Home
 

Proces rastu kresťana, časť 1

KÁZANIE DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAPITOLY

Proces cez, ktorý idete ako kresťania aby Vás vyčistil, aby ste sa stali viac dospelými. Proces cez, ktorý Vás BOH sprevádza ako kresťanov. V knihe EXODUS sa pozrieme čo je potrebné aby sme sa dostali bližšie k BOHU. Budeme sa pozerať na proces, ktorým prechádzate a ktorým potrebujete ísť aby ste sa stretli s BOHOM. Aby ste mohli rásť v DUCHU SVĀTOM. Chcem aby ste porozumeli, že prvá vec, ktorá sa stane keď sa stanete kresťania, že sa stanete mladými znova keď prijmete PÁNA, takže sa stanete mladými kresťanmi. Je veľmi dôležité aby ste ako mladí kresťania rástli, je extrémne dôležité, aby ste rástli v KRISTOVI JEŽIŠOVI skrze prácu DUCHA SVĀTÉHO a ten proces rastu zahŕňa niekoľko zmien vo Vašich životoch.

Takže je veľmi dôležité pre Vás porozumieť, že keď sa stanete kresťania musíte ísť skrze proces. Jeden z najväčších problémov, ktoré sme počuli v cirkvách prečo je cirkev tam kde je, pretože cirkev nebola schopná nám pomôcť rásť ako kresťanom, cirkev sama nerástla. Vy ste cirkev. Chcem aby ste porozumeli, že keď sa stanete kresťania, stanete sa novým stvorením, takže pre Vás je tu potreba rásť v DUCHU SVĀTOM. Tu je potreba pre Vás rásť a kráčať s KRISTOM, aby ste sa stali dospelými, dokonca aj ako ste prijali DUCHA SVĀTÉHO. Po prijatí DUCHA SVĀTÉHO môžete ísť dopredu a robiť všetky veci, ktoré patria ku kresťanstvu, ale dnes sa zameriam na osobu, ktorá je vo Vás, vaše srdce, srdce cirkvi, to je skutočne vaše srdce, ktoré dávate PÁNOVI a pozrieme sa na srdcia dnes a na záležitosti srdca ako sa vzťahujú na to, ako rastiete ako kresťania.

Takže keď hovorím k Vám a hovorím k tejto krajine a hovorím, pozrite PÁN Vás pripravil ako nádobu pre uctievanie. PÁN Vás označil a pripravil aby Vás mohol použiť ako nádobu pre uctievanie aby transformoval, zmenil iné národy na svete, zmenil iných ľudí na tomto svete, zmenil iné provincie to znamená, to je vaše srdce, ktoré PÁN označil, takže táto nádoba, o ktorej som hovoril, zlatej nádobe, je v podstate Vaše srdce, o ktorom PÁN hovorí. Poďme sa pozrieť do Starého Zákona a pozrieme sa na rovnaké cesty BOHA JEHOVU, na Jeho cesty, ktoré sa nezmenili, poďme sa pozrieť naspäť a opýtajme sa sami seba. Ako BOH vyčistil tých ľudí ? keď sa stali Jeho vlastnými ? Proces posvätenia je vlastne proces, ktorý Vás čistí a keď nie ste dobre vyčistení vždy potom skončíte s navrátením sa naspäť k hriechom, naspäť do sveta a toto je proces, ktorý BOH nechce, aby ste išli skrze Neho a navrátili sa naspäť.

List Židom 6: 4-6 hovorí:

4 Lebo je nemožné tých, ktorí už raz boli osvietení a ochutnali nebeského daru a stali sa účastnými SVĀTÉHO DUCHA 5 a ochutnali dobré slovo BOŽIE a rôzne moci budúceho veku, 6 keby odpadli, zase obnoviť ku pokániu, ktorí sebe znova križujú SYNA BOŽIEHO a vystavujú ho potupne na odiv.

Hovorí, že je nemožné, to znamená, že to nie je možné pre Vás prísť, prijať KRISTA, byť znovuzrodení a potom sa navrátiť naspäť k hriechu. List Židom hovorí, že sa nemôžete zas navrátiť k pokániu, to je to čo hovorí, to je to, čo VŠEMOHÚCI BOH hovorí, to znamená, že to SLOVO bude naplnené.

Tiež sme čítali v 2. Liste Peter 2:

19 ktorí im sľubujú slobodu, oni, ktorí sú sami otrokmi zkazy. lebo kým je ktosi premožený, tomu je i rabom. 20 Lebo ak poznaním PÁNA a Spasiteľa JEŽIŠA KRISTA boli unikli poškvrnám sveta a boli nimi zase sa zapletúc premožení, tak sú im posledné veci horšie ako prvé. 21 Lebo by im bolo lepšie bývalo nepoznať cestu spravedlivosti ako poznavším odvrátiť sa od vydaného im svätého prikázania. 22 Prihodilo sa im, čo hovorí pravdivé príslovie: Pes sa navrátil k svojmu vlastnému vývratku a umytá sviňa pováľať sa v blate. 

Hovorí, Váš konečný stav je horší, než ten, ktorý bol na začiatku, keď sa navrátite naspäť k hriechu.

My sme tiež čítali v liste Židom 10:

26 Lebo keď dobrovoľne hrešíme po prijatí známosti pravdy, nepozostáva už viacej obeti za hriechy, 27 ale jakési strašné očakávanie súdu a prudká pálivosť ohňa, ktorý má žrať protivníkov. 28 Keď niekto pohŕdol zákonom Mojžišovým, bez milosrdenstva zomrie na dvoch alebo na troch svedkov, 29 a o koľko, domnievam sa, prísnejšieho trestu bude uznaný za hodného ten, kto zašliapal SYNA BOŽIEHO a krv smluvy, ktorou bol posvätený, povážil za obecnú a DUCHU milosti urobil potupu?! 30 Lebo známe toho, ktorý povedal: Mne pomsta; ja odplatím, hovorí PÁN. A zase: PÁN bude súdiť svoj ľud. 31 Strašné je upadnúť do rúk živého BOHA.

To znamená, že BOH naplní Písmo, každé slovo v tomto Písme tu, to znamená, že to nie je BOŽÍ plán, aby ste sa navrátili späť k hriechu. Takže to nie je plán BOŽÍ, aby ste sa vrátili naspäť k hriechu. Dnes budem hovoriť o základných záležitostiach a osobných záležitostiach, s ktorými sa vysporiadávate ako kresťania. Donesiem Vás k bodu keď budete schopní posúdiť sami seba, preskúšať sami seba a opýtať sa:

PANE, od kedy som sa stal kresťanom, rástol som vo viere ?

Rástol som s tými vecami tu ? a keď odpoveď je nie, tak potom prečo som nerástol ? Cirkev padla, pretože cirkev je v detskom veku veľmi dlhú dobu, cirkev nerástla, to ste Vy, Vy ste cirkev. Ste deťmi veľmi dlhú dobu. BIBLIA nám hovorí, že keď ste mladí, potom začínate rásť v BOŽÍCH záležitostiach.

Dokonca aj deti keď začínajú rásť, začínajú s mliekom a potom prechádzajú na tuhú potravu.

Oni sa stávajú silnejšími, ale keď ste mladí, vy ste zraniteľní, takže to je tá istá cesta, keď ste kresťania, vy ste veľmi zraniteľní až pokiaľ nenarastiete a je rozdielny stupeň rastu. Dokonca aj keď ste boli povolaní mať Zbor, musíte rásť v tej oblasti. Aj keď ste boli povolaní v rozdielnych úsekoch služby, musíte rásť v tých oblastiach. Dokonca aj ja, ja som stále v procese rastu ďalej, nikdy sa nemôžete zastaviť v raste v týchto veciach. Záleží na tom kde ste a aký je druh povolania.

Poďme sa pozrieť do Biblie EXODUS kapitoly 30 a pozrieme sa čo sa stalo počas tohto času, v čase Mojžiša. Ako BOH čistil týchto ľudí keď ich priniesol zo sveta zo systému, ktorému sa prispôsobili, systému, v ktorom sa budovali, všetci z Vás, kdekoľvek ste, než ste sa stali kresťania. Budovali ste svoj život založený na systéme tohto sveta, ale dnes poďme sa pozrieť čo BOH chce, aby ste tým prešli, aby ste prišli k tomu správnemu tvaru. Chcem aby ste porozumeli, že to je proces plný bolesti, to je proces bolesti, keď BOH Vás povolal, keď vyznáte, že patríte k Nemu, keď ON Vás povolal, zapríčiní to, že zanecháte určité veci, ale chcem aby ste vedeli, že je to bolestivý proces.

To je proces, ktorý sa volá ukrižuj svoju telesnosť, nes svoj kríž a nasleduj JEŽIŠA KRISTA.

Poďme sa pozrieť do BIBLIE, čo sa stalo deťom Izraela a na inštrukcie dané BOHOM. Čistenie, proces čistenia:

Exodus 30:

17 HOSPODIN hovoril Mojžišovi a riekol: 18 Spravíš aj medený umyvák, ktorého podstavec bude tiež z medi, na umývanie, a umiestiš ho medzi stán shromaždenia a medzi oltár a naleješ do neho vody. 19 A Áron a jeho synovia si budú umývať z neho svoje ruky a svoje nohy. 20 Keď budú vchádzať do stánu shromaždenia, budú sa umývať vodou, aby nezomreli, alebo keď sa budú blížiť oltáru, aby svätoslúžili, aby zapaľovali ohňovú obeť HOSPODINOVI. 21 Tedy umyjú si svoje ruky a svoje nohy, a nezomrú, a bude im to večným ustanovením, jemu i jeho semenu po ich pokoleniach.

Pozrite sa niekto, BOH dostal týchto ľudí zo svetového systému, oni neboli čistí v jeho očiach a ON ich začal učiť, ako ho majú uctievať. V podstate o čom ja hovorím dnes je uctievanie.

BOH Vás stvoril na to, aby ste HO uctievali.

Dôvod prečo Vás stvoril je, aby ste HO uctievali. Keď BOH hovorí, že ON Vás chce posvätiť, to znamená, že ON Vás chce pripraviť pre uctievanie. Vidíte ten proces, cez ktorý ich BOH viedol, aby boli schopní HO uctievať ? ON hovorí aby zdvihli Sväté ruky a uctievali HO. Pozrite sa skrze čo ich prevádza. ON im dáva špecifické inštrukcie a volá ich k nariadeniam, k zmluve s nimi a hovorí, že si budú umývať svoje ruky a svoje nohy a toto umývadlo bolo urobené zo špecifického materiálu aby boli svätí v Jeho očiach. Aby toto robili, aby nezomreli.

Takže oni začínali rozumieť, že ísť do prítomnosti BOŽEJ BOHA VŠEMOHÚCEHO a toto je vážny proces. Keď BOH Vás povolal ako kresťana to je SVĀTÉ povolanie. A ja Vás to učím znova a hovorím, Vy sa v podstate sťahujete z vonka do SVĀTYNE SVĀTÝCH. To je SVĀ miesto kde je súd, my to už vieme, my vieme, že najvyšší kňaz tam nevstúpil až pokiaľ sa sám nepripravil po tri dni, oni sa postili, zdržovali sa, nedotýkali sa žien, manželiek, oni sa zdržiavali od hriechov a stiahli si pás na nohách. Pretože ak nie ste v správnom postavení v prítomnosti Božej budete zasiahnutí. Potom tam príde súd a to je dôvod prečo to opakuje, inak by zomreli, aby oni nezomreli.

Takže keď Vás BOH povolal ako kresťanov, to je SVĀTÉ povolanie. ON Vás povolal aby ste kráčali správne do SVĀTYNE SVĀTÝCH pretože záves, ktorý oddeľoval vonkajší a vnútorný stánok je teraz odstránený. ON Vás volá aby ste išli tam, čo vy ponúkate keď tam idete. Povolanie byť kresťanom je aby sme ponúkali obeť krvi JEŽIŠOVEJ OTCOVI, je to jediná obeť, ktorú OTEC príjme. Poďme sa pozrieť ako pokračuje s posväteným olejom:

Exodus 30:

22 A HOSPODIN hovoril Mojžišovi a riekol: 23 A ty si vezmi voňavých vecí najprednejších, samotečenej myrrhy päťsto šeklov a voňavej škorice polovicu toho, dvesto päťdesiat, i voňavej trstiny, dvesto päťdesiat, 24 kassie päťsto v šekle svätyne, a olivového oleja mieru hín. 25 A spravíš z toho olej na sväté pomazávanie, lekárnickú masť voňavú, prácou lekárnika, bude to olej na sväté pomazávanie. 26 A pomažeš ním stán shromaždenia a truhlu svedoctva, 27 stôl a všetky jeho nádoby, svietnik a všetky jeho náčinia i oltár na kadenie, 28 oltár na zápaly a všetko jeho náradie, umyvák a jeho podstavec. 29 A postavíš tie veci, a budú svätosvätým; všetko, čokoľvek sa ich dotkne, bude SVĀTÉ.

Ja Vás beriem naspäť, aby ste mohli porozumieť ceste BOŽEJ. BOH pripravoval prípravu posvätiť posvätné miesto Svätostánok, dokonca aj Oltár. Vidíte, že sa dotýkal aj truhly zmluvy, to je trón, to je miesto, kde sláva Božia prichádza a kde je a ON dával špecifické inštrukcie ako tieto miesta mali byť posvätené a vyčistené, aby boli pripravené na uctievanie a na konci ON hovorí, že aj tí, ktorí prichádzajú, mali by sa dotýkať so svätými rukami. Takže keď BOH Vás povolal do Jeho svätyne pre uctievanie, prvá najdôležitejšia vec je tá, či ste posvätení od hriechov.

Boli ste separovaní od hriechov ?

A ja Vás idem priviesť na miesto, aby ste porozumeli, že neuctievame BOHA správne, pretože my sme prišli z vonku a my sme ani neposvätili samých seba a my sme sedeli v cirkvi s hriechmi. Ja som Vám tiež hovoril, že je to bolestivý proces, to znamená, že tam musí byť bolesť, my musíme isť tu skrze bolesti.

Jeremiáš 18:

1 Slovo, ktoré sa stalo k Jeremiášovi od HOSPODINA povediac: 2 Vstaň a sídeš do domu hrnčiarovho, a tam ti dám počuť svoje slová. 3 A sišiel som do domu hrnčiarovho. A hľa, práve robil prácu na kruhoch. 4 A nádoba, ktorú robil z hliny, zahubila sa v ruke hrnčiarovej. Vtedy začal znova a spravil z nej inú nádobu, jakú sa priam ľúbilo hrnčiarovi spraviť. 5 A stalo sa slovo HOSPODINOVO ku mne povediac: 6 Či by som vám nemohol urobiť, ako urobil tento hrnčiar, dome Izraelov? hovorí HOSPODIN. Hľa, jako hlina v ruke hrnčiara, takí ste aj vy v mojej ruke, dome Izraelov.

Jeremiáš 18 hovorí, že keď OTEC Vás odstránil zvonku, musíte byť Ním zlomení, aby ON Vás vyformoval ako hrnčiar pracuje na nádobe, aby ON Vás zlomil, to znamená, že potrebuje zlomiť vaše pripodobňovanie sa svetu, čokoľvek máte radi na svete veľa vecí, ktoré ste robili vo svete. ON to potrebuje odstrániť, zlomiť to a dnes prichádzam k vám, aby som bol viac presnejší. Ja budem dnes veľmi osobný, aby ste porozumeli, že veci vo Vás, ktoré BOH chce zlomiť a zničiť aby Vás mohol použiť.

Chcem aby ste porozumeli, že BOH Vás nemôže použiť, ani Vás prijať takých akí ste, ak ste sa ešte nezbavili všetkého zo sveta. ON Vás nemôže použiť. Nech to bude veľmi jasné, tu je proces rastu a vy môžete rásť tým, že sa učíte a rastiete a učíte a rastiete. Ale keď Vy prídete zo sveta, keď veci zo sveta sú stále pripojené k vášmu srdcu a keď jedna strana vášho srdca prijme PÁNA a na druhej strane stále držíte iné veci, to znamená, že ste neprijali PÁNA. To je dôvod, prečo vám to prinášam dnes. Chcem aby ste na konci preskúšali sami seba.

Skutočne som sa zbavil vecí tohto sveta ?

Tu je veľa z nich, klebety, klamstvá, klebety po telefóne, zlé jedovaté reči za chrbtom, toto sú malé základné veci, ktoré poškvrňujú kresťanov. Hovoriť o kadejakých malých veciach čo sa stalo, tieto veci patria BOHU, to je dôvod prečo tým prechádzame dnes, pozrite sa na inštrukcie, ktoré dostal Mojžiš. ON hovorí, oni sa majú očistiť, uctievať BOHA nie je sranda. Vy ste boli povolaní ako kresťania, aby ste HO uctievali, hlbšie uctievali BOHA, to je vzťah, ktorý máme s BOHOM. To je miesto kde ON sídli, uctievanie je miesto kde ON je, boli ste stvorení aby ste uctievali Boha. Tu neexistuje cesta, aby ste uctievali žiarlivého BOHA a časť Vás je stále vo svete. Pavol hovoril k ním a hovorí, že prichádza čas, kedy bude potrebná dokonalosť svätých, toto je ten čas. Buďme si istý tým, aby sme preskúšali sami seba, pozreli sa na samých seba. Bol som zdokonalený ? Ak je tu niečo čoho sa potrebujem zbaviť, zbavte sa toho teraz…

MODLITBA SPÁSY:

PÁN JEŽIŠ, ja som hriešnik a činím pokánie zo všetkých mojich hriechov. Prosím, umy ma s drahocennou krvou JEŽIŠA dnes, ja sa odvraciam od všetkých hriechov a prijímam Ťa do môjho srdca dnes ako môjho PÁNA A SPASITEĽA. Prosím napíš moje meno do Baránkovej knihy života a prosím, aby si mi poslal DUCHA SVĀTÉHO, aby mi pomohol žiť v svätosti a ustanov TVOJE SLOVO v mojom srdci a ochraňuj moje srdce. V MOCNOM MENE JEŽIŠ ja som znovuzrodený dnes. AMEN  

Off 

4.3.2021 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top