Home
 

MEGA ASTRONOMICKÉ POŽEHNANIE PÁNA PRE ČLENOV V ZBORE POKÁNIA A SVÄTOSTI, A NARIADENIE UZDRAVENÍ, ZO ĎNA 9. OKTÓBRA 2022

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
odvysielané na www.jesusislordradio.info
DŇA  9. OKTÓBER 2022,

sumarizácia:  

Túto minulú noc, MOCNÝ BOH IZRAELA hovoril so mnou o Cirkvi. O Cirkvi v tomto národe ( v Keni, pozn. ) a o Cirkvi za hranicami tohto národa.

A v jednom bode som videl Hlavné Kňažstvo,
Senior – najvyšších – Arcibiskupov,
a Arcibiskupov zástupcov, zo všetk´´ych iných národov.
A potom som videl aj iných, z iných národov, ktorí tu ešte neprišli ( do Zboru PÁNA, pozn.)


Znovu, minulú noc, BOH JEHOVAH, MOCNÝ BOH IZRAELA, JEHOVAH ELOHIM, STVORITEĽ CELÉHO VESMÍRU, TEN, KTORÝ STVORIL CELÉ STVORENSTVO SKRZE PÁNA JEŽIŠA KRISTA a potom tiež stvoril nové stvorenie po páde, nové stvorenie skrze JEŽIŠA KRISTA, OHROMNÝ BOH IZRAELA hovoril so mnou požehnaní ľudia a v tomto rozhovore minulej noci mi PÁN predstavil Cirkev.

Cirkev v tomto národe Keňa a potom všetky Oltáre globálne. Všetky tie Oltáre PÁNA, ktoré sú súčasťou Zboru Pokánia a Svatosti, ja som videl ich všetkých, oni stáli v rade a oni ma prichádzali stretnúť a JA SOM ICH ŽEHNAL.

Ale Videl som národy, tam sú lídri v Cirkvi v národov, ktoré ešte neprišli sa podriadiť tomuto ohromnému pohybu BOHA na Zemi a oni prišli a predstavili sa mi…ja som z tej krajiny,.. ja som z tej krajiny,….národy z Latinskej Ameriky, ktoré ešte neboli predstavené, teraz tam boli, z Ázie, z Európy a po celom Svete.

A v tom čase, ja som videl BOHA VŠEMOHÚCEHO ako mi dal listy zo stromu života a videl som kvitnutie listov zo stromu života, a potom v jednom bode ma znova PÁN priniesol do Cirkvi v Keni.

Druhá časť toho sna, ktorý BOH OTEC JEHOVAH YAHWEH mi prezentoval, aby som vám priniesol, ja som videl Cirkev v Keni, ale aj iné Cirkvi za hranicami, ON ma priniesol do Cirkvi v Keni, ale ja som mohol tiež vidieť aj iné Cirkvi.

Ja som videl OHROMNÉ POŽEHNANIE PÁNA, ktoré PÁN umiestnil do rúk v Cirkvi v Keni. Ja vás vidím,
mali ste koše a nádoby a bolo tam obilie. Bolo tam také belavé zrno – bolo to belavé zrno, takže to vyzerá, že by to mohla byť kukurica, ale veľmi zvláštny druh. Bolo tam obilie a vy ste mali nádoby – obilie, ktoré bolo vymlátené – zrno, ktoré bolo odstránené zo stebla, z jeho klasov a tak ďalej. Mali ste zrno, veľmi dobre vyčistené zrno, každý z vás mal taký plný koš, vaše koše boli tak plné, že sa prepĺňali, presýpali. Prelievali sa, presýpali – zrno – belavé zrno a veľmi čisté zrno a veľmi zdravé a veľmi dobre pestované, dobre vyvinuté. Veľmi bohatá úroda.


Každý z vás v Cirkvi v KENI dostáva toto zrno. Mali ste toto obilie, ktoré priniesol HOSPODIN, ZRNO PÁNA BOHA, ktoré vám dal. Zožali ste veľa obilia. Bolo to už odstránené, už vyčistené. Takže to bolo v jednotlivých kúskoch semien, ale zrná a veľa, veľmi čisté a pretekali. Obilie sa sypalo, presýpalo, lebo bolo toho toľko, že nádoby nestačili na obilie v Keni. V KENI som to tu videl a v širšom rozsahu idem požehnať Cirkev aj v zahraničí.

Takže som videl, že sa zrno prelieva a vy ste sa snažili zvládnuť uchopiť to zrno, bolo toho priveľa. Semená sa sypali, veľa semien sa sypalo, lebo sa to presypávalo, – prelievalo sa obilie v nádobách, ktoré ste mali a bol to taký krásny čas, taký radostný čas, že sa ľudia radovali, zdravili sa, zdravili sa. V krajine pulzovala obrovská radosť z tejto radosti, z tohto obilia – z tejto úrody.

A potom vidím, že v jednom bode som zdvihol ruku, že som zdvihol chromého, vzal som ho za ruku a zdvihol mrzáka. Potom PÁN povedal, pozri, ty si uzdravil tohto mrzáka. A tak je tu obrovský moment, ktorý zasiahne Cirkev.

Viem, že v tomto čase PÁN hovorí súd prichádzajúci do Sveta, do sveta spurného, KU REBELOM. Prichádza jadrová vojna, videl som to.

Zničí celú zem, ale PÁN nie je slepý voči svojmu ľudu. Nezabudol na svoj ľud uprostred tohto súdu, ktorý prichádza. Takže tí, KTORÍ BOLI VERNÍ A SÚ TOTÁLNE PODRIADENÍ TOMU HLASU BOHA YAHWEH.

Každý na celom svete teraz vie, že toto je HLAS PÁNA, PÁN ELOHIM. PÁN SABBAOTH, HOSPODIN ZÁSTUPOV.

Každý na celom svete teraz vie, že toto je HLAS PÁNA YAHWEH a JA som to veľmi jasne vysvetlil tým, s ktorými som hovoril.

Ale skutočnosť, že PÁN dovolil tejto generácii, otvoril vaše oči, aby videli tých DVOCH, aby predstavil DVOCH PROROKOV, DVOCH Z NICH, – vidieť ich DVOCH, myslím, že je to takmer nevzhľadné.

To znamená, že urobia niečo také veľké, čo privedie Zem na brucho, aby upútali ich pozornosť. A teraz vidíte, že prichádza jadrová vojna. Vidíte, že po Covide máme teraz jadrovú vojnu.

BOŽÍ OBLAK, EEEJ!! Prišiel BOŽÍ OBLAK. Prišiel OBLAK PÁNA BOHA YAHWEH. A preto chcem dnes požehnať Cirkev v mocnom mene JEŽIŠ. Videl som vaše požehnania od BOHA YAHWEH.

PÁN ma poslal k vám, aby som vás požehnal, a to zahŕňa aj Cirkev v zahraničí. Žehnám vás v mocnom mene Ježiš a z týchto požehnaní si PÁN uchová JEHO vlastný ĽUD, bez ohľadu na súd, ktorý Pán prinesie na zem.

PÁN zachráni vás, ktorí ste JEHO – JEHO vlastný ľud. Takže PÁN nezabudol zachovať svoj ľud, svojich vyvolených – svojich vyvolených. A tak vás PÁN zachová aj uprostred súdu, ktorý prichádza zdevastovať Zem.

Takže ja vás žehnám dnes v mocnom mene JEŽIŠ, aby teraz z tohto požehnania nech chromí vstanú a začnú chodiť, slepí vidia, hluchí počujú a vaše provízie budú ohromné – super nadprirodzené provízie – zaopatrenia – od PÁNA.

Postará sa o váš pokoj, vaše zdravie, pre vašu prozreteľnosť, čo potrebujete, vaše jedlo, váš príjem. PÁN bude bdieť nad vašimi košmi. Preto ma dnes poslal PÁN, aby som nariadil nad vami POŽEHNANIA. Postará sa o vás, kým nebudete premožení, ohromení. Ukázal mi totálne presýpanie, že zrná, ktoré už boli vyčistené – veľmi čisté a veľmi silné, neuveriteľná úroda, presýpavali sa.

Vaše nádoby nestačili, každého jedného z vás. A toto je požehnanie, ktoré PÁN rozlieva a sype do JEHO Cirkvi. Požehnania vás presypú. Zaplavia vás. Pretečú vás.

Požehnania BOHA YAHWEH v mocnom mene JEŽIŠ. Pre všetkých, ktorí sú v zahraničí, ste tiež súčasťou tohto požehnania, požehnania BOHA YAHWEH, PÁNA BOHA VŠEMOHÚCEHO.

Všetci tí v zahraničí, ktorí ste sa podriadili tomuto hlasu PÁNA BOHA YAHWEH, každý na celom Svete, dokonca aj dieťa vie, že je to hlas BOHA YAHWEH.

A tak dnes nariaďujem mocou autority, ktorú mi PÁN udelil, NARIAĎUJEM požehnania BOŽIE, požehnania nezvyčajné, požehnania nadprirodzené, astronomické požehnania Božie, neuveriteľné požehnania Božie, ktoré budú na tejto zemi.


Žehnám vás všetkých, ktorí ste boli poslušní tomuto hlasu, usilovali ste sa o spravodlivosť, pokánie a svätosť a pripravujete sa na príchod MESIÁŚA – príchod Spasiteľa sveta. A vydal som tieto požehnania v mocnom mene JEŽIŠ. A Pán ma poslal, aby som vás zaplavil, zaplavil vás jeho požehnaním. A z týchto požehnaní tiež nie len zaopatrenie a dobré zdravie a rodinu, ale aj prebudenie. Rodinné prebudenie, a prebudenie vo vašich Zboroch.


A tiež som vás požehnal takým spôsobom, že PÁN teraz bude od dnes uzdravovať ľudí. Videl som chromého, ku ktorému som natiahol ruku a mocou Ježišovej krvi som toho mrzáka postavil a PÁN povedal: pozri, TY si uzdravil tohto chromého, uzdravil si tohto mrzáka.

A tak PÁN prinesie uzdravenie a aj keď sa toto požehnanie posunie vpred, keď sa posunieme smerom k vďakyvzdaniu, ktoré bude budúci týždeň v rovnakom čase, bude tu veľké vďakyvzdanie, a tak budú požehnania BOŽIE ktoré vás zaplavia, zaplavia vás – PÁN bude dohliadať na Vaše zásobovanie jedlom, vašu prácu, vaše zdravie, všetko.

Pre tých z vás, ktorí sa usilovali o spravodlivosť a svätosť.

A potom aj uzdravenia budú naďalej zaplavovať túto zem a zahraničie. Požehnania sa dotknú všetkých, ktorí sa podriadili hlasu PÁNA.

Videl som SENIOR ARCIBISKUPOV zo zahraničia, ktorí sa tomu hlasu PÁNA podriadili, ktorí bežia s BOŽÍMI letopismi, ktorí bežia s touto prípravou Cirkvi, a tak ste tým neoddeliteľnou súčasťou tohto obrovského požehnania PÁNA, ktoré dnes nariaďujem v mocnom mene JEŽIŠ.

Videli sme aj iné národy, ktoré ešte neprišli….dokonca aj oni teraz prišli a hovoria… predstavovali sa… hovoria, že som prišiel z tohto národa, ako som im predkladal poverovacie listiny… volám sa xy,…., som starší pastor… Mám toľko Cirkví…., teraz som prišiel, aby som sa podriadil hlasu PÁNA, pretože som si uvedomil, že MESIÁŚ PRICHÁDZA a tí, ktorí nepočúvajú VÁŠ HLAS, HLAS PÁNA, nemôžu vidieť kráľovstvo BOŽIE.

Počul som, ako predkladajú svoje poverenia pred PÁNOM, takže sú tiež súčasťou požehnania. Dnes som vás požehnal v mocnom mene JEŽIŠ a z tohto požehnania nech vstanú chromí a začnú chodiť, nech sa slepé oči otvoria a uvidia, aj hluché uši nech sa otvoria a budú citlivé, nech zmiznú rakoviny, myómy, krvácavé choroby, nech PÁN uzdraví srdcové choroby, krvné choroby, leukémiu, cukrovku, hypertenziu, tých, ktorí majú poranenú miechu, tých so zlomeným chrbtom, tých s platničkami a kosťami, ktoré si vyžadujú uzdravenie.

Nariadil som pre vás tieto obrovské Nebeské požehnania v mocnom mene JEŽIŠ,

Tak bude, AMEN a AMEN.Zbor Pokánia a Svatosti na Slovensku
Kontakt: Snr. Arcibiskup Anna Priatelova: 0948 288 495

Off 

12.10.2022 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top