Home
 

ÚRAD NAJVYŠŠIEHO SVÄTÉHO KŇAZA PRED BOHOM

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 24. August 2021

Sumarizácia:

NAJVYŠŠÍ KŇAZ, KTORÝ MÁ PRED BOHOM STÁŤ A ZASTUPOVAŤ BOŽÍ ĽUD, MUSÍ BYŤ SVÄTÝ, BEZ CHYBY, BEZÚHONNÝ, ABY SA MOHOL POSTAVIŤ ZA ĽUDI PRED PERFEKTNÉHO SVÄTÉHO BOHA.

Leviticus 21:


17Hovor Áronovi a povedz mu: Niktorý z tvojho semena po ich pokoleniach, na ktorom by bola nejaká vada, nepristúpi, aby obetoval chlieb svojho Boha. 18Lebo niktorý muž, na ktorom by bola vada, nepristúpi: slepý muž alebo kuľhavý, alebo ktorý by mal niektorý úd primalý alebo priveľký, 19alebo muž, ktorý by mal zlomenú nohu alebo zlomenú ruku, 20alebo hrbatý alebo pritenký, alebo ktorý by mal beľmo na oku alebo keby bol chrastavý alebo prašivý alebo keby mal stlačené lono. 21Niktorý muž, na ktorom by bola nejaká vada, zo semena Árona, kňaza, nepriblíži sa, aby obetoval ohňové obeti Hospodinove; vada je na ňom, nepriblíži sa, aby obetoval chlieb svojho Boha. 22No, chlieb svojho Boha, z toho, čo je svätosväté, i zo svätého bude jesť. 23Len k opone nevojde a oltáru sa nepriblíži, lebo je na ňom vada, a nepoškvrní mojich svätýň, lebo ja som Hospodin, ktorý ich posväcujem. 24A Mojžiš to hovoril Áronovi a jeho synom a všetkým synom Izraelovým.

PÁN tu hovorí o NAJVYŠŠOM KŇAZOVI, ktorý sa predstaví za ľud Boží pred SVÄTÝM BOHOM IZRAELA, MUSÍ BYŤ SVÄTÝ PRED BOHOM.

Malachiáš 1:

6Syn ctí otca a sluha svojho pána; ale jestli som ja otec, kde je moja česť? A jestli som pánom, kde moja bázeň? hovorí Hospodin Zástupov, vám, kňazi, ktorí opovrhujete mojím menom a hovoríte: V čom opovrhujeme tvojím menom? 7Donášate na môj oltár poškvrnený chlieb a hovoríte: Čím ťa poškvrňujeme? Tým, že hovoríte: Stolom Hospodinovým sa opovrhuje. 8A keď donášate obetovať slepé, to nie je zlé; a keď dovádzate chromé alebo nemocné, to nie je zlé! Nože obetuj to svojmu vladárovi, či mu budeš milý, alebo či pohliadne na teba? hovorí Hospodin Zástupov. 9Preto teraz nože sa pokorne modlite pred tvárou silného Boha, a zmiluje sa nad nami! Ale keďže to pošlo z vašej ruky, či aj pohliadne pre vás na niekoho? hovorí Hospodin Zástupov. 10Oj, aby aj bol niekto medzi vami, kto by zamkol dvere, a neosvecovali by ste nadarmo môjho oltára! Nemám vo vás záľuby, hovorí Hospodin Zástupov, a nechcem obetného daru obilného z vašej ruky. 11Lebo od východu slnca až po jeho západ je veľké moje meno medzi národami, a na každom mieste sa kadí obetuje môjmu menu, a to čistý obetný dar obilný, lebo moje meno je veľké medzi národami, hovorí Hospodin Zástupov. 12Ale vy ho poškvrňujete tým, že hovoríte: Stôl Pánov je zanečistený, a jeho ovocím, jeho pokrmom sa opovrhuje. 13k tomu hovoríte, hľa, vraj, aký to trud! A fúkate naň pohrdlivo, hovorí Hospodin Zástupov, a donášate ulúpené, chromé a nemocné a tak donášate obetný dar obilný; či azda to mám so záľubou prijať z vašej ruky? hovorí Hospodin. 14Ale zlorečený je ten, kto klame, kto majúc vo svojom stáde samca sľubuje a obetuje Pánovi zkazené! Lebo ja som veľký Kráľ, hovorí Hospodin Zástupov, a moje meno je strašné medzi národami.

1 Peter 2:

24ktorý sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravedlivosti, ktorého ranami ste uzdravení.

2 Korinť. 5:

21Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravedlivosťou Božou v ňom.

Izaiáš 53:9

9A dali mu s bezbožnými jeho hrob i s bohatým, keď zomrel ukrutnou smrťou, preto, že nespáchal nijakej neprávosti, ani ľsti nebolo nikdy v jeho ústach. 

TRAGÉDIA DNEŠNÝCH CIRKVÍ!

Dostali obeť perfektného DOKONALÉHO KŇAZA BOHA NAJVYŠŠIEHO a vrátili sa k hriechom! ️

Židom 7:

26Lebo nám i svedčalo mať takého veľkňaza, svätého, prostého zla, nepoškvrneného, oddeleného od hriešnikov a ktorý sa stal vyšším nad nebesia, 27ktorý nepotrebuje každého dňa ako najvyšší kňazi, obetovať obeti najprv za svoje vlastné hriechy a potom za hriechy ľudu. Lebo to učinil raz navždy tak, že obetoval sám seba. 28Lebo zákon ustanovuje za najvyšších kňazov ľudí, ktorí majú slabosť, ale slovo prísahy, ktorá sa udiala po zákone, ustanovuje Syna, zdokonaleného na večnosť.

Židom 6:

4Lebo je nemožné tých, ktorí už raz boli osvietení a ochutnali nebeského daru a stali sa účastnými Svätého Ducha 5a ochutnali dobré slovo Božie a rôzne moci budúceho veku, 6keby odpadli, zase obnoviť ku pokániu, ktorí sebe znova križujú Syna Božieho a vystavujú ho potupne na odiv. 

Židom 10:

26Lebo keď dobrovoľne hrešíme po prijatí známosti pravdy, nepozostáva už viacej obeti za hriechy, 27ale jakési strašné očakávanie súdu a prudká pálivosť ohňa, ktorý má žrať protivníkov. 28Keď niekto pohŕdol zákonom Mojžišovým, bez milosrdenstva zomrie na dvoch alebo na troch svedkov, 29a o koľko, domnievam sa, prísnejšieho trestu bude uznaný za hodného ten, kto zašliapal Syna Božieho a krv smluvy, ktorou bol posvätený, povážil za obecnú a Duchu milosti urobil potupu?! 30Lebo známe toho, ktorý povedal: Mne pomsta; ja odplatím, hovorí Pán. A zase: Pán bude súdiť svoj ľud. 31Strašné je upadnúť do rúk živého Boha.

Popis a konkrétne ustanovenie, aký Kňaz BOHA je hodný vstúpiť do prítomnosti BOHA a priniesť obeť za hriechy, ktorých sa ľudia dopustili. Štandardný ukazovateľ vytvorený PÁNOM, že každý, kto obetuje za svoj hriech a za hriech ľudí, musí byť dokonalým Kňazom BOHA.

Nie preto, že by PÁN nemal rád ľudí s chybami, ale preto, že Kňazský úrad musel byť od DOKONALÉHO SVÄTÉHO ČLOVEKA.

Kňaz BOHA predstavuje PERFEKTNÉHO BOHA pred ľuďmi.


Off 

24.8.2021 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top