uctievajú?

Pretože niekedy ja vidím, že oni spájajú bohov

ja idem ku sandálom, dajte mi čas, niekedy ma to tlačí

to ma pohlcuje a ja som nútený povedať, niekedy keď pozerám, ja vidím Senior Biskupov

stojacich v letničnej cirkvi, budhistov, hinduistov, každý, každé náboženstvo, islám

a ešte ja mám novinky pre cirkev

oddelený, oddelený, oddelený je Pán Boh všemohúci Boh Jehova

Oh áno

keď ma prinesiete, ja vám poviem pravdu

ja pokladám základ

a v Čile prezident bol pripravený a celá cirkev

ja som sa takmer cítil previnilo, ale keď ten základ položím dole

kvôli vášmu stavu, ja vám to musím povedať

Hallelujah

ja hovorím pre vás v Keni, keď sa pozriem na cirkvi

ja vediem nasledovníkov cirkvi v Keni,

tí z vás v tomto zbore ste požehnaní

pretože od roku 2004

sa učí posvätenosť, posvätenosť, spravodlivosť, spravodlivosť, pokánie, pokánie, karhanie hriechov

ale posledne som viedol tisíce z vás pastorov ako následovníkov

a ja som hovoril o Simeonovi

jeden, ktorý svedčil o Mesiášovi predtým, než Mesiáš prišiel,

keď bola temnota, keď ešte cesta zmierenia nebola zjavená pohanom

a ja som povedal, že Simeon musí byť unikátny človek

pretože ja som povedal, dokonca aj ako on volal Pána

on povedal Zvrchovaný Pán , Zvrchovaný Pán znamená

nepopierateľný Boh, Boh Izraela, Jehova, Jeho autorita je nepopierateľná

to znamená, zvrchovaný znamená neporovnateľný Boh

zvrchovaný znamená hlava štátov

znamená ON je tá ustanovená autorita v cirkvi

ale keď sa pozriete na cirkvi dnes,

ja vidím, že cirkvi dokonca ani nerozumejú ako volať Boha,

kto Boh je pretože keby oni vedeli že Boh sa volá zvrchovaný Boh,

oni by vedeli, dokonca aj keď pôjdete do slovníka

aby ste porozumeli čo znamená zvrchovaný

hovorí Panovník, veľkolepý vládca

znamená

nemôžete dať Boha na referendum ( verejné hlasovanie )

oooo oooh!ale keď ja vidím cirkev v Keni

oni dali môjho Boha Jehova na referendum, znamená

ja si chcem vybrať toho …ja neviem, ktorého by som mala vybrať

ako sa opovažujete…..Simeon povedal zvrchovaný Boh

znamená

nikdy nemôžete voliť BOHA,

ON je Veľkolepý Vládca, Kráľ, ja potrebujem pokračovať

dovoľte mi najprv vyčistiť územie

pretože ON hovorí, že samotná prirodzenosť Boha hovorí o separácii

ako sa opovažujete? Miešať? Hallelujah

senior ArciBiskup Dr. Onjoro

…dať veľa bohov

a pridať tam Boha Jehova a potom povedať

teraz si vyber jedného

Keňa… ja predstavujem pokánie v cirkvi

pokánie v cirkvi Kristovej, predstavujem to 10 rokov

dokonca aj dnes, ja predstavujem pokánie

Hallelujah

môžem to sumarizovať pre Vás, môžem ísť skrze to znova?

A zistíte , zmiešanie, ….dovoľte mi prosím si tu pokľaknúť a uctievať sochu …..

…dovoľte mi súhlasiť s inými bohmi…

aby sme mohli mať tlačovú konferenciu spolu …

znamená, my sme teraz všetci súhlasili

náš Boh dovoľuje rovnoprávnosť, keď uctievate kravu , alebo kúsok dreva

ja iba hovorím, že to je OK, Pán je rovnoprávny, poďme urobiť tlačovú konferenciu spolu….

tam nie je miešanie!

tam nie je miešanie!pretože On hovorí

oddelenosť

oddelenosť

oddelený, oddelený, oddelený je náš Pán Boh Všemohúci

ako môžete miešať bohov?

Ako?

NIE, NIE, NIE !!!

nemôžete miešať, samotná podstata Boha je separácia

NIE!, ja odmietam, Boh Jehova nemôže byť mixovaný

pre cirkev v Keni, krok číslo jedna , pokánie

a mimochodom pokánie samotné znamená separáciu od hriechu

.. pokračovanie onedlho…

Off 

15.7.2015 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top