Home
 

PROROCTVO – PÁN VYLIEVA OLEJ Z NEBA a 2. časť: PÁN NAPÍSAL Z PÍSMA EXODUS 6:6-7, 24. JÚL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 24. Júla 2019, – 1. časť

sumarizácia: 

Požehnaní ľudia, ja viem, že máte mítong a oslavujete ako chromé dieťa teraz chodí, neviem presne vek, možno 4 ročne. Chcem k vám hovoriť, pretože PÁN ku mne hovoril v noci veľmi šokujúcim spôsobom a PÁN mi ukázal míting, ktorý tu bude teraz v piatok, pracovný seminár pre vedúcich chválospevoch a Biskupov, ktorí sa zúčastnia, ktorí budú schopní sa zúčastniť, PÁN mi ukázal ten míting a ja som videl veľmi mocný jav.

ON ma vyzdvihol hore a videl som PROROKOV PÁNA ako slúžia na tom mítingu, a keď ON ukončil prvú časť a potom druhý PROROK povedal: dovoľ mi to prebrať od tohto momentu a potom DRUHÝ PROROK prišiel a slúžil ďalšou správou, ďalšou časťou správy a v tom procese som tiež videl, ako PÁN vylial olej z Neba a olej bol po celých ich hlavách, PÁN ich pomazal z Neba, ako ONI slúžili na tom mítingu tohto piatku.

Takže to bude ohromný čas, ja vidím DVOCH PROROKOV, jeden slúžil na prvej časti mítingu a potom na druhej časti slúžil druhý, ale oni komunikovali jeden k druhému a povedal: dovoľ mi teraz viesť druhú časť. A v tom momente to prevzal druhý a viedol. A potom, keď druhý PROROK slúžil, videl som PÁNA v nebi, ako vylieval olej na nich, na ich hlavy, DVOCH PROROKOV YAHWEH.

Požehnaní ľudia, v takýchto dňoch my žijeme a toto nie je film,

PÁN OHLASUJE PRÍCHOD MESIÁŠA

ON teraz oznamuje fakt, že národy čelia súdu vzhľadom na nedbanlivosť, neopatrnosť, nestarajúc sa aby prijali nariadenia a inštrukcie od BOHA, Zakaždým, keď PÁN hovorí k týmto národom, k tejto generácii, nedbajú na to, nečnia pokánie, nikto sa neodvracia od ich hriechov, aby sa opýtali: čo ja som urobil.

Proroctvo, ktoré som dal v roku 2005, aj v roku 2007,keď som bol v Tanzánii, hovoril som to v národoch, kde som chodil, že prichádza nukleárna vojna do Iránu. A sú tam 2 rakety. Chvosty tých rakiet sa točia v protismere hodinových ručičiek a idú a zasiahnu nukleárnu základňu, ktorá sa nachádza na úpätí hory v srdci púšte (Iránu). Myslel som si, že je to Nathan nuklárna základňa, ale to vzplanulo, bol tam nukleárny materiál, obrovitý plameň, oheň, najväčší vôbec v histórii Zeme expandoval, pohlcoval.

Takže to bude tak hrozný čas, vidíte, že sa to teraz formuje, Nevieme, kedy sa udeje táto vojna, prosím, ja to vždy hovorím, že ja nemôžem umiestniť túto vojnu pred vytrhnutím Cirkvi a je to nemôžem umiestniť po vytrhnutí. Ale ja viem, že PÁN HOVORIL, že MESIÁŠ PRICHÁDZA. Múdre bude sa prirpaviť v spravodlivosti, a buďte svätí, pretože PÁN JEŽIŠ, NÁŠ PÁN A SPASITEĽ prichádza.

Ja som videl DVOCH SLUŽOBNÍKOV PÁNA ako slúžia vedúcim chváličom, ktorí prichádzajú tento piatok a tiež Biskupom. A tiež som videl prvú časť, a potom ďalšiu časť a v tom priebehu sa nebo otvorilo a videl som RUKU BOHA vylieval na nich, vylieval olej, pomazal ich v tom čase.

MESIÁŠ PRICHÁDZA,

NECH TÍ, KTORÍ MAJÚ UŠI POČÚVAJÚ A PRIPRAVIA CESTU

Pamätajte, teraz je to všetko vo vašich rukách, počuli ste všetko, videli ste všetko, teraz sa pripravte a vstúpte do večnosti v Nebi, Slávne schody, ktorým DVAJA PROCI PÁNA NARIADLI, už sa spustili dole na oblohu, vy ste si to natočili a zdieľali ste sa s tým na sociálnych sieťach, videli STE OBLAK YAHWEH, videli ste ohromnú návštevu, oheň ELIÁŠA, videli ste Nebo otvorené na príkaz toho, ktorý to hovorí s vami, videli ste vstávať chromých po 87 štadiónoch, dokonca aj teraz, jeden prípad chromej ktorá začala chodiť sa ide oslavovať v nasledujúcich minútach.

Nech vás PÁN žehná, toda rabah, toda hashem. toda havershelim, toda toda.

 

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 24. Júla 2019, – 2. časť

sumarizácia:  

Požehnaní ľudia, PÁN v tom rozhovore, ktorý sa konal včera v noci, rád by som sa zdieľal, čo PÁN JEHOVAH hovoril v druhej časti tohto rozhovoru. V prvej časti sme videli službu DVOCH SLUŽOBNÍKOV PÁNA a potom druhá časť, kedy PÁN napísal, ON napísal predo mnou EXODUS 6:6-7, priamo predo mnou vo vduchu, vo vzduchu vo sne. Znova, potom PÁN JEHOVAH napísal EXODUS 6:6-7 predo mnou, ja čítam teraz, ako PÁN prikázal tejto generácii a PÁN hovorí:

 6Preto povedz synom Izraelovým: Ja som Hospodin a vyvediem vás zpod ťažkých robôt Egypťanov a vytrhnem vás z ich otrockej služby a vyslobodím vás vystretým ramenom a veľkými súdy. 7A vezmem si vás za ľud a budem vám Bohom, a zviete, že ja som Hospodin, váš Bôh, ktorý vás vyviedol zpod ťažkých robôt Egypťanov.

Takže toto je Písmo, ktoré PÁN dal, ON to napísal približne 1 až 1,5 m od zeme, a držal vo vzduchu, napísal priamo predo mnou EXODUS 6:6-7.

A potom, hlboko v noci mi PÁN ukázal kázanie tohto prichádzajúceho piatka a oznamoval som: MESIÁŠ PRICHÁDZA! MESIÁŠ PRICHÁDZA! PRIPRAVTE CESTU, PRIPRAVTE CESTU PRE PÁNA, BUĎTE SPRAVODLIVÍ, UROBTE CESTU PRIAMU PRE NÁŠHO BOHA, MESIÁŠ PRICHÁDZA!  

Takže som videl sám seba oznamovať PRÍCHOD MESIÁŠA TEJTO GENERÁCII NA TOMTO MÍTINGU, ten míting nebude nahratý, nebude vysielaný, míting, kde budú vedúci chváličov a časť Biskupov, ja som ho videl oznamovať PRÍCHOD MESIÁŠA, DÁVAL INŠTRUKCIE SPRAVODLIVOSTI A SVÄTOSTI, že ľudia potrebujú byť v správnom postavení s PÁNOM tieto dni.

Takže toto je rozhovor, ktorý má PÁN s touto Cirkvou, v tejto hodine, s touto generáciou. V Mocnom Mene JEŽIŠ.

PRIPRAVTE CESTU PRE PÁNA POŽEHNANÍ ĽUDIA,

JA SOM VIDEL PRICHÁDZAŤ MESIÁŠA.

JA SOM VIDEL, AKO SLÁVNA CIRKEV VYSTUPOVALA PO SLÁVNYCH SCHODOCH VEČNÉHO ŽIVOTA A VSTUPOVALA DO VEČNÉHO ŽIVOTA V NEBI. Nech PÁN žehná tých, ktorí majú uši počúvajú JEHO HLAS, aby nikdy nezažili hanbu toho dňa.

Nech ON žehná tých, ktorí sú pokorní, poslušní a nasledujú JEHO inštrukcie, aby toho dňa boli odškodnení a odmenení v Mocnom Mene JEŽIŠ. AMEN.

 

Off 

24.7.2019 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top