Home
 

ZMENILO BIBLCKÉ PÍSMO VÁŠ ŽIVOT?, POSOLSTVO PÁNA ZO DŇA 2. FEBRUÁRA 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 2. Ferbuára 2021
Sumarizácia :

Zmenilo Biblické Písmo, Slovo Váš život ?

Ján 5:39 Veď zpytuj(e)te písma, lebo vy sa domnievate, že v nich máte večný život, a ony sú to, ktoré svedčia o mne. 40 Ale nechcete prijsť ku mne, aby ste mali život.

Genezis 2:17 ale zo stromu vedenia dobrého a zlého nebudeš jesť, lebo toho dňa, ktorého by si jedol z neho, istotne zomrieš.

Genezis 3: 19 V pote svojej tvári budeš jesť chlieb, až dokiaľ sa nenavrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa navrátiš.

Genezis 5:5 A bolo všetkých dní Adamových, ktoré žil, deväťsto tridsať rokov, a zomrel.

Zjavenie 20:11 A bolo všetkých dní Enošových deväťsto päť rokov, a zomrel. 12 A Kénan žil sedemdesiat rokov a splodil Mahalaléla. 13 A Kénan žil po splodení Mahalaléla osemsto štyridsať rokov a splodil synov a dcéry. 14 A bolo všetkých dní Kénanových deväťsto desať rokov, a zomrel. 15 A Mahalalél žil šesťdesiatpäť rokov a splodil Jareda.

Deuteronómium 30: 15 Hľaďže, dnes som ti predložil život a dobré, smrť a zlé 16 prikazujúc ti dnes, aby si miloval Hospodina, svojho Boha, aby si chodil po jeho cestách a aby si ostríhal jeho prikázania, jeho ustanovenia a jeho súdy, aby si žil a množil sa, a aby ťa požehnal Hospodin, tvoj Bôh, v zemi, do ktorej ideš, aby si ju zaujal do dedičstva.

Rímanom 5: 12 Preto jako skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť, a tak prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili –

Rímanom 6: 23 Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi.

Ján 1:29 Druhého dňa videl Ján Ježiša, že ide k nemu, a povedal: Hľa Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta!

Matúš 17: 1 A po šiestich dňoch pojal Ježiš Petra, Jakoba a Jána, jeho brata, a vyviedol ich na vysoký vrch osobitne, 2 a premenil sa pred nimi, a jeho tvár sa skvela jako slnce, a jeho rúcho stalo sa bielym ako svetlo. 3 A hľa, ukázali sa im Mojžiš a Eliáš shovárajúc sa s ním. 4 A Peter odpovedal a riekol Ježišovi: Pane, dobre nám je tu byť. Ak chceš, spravíme tu tri stány: tebe jeden, Mojžišovi jeden a Eliášovi jeden. 5 A kým ešte hovoril, hľa, zatônil ich svetlý oblak, a hľa, bolo počuť z toho oblaku hlas, ktorý hovoril: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Toho počúvajte!

Ján 5: 36 Ale ja mám väčšie svedoctvo nad Jánovo, lebo skutky, ktoré mi dal Otec, aby som ich vykonal, samy tie skutky, ktoré ja činím, svedčia o mne, že ma poslal Otec. 37 Ba aj sám Otec, ktorý ma poslal, vydal svedoctvo o mne. Ani ste nikdy nepočuli jeho hlasu ani nevideli jeho tvárnosti.

Židom 12: 14 Stíhajte pokoj so všetkými a posvätenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána,

Rímanom 9: 4 ktorí sú Izraeliti, ktorých je synovstvo i sláva i smluvy i zákonodarstvo i svätoslužba i zasľúbenia,

Izaiáš 53:1 Kto uveril našej zvesti? A komu bolo zjavené rameno Hospodinovo? 2 Lebo vyrástol pred ním ako nežný prútok a jako koreň z vypráhlej zeme; nemal podoby ani krásy; videli sme ho, ale nebolo na ňom vidieť toho, pre čo by sme ho boli bývali žiadostiví. 3 Opovrhnutý bol a opustený od ľudí, muž bolestí, a oboznámený s nemocou, a jako ten, pred ktorým skrývajú tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili, 4 kým on vzal na seba naše nemoci a niesol naše bolesti, a my sme sa domnievali o ňom, že je ranený a zbitý od Boha a strápený. 5 A on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše neprávosti; kázeň nášho pokoja bola vzložená na neho, a jeho sinavicou sme uzdravení. 6 My všetci sme zblúdili jako ovce; každý z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu, a Hospodin uvalil na neho neprávosť všetkých nás. 7 Mučili ho, a on ponižujúc sa znášal dobrovoľne a neotvoril svojich úst; vedený bol ako baránok na zabitie a zanemel ako ovca, ktorá zanemie pred tými, ktorí ju strihajú, a neotvoril svojich úst. 8 Vzatý bol z väzby a zo súdu. A čo do jeho pokolenia, ktože ho vyrozpráva? Pretože bol vyťatý zo zeme živých, pre prestúpenie môjho ľudu bola mu zadaná rana. 9 A dali mu s bezbožnými jeho hrob i s bohatým, keď zomrel ukrutnou smrťou, preto, že nespáchal nijakej neprávosti, ani ľsti nebolo nikdy v jeho ústach. 10 Ale Hospodinovi sa ľúbilo ho tak zdrtiť a strápiť nemocou, aby, ak jeho duša položí obeť za hriech, videl svoje semeno, bol dlhoveký, a to, čo sa ľúbi Hospodinovi, zdarilo sa v jeho ruke.

Exodus 12: 5 Dobytča budete mať bez vady, samca, ročného; vezmete ho z oviec alebo z kôz.

Exodus 12: 7 Potom vezmú z jeho krvi a dajú na obe strany podvojí aj na vrchný prah na domoch, v ktorých ho budú jesť.

Exodus 11: 7 Ale nikomu zo synov Izraelových ani len pes nevrkne, a tak bude všetkému od človeka až do hoväda, aby ste vedeli, že Hospodin učinil rozdiel medzi Egypťanmi a medzi Izraelom.

Genezis 3: 15 A položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou, medzi tvojím semenom a medzi jej semenom; ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš pätu.

Malachiáš 3: 1 Hľa, posielam svojho anjela, a upraví cestu pred mojou tvárou. Prijde náhle do svojho chrámu Pán, ktorého vy hľadáte, a anjel smluvy, po ktorom túžite, hľa, prijde, hovorí Hospodin Zástupov.

Genezis 14:17 Vtedy vyšiel kráľ Sodomy oproti nemu, keď sa už bol navrátil od porážky Kedorlaómera a kráľov, ktorí boli s ním, do doliny Šáveh, to je dolina kráľova. 18 A Melchisedech, kráľ Sálema, vyniesol chlieb a víno a to bol kňaz silného Boha najvyššieho. 19 A požehnal ho a riekol: Požehnaný Abram silnému Bohu najvyššiemu, majiteľovi nebies a zeme! 20 A požehnaný silný Bôh najvyšší, ktorý vydal tvojich protivníkov do tvojej ruky! A Abram mu dal desiatok zo všetkého.

Židom 5: 6 Ako aj na inom mieste hovorí: Ty si kňaz na veky podľa poriadku Melchisedechovho.

Židom 6: 20 kde jako predbehúň vošiel za nás Ježiš stanúc sa veľkňazom podľa poriadku Melchisedechovho až na veky.

Žalm 110: 4 Hospodin prisahal a nebude želieť: Ty si kňaz na veky podľa poriadku Melchisedechovho.

Daniel 7: 9 Hľadel som, až boly postavené tróny, a posadil sa Starodávny dňov; jeho rúcho bolo biele jako sneh, a vlasy jeho hlavy jako čistá vlna; jeho trón plamene ohňa; jeho kolá horiaci oheň. 10 Ohnivá rieka tiekla a vychádzala zpred neho; tisíc tisícov mu slúžilo, a desaťkrát tisíc desaťtisícov stálo pred ním; zasadol súd, a boly otvorené knihy. 11 Vtedy som pozrel a hľadel som pre hlas velikej reči, ktorú hovoril roh, a hľadel som, až bolo zviera zabité a jeho telo zahubené a dané, aby ho spálil oheň. 12 A ostatným zvieratám odňali panstvo, avšak bolo im dané predĺženie života do času a do vymeraného času. 13 Videl som v nočných videniach a hľa, s nebeskými oblakmi prichádzal ktosi na pohľad ako Syn človeka a prišiel až ku Starodávnemu dňov, a dali mu priblížiť sa pred neho. 14 A bolo jemu dané panstvo i sláva i kráľovstvo, a slúžily mu všetky národy a ľudia a jazyky; jeho panstvo je večným panstvom, ktoré nepominie, a jeho kráľovstvo je také, ktoré nebude zničené.

2 Timotej 3: 1 Ale to vedz, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. 2 Lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlúbiví, pyšní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bohaprázdni, 3 bez lásky, nesmierliví, pomluvační, nezdržanliví, divokí, nemilujúci dobrého, 4 zradní, náhli, nadutí, viacej milujúci rozkoše ako milujúci Boha, 5 ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však jej moc zapreli. A tých sa stráň.

1 Timotej 6: 3 Ak niekto inak učí a nepristupuje k zdravým slovám, slovám nášho Pána Ježiša Krista, a k učeniu zodpovedajúcemu pobožnosti, 4 je nadutý a nerozumie ničomu, ale chorobneje na škriepky a hádky o slová, z čoho povstáva závisť, zvada, rúhania, zlé upodozrievania, 5 neprestajné hašterenia na mysli porušených ľudí a pozbavených pravdy, ktorí sa domnievajú, že pobožosť je telesný zisk. Od takých sa vzdiaľ.

Židom 6: 4 Lebo je nemožné tých, ktorí už raz boli osvietení a ochutnali nebeského daru a stali sa účastnými Svätého Ducha 5 a ochutnali dobré slovo Božie a rôzne moci budúceho veku, 6 keby odpadli, zase obnoviť ku pokániu, ktorí sebe znova križujú Syna Božieho a vystavujú ho potupne na odiv.

Ján 3: 3 A Ježiš odpovedal a riekol mu: Ameň, ameň ti hovorím. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie.

1 Peter 2: 9 Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud, určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla, 10 ktorí ste kedysi neboli ani ľudom, ale teraz ste ľud Boží; ktorí ste neboli dostali milosrdenstva, ale teraz ste dostali milosrdenstvo. 11 Milovaní, napomínam ako pohostínov a pútnikov, aby ste sa zdŕžali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši.

Použité PÍSMO:

Ján 5: 39- 40

39Veď zpytuj(e)te písma, lebo vy sa domnievate, že v nich máte večný život, a ony sú to, ktoré svedčia o mne. 40Ale nechcete prijsť ku mne, aby ste mali život. 

Genesis 2:17
17ale zo stromu vedenia dobrého a zlého nebudeš jesť, lebo toho dňa, ktorého by si jedol z neho, istotne zomrieš. 

Genesis 3:19
19V pote svojej tvári budeš jesť chlieb, až dokiaľ sa nenavrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa navrátiš. 

Genesis 5:5
A bolo všetkých dní Adamových, ktoré žil, deväťsto tridsať rokov, a zomrel. 

Deuteronomium 30:15-16
15Hľaďže, dnes som ti predložil život a dobré, smrť a zlé 16prikazujúc ti dnes, aby si miloval Hospodina, svojho Boha, aby si chodil po jeho cestách a aby si ostríhal jeho prikázania, jeho ustanovenia a jeho súdy, aby si žil a množil sa, a aby ťa požehnal Hospodin, tvoj Bôh, v zemi, do ktorej ideš, aby si ju zaujal do dedičstva. 

Rimanom 5:12
12Preto jako skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť, a tak prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili
.

Rimanom 6:23
Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi.

Ján 1:29
Druhého dňa videl Ján Ježiša, že ide k nemu, a povedal: Hľa Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta!

Matus 17: 1-5
1A po šiestich dňoch pojal Ježiš Petra, Jakoba a Jána, jeho brata, a vyviedol ich na vysoký vrch osobitne, 2a premenil sa pred nimi, a jeho tvár sa skvela jako slnce, a jeho rúcho stalo sa bielym ako svetlo. 3A hľa, ukázali sa im Mojžiš a Eliáš shovárajúc sa s ním. 4A Peter odpovedal a riekol Ježišovi: Pane, dobre nám je tu byť. Ak chceš, spravíme tu tri stány: tebe jeden, Mojžišovi jeden a Eliášovi jeden.

5A kým ešte hovoril, hľa, zatônil ich svetlý oblak, a hľa, bolo počuť z toho oblaku hlas, ktorý hovoril: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Toho počúvajte! 

Ján 5: 36 – 37
36Ale ja mám väčšie svedoctvo nad Jánovo, lebo skutky, ktoré mi dal Otec, aby som ich vykonal, samy tie skutky, ktoré ja činím, svedčia o mne, že ma poslal Otec. 37Ba aj sám Otec, ktorý ma poslal, vydal svedoctvo o mne. Ani ste nikdy nepočuli jeho hlasu ani nevideli jeho tvárnosti. 

Rimanom 9:4
ktorí sú Izraeliti, ktorých je synovstvo i sláva i smluvy i zákonodarstvo i svätoslužba i zasľúbenia
5ktorých sú otcovia a tí, z ktorých pošiel Kristus podľa tela, ktorý je nado všetkým, Bôh, požehnaný na veky. Ameň.

Izaiaš 53
1Kto uveril našej zvesti? A komu bolo zjavené rameno Hospodinovo? 2Lebo vyrástol pred ním ako nežný prútok a jako koreň z vypráhlej zeme; nemal podoby ani krásy; videli sme ho, ale nebolo na ňom vidieť toho, pre čo by sme ho boli bývali žiadostiví. 3Opovrhnutý bol a opustený od ľudí, muž bolestí, a oboznámený s nemocou, a jako ten, pred ktorým skrývajú tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili, 4kým on vzal na seba naše nemoci a niesol naše bolesti, a my sme sa domnievali o ňom, že je ranený zbitý od Boha a strápený. 5A on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše neprávosti; kázeň nášho pokoja bola vzložená na neho, a jeho sinavicou sme uzdravení. 6My všetci sme zblúdili jako ovce; každý z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu, a Hospodin uvalil na neho neprávosť všetkých nás. 7Mučili ho, a on ponižujúc sa znášal dobrovoľne a neotvoril svojich úst; vedený bol ako baránok na zabitie a zanemel ako ovca, ktorá zanemie pred tými, ktorí ju strihajú, a neotvoril svojich úst. 8Vzatý bol z väzby a zo súdu. A čo do jeho pokolenia, ktože ho vyrozpráva? Pretože bol vyťatý zo zeme živých, pre prestúpenie môjho ľudu bola mu zadaná rana. 9A dali mu s bezbožnými jeho hrob i s bohatým, keď zomrel ukrutnou smrťou, preto, že nespáchal nijakej neprávosti, ani ľsti nebolo nikdy v jeho ústach. 10Ale Hospodinovi sa ľúbilo ho tak zdrtiť a strápiť nemocou, aby, ak jeho duša položí obeť za hriech, videl svoje semeno, bol dlhoveký, a to, čo sa ľúbi Hospodinovi, zdarilo sa v jeho ruke. 

Exodus 12:5
Dobytča budete mať bez vady, samca, ročného; vezmete ho z oviec alebo z kôz.

Exodus 12:7

Potom vezmú z jeho krvi a dajú na obe strany podvojí aj na vrchný prah na domoch, v ktorých ho budú jesť. 

Exodus 11:7

7Ale nikomu zo synov Izraelových ani len pes nevrkne, a tak bude všetkému od človeka až do hoväda, aby ste vedeli, že Hospodin učinil rozdiel medzi Egypťanmi a medzi Izraelom. 

Genesis 3:15

A položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou, medzi tvojím semenom a medzi jej semenom; onti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš pätu. 

Malachiáš 3:1
Hľa, posielam svojho anjela, a upraví cestu pred mojou tvárou. Prijde náhle do svojho chrámu Pán, ktorého vy hľadáte, a anjel smluvy, po ktorom túžite, hľa, prijde, hovorí Hospodin Zástupov. 

Genesis 14:
17Vtedy vyšiel kráľ Sodomy oproti nemu, keď sa už bol navrátil od porážky Kedorlaómera a kráľov, ktorí boli s ním, do doliny Šáveh, to je dolina kráľova. 18A Melchisedech, kráľ Sálema, vyniesol chlieb a víno a to bol kňaz silného Boha najvyššieho. 19A požehnal ho a riekol: Požehnaný Abram silnému Bohu najvyššiemu, majiteľovi nebies a zeme! 20A požehnaný silný Bôh najvyšší, ktorý vydal tvojich protivníkov do tvojej ruky! A Abram mu dal desiatok zo všetkého.

Zidom 5:6
6Ako aj na inom mieste hovorí: Ty si kňaz na vekpodľa poriadku Melchisedechovho.

Zidom 6:20

20kde jako predbehúň vošiel za nás Ježiš stanúc sa veľkňazom podľa poriadku Melchisedechovho až na veky.

Daniel 7:9-14
9Hľadel som, až boly postavené tróny, a posadil sa Starodávny dňov; jeho rúcho bolo biele jako sneh, a vlasjeho hlavy jako čistá vlna; jeho trón plamene ohňa; jeho kolá horiaci oheň. 10Ohnivá rieka tiekla a vychádzala zpred neho; tisíc tisícov mu slúžilo, a desaťkrát tisíc desaťtisícov stálo pred ním; zasadol súd, a boli otvorené knihy. 11Vtedy som pozrel a hľadel som pre hlas velikej reči, ktorú hovoril roh, hľadel som, až bolo zviera zabité a jeho telo zahubené a dané, aby ho spálil oheň. 12A ostatným zvieratám odňali panstvo, avšak bolo im dané predĺženie života do času a do vymeraného času. 13Videl som v nočných videniach a hľa, s nebeskými oblakmi prichádzal ktosi na pohľad ako Syn človeka a prišiel až ku Starodávnemu dňov, a dali mu priblížiť sa pred neho. 14A bolo jemu dané panstvo i sláva i kráľovstvo, a slúžili mu všetky národy a ľudia a jazyky; jeho panstvo je večným panstvom, ktoré nepominie, a jeho kráľovstvo je také, ktoré nebude zničené.

2 Timotei 3
1Ale to vedz, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. 2Lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlúbiví, pyšní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bohaprázdni, 3bez lásky, nesmierliví, pomluvační, nezdržanliví, divokí, nemilujúci dobrého, 4zradní, náhli, nadutí, viacej milujúci rozkoše ako milujúci Boha, 5ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však jej moc zapreli. A tých sa stráň.

1 Timoteiovi 6

3Ak niekto inak učí a nepristupuje k zdravým slovám, slovám nášho Pána Ježiša Krista, a k učeniu zodpovedajúcemu pobožnosti, 4je nadutý a nerozumie ničomu, ale chorobneje na škriepky a hádky o slová, z čoho povstáva závisť, zvada, rúhania, zlé upodozrievania, 5neprestajné hašterenia na mysli porušených ľudí a pozbavených pravdy, ktorí sa domnievajú, že pobožosť je telesný zisk. Od takých sa vzdiaľ.

Jan 5:39 39Veď zpytuj(e)te písma, lebo vy sa domnievate, že v nich máte večný život, a ony sú to, ktoré svedčia o mne. 40Ale nechcete prijsť ku mne, aby ste mali život. 

Židom 6:4-6 4Lebo je nemožné tých, ktorí už raz boli osvietení a ochutnali nebeského daru a stali sa účastnými Svätého Ducha 5a ochutnali dobré slovo Božie a rôzne moci budúceho veku, 6keby odpadli, zase obnoviť ku pokániu, ktorí sebe znova križujú Syna Božieho a vystavujú ho potupne na odiv. 

1 Peter 2 – 9-11
9Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud, určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla, 10ktorí ste kedysi neboli ani ľudom, ale teraz ste ľud Boží; ktorí ste neboli dostali milosrdenstva, ale teraz ste dostali milosrdenstvo. 11Milovaní, napomínam ako pohostínov a pútnikov, aby ste sa zdŕžali telesných žiadostí, ktoré vojujú proti duši. 

Off 

2.2.2021 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top