Home
 

OBLAK BOHA OTCA – ŠPECIÁLNE SLOVO OD BOŽIEHO TRÓNU

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 17. Januára 2020

Sumarizácia:

Návšteva SAMOTNÉHO BOHA OTCA V JEHO OBLAKU SLÁVY – FYZICKÁ PRÍTOMNOSŤ BOHA OTCA, – to je konečná, hlavná návšteva, Keď BOH OTEC, JEHOVAH YAHWEH zostúpil v najhroznejšom a najviac uctievanom OBLAKU JEHO SLÁVY, v OBLAKU, ktorý navigoval Izrael do zasľúbenej Zeme, OBLAK, ktorý je fyzická očividná prítomnosť SAMOTNÉHO BOHA.

Je to návšteva, ktorú nemôžeme merať v tomto živote, nemôžeme určiť hodnotu, pretože samotný BOH prišiel. To bol zámer dať signál tejto generácii, že PRÍCHOD MESIÁŠA JE BLÍZKO, a PÁN dosiahol zmysel tejto návštevy, pretože všetci ľudia rôznych povolaní rozumejú tomu, že v Biblii sme dostali zasľúbenie. V Bbiblii bolo zasľúbenie posledného navštívenia, väčšieho navštívenia, väčšieho, než aké sa konalo na letnice a že táto návšteva označí blízkosť PRÍCHODU MESIÁŠA. 

Chcem sa s vami zdielať s nasledujúcim: 

1-  posolstvá, ohromné posolstvá, ktoré PÁN vysiela, odovzdáva z tejto návštevy. Ak toto bol zámer pre vyslanie tejto generácii, hodnota všetkých týchto monumentálnych návštev, ktoré ste videli v Kisumu. PÁN hovorí k tejto generácii, ktorá je stále na Zemi. Ku generácii, ktorá má stále príležitosť to uchopiť a zobrať si milosť. Milosť PÁNA JEŽIŠA, že príchod PÁNA JEŽIŠA sa približuje bližšie, táto generácia stále žije v čase, kedy Nebo nie je zatvorené. kedy Nebo ešte nezatvorilo dvere, ako nám Biblia zasľúbila. 

Takže PÁN nám v skutočnosti hovorí, že toto teraz je hodina, kedy máme využiť výhody, ktoré ON dal kresťanským veriacim, Cirkvi. Inými slovami povedané, vy ste teraz ľudia, ktorí uctievajú živého BOHA. TOHO, na ktorého DVAJA NAJMOCNEJŠÍ PROROCI môžu zavolať a živý BOH odpovedá tým, že prichádza. Tak potom iste, PÁN podčiarkol a dosiahol zámer pre navštívenie, pretože všetci zhromaždení ľudia ako BOH odpovedal.

Viete, že všetci iní bohovia nemôžu odpovedať, oni nemôžu hovoriť, nemôžu počuť, nemôžu s apohybovať, nemôžu prísť, takže toto je veľmi mocné! Pretože keď sa pozrieme na celú návštevu v meste Kisumu, nie je to ďaleko od opisu, ktorý Prorok Izaiáš opisoval v Izaiášovi 19:1 1Hľa, Hospodin sa nesie na hustom oblaku ľahkom a prijde do Egypta. Tu sa od zdesenia zaklátia modly Egypta pred jeho tvárou, a srdce Egypta sa rozplynie v jeho vnútornostiach.

Všetci ľudia sú schopní porozumieť tomu, že v Biblii je zasľúbenie. V Biblii je zasľúbenie posledného navštívenia, neskoršieho navštívenia, … ON sa nesie na hustom OBLAKU, a vidíme JEHO príchod, ako prišiel. To skutočne hovorí o tom, že ON je BOH, ktorý odpovedá JEHO ľuďom. Rozlišuje JEHO Ĺudí, keď voláte na NEHO.

Máme zasľúbenie väčšie ako na letnice a táto návšteva poukazuje, že ON prichádza ku vám.  A ON je tak milostivý ako vieme, ON nám dal PÁNA JEŽIŠA KRISTA ako cestu.

Ale chcem sa s vami zdielať požehnaní ľudia, že PÁN hovorí nasledujúce: MESIÁŠ PRICHÁDZA A ČAS SA PRIBLÍŽIL. A v tomto procese je pre vás dôležité využiť tento moment, túto hodinu, smerom ku príchodu MESIÁŠA.

Prečo toto PÁN hovorí? Pretože, keď čítate Bibliu v liste Židom 9: 27-28 27A ako je uložené ľuďom raz zomrieť, a potom súd, 28 tak i Kristus, raz obetovaný tým cieľom, aby vyniesol hriechy mnohých na kríž, po druhé sa ukáže bez hriechu tým, ktorí ho očakávajú, na spasenie.

Znamená, že stále vy žijete a každá živá bytosť, ktorá je živá dnes, PÁN HOVORÍ, že každá má ustanovenie so smrťou. Nikto nežije naveky. Ľudia sa potrebujú pripraviť, použiť tento život, tento čas sa pripraviť na život, ktorý prichádza. Čo je v skutočnosti večnosť. Väčší život je pred vami. A ON hovorí, že tieto inštrukcie sú veľmi jasné. Že keď vy ste tu, potrebujete použiť tento čas, tento krátky čas na zemi, aby ste sa pripravili na vašu večnosť.

V prípade, žeby sa vytrhnutie Cirkvi udialo zajtra, predtým, ako by ste zomreli, stále by to bolo prospešné, výhodné sa pripraviť. Že keby vytrhnutie Cirkvi nastalo, aby ste išli. Budete zobratí PÁNOM. Pôjdete do neba. Keby ste zomreli pred vytrhnutím, stále by top bolo výhodné. PÁN hovorí, že keď viete, že nebudete žiť na tejto zemi večne, tak potom to bude to pre vás výhodné si zobrať výhody znakov príchodu MESIÁŠA. Slávneho príchodu MESIÁŠA. Obrovitý čas, kedy zostúpil v meste Kisumu.

Znaky slávneho príchodu Kráľovstva BOHA YAHWEH. Zoberte si výhody z toho. A pripravte sa veľmi dobre, prečo? Pretože, ako som povedal v tomto Písme, že každý musí zomrieť. Inými slovami povedané, ON hovorí, že existuje množstvo generácií, ktoré žili pred vami a oni zomreli. Je mnoho generácií, ktoré žili pred vami a zomreli.

Inými slovami povedané, že ak vám dám dnes 100 rokov, stále zomriete. Takže PÁN hovorí, že táto ganarácia sedí v takej výhode, môžu si zobrať výhodu z týchto ohromných návštev a teraz sa pripraviť pre prichádzajuce Kráľovstvo Slávy. Prichádzajúce Kráľovstvo BOHA. V knihe Kazateľa 11:3 3Keď sa naplnia oblaky, vylievajú dážď na zem, 3Keď sa naplnia oblaky, vylievajú dážď na zem, a keď padne strom na juh alebo keď na sever, na mieste, na ktoré padne strom, tam je.

Tu to opisuje lepšie. PÁN tu vylieva dážď verne na Zem na nespravodlivých aj na spravodlivých. A tu môžete vidieť v kontexte OBLAK. A na mieste, na ktoré padne strom, tam je naveky, tak sa teraz na to pozrite.

PÁN hovorí, že ON prišiel, aby vám pomohol. Prišiel, aby vás odlíšil od ostatných, aby prebudil váš duchovný čas, aby ste vedeli, že Kráľovstvo BOHA je blízko. Na deň, ktorý je zapečatený deň, deň, ktorý je skrytý utajenou radou BOHA. PÁN príde ako zlodej, v okamihu, ako mihnutím oka, ako blesk. Ale teraz, ON vás prichádza varovať, že ten deň je blízko. A ON hovorí: zoberte si z toho výhodu!

Inými slovami povedané, v stretnutí so smrťou, keď strom padne na sever, alebo na juh, tam, kde spadne, tam bude ležať naveky. Inými slovami povedné, ža každému človeku je uložená smrť. A smrť prichádza neočakávane. ON hovorí, že keď smrť príde ku vám, ak vás nájde spravodlivých, táto spravodlivosť by vás mala viesť do večného života. Ak nastane u vás smrť a nájde vás nie svätých, nespravodlivých, hriešných, túto cestu hriechov budete nasledovať. Keď strom padne na sever, alebo na juh, kde padne, tam bude ležať naveky. Nikto ho nebude moct zodvihnúť.

A lepší príklad máme v evanjeliu Lukáša 16, v Lazarovi a bohatom mužovi. Vo všetkom, čo robíme na Zemi, keď lazarus zomrel, kdekolvek padol, či to bol sever, on šiel iba do Neba. On sa pripojil k Abrahámovi. A keď bohatý muž zomrel, on išiel do pekla. Takže, akú výhodu má táto generácia! Aby ste skutočne mohli zobrať váhodu tejto hodiny a pripraviť sa na vašu večnosť.

BOH OTEC PRIŠIEL PRIPRAVIŤ CIRKEV.

A Cirkev potrebuje zobrať výhodu tejto hodiny, návštevu BOHA, POSLEDNÚ NáVŠTEVU. ktorá sa diala v meste Kisumu( v Keni, pozn. ), zaznamenaná na videu, oslavujeme v národoch, ale aké sú večné výhody z tejto návštevy a z týchto osláv? Ako táto návšteva vám pomôže k vašej večnosti?

Inými slovami, ON hovorí, že je to signál pre vás, že keď vytrhnutie Cirkvi sa stane, dovolte mi to zopakovať, že keď strom padne na sever, či padne strom na sever alebo na juh, tam, kde spadne, tam bude ležať naveky. Takže, keď vás vytrhnutie Cirkvi zastihne teraz nie svätých, hriešných, v odpadnutí, keď ste v zvodoch, zachytení v rozpade tejto hodiny, PÁN hovorí, že tam bude ležať večne.

A keď MESIÁŠ príde a nájde vás pripravených, PÁN hovorí, že táto časť života a slávy bude vaša na veky.

Abrahám, prosím, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazara, aby omočil koniec svojho prsta vo vode a ovlažil môj jazyk, lebo sa mučím v tomto plameni. – To nebolo možné! Pretože tam, kde strom spadne, tam bude ležať naveky. Tam dokonca nieje ani spojenie medzi dvoma miestami. Tam je priepasť, separácia, oddelenie.

Takže PÁN BOH YAHWEH pomáha Cirkvi. ON výrazne pomáha Cirkvi, varovať vás, že JEHO KRÁĽOVSTVO JE BLÍZKO, JEHO KRÁĽOVSTVO SLÁVY JE BLÍZKO, PRIJMITE MILOSŤ JEŽIŠA, OSLAVUJTE MILOSŤ PÁNA JEŽIŠA ROZUMNE. Nezneužívajte milosť! buďte svätí! Buďte spravodliví!

A ON hovorí, že sekera je už pri kmeni stromu. Evanjelium Matúša 3:10 A už aj je sekera priložená na koreň stromov; každý tedy strom, ktorý nenesie dobrého ovocia, sa vytína a hádže na oheň. – Sekera je už položená na koreň stomu, takže strom, ktorý nenesie ovocie, ovocie pokánia, ovocie spravodlivosti, PÁN hovorí, že bude vyťatý a odhodený do neuhasínateľného ohňa.

Aký nádherný čas, znova, v knihe Zjavenia 22:11 11Kto robí neprávosť, nech len robí neprávosť ešte; a kto špiní, nech špiní ešte; a spravedlivý nech činí spravedlivosť ešte, a svätý nech sa posvätí ešte. 12A hľa, prídem skoro a moja odplata so mnou, aby som odplatil jednému každému podľa toho, aký bude jeho skutok. ON tu hovorí o tých, ktorí robia zle, a špinia, oni v tom budú pokračovať ďalej. A tí, ktorí budú pokračovať robiť spravodlivé veci, budú v tom pokračovať, čo znamená, že osud je určený. Tam je súd pred nami! Po tomto živote je súd!

Takže PÁN prišiel prebudiť Cirkev, modernú Cirkev, staroveký BOH Izraela prišiel, aby povedal modernej Cirkvi, že : pamätajte sa, že staroveký BOH IZRAELA, ktorý súdi hriechy, ON stále súdi hriechy a stále bude súdiť hriechy! Tu je súd, ktorý prichádza!

SÚD PRICHÁDZA A PÁN hovorí, že keď sa pozriete na túto generáciu, niekedy to vyzerá byť ako generácia, ktorej bolo povedané, že BOH nesúdi viacej hriechy. Ale my všetci vieme, že na konci tohto fyzického života prichádza súd. Súd proti hriechom prichádza. Pretože PÁN hovorí, že –  ako je uložené ľuďom raz zomrieť a potom súd. Takže PÁN prebúdza generáciu a hovorí jej:

PROSÍM, PRIPRAVTE SA! PRIPRAVTE SA NA PRÍCHOD MESIÁŠA, PRETOŹE PRICHÁDZA SÚD! STANE SA TO!

A ON HOVORÍ, že práve teraz, milosť JEŽIŠA JE BOHATÁ! Práve teraz, tu a výhody návštevy BOHA OTCA je práve tu. Vy si skutočne môžete zobrať výhody z toho a pripraviť sa na večnosť. Celá Zem si môže z toho zobrať výhody a pripraviť sa na večnosť v Nebi. Tým, že si vyberie spravodlivosť, svätosť a pokánie.

PÁN hovorí, ako bohatý muž a Lazarus, ako keď strom padne, keď Lazarus padne, a on bol spravodlivý v tomto stave, on odišiel do Neba. A bohatý muž v jeho stave padol na inú stranu, išiel do pekla, bolo to nenávratné, spadnutý strom nemôžete priniesť naspäť. Nemôžete si potom vybrať, že nechcete ísť na túto stranu, že chcete ísť na druhú stranu, vy nemôžete.

A PÁN hovorí, že teraz je milosť. Teraz je pokánie. Máte SPASITEĽA teraz. ZOBERTE SI VÝHODU MILOSTI. PRIJMITE SPASITEĽA. ČIŇTE POKÁNIE, pretože keď by ste zomreli teraz, predtým, ako MESIÁŠ príde, a nieste spravodliví, vy pôjdete do pekla. Vy pôjdete do pekla. A PÁN hovorí, že množstvo generácií žilo pred vami a v skutočnosti išli do pekla. Dokonca aj dnes ráno, mnoho ľudí, ktorí zomreli dnes išlo do pekla.

Tí, ktorí popierajú BOHA, odmietajú milosť, odmietajú spravodlivosť, títo ľudia pôjdu do pekla, ak nebudú činiť pokánie a neuchopia svätosť, bez ktorej nikto neuvidí BOHA. Tí, ktorí popierajú a zneužívajú milosť. Niektorí z nich sú v Cirkvách. Tí, ktorí zneužívajú milosť. Oni odmietajú BOHA. Oni vydierajú BOHA. Oni si vyberajú ich vlastné cesty.

Takže PÁN BOH prišiel, aby priniesol výhody pre Cirkev. Aby vám pomohol, úloha neskoršej návštevy, ktorú Cirkev vidí. A PÁN hovorí: zoberte si výhody tohto momentu, tohto prebudenia! Ja viem, že oslavujete, ale nechajte, aby to bola duchovná výhoda, ktorá vás prinesie do večnosti.

A PÁN hovorí, že ak by ste napríklad zomreli dnes, pred vytrhnutím Cirkvi, a nieste spravodliví a nieste svätí, tak potom pôjdete do pekla, ako všetky ostatné generácie, ktoré išli do pekla.

Sám JEŽIŠ, v evanjeliu Matúša 5:od 22, on HOVORí, ŽE PRICHÁDZA SÚD S OHŇOM. V pekla je oheň, ktorý nikdy nezhasína. Keď sledujete hebrejskú definíciu pekla,  kde je peklo, tá roklina, to zvykne byť miesto, kde je nechcené, smetie mesta je vyhodné. Smradľavé, rozkladajúce sa zvieratá, samotný smrad je neznesiteľný. Kto tam chce byť?? Nemusíte byť génius, aby ste vedeli, že si nechcete vybrať to miesto. Ale na tom mieste je tiež oheň, ktorý nikdy nehasne. Mrtvý pes, mrtve zvieratá, smetie, nechcené, všetko je tam. V hebrejskom kontexte.

Takže PÁN hovorí:

VYBERTE SI NEBO TERAZ!

Pretože, keď zlyháte v prijatí KRISTA, keď zlyháte v ochrane dobe milosti, zlyháte v uchopení svätosti v dobe milosti, ako vidíte v množstve Cirkvách celoglobálne, a potom pre nejaký dôvod zomriete pred vytrhnutím Cirkvi, – PÁN HOVORÍ:  že vo vnútri pekla, tam kde strom padne, tam bude ležať, že vo vnútri pekla, tam nie je SPASITEĽ! Tam nie je SPASITEĽ! Vo vnútri pekla – dovoľte mi to zopakovať – TAM NIE JE SPASITEĽ!

Ale teraz máte SPASITEĽA! Vo vnútri pekla nie je Spasiteľ! V pekle je oheň! Vo vnútri pekla nie je milosť. Práve teraz tu máte milosť. Vo vnútri pekla nie je milosrdenstvo. Oheň vás bude masívne pohlcovať. Práve teraz máte milosrdenstvo. Práve teraz tu máte milosrdenstvo. Máte SPASITEĽA, máte milosť, máte milosrdenstvo, a SÁM PÁN BOH prišiel s milosťou BOHA vás navštíviť v meste Kisumu.  SAMOTNÝ BOH!

ON hovorí, že v pekle nie je vykúpenie. V pekle. V pekle nie je pokánie. To je dôvod, prečo hovorí PÁN v Kazateľovi 11:3 .. a keď padne strom na juh alebo keď na sever, na mieste, na ktoré padne strom, tam bude ležať naveky. Takže v pekle nie je pokánie. Práve teraz máte pokánie. nemôžete povedať po smrti, že chcete príležitosť k pokániu. PREČO? Pretoźe PÁN už povedal v liste Židom 9: 27 A ako je uložené ľuďom raz zomrieť, a potom súd.

To znamená, že môžete zomrieť raz. Znamená, že môžete žiť na Zemi jedenkrát. Máte tu iba jednu príležitosť. Predtým, ako sekera padne na koreň stromu a strom spadne. Vy tu môžete žiť iba jedenkrát, vy tu máte túto ohromnú príležitosť práve teraz prijať milosť, prijať pokánie, prijať svätosť, odmeniť sa so spravodlivosťou, pripraviť sa úprimne pre Kráľovstvo BOŽIE. Jásajúc nad milosťou a výhodou nad veľkolepou návštevou BOHA YAHWEH v meste Kisumu.

Ale v pekle nie je pokoj, nie je milosť, nie je pokánie, nie je vykúpenie, nie je Spasiteľ. Nie je milosrdenstvo! Eeeei!

PÁN HOVORÍ: DOM PÁNA, Cirkev teraz je jediné skutočné náboženstvo, ktoré dáva nádej do Slávneho Kráľovstva Božieho. Toto je absolutne jasné teraz. Pretože uctievajú živého BOHA NEBA, ktorý zostúpil celou cestou z Neba a prišiel ku Stánu v meste Kisumu. Takže, ako môžete uctievať živého BOHA  a pritom stále ísť do pekla! Vzhľadom na túto návštevu každý by mal túžiť po vstupe ( do Božieho Kráľovstva ).

Možno sa opýtate: prečo by som mal túžiť vstúpiť? …či nám Ježiš nedoniesol milosť??, ..ja iba budem čakať, .. tam nieje úsilie, snaha. JA hovorím NIE! Vy máte vašu časť! Samozrejme milosť vám vykúpil, ale pamätajte v Knihe Zjavenia 19:8 ON hovorí: A dalo sa jej, aby sa obliekla do čistého a nádherného kmentu, lebo tým kmentom sú skutky spravedlivosti svätých. Tu vidíte časť pre Cirkev, že sa PRIPRAVILA. A keď pôjdete do tohto času, kedy sa pripravuje, v knihe Zjavenia 19:8 hovorí, že to sú skutky, to čo robia svätí, Cirkev.

To znamená, ŽE VY TU MÁTE ÚLOHU! VY TU MÁTE ÚLOHU! VÍTAJTE VO VAŠEJ SPÁSE S BÁZŇOU A S TRASENÍM! ON hovorí, aby ste vynaložili všetku snahu na to, aby ste boli svätí! vy tu máte úlohu! PÁN má JEHO úlohu, ON už zaplatil za to a dal vám spásu. ALE VY TU MÁTE ÚLOHU! Keď čítate evanjelium Matúša 25 : od 31 verša, že na základe správania sa tu na tejto Zemi, potom vám bude daná odmena – buď pôjdete do Neba alebo do pekla.

Cirkev má úlohu! Spravodlivé skutky svätých! Napríklad: ako verní ste v uctievaní JEŽIŠA? A ako je to so zbožnou úctou pred PÁNOM?  Strach z BOHA. Ako je to s poverením doby milosti osloviť iných ( evanjelizovať, pozn.)? A krstiť ich v mene BOHA OTCA, BOHA SYNA A BOHA DUCHA SVÄTÉHO. Pomáhať chudobným, byť pokorní, byť kajúci. A čo s poslušnosťou ku DVOM PROROKOM, KTORÝCH BOH POSLAL? POSLUŠNOSŤ JEHO SLOVÁM?

TAKŽE VY MÁTE ÚLOHU a tá úloha sú spravodlivé skutky, tieto skutky musia byť spravodlivé. Vy ich nemôžete vykonávať s hriechmi! TEN, ktorý prišiel do Kisumu je SVÄTÝ, ABSOLUTNE SVÄTÝ! Ja som sa zdieľal s vami, keď povedal, že ich takmer všetkých zabil. To znamená, vzhľadom k JEHO SVÄTOSTI, celé to miesto sa stalo SVÄTÝM ÚZEMÍM. Aaaai! Aká generácia!

PÁN hovorí v Kazateľovi 11:3 3Keď sa naplnia oblaky, vylievajú dážď na zem, a keď padne strom na juh alebo keď na sever, na mieste, na ktoré padne strom, tam je.  Znamená, že máte skutočne teraz príležitosť zamerať sa na náplň vášho kresťanského života, ktoré určí, kde padnete, keď ten moment príde. Pretože každý musí zomrieť.

Pozrite sa na túto generáciu, to bolo tak dôležité, že BOH OTEC navštívil túto generáciu. Keď sa na nich pozriete, vyzerá to byť generácia, ktorá koná tak, akoby bola mimo reálneho BOHA, pomysleli by ste si, že im niekto povedal, že viac neexistuje BOH. A keď sú znovuzrodení, pomyslíte si, že im niekto povedal, že BOH VIACEJ NESÚDI HRIECHY. To bolo tak dôležité, že BOH JEHOVAH navštívil. Aby im pripomenul, že staroveký BOH IZRAELA je stále VÁŠ BOH. JEHO MERÍTKO, JEHO ŠTANDARD JE STÁLE ROVNAKÝ! JEHO SVÄTOSŤ TRVÁ NAVEKY! OD VEČNOSTI, CEZ VEČNOSŤ PO VEČNOSŤ! My nevieme kde začala večnosť. A keď chcete ísť a stretnúť HO tvárou v tvár, vy musíte byť svätí!

MUSÍTE BYŤ SVÄTÍ, MUSÍTE BYŤ SPRAVODLIVÍ! MUSÍTE MAŤ STRACH Z BOHA A MUSÍTE SA DRŽAŤ SVÄTOSTI, DRŽAŤ SPRAVODLIVOSTI, MUSÍTE SA DRŽAŤ STRACHU Z BOHA. Čo znamená múdrosť, múdre panny. PÁN HOVORIL, ON hovoril ohromne z Kisumu. ON povedal: pozri, ja Ťa tak veľmi milujem, že som musel prísť a naplniť PÍSMO v neskoršej návšteve.  

A tá návšteva prináša so sebou navštívenie samotného BOHA, kedy prichádza navštívíť JEHO PROROKOV, aby ste vedeli, že to, čo oni hovoria, JA prichádza ku vám, aby som vám potvrdil, že to, čo oni hovoria je správne, že príchod MESIÁŠA je blízko. Ja prichádzam potvrdiť, že to čo oni hovoria je pravda, že bez svätosti nikto neuvidí KRÁĽOVSTVO BOŽIE. A moment je tu teraz.

V knihe Kazateľov 2: 6-8 narobil som si jazier, aby som z nich zvlažoval les rastúcich stromov. 7Nadovážil som si sluhov a slúžek a mal som čeľaď, zrodenú doma, i dobytka, hoviad a drobného stáda som mal mnoho, nad všetkých, ktorí boli predo mnou v Jeruzaleme. 8Nashromaždil som si aj striebra a zlata a vlastníctva kráľov a krajín; zaopatril som si spevákov a speváčky a iné rozkoše synov človeka, ženu i ženy.

Tu hovorí, že všetko je bezvýznamné, bezvýznamné, bezvýznamné na tejto Zemi. A pritom vidíte že vkladajú všetku ich snahu pre veci na Zemi. Aby prosperovali dobre, chodli do škôl, – ja som nikdy nikoho nevidel pochovaného s ich bohatstvom! Ja som to nikdy nevidel. Ja som to nikdy nevidel a pritom ľudia vkladajú také množstvo snahy do toho a ignorujú večnosť s BOHOM. Dobre prosperujú, prosperujú vo vzdelaní, ja som nikdy nevidel nikoho pochovaného s ich domami a s ich autami, s ich oblečením, zlatom, s čímkoľvek… Keď čitate Kazateľom 2:6-8 tu hovorí, že všetko je tu bezvýznamné, bezvýznamné,… keď ten čas príde a strom padne na sever alebo na juh, potom už nemôžete nič zmeniť.

Nič nezmeníte, nebudete schopní. Je koniec, je koniec. ON hovorí, že každému človeku je uložené raz zomrieť, každý človek, ktorý žije dnes, počúva ma, je mu uložená smrť, iba ak vytrhnutie by prišlo, čo je rovnká vec, pretože smrť je v skutočnosti dvere do večnosti. A PÁN hovorí, že po smrti tam je súd. Buď pôjdete do pekla, alebo do Neba. 

 A pritom vidím také množstvo snahy, generácia prezieravosti. Generácia, ktorá je tak zapojená do fyzickej sféry. Dokonca zmenili evanjelium. Ale chcem sa s vami zdielať nasledujúce. Ja som tak rád, že môj PÁN BOH JEHOVAH prišiel, pretože ON si uvedmil, že táto generácia, bolo jej klamané nepriateľom, diablom, že niesú viacej citliví na hriech. Niesú citliví na hriech.

Keď sa na nich pozeráte, ako oni chodia, poviete si, nuž moment, prestal BOH súdiť hriechy? Diabol spôsobil, že niesu viac citliví, aby išli do pekla! Do pekla! Ale to je zvod diabla, pretože keď príde ten moment, keď padne strom, či je to na sever alebo na juh, tam, kde spadne, tam ostane naveky. Nič tam už nemôžete zmeniť. Teraz je to pre vás moment, aby ste prehodnotili váš vzťah s BOHOM. ZNOVU PREHODNOTILI. Aby ste znovu mysleli o tom teraz.

Pretože teraz máte moment príležitosti. Živý BOH prišiel. Nebo ešte nie je zatvorené. Ešte ste nezomreli. Stále ste živí, takže môžete skutočne činiť pokánie a prijať KRISTA v tento deň. A začať úprimne kráčať v spravodlivosti, prijmite krst vodou, krst DUCHOM SVATÝM, vy môžete v skutočnosti naostriť, zamerať vašu večnosť teraz.

Vy my nemôžete povedať: ja som tak zaneprázdnený právnik, ja som tak zaneprázdnený doktor. Ja som nikdy nevidel doktora že bol pochovaný s jeho nemocnicou, s jeho privátnou klinikou. Hallelujah! BOH JEHOVAH prišiel. Tu musí byť zmena! pretože keď ON prišiel do Izraela, tam bola významná duchovná zmena! Každý môže vidieť.  Takže táto generácia tiež musí zažiť zmenu, ktorú BOH JEHOVAH priniesol.

Vaša identita sa musí zmeniť. Vaše uctievanie sa musí zmeniť. Váš osud sa musí zmeniť. Vaša navigácia, ON sa stal navigáciou pre vás v tejto hodine. ON Vás teraz naviguje smerom ku Slávnemu Kráľovstvu BOHA YAHWEH. ON sa stal váš ochránca, potrebujete sa na NEHO nadejať. ON sa stal vašou prozreteľnosťou, všetko sa teraz začína točiť okolo PÁNA, PÁNA.

Tu musí byť zmena. A ON hovorí, že kde padne strom, či to bude na sever alebo na juh, tam, kde spadne, tam bude ležať naveky. Tu misí byť zmena, ale v tomto momente, smrť vás nezasiahla, to je dôvod, prečo ma počúvate teraz. Teraz máte skutočne príležitosť sa rozhodnúť, na ktorú stranu spadnete. Prijatím KRISTA. V pekle nie je SPASITEĽ. V pekle nie je vykúpenie. V pekle nie je milosť. V pekle nie je spása mimochodom, v pekle nieje milosrdenstvo, v pekle nieje posvätenie, v pekle nieje ospravedlnenie milosťou. V pekle nie je viera. V pekle, keď vstúpite do pekla, všetci ľudia, všetky generácie, ktorí odišli pred vami, keď oni zomreli a vstúpili do pekla, tí, ktorí odmietli BOHA, oni ostanú tam.

Keď vstúpite do pekla, všetci, ktorí vstúpia do pekla, všetci, ktorí odmietnú svätosť, odmietnú spásu Ježiša, keď oni vstúpia do pekla, oni tam ostanú. Oni tam navždy ostanú.  A peklo je trpezlivé. Peklo stále čaká na ľudí, aby prišli dovnútra. Takže mi povedzte táto generácia, ktorá ste stratila citlivosť na peklo. Žijú život tak, akoby peklo bolo zatvorené a zničené, akoby sa viac nešlo do pekla. Všetci ľudia pôjdu do Neba, nezáleží na tom, čo robíte. EEEI! PÁN hovorí: BUĎTE OPATRNÍ TERAZ! Ktokoľvek vstúpi do pekla, navždy tam ostane! To je dôvod, prečo hovorí, že kde padne strom, či to bude na sever alebo na juh, tam, kde spadne, tam bude ležať naveky.

Generácie, ktoré boli, ktokolvek zomrel a išiel do pekla, oni tam ostali až dodnes.  Dokonca aj padlí anjeli, ktorých PÁN súdil. Oni tam ostanú večne. Dokonca aj bohatý muž, a Lazarus. On tam ostane, je to v skutočnosti nezvratné. Požehnaní ľudia, my tu oslavujeme, ľudia oslavujú po celom Svete, ale nech toto je podstatné, podstatný duchovný zisk, nech správa prenikne do vašej duše a cirkuluje a nasakuje vaše srdce a vašu dušu, aby ste si zobrali výhody, zisk, ktoré PÁN položil pred národy, pre Cirkev. Aby ste slúžili živému BOHU. ON prišiel, aby naplnil Písmo o neskoršej sláve. Prišiel, aby zapečatil Posolstvo JEHO DVOCH PROROKOV. 

Off 

17.11.2020 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top