Home
 

9. MÁJ 2021 – PROROCTVO O MEGA PREBUDENÍ PRICHÁDZAJÚCOM NA ZEM, NAJMOCNEJŠÍ BIBLICKÍ PROROCI PÁNA BOHA ZO ZJAVENIA JÁNA 11

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 9. Mája 2021

Sumarizácia:

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou, JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH EL HOSSEINU, JEHOVAH EL SHALOM, JEHOVAH ELYON, JEHOVAH EL OLAM, JEHOVAH EL SHADDAI, JEHOVAH EL GIBBOR, JEHOVAH ELOHEINU, JEHOVAH HOSSEINU, MOCNÝ BOH IZRAELA hovoril so mnou požehnaní ľudia, túto minulú noc.

A v tom rozhovore mi ukázal veliké prebudenie, ktoré prichádza. PÁN zobral JEHO SLUŽOBNÍKOV až do KRÁĹOVSTVA SLÁVY túto minulú noc, a potom s JEHO RUKOU zobral listy zo stromu života a umiestnil do mojej ruky. A potom listy kvitli a stali sa tak obrovskou záhradou. Ohromnou záhradou. Tam boli stupne, prvý stupeň, druhý stupeň a tretí stupeň.

Ako listy kvitli rozkvitali a stali sa obrovskou záhradou tu na Zemi, a nastala uzdravovacia služba, a PÁN povedal:

TOTO JE PRE UZDRAVENIE NÁRODOV.

CHOĎ A PRIPRAV CESTU

PRE PRÍCHOD PÁNA.

Takže POSOLSTVO JE JASNÉ, ŽE

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Ale prichádza veľké prebudenie, ktoré sa stane, možno tu bude uzdravujúca služba. Vyzerá, že bude uzdravujúca služba, kedy PÁN uzdraví množstvo ľudí.

Videl som dievča, ktoré bolo úplne chromé, ktoré sa postaví a bude chodiť. Potom som videl chromé dievča, ktoré bolo úplne chromé, ktoré sa postaví a bude chodiť. To znamená, že množstvo chromých bude uzdravených.

A potom, druhá časť rozhovoru, PÁN hovoril o misii pred nami, potom, keď Cirkev bude zobratá. Druhá časť, ľudia, zákony, druhej časti, ktorej budú čeliť potom, keď Cirkev bude zobratá.


Ale je tu veľká uzdravovacia služba, ja viem, že chromí chodia v tomto národe a pritom tiež viem, že je tu množstvo rodín, ktorí teraz sú uviaznutí s chromými v ich domovoch, oni čakajú na ďalšiu uzdravujúcu službu. Aby boli oslobodení od toho problému, od toho zúfalstva. Z toho smútku, oni vidia, ako iné rodiny oslavujú, že ich chromí chodia, ale pritom je mnoho iných rodín, ktorí sú zúfalí a plačú, oni plačú veľmi horko, oni plačú, že keď bude uzdravovacia služba, aby ich chromí sa tiež postavili a chodili.

Ináč sú uviaznutí, projektujú si budúcnosť s tými chromými, všetko je potrebné pre nich robiť, špinia sa ( nevedia kontrolovať močenie a stolicu ). Je to veľmi náročný stav.

Dobrá správa je, že PÁN JEHOVAH mi ukázal ohromné pomazanie, ktoré umiestnil na JEHO DVOCH SLUŽOBNÍKOV, takže prichádza uzdravujúca služba, ktorá sa stane. A ON umiestnil listy zo stromu života v mojej ruke. LISTY VEČNOSTI, LISTY SLÁVY.

Toto bude veľmi mocný čas a my nemôžeme zabudnúť a nemôžeme byť oslepení faktom, že toto prichádza v čase, keď MOJE SLOVÁ DEVASTOVALI ZEM SO SMRŤOU. SO SMRŤOU KORONAVÍRUSU. Inými slovami povedané, toto prebudenie ktoré PÁN zasľúbil tu v Keni, prichádza v srdci najhoršieho súdu vôbec. Kde ľudia sú pochopvávaní.

Videl som nové odhady zo Svetovej zdravotníckej organizácie, oni odhadovali, že 7 miliónov ľudí bolo pochovaných, zomreli z Koronavírusu a stovky miliónov nainfikovaných.

A milión stavov sa preukazuje s komplikáciami, s neurologickými poruchami, ktorí boli infikovaní Koronavírusom. Dokonca aj potom, keď prežili Koronavírus.

Takže toto je tak strašný čas súdu. A pritom tu, vo vnútri, ON hovorí o JEHO MILOSTI. O JEHO LÁSKE. Túto minulú noc ma PÁN zobral do Neba, do JEHO KRÁĽOVSTVA SLÁVY, KRÁĽOVSTVO, KDE VŠETCI CHCETE ÍSŤ, ktorí ste naladení, nikto nechce skončiť v pekle.

V JEHO misii, PÁN ukazuje JEHO lásku k tým, ktorí sú JEHO vlastní. Tí, ktorí sú JEHO vyvolení. V JEHO VERNEJ CIRKVI POD TÝMTO ZBOROM. PÁN JE VEĽMI KATEGORICKÝ A VEĽMI ŠPECIFICKÝ. POD TÝMTO ZBOROM. Pod JEHO DVOMA SLUŽOBNÍKMI PROROKMI, POD BLAKOM BOŽÍM, POD JEHO VLASTNÝM OBLAKOM. Pod krídlami DUCHA SVÄTÉHO, ktorý ma osvietil.

ON sa nezmienil o žiadnom inom mieste. Cesty PÁNA sú tak rozdielne od ciest človeka. Oni sú tak oddelené od človeka, ako Nebo je oddelené od Zeme. To je dôvod znovu, keď sa ukáže taká príležitosť, že v strede, v srdci Koronavírusu, najväčšom súde, BOH môže hovoriť o takej dispozícii lásky a milosti a milosrdenstva a odpustení.

Tak teraz to potrebujete schmatnúť. Predtým, než JEHO láska, milosť, milosrdenstvo bude expirovať. Pozrite sa aký strašný súd prechádza na tvári Zeme. Je to strašná vec, keď láska a milosť PÁNA je vyčerpaná. Ja som chodil po celom svete a naliehavo som ich žiadal, aby činili pokánie. A nevedeli, že to bol SÁM PÁN ktorý to hovoril k NIM. Úpenlivo som ich žiadal, aby činili pokánie. Iba teraz, keď zlyhali, PÁN ma požiadal, aby som ich zasiahol s Koronavírusom, iba teraz porozumeli, kto je to s kým som k nim hovoril.

Teraz, keď ON priniesol lásku do Kene, a tí, ktorí budú naladení v rozličných národoch, ktorí sú pod TÝMTO HUSTÝM OBLAKOM, OBLAKOM BOHA, pod tieňom Oblaku, keď ON prinesie tú lásku, prosím uchopte to. Zoberte si lásku, keď PÁN sa stále zaujíma o to vás milovať.

Pozrite sa na Bibliu, je tam veľa miest, kde ON stratil záujem!

A potom povedal: teraz zabudnite! Znamená, že JEHO milosť expirovala, skončila.

Ale teraz, PÁN BOH VŠEMOHÚCI ZASĽÚBIL UZDRAVIŤ CHROMÝCH, ja som videl dokonca chromé dievča, ako sa postavilo a začalo chodiť. Takže mnoho chromých sa postaví a bude chodiť. Nie je veľmi mladá, ale som videl mladé dievča chodiť. Vstala a chodila, znamená, že mnoho chromých sa postaví a bude chodiť, mnoho slepých bude vidieť, mnoho hluchých bude počuť, nemí budú hovoriť, mnoho stavov bude uzdravených, chronické rany, psychózy, tí, ktorí chcú spáchať sebevraždy, tí, ktorí majú ochorenia krvácania, rakoviny, nádory, leukémie, ochorenie krvi, cukrovku, vysoký krvný tlak, fibrózy, mnoho vecí, mnoho chorôb sa podriadi pod autoritu krvi PÁNA JEŽIŠA KRISTA. Budú úplne uzdravení z týchto ťažkostí.

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

PRIPRAVTE CESTU PRE PÁNA!

Znova, ja som videl ohromné uzdravujúce pomazanie, ktoré PÁN umiestnil na mňa a ja som videl, ako som prišiel, to bol taký rozkvet prebudenia, chromí sa postavili, nemí, hluchí, atď,… V srdci najhoršieho súdu vôbec!

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Ďakujem vám.Off 

10.5.2021 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top