Home
 

CENTRÁLNE ÚLOHY DUCHA SVÄTÉHO V CIRKVI, 1. časť, 30. JÚN 2019

ÚLOHY DUCHA SVÄTÉHO
POKRAČOVANIE VYUČOVANIA O ÚLOHÁCH DUCHA SVÄTÉHO
30. JÚN 2019, 1. časť 2019
 

Požehnaní ľudia, minulú nedeľu sme mali rozhovor o úlohách DUCHA SVÄTÉHO v tejto hodine v Cirkvi, úlohách DUCHA SVÄTÉHO v kresťanskej spáse a dnes máte rovnaký rozhovor v rádiu, takže som si pomyslel, že by som mal prísť znova do rádia, aby som predlžil ten rozhovor ohľadom úloh DUCHA SVÄTÉHO.

Videli sme veľmi jasne, že DUCH SVÄTÝ je absolutne veľmi centrálny v kresťanskej spáse, ktorú teraz držíme, DUCH SVÄTÝ sedí na absolutne centrálnom mieste v spoločenstve medzi ľudstvom a PÁNOM, DUCH SVÄTÝ má absolútne kľúčovú pozíciu v spoločenstve a rozhovore medzi TRÓNOM BOHA VŠEMOHÚCEHO v nebi a CIRKVOU KRISTOVOU. To je dôvod, prečo teraz prichádzam k vám.

Je tu pokračujúci rozhovor o významnosti DUCHA SVÄTÉHO, centralite DUCHA SVÄTÉHO vo vašej kresťanskej spáse. Inými slovami povedané vo vašom živote, v živote CIRKVI KRISTOVEJ tu na Zemi, predtým, ako vstúpi do večnosti.

Od začiatku, chcem, aby to bolo jasné, že ja som videl vstup CIRKVI do SLÁVNEHO VEČNÉHO KRÁĽOVSTVA BOHA JEHOVAH a už som prorokoval s mojim hrozným prorockým jazykom večné schody večnosti, večného života, a jednoducho striktne na základe môjho jazyka tieto schody boli teraz spustené, a táto generácia uzrela večné KRÁĽOVSTVO BOHA, práve pred nimi, nad oblohou, tu. Zaznamenali si ich, zdieľali si ich, diskutovali o nich, poposielali kolegom, aby poznali čas v Nebi, prácu BOHA, blízkosť času kde sa nachádza táto generácia a Cirkev smerom k SLÁVNEMU KRÁĽOVSTVU NEBA.

Takže, ja som videl vstup Cirkvi, a toto používam dnes ako môj úvod, aby som priniesol závažnosť tohto rozhovoru, ktorý je tu pred nami, a tiež by som sa rád s vami zdieľal, že PÁN hovoril so mnou o ohromnom uzdravujúcom pomazaní. ON ma zobral k JEHO TRÓNU V NEBI. Túto minulú noc ma zobral pred JEHO OHROMNÝ A NAJSVÄTEJŠÍ NÁDHERNÝ TRÓN V NEBI, znova odtrhol ohromné listy zo stromu života, listy života, a dal ich do mojej ruky, a my vieme, že iného dňa mi ukázal pomazanie, ktoré ON tam uložil, keď som navštívil BOHA JEHOVAH YAHWEH, pred JEHO TRÓNOM V NEBI, ako toto čerstvé pomazanie príde ako hora, pamätáme sa na toto proroctvo, takže bude uzdravujúca služba, a PÁN znova bude pamätať chromých, slepých, hluchých, nemých.

Ja som videl vstup do Slávneho večného Kráľovstva Boha Jehovah Yahweh, Mocný BOH Izraela, a toto pokladá závaˇžnosť rozhovoru, ktorý predkladám pred vás v tejto hodine, takže budete vidieť viac a viac, ako DUCH SVÄTÝ sedí na centrálnom mieste, aby vám to uľahčil, Cirkvi Kristovej globálne, aby ste boli schopní vstúpiť.

PÁN mi tiež ukázal iné Zbory globálne, ON mi ukázal iné Zbory predvčerom, veliké Zbory a množstvo iných Zborov, a ako oni skolabovali. Takže tu je iný rozhovor o služobníkov, ktorí zlyhali globálne, a dôvody, prečo oni zlyhali a všetko ostatné,… toto bude veľmi kritická hodina v histórii Cirkvi, hodina, aby sme uchopili pomazanie pre prípravu cesty pre SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA. Videli sme veľmi jasne, že všetko v Biblii je ustanovené, Biblia ja v podstate prorocká časová os BOHA JEHOVAH, Mocného, Mocného BOHA IZRAELA, BOH OTEC, PÁN BOH, JEHOVAH SABBAOTH, veliteľ armády v Nebi.

Videli sme veľmi jasne, že Biblia je ustanovená dizajnom, dizajnom DUCHA SVÄTÉHO so zámerom dosiahnúť Mocný cieľ BOŽSTVA, zámer TROJICE BOHA, zámer BOHA OTCA, aby bol schopný oslobodit, vykúpiť padlého človeka do Slávneho Kráľovstva v Nebi.

Jeden z dôležitých rozhovorov, nájdete v Jánovi 2:10 a povedal mu: Každý človek kladie na stôl najprv dobré víno, a keď sa hostia napijú, potom to podlejšie; ale ty si zachoval dobré víno až doteraz. My sme videli veľmi jasne, že v tomto rozhovore PÁN hovorí s Cirkvou a PÁN tu vyzdvihuje nejaké veľmi dôležité informácie o pomazaní DUCHOM SVÄTÝM. O čase, kedy vy, kedy Cirkev sa nájde v čase, je to seriózna rozhovor, ktorý má dopad v tejto hodine, ON tu hovorí o pomazaní DUCHOM SVÄTÝM, ktorý príde do Cirkvi. Takže to je veľmi, veľmi centrálny rozhovor požehnaní ĺudia, to je kritický rozhovor, ktorý mal PÁN s Cirkvou.

A znova, je veľmi dôležité porozumieť, že Biblia je zostavená PÁNOM, DUCH SVÄTÝ zostavil Bibliu, aby bol schopný dosiahnúť jeden veľmi dôležitý cieľ, aby vás prirpavil na Slávny príchod MESIÁŚA. A vidíte, že tam oslavujú pomazanie, ktoré príde v tejto hodine. A vidíte, že hostia si uctili a boli veľmi šokovaní, veľmi prekvapení, že tam bolo určité nariadenie na hostine v Dome. Že štandard bol taký, že najprv priniesli najlepšie víno, a potom nechali lkacné víno, slabé víno, keď sa každý dosatočne napil.

Takže hostia boli veľmi prekvapení novým vínom, a vidíte, že aj teraz, ako hovoríme, celá Cirkev KRISTOVA, je v skutočnosti prekvapená novým vínom, pretože to nebolo očakávané. Bolo to úžasné vidieť, že nové víno prišlo tohto času, keď bol nedostatok na konci hostiny. A kvalita nového vína zapríčinila, že ľudia boli veľmi na hostine veľmi zmätení. A v tom rozhovore JEŽIŠ urobil víno. Ale hostia si neboli vedomí, že JEŽIŠ stvoril víno z vody.  

A tu vidíme veľmi jasne, že je to KRISTUS, MESIÁŠ, ktorý poslal JEHO DUCHA SVÄTÉHO Cirkvi. A množstvo udalostí sa tam stalo, ktoré vám hovoria, ale jednoducho používam túto k úvodu tejto kázne. Vidíte, že nastal nedostatok vína. A potom PÁN prišiel a stvoril víno vzhľadom k potrebe. Vzhľadom k potrebe stvoril víno. Tam bola potreba. To hovorí tak veľa o pomazaní DUCHOM SVÄTÝM, že DUCH SVÄTÝ stále bude uvoľnený vzhľadom k určitým potrebám.

Keď sme v čase neskoršej Slávy,  neskoršieho pomazania, tak potom DUCH SVÄTÝ bude uvoľnený presne v tomto nariadení. Presne aby bol schopný premôcť a stretol súčastnú potrebu a to hovorí o sebestačnosti PÁNA, hovorí o suverenite PÁNA, PÁN nikdy nieje prekvapený, KRÁĽOVSTVO NEBA má neobmädzené zdroje, tam nie je nedostatok.

Takže nie je nutné pre Cirkvi, aby žili tak, akoby bol nedostatok v Nebi, akoby bol nedostatok, deficit Moci BOHA, aby bol schopný ich oslobodiť z odpadnutia. Keď Melchisedek stretol Abraháma.

Pohár vína o ktorom hovoríme, symbol JEHO krvi, že ON príde, pre- inkarnovaný KRISTUS, príde naspäť po reinkarnácii v Betleheme, a pôjde na kríž a JEHO krv bude vyliatá, aby bol schopný uvoľniť DUCHA SVÄTÉHO. Iba skrze JEHO smrť a vzkriesenie, bude DUCH SVÄTÝ uvoľnený. Nová zmluva. Tohto času požehnaní ľudia, PÁN tu pozdvihuje úlohu DUCHA SVÄTÉHO aby Cirkvi si uchopili výhody návštevy DUCHA SVÄTÉHO, aby mohli vidieť Slávne večné Kráľovstvo BOHA, ku ktorému cestu som prišiel pripraviť, aby videli príchod MESIÁŠA.

Rád by som pokračoval hovoriť o úlohách DUCHA SVÄTÉHO.

DUCHA SVÄTÉHO BOHA YAHWEH, do Cirkvi. A začnem s Ján 4: 24 24Bôh je duch, a tí, ktorí sa mu modlia, musia sa modliť v duchu a v pravde. Takže už od začiatku vidíte, že PÁN tu pokladá JEHO merítko základu, štandardu uctievania. ON tu pokladá základ v skutočnosti na spoločenstve, na spojení s ľudstvom. A musí to byť duchovné spoločenstvo.

ON hovorí: BOH JE DUCH, a tí, ktorí HO uctievajú, HO musia uctievať V DUCHU. A v pravde. Takže PÁN tu pozdvihuje DUCHOVNÝ ŽIVOT, je najhlavnejší.  Rozhovor medzi Nebom a nami. BOH JE DUCH, tkže každá vzájomná komunikácia, každá správa, každý rozhovor, ktorý má PÁN tu na Zemi, musí byť duchovný. A keď uctievanie je centrom tejto komunikácie, je to najdôležitejšie merítko a štandard tohto rozhovoru, medz Jehovah Yahweh a ľudstvom. Boli ste stvorení, aby ste HO uctievali, vaša zmluva s NÍM je, aby ste HO uctievali. Toto uctievanie musí byť duchovné.

Ja to používam na to, aby som k vám priniesol, aby som zameral tento rozhovor, aby ste boli schopní porozumieť základnú úlohu DUCHA SVÄTÉHO, čo sa týka vašeho kresťanského života, ako túžite ísť do Božieho Kráľovstva. V Lukášovi 2: od 25 prinášam vám tu do pozornosti cetnrálnu úlohu DUCHA SVÄTÉHO 25A hľa, bol v Jeruzaleme človek, ktorému bolo meno Simeon. Bol to človek spravedlivý a pobožný, očakávajúci potešenie Izraelovo, a Svätý Duch bol na ňom. – pred letnicami, viete si predstaviť? –  26A bolo mu zjavené od Svätého Ducha, že neuzrie smrti prv, ako by uvidel Krista Pánovho. 27A prišiel v Duchu do chrámu. A keď uvodili rodičia dieťatko Ježiša, aby vzťahom na neho urobili podľa obyčaje zákona,

V tomto celom rozhovore, ktorý začal pri stvorení, ktorý sa deje medzi BOHOM VŠEMOHÚCIM a stvoreným človekom. Dokonca aj keď nastal čas, aby prišiel MESIÁŠ, v Betleheme, to bol ON, DUCH SVÄTÝ, ktorý priniesol MESIÁŠA. ON hovorí, že aj keď bol čas teraz, aby identifikoval MESIÁŠA, kto je MESIÁŠ, ON zasiahol krajinu Biblie, Hovorí o Simeonovi, národe Izraela, tam bolo utrpenie, ale oslobodenie prichádzalo skrze MESIÁŠA, skrze PÁNA, KRISTA, čímkoľvek prechádzal Izrael, jediná útecha prichádzala skrze MESIÁŠA.

Útecha Izraela prišla, všetko bolo zostavené dizajnom, aby JEŽIŠ KRISTUS bol identifikovaný, a je to DUCH SVÄTÝ, ktorý toto všetko zosnoval. Prinesenie KRISTA a  identifikácia KRISTA. Aby HO identifikoval tejto generácii. Aby HO identifikoval zemi…. DUCH SVÄTÝ ho identifikoval… A hľa, bol v Jeruzaleme človek, ktorému bolo meno Simeon. Bol to človek spravedlivý a pobožný, očakávajúci potešenie Izraelovo, a Svätý Duch bol na ňom.

Toto je rozdielné od Anny, Lukáš 2:36-37 36A bola istá Anna, prorokyňa, dcéra Fanuelova, z pokolenia Aserovho, pokročilá vo mnohých dňoch, ktorá žila s mužom sedem rokov od svojho panenstva. 37A tá bolavdovou až do osemdesiatich štyroch rokov, ktorá neodchádzala z chrámu pôstami a prosbami slúžiac Bohu dňom i nocou.  Anna prorokyňa bola celý čas v chráme, ona plakala, plakala a plakala k PÁNOVI pre vykúpenie Izraela.

Ale pre Simenona, to bola zostavené DUCHOM SVÄTÝM, ON vyšiel von vedený DUCHOM SVÄTÝM, vyšiel do vonkajšieho nádvoria, kde priniesli rodičia dieťa Ježiš, aby urobili, čo žiadal zákon, aby HO obrezali. Simeon HO zobral do náručia a chválil BOHA. ON chválil BOHA YAHWEH, on chválil JEHOVAH. A on povedal: Samovládca, podľa svojho slova ako si zasľúbil, teraz prepúšťaš tvojho alužobníka v pokoji. Znamená, že teraz ja som pripravený ísť a zomrieť. Teraz ma môžeš zobrať preč, pretože tvoj sľub teraz bol naplnený. Naplnenie TVOJHO proroctva sa deje práve teraz. Prečo? Pretože hovorí,: moje oči videli Tvoju spásu, ktorú si pripravil pred zrakom všetkých národov. Takže v tomto proroctve sa adresuje spása pre všetky národy, všetkých ľudí na zemi. 30lebo moje oči videli tvoje spasenie, 31ktoré si prihotovil pred tvárou všetkých ľudí, 32svetlo na zjavenie národom a slávu svojho ľudu Izraela. Takže toto vykúpenie neprichádzalo iba do Izraela, ale pre všetky národy. 

Prečo zjavenie pre pohanov? ON hovorí o vykupení oboch, židov aj pohanov. Svetlo zjavenia pre pohanov, prečo? Pretože spása, vykupiteľný plán BOHA nebol zjavený pohanom. BOH to nezjavil pohanom. Takže to bolo úžasné tohto času teraz, pretože pre pohanov musí byť nejaké zjavenie skrytého. Skrytej pravdy BOHA. Aby bola zjavená, preto hovorí o zjavení. Zjavenie je dizajnované DUCHOM SVÄTÝM, Svetlo zjavenia pre pohanov. Takže to je veľmi mocné! Toto je centrálna úloha DUCHA SVÄTÉHO. ON zjavuje KRISTA. Úloha DUCHA SVÄTÉHO je zjavovať KRISTA. Zjavovať BOHA národom. Takže to je veľmi mocné požehnaní ľudia.

Prečo hovorím o úlohe DUCHA SVÄTÉHO? Aby som vás priniesol naspäť ku začiatku, aby ste mohli vidieť centrálnu úlohu DUCHA SVÄTÉHO. Hneď od začiatku,,, 32svetlo na zjavenie národom a slávu svojho ľudu Izraela. Izrael vtedy poznal BOHA JEHOVAH, oni sú Boží zmluvní ľudia. Sláva Izraela, pretože ON prichádza ako židovský MESIÁŠA.

V Rimanom 11 kap. čitame o vykupitelskom plane Izraela, dokonca aj tu, DUCH SVATÝ hovorí o narodnom prebudení Izraela, ON sa k nim priblizi, pamätajúc na JEHO zmluvu s patriarchom. Lukáš 2:33- 35 33A Jozef a jeho matka sa divili tomu, čo sa hovorilo o ňom. 34A Simeon ich požehnal a povedal Márii, jeho matke: Hľa, tento je položený na pád a na povstanie mnohých v Izraelovi a na znamenie, ktorému budú protirečiť – 35aj tvoju vlastnú dušu prenikne meč -, aby boli zjavené myšlienky z mnohých sŕdc.

Znamená, pre tých, ktorí prijmú KRISTA, ON aj o vás hovorí, a hovorí proti, takže niekedy ste zvedaví, prečo sú ľudia vyvedení z miery so Svetom, keď kážete spravodlivosť? A Svet hovorí proti vám, čo skutočne kráčate v šlapajách MESIÁŠA. očakavajte, že prinesiete množstvo paľby zo Sveta, tých, ktorí budú hovoriť proti vám, pretože to hovorí o MESIÁŠOVI, pretože to hovorí o MESIÁŠOVI. A znak, že budú hovoriť proti. Ale pamätajte sa, že vždy zvíťazíte! Pretože DUCH SVÄTÝ, zakrátko uvidíme. Vy to vždy premôžete. takže nezaáleží na tom, koľkí hovoria proti vám. … aby boli zjavené myšlienky z mnohých sŕdc… vidíte to teraz? To znamená, že ON prinesie rozpoznanie. ON prinesie unikátne rozlíšenie do Cirkvi, .. aj tvoju vlastnú dušu prenikne meč -, aby boli zjavené myšlienky z mnohých sŕdc.

Takže priamo už od začiatku požehnaní ľudia, vidíte veľmi jasne, že DUCH SVÄTÝ už zobral centrálnu etapu. ON priniesol MESIÁŠA A ZJAVIL PÁNA. ZJAVIL MESIÁŠA ĽUDSTVU A VESMÍRU, ĽUDSTVU. Stále v rovnakom zdôraznení ÚLOHY DUCHA SVÄTÉHO V CIRKVI. Takže skutočne je to pokračovanie toho, čo ste počuvli v rádiu ( www.jesusislordradio.info , pozn.).

A v Lukášovi 4: stále poznávame úlohu DUCHA SVÄTÉHO v CIRKVI,  Lukáš 4:16-18 16A prišiel do Nazareta, kde bol odchovaný, a vošiel podľa svojej obyčaje, v sobotný deň do synagógy a vstal, aby prečítal. 17A podaná mu bola kniha proroka Izaiáša, a otvoriac knihu našiel miesto, kde bolo napísané:18Duch Pánov je nado mnou, a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatcom prepustenie a slepým návrat zraku, zlomených poslať na slobodu.

Znova, stále sa tu podčiarkuje význam, centralita a priorita DUCHA SVÄTÉHO v kresťanskej spáse, v živote Cirkvi. A vidíte, ako sedí v centre, dokonca priniesol MESIÁŠA! Vládnucu službu MESIÁŠA. DUCH SVÄTÝ bol veľmi centrálny. A vidíte, z Knihy Izaiáša 42:1- 4. Dokonca predtým, než prišiel, Izaiáš dal proroctvo. A v tom proroctve o príchode MESIÁŠA, vidíte centrálnu úlohu vykonanú dizajnom DUCHOM SVÄTÝM. Izaiáš videl príchod MESIÁŠA mnoho, mnoho, mnoho rokov predtým, než MESIÁŠ prišiel, ako ja som videl PRÍCHOD MESIÁŠA, ako vezme Cirkev mnoho, mnoho rokov predtým, než prišiel. ON príde, ON príde a zoberie Cirkev jedného dňa. Viete si predstaviť, je som ohlasoval, vytruboval o príchode MESIÁŠA mnohé roky už, 15 rokov je tomu teraz. Neprestajne, denne. Neprestajný rozhovor.

Takže Izaiáš videl príchod MESIÁŠA keď prišiel, aby vykúpil padlého človeka z hriechu. Vidíte centralitu DUCHA SVÄTÉHO. Dokonca som videl príchod MESIÁŠA, BOH OTEC prirvilegoval JEHO DVOCH PROROKOV, ABY VIDELI, a oznamovali na dennom poriadku. Teraz vidíte centralitu DUCHA SVÄTÉHO. To je dôvod my máme tento rozhovor dnes v noci. Iazaiáš videl, ako MESIÁŠ prichádza dlho predtým, ako prišiel. Že MESIÁŠ príde a vykúpi Cirkev. Vykúpi padlého človeka Vykúpi ľudstvo. Izaiáš to videl.

A Izaiáš to opisuje v knihe Izaiáša 42:1- 4 1Hľa, môj služobník, ktorého podopriem, môj vyvolený, v ktorom má záľubu moja duša! Dám svojho Ducha na neho, vynášať bude národom súd. 2Nebude kričať ani nepovýši ani nedá počuť na ulici svojho hlasu. 3Nalomenej trstiny nedolomí a tlejúceho knôtu nevyhasí; súd bude vynášať podľa pravdy. 4Nebude tlieť ani sa nenalomí, dokiaľ nepostaví na zemi súdu, a na jeho vyučujúci zákon budú očakávať ostrovy. Znamená, že keď DUCH SVÄTÝ prinesie MESIÁŠA, hneď od začiatku ako bolo proroctvo vyslovené, vidíte centralitu DUCHA SVÄTÉHO v živote a službe KRISTA, MESIÁŠA, PÁNA JEŽIŠA.

 Takže toto, čo sa dje dnes, že prítomná moderná Cirkev sa pokúša žiť kresťanský život bet DUCHA SVÄTÉHO. Vidíte to teraz. …. môj vyvolený, v ktorom má záľubu moja duša! Dám svojho Ducha na neho, vynášať bude národom súd. Pozrite sa teraz, ON prinesie, súd, znamená, že ON prichádza so spravodlivosťou. ON hovorí: dám svojho DUCHA na NEHO  a TEN DUCH SVÄTÝ bude schopný priniesť spravodlivosť národom. Túto presnú vec, ktoréj je nedostatok v národoch, nedostatok v živote človeka, Dám svojho DUCHA na NEHO  a prinesie súd národom. …2Nebude kričať ani nepovýši ani nedá počuť na ulici svojho hlasu. 3Nalomenej trstiny nedolomí…

Iba som čítal pre vás, iba pred chvíľou som čítal z Lukáša 4: 16-18 … ON bude uzdravovať ktorí trpia, ktorí sú ranení, ale pozrite sa na proroctvo … uzdravovať skrúšených srdcom. ON hovorí, že keď DUCH SVÄTÝ príde na NEHO, ako holubica, ON hovorí, že DUCH SVÄTÝ JE SYMBOL POKOJA, POKORY, SKROMNOSTI, viem o iných vlastnostiach DUCHA SVÄTÉHO, o ktorých tu nepotrebujeme diskutovať, keď ON prináša súd.

Ale ja hovorím, že teraz, v Cirkvi a v tejto misii, ON hovorí, že symbol pokoja, symbol pokory, keď prichádza MESIÁŠ, MESIÁŠ bude schopný súdiť, zvládať národy so spravodlivosťou a pokorou, a oslobodí trpiacich, zranených, pomôže slepým a nemým, tých, ktorí majú zlomené srdce, …Dám svojho Ducha na neho, vynášať bude národom súd. 2Nebude kričať ani nepovýši ani nedá počuť na ulici svojho hlasu. 3Nalomenej trstiny nedolomí… keď ste stretli niekoho, kto bol zranený v tomto živote, ON ich bude viesť so srdcom Pastiera, ON ich nezlomí, …a tlejúceho knôtu nevyhasí ,.. namiesto toho zapáli oheň.

Ale teraz sa deje rovnaká vec v Cirkvách. Pretože predtým, keď ON poslal JEHO DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV, NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA, Knôty Cirkvi teraz tleli. A pritom polnočná hodina sa chystá zazvoniť.

A môžete vidieť, ako ho začal fúkať. ON ho nestlmil, ON nestlmil tlejúce knôty v Cirkvi, namiesto toho ich zapálil a teraz je plameň. Teraz OBLAK OTCA navštevuje JEHO DVOCH PROROKOV, SLÁVA JE VEĽKÁ!, OHROMNÁ RADIÁCIA, TRANSFIGURÁCIA, chromí chodia, slepí môžu vidieť, hluchí môžu počuť, zmrzačení môžu chodiť, evanjelium spravodlivosti je kázané, nádory sa vstrebávajú, takže toto hovorí rovnakým jazykom,…3Nalomenej trstiny nedolomí a tlejúceho knôtu nevyhasí. Znamená, že s vašimi nežidovskými srdciami vy prídete a ON vás oslobodí. Teraz vidíte obrovské prebude, ktoré pohlcuje od Kene a ide globálne.

Vo viere prinesie súd,nebude váhať, …. pozrite, čo DUCH SVÄTÝ robí. Proroctvom, Izaiáš videl, že MESIÁŠ PRíDE PRE JEHO MISIU, ale DUCH SVÄTÝ bude centrom tejto misie, aby HO zmocnil. … súd bude vynášať podľa pravdy. 4Nebude tlieť ani sa nenalomí, dokiaľ nepostaví na zemi súdu, a na jeho vyučujúci zákon budú očakávať ostrovy. ON prichádza ako nádej pre národy.

Viete, že keď sa pozriete na Zem zhora, spôsobom, akým sa pozerám na Zem, keď ma PÁN zodvihne nad Zem, vidíte ostrova, všetky kúsky pevniny, zem obklopená vodou a oceánmi. To je to čo tu hovorí, že ostrovy sa budú nadejať. Môžete ísť ďalej a ďalej, ale toto je veľmi mocné. Pretože v našej expedícii dnes večer, kedy skúmame úlohu DUCHA SVÄTÉHO V CIRKVI, vidíte, že od začiatku bol DUCH SVÄTÝ ustanovený, aby zohrával centrálnu úlohu. ON priniesol MESIÁŠA, navigoval HO, zmocnil HO, posilnil HO, aby bol úspešný v Misii. Dokonca aj na kríži a vo vzkriesení. A ON hovorí, že vy tiež, ktorí ste znovuzrodení a podriadite sa kresťanstvu, ktoré priniesol, potom ako?, ako sa opovažujete ako generácia a hovoríte si – oo, my sme schopní žiť náš život bez DUCHA SVÄTÉHO.

Takže sa pozeráme na centralitu a význam DUCHA SVÄTÉHO vo vašom kresťanskom živote. Dokonca aj vo vašej snahe vstúpiť do Neba. Rovnakú vec vidíte v knihe Izaiáša 51, keď ON hovorí, že DUCH PÁNA je nado mnou, aby som ohlôasoval dobrú správu, a tiež uzdravil zranených, zlomených, zdrteného srdca, tých, ktorých knôt hasne, aby prišli a zase našli život, aby ich knôt zahorel.

Pozrite sa na centralitu DUCHA SVÄTÉHO vo vašej kresťanskej spáse. Teraz vy sami vidíte, že od začiatku bol ustanovený dizajnom, aby zohrával centrálnu úlohu vo vašej kresťanskej spáse. A pre túto generáciu, ktorá je tak moderná, tento rozhovor je tak kľúčový v tejto hodine, pretože zapaľuje knôt v Cirkvi. Aby Cirkvi začali prijímať DUCHA SVÄTÉHO viac a viac a vstúpiť do večnosti. Iba zdôrazňujem úlohu DUCHA SVÄTÉHO vo vašej kresťanskej chôdzi.

Pozrite sa, čo PÁN hovorí Cirkvi, ktorá opustila DUCHA SVÄTÉHO. Inými slovami povedané, že tento rozhovor, je váš rozhovor. ON hovorí aj iným Cirkvám, ktorí neprijali DUCHA SVATÉHO, dokonca aj v tejto Cirkvi keď ste neprijali, táto generácia, v Galaťanom 3:1 1Ó, nerozumní Galaťania, kto vás tak omámil, aby ste neboli poslušní pravde, ktorým bol Ježiš Kristus prv napísaný pred očami ako medzi vami ukrižovaný? Pozrite sa akým spôsobom hovorí DUCH SVÄTÝ Galaťanom. 2Lebo to by som chcel zvedieť od vás, či zo skutkov zákona ste dostali Ducha či z počutia viery? 3Či ste tak nerozumní? Započnúc Duchom teraz telom dokonávate? 4Či ste tak mnoho nadarmo trpeli?

To je veľmi mocné! Ak je nejaké Písmo, ktoré vám zdôrazní centrálnu úlohu, ktorú DUCH SVÄTÝ zohráva vo vašom kresťanskom živote, v kresťanskej spáse, ak je nejaké miesto, kde Biblia prichádza veľmi naživo jasne, o úlohe DUCHA SVÄTÉHO, úlohe, ktorú umiestnil pre kresťanov, v kresťanskej spáse, tak je to v Galaťanom 3:1-3. ON sa pýta: kto vám učaroval, vy nerozumní Galaťania?

Takže keď sa pozriete na prítomné Cirkvi, môžete takmer vidieť zrkadlový obraz Galantskej Cirkvi. Vidíte tu znova Cirkev Galanťanoch. Pretože ON hovorí, že Cirkev v Galácii prijala DUCHA SVATÉHO a oni začali s ich spásou veľmi dobre. Iba neskór boli zmetení vetrom tohto Sveta. Prítomní kresťania tiež boli zmetení touto dispenzáciou, týmto časom, ako môžete vidieť. Oni začali ako duchovní kresťania, prijali PÁNA, kráčali duchovným životom, ale pozrite na nich dnes, zistíte, že ich život je fyzický život. Vôbec nie duchovný. Pretože keby mali duchovný život, boli by plne vedení inštrukciami DUCHA SVÄTÉHO, že ON prišiel zjaviť SVÄTOSŤ JEŽIŠA KRISTA Cirkvi.

Takže vidíte, Cirkev Galanťanov, prítomné Cirkvi sa stali Cirkvou Galantskou. Pretože oni tiež opustili DUCHA SVÄTÉHO. Pretože keď prijmete DUCHA SVÄTÉHO, ON príde otvorene ku vám a povie vám, že JEŽIŠ KRISTUS JE SVÄTÝ, aby ste sa snažili. Takže teraz vidíte hnev, zlosť  PÁNA smerom k JEHO ľudu. Prijali ste JEŽIŠA KRISTA, ste znovuzrodení, ste na ceste do Neba, začali ste tak dobre, a potom zrazu náhle ste opustili DUCHA SVÄTÉHO, ptotom je homosexualita akceptovaná v Cirkvi, potom vidíte rozmáhajúcu sa nemorálnosť, obnaženosť žien v Cirkvách, zvody v Cirkvách, falošných prorokov v Cirkvách, falošných apoštolov v Cirkvách, evanjelium prosperity v Cirkvách, všetko toto vám hovorí o Cirkvi, že opustili DUCHA SVÄTÉHO, akoby neprijala od BOHA  a teraz žije viac svetským životom. Horizontálnym kresťanstvom. Horizontálnym evanjeliom. Horizontálny osud tiež. Tu a teraz ( znamená, chcem to teraz a tu – evanjelium “brucha”‘, pozn. )

V čase keď už som videl ako Cirkev vstupuje do večného KRÁĽOVSTVA BOHA YAHWEH. Kráľovstva Neba. Takže zlosť DUCHA SVÄTÉHO tu, vidíte, že DUCH SVÄTÝ je totálne rozzúrený praktikami Galaťanmi. ON sa ich pýta: vy, nerozumní Galaťania, – inými slovami, teraz ste sa stali hlúpimi – kto vám učaroval? Prečo ste opustili DUCHA SVÄTÉHO?? Prečo chodíte, akoby vám nebolo zjavené? Prečo? Prečo tu bol taký hnev? Prečo PÁN vydáva taký hnev? – kto vám učaroval? – prečo ste opustili DUCHA SVÄTÉHO? Prečo teraz chodíte, akoby vám nebolo zjavené, prečo? Prečo tu bol taký hnev? Prečo PÁN má taký hnev ku Galaťanom? Prečo? Prečo sa na nich tak hneval? Prečo opustili DUCHA SVÄTÉHO?

Aby ste prorozumeli odpovedi na tú otázku, požehnaní ľudia, pozrime sa do knihy

Habakuk 2:14 14Lebo zem bude naplnená známosťou slávy Hospodinovej, ako čo vody pokrývajú more. Od začiatku, dizajn DUCHA SVÄTÉHO, VYKÚPENIE ĽUDSTVA, SPÁSA ĽUDSTVA, úloha DUCHA SVÄTÉHO bola vynikajúco zobrazená, vo veľmi dobrej pozícii, veľmi dobre opísaná v pláne vykúpenia ľudstva. Prečo bol PÁN nazlostený s Cirkvou v Galácií a prečo je tak nahnevaný na prítomné, dnešné Galantské Cirkvi. Cirkvi, ktoré sa pokúšajú chodiť bez DUCHA SVÄTÉHO.  14Lebo zem bude naplnená známosťou slávy Hospodinovej, ako čo vody pokrývajú more. – pozrite sa na to, čo PÁN zamýšľal, akú úlohu zohráva DUCH SVÄTÝ nad stvorením, na tvári Zeme. A my vieme, že voda symbolizuje DUCHA SVÄTÉHO.

POZNANIE SLÁVY BOHA JE SPÁSA KRISTA! POZNANIE MESIÁŠA, POZNANIE JEŽIŠA, ktorí poznajú JEŽIŠA A PRIJMÚ JEŽIŠA.

ON hovorí o úlohe DUCHA SVÄTÉHO tým, že zjavuje KRISTA, prináša spásu nášho BOHA všetkým národom Zeme až pokiaľ to pokryje ako vody oceánov. Pokryje oceány. Aká mocná úloha DUCHA SVÄTÉHO!

DUCH SVÄTÝ je ten, kto chce evanjelizovať!         A PREBUDIŤ CELÚ ZEM! ABY BOLA PREBUDENÁ CELÁ ZEM!

Aby celá Zem poznala JEŽIŠA KRISTA ako PÁNA A SPASITEĽA. 

Nezáleží na falošných náboženstvách, ktoré vidíte dnes, všetky z nich by mali zakončiť na jednom mieste  – poznanie SLÁVY PÁNA, KTORÁ OPISUJE, CHARAKTERIZUJE JEŽIŠA. SPÁSA NÁŠHO PÁNA vložená do ľudstva skrze JEŽIŠA KRISTA, PÁNA.  Aké úžasné požehnaní ľudia. ON hovorí, že toto bol detailný plán stvorenia ľudstva, detailný plán dizajnu spásy človeka, padlého človeka.

Aby DUCH SVÄTÝ zohrával centrálnu úlohu v živote človeka, v živote na Zemi a nasýti Zem so spásou JEŽIŠA, spásou BOHA YAHWEH SKRZE JEŽIŠA KRISTA. AKO VODA POKRÝVA OCEÁNY. Voda pokrýva oceány.

To je dôvod, prečo PÁN bol tak nahnevaný na Galanťanoch. Pretože ON hovorí, že od začiatku bol plán, aby všetky národy prijali KRISTA SKRZE ÚLOHU DUCHA SVÄTÉHO. Takže to čo robíte teraz, zmarujete, bránite Božiemu plánu, ale vy ste boli osvietení, ktorí sa teraz vraciate a odvraciate sa od DUCHA SVÄTÉHO. Preto sa PÁN rozzúril a ON hovorí v knihe Izaiáša 11:9 9Neuškodia ani nezahubia na celom vrchu mojej svätosti, lebo zem bude plná známosti Hospodinovej, tak ako čo vody pokrývajú more. Znova hovorí o centrálnej úlohe, o prioritnej pozícii, ktorú bude mať DUCH SVÄTÝ, aby sa evanjelizovalo a aby bol spasený celý Svet. Ako voda pokýva oceány.

Aký krásny plán BOHA. Vidíte teraz, ako Cirkev marí PÁNOV plán pre stvorenie, PÁNOV vykupiteľský plán. Vzhľadom k tomu, ako ON hovorí, že už navrhol, že ľudstvo, ktoré prijme KRISTA bez ohľadu na národnosť, – prijíma PÁNA JEŽIŠA AKO PÁNA A SPASITEĽA a potom prebudenie, kresťanstvo, poznanie, kresťanská spása by zaplavila celú Zem ako vody, ktoré pokrývajú more. To je dôvod, že keď Galaťania zmarili, bránili a zahatili BOŽIE PLÁNY, potom niet divu, že sa BOH rozzúril.

Potom o koľko väčšia zúrivosť voči dnešných Cirkvách, pretože robia to isté. Daniel 2 kap., rovnako zobrazuje úlohu DUCHA SVÄTÉHO. Daniel 2:34 A hľadel si dotiaľ, až sa odtrhol kameň, ktorý nebol v rukách a uderil obraz do nôh, ktoré boly zo železa a z hliny, a rozbil ich na prach.  35Vtedy bolo razom rozdrvené železo, hlina, meď, striebro i zlato, a bolo to jako plevy z humna letného času, a odniesol to vietor tak, že sa tomu nenašlo nikde miesta, a kameň, ktorý uderil obraz, stal sa velikým vrchom a naplnil celú zem. Toto je úloha DUCHA SVÄTÉHO, tu je to prorokované. Ako ON príde a nasiakne Zem a ustanoví Slávne Kráľovstvo BOHA.

A ON hovorí teraz znova, výklad je vo veršoch 34 a 35, že v čase tých kráľovstiev BOH NEBA ustanoví Kráľovstvo, ktoré nikdy nebude zničené, nenechá pre iných ľudí. Rozdrtí všetky tie kráľovstvá a prinesie ich ku koncu, ale toto Kráľovstvo zotrvá naveky. Toto je význam vízie kameňa. Kameň bol odrezaný z hory, ale nie ľudskou rukou. Kameň, ktorý bol odrezaný z hory, ale nie ľudskou rukou, kameň, ktorý zasiahol a zlomil železo a bronz a hlinu a striebro a rozdrtí ich na kúsky.

ON hovorí, že BOH Neba ukázal kráľovi, čo sa udeje v budúcnosti. Sen je pravdivý a jeho výklad je verný. ON tu hovorí o centrálnej úlohe, že DUCH SVÄTÝ príde ustanoviť SLÁVNE KRÁĽOVSTVO NEBA. Takže skutočne, skutočne, skutočne, DUCH SVÄTÝ bol veľmi centrálny v misii KRISTA. Aby prišiel, a priniesol KRÁĽOVSTVO NEBA NA ZEM, k ľudstvu. K srdciam ľudí. Vykúpenie k ľuďom, aby nezahynuli. Spojiť padlého človeka k duchovnému Kráľovstvu  BOHA v Nebi. KRISTUS to môže urobiť. ON prišiel spojiť, ON prišiel ustanoviť Cirkev.

Keď viete originálnu misiu Cirkvi, pôvodný mandáta, poverenie Cirkvi, aby bola schopná spojiť padlého človeka do Slávneho večného duchovného Kráľovstva BOHA v Nebi. To je to, čo KRISTUS, MESIÁŠ docielil. Mocným spôsobom. A ON hovorí, že aj teraz DUCH SVÄTÝ hraje centrálnu úlohu. Zobral HO na kríž, ukrižoval HO tam, vzkriesil HO zo smrti, a teraz tiež vy, ktorí ste znovuzrodení by ste mali zdediť toto vzkriesenie. Vzkriesený život.

Rovnaká vec, keď odpadnutie pohlcovalo a bol čas, aby sa opravil spadnutý stán, odpadnutú Cirkev a ON poslal JEHO DVOCH PROROKOV, teraz vidíte znova, že DUCH SVÄTˇÝ je veľmi centrálny. DUCH SVÄTÝ, ty si iba môj jeden jediný priateľ. A keď ONI slúžia a znovu spájajú Cirkvi naspäť k JEŽIŠOVI KRISTOVI, JEHO VYKUPITEĽOVI, ku Kráľovstvu, ktoré PÁN JEŽIŠ priniesol k nim, spojilI ju naspäť k JEŽIŠOVI KRISTOVI, ktorý sedí po pravici OTCA, inými slovami znova spájajú Cirkvi ku Kráľovstvu Neba, kde JEŽIŠ KRISTUS sedí po pravici OTCA.

Potom vidíte znova, ako DUCH SVÄTÝ hraje centrálnu úlohu v službe a vidíte, že SÁM BOH spája Nebo s NIMI. ( DVAJA SVEDKOVIA ZO ZJAVENIA JÁNA 11 kap. UŽ SÚ MEDZI NAMI, pozn. a pripravujú pre MESIÁŠA, PÁNA JEŽIŠA GLOBÁLNE SVÄTÚ CIRKEC, pozn. ) Stále zdôrazňuje centrálnu úlohu DUCHA SVÄTÉHO, ktorú zohráva. ON spája Cirkev do Slávneho Kráľovstva MESIÁŠA. Slávneho Kráľovstva neba. Kráľovstva BOHA YAHWEH.

Takže požehnaní ľudia,. a ON hovorí, že v Jánovi 14 ON píše veľmi jasne,  evanjelium Jána 14: 25- 26 25Toto som vám hovoril, kým som ešte bol u vás. 26Ale Tešiteľ, Svätý Duch, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. 27Pokoj vám zanechávam, – to je DUCH SVÄTÝ, ktorý vám donesie ten pokoj, holubica je symbolom pokoja – svoj pokoj vám dávam; nie tak, ako dáva svet, ja vám dávam. Nech sa neľaká vaše srdce ani nestrachuje!

Veľmi mocné požehnaní ľudia. Tu hovorí o úlohe DUCHA SVÄTÉHO. ON hovorí, že je to lepšie pre vás keď ja odídem. Dokonca aj keď sa pozriete na druh obete, ktorý bol ponúkaný v CHRÁME PÁNA. Druh obete, ktoré Cirkev by mala obetovať. ON hovorí: vy ste kresťania, vy môžete obetovať pred PÁNOM iba KRV JEŽIŠA, vy môžete toto obetovať pred PÁNOM BOHOM. Keď HO uctievate v duchu a v pravde. Takže DUCH SVÄTÝ je skutočne veľmi, veľmi centrálny, dokonca aj v obetovaní, ktoré Cirkev obetuje, požehnaní ľudia.

Ako potom môžeme opustiť DUCHA SVÄTÉHO, ako?, ako??

Keď sa pozriete na Leviticus 12:8, je tu rovnaké zdôrazňovanie úlohy DUCHA SVÄTÉHO. Dovoľuje ľudstvu obetovať pred BOHOM YAHWEH, MÔJMU JEDINÉMU PRIATEĽOVI, BOHU OTCOVI.  8A keby nemala toľko, aby mohla obetovať baránka, vtedy vezme dve hrdličky alebo dvoje holúbät, samcov, jedno na zápalnú obeť a druhé na obeť za hriech, a kňaz pokryje na nej hriech, a bude čistá. Práve z Biblie zo starého zákona už DUCH SVÄTÝ umiestnil proroctvo o JEHO ÚLOHE V OBETI, ktorá bude ponúkaná padnutým človekom, padnutým ľudstvom, ponúkne obeti pred BOHOM. Centrálnu úlohu bude zohrávať v tejto obeti.

A potom v Evanjeliu Jána 4:24 ON hovorí  24Bôh je duch, a tí, ktorí sa mu modlia, musia sa modliť v duchu a v pravde. BOH JE DUCH  a ktokoľvek prichádza ho uctievať, musí HO uctievať v DUCHU A V PRAVDE. A DUCH tu symbolizuje holubicu, ktorú vidíte ako bola ponúknutá ako obeť v Chráme.

Oveľa viac dôležitejšie požehnaní ľudia je to, že v Chráme tí, ktorí sú veľmi chudobní, tiež si môžu dovoliť obetovať pred týmto VEĽKOLEPÝM BOHOM. BOHOM JEHOVAH YAHWE. Doslova každý si môže dovoliť obetovať pred PÁNOM, BOHOM IZRAELA, PÁNOM JEHOVAH YAHWEH. 

Ale rovnaká vec sa deje dnes. DUCH SVÄTÝ prichádza a normalizuje, upovedomuje rozdiely, finančné rozdiely, že ktokoľvek, či chudobní, na tom nezáleží, teraz môžu obetovať pred PÁNOM. V DUCHU A V PRAVDE. DUCH SVÄTÝ teraz doslova umožnuje každej ľudskej bytosti obetovať obeti chvál v akceptovateľnej obeti JEŽIŠA KRISTA. Aké úžasné požehnaní ľudia!

Ďalšia úloha DUCHA SVÄTÉHO je, že bol poslaný, DUCH SVÄTÝ bol poslaný k vám, aby hovoril k Cirkvi. ON bol poslaný, aby hovoril k Cirkvi. Hovoriť k Cirkvi. Čo hovorí k Cirkvi?   2 Timotei 3:16 16Každé písmo, vdýchnuté Bohom, je aj užitočné na vynaučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné káznenie v spravedlivosti.

Pozrite sa na to. DUCH SVÄTÝ bol poslaný do Cirkvi hovoriť vôľu BOŽIU do Cirkvi. BOŽIU VÔĽU do Cirkvi. BOŽIA VÔĽA PRE CIRKVI je, aby každý bol spravodlivý. Aby mali rúcho spravodlivosti toho dňa vstupu, ktorý som videl a videl som tiež určitých ľudí, ako vstupujú, je to úžasné, aké množstvo informácií počul ten, ktorý to hovorí sa vami teraz. Keď deň vstupu do Slávneho večného Kráľovstva príde, aby ste boli nájdení hodní, mali oblečené biele nádherné žiarivé čisté rúcho ( Zjavenie Jána 19:6-9, pozn. ) čo sú skutky spravodlivosti svätých. Spravodlivosť veriacich, kresťanov. Takže DUCH SVÄTÝ prichádza hovoriť túto vôľu BOHA, toto je vôľa BOHA pre Cirkev. To je BOŽIA VÔĽA pre kresťanov. Pre veriacich, pre Cirkev.

Ján 6 kap., stále v tomto veľmi dôležitom aspekte, čo hovorí DUCH SVÄTÝ k Cirkvi. Ján 6:63 63Duch je, ktorý oživuje; telo nič neosoží. Slová, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život. ( Duch dáva život, telo sa považuje za nič, slová ktoré ku vám hovorím, sú plné DUCHA A ŽIVOTA – anglický preklad, pozn. ) DUCH SVÄTÝ bol poslaný do Cirkvi, aby priniesol život, život BOHA, ŽIVOT BOHA do Cirkvi. To je ďalšia úloha DUCHA SVÄTÉHO. Pre tých, ktorí si robia poznámky. Aby bol schopný doručiť život BOHA pre Cirkev, DUCH SVÄTÝ. Vidíme, že PÁN HO poslal, aby hovoril BOŽIU VÔĽU do Cirkvi, BOŽIU VÔĽU  Cirkvi.

Vôľa BOŽIA je, aby každý bol svätý! Každý aby bol spravodlivý na konci toho a vstúpili do večného kráľovstva BOHA. Nikdy pre nikoho, aby prijali PÁNA a potom trpeli v pekle. Peklo, ktoré bolo pripravené pre diabla samého. A ďalšia úloha ako som povedal, je, že keď DUCH SVÄTÝ príde, ON vloží život BOHA do života Cirkvi.

Ezechiel 47: 1- 6 1Potom ma doviedol spät ku dveriam domu, a hľa, vody vychádzali spod prahu domu na východ, lebo predná strana domu obrátená bola na východ. A vody sostupovali zo spodku od pravej strany domu, od južnej strany oltára. 2Odtiaľ ma vyviedol cestou brány obrátenej na sever, a previedol ma okolo cestou, ktorá vedie von, k vonkajšej bráne, cestou brány, ktorá je obrátená na východ. A hľa, vody vyvierali z pravej strany. 3A keď vychádzal muž na východ, mal mernú šnúru vo svojej ruke a nameral tisíc lakťov a previedol ma cez vodu, vodu po členky. 4Potom nameral tisíc a previedol ma cez vodu, vodu po kolená; a zase nameral tisíc a previedol ma cez vodu po pás. 5Opät nameral tisíc, a bol potok, cez ktorý som nemohol prejsť, pretože boli vody prihlboké, vody, v akých sa musí plávať, potok, ktorý sa nedá prebrodiť. 6A povedal mi: Či si videl, synu človeka? A pojal ma a doviedol ma spät na breh potoka.

Takže to je veľmi mocné stvárnenie úlohy DUCHA SVÄTÉHO. Pre Cirkvi a špeciálne teraz. Neskoršie pomazanie, ktoré príde a zametie Cirkvou v smere PRÚDU DUCHA SVÄTÉHO. ON hovorí o odovzdaní života dávajúceho DUCHA OD BOHA ktorý prúdi z rieky života, ktorú vidím za BOŽÍM TRÓNOM. Za truhlou BOŽEJ ZMLUVY BOHA ja som videl rieku života. Na obidvoch stranách som videl strom života. ON hovorí o DUCHU OD BOHA, ktorý dáva život, ktorý dáva život, takže keď vy ako kresťania, ako Cirkev prijmete Ježiša, ON pomaly bude nahradzovať veci vo vás, ktoré sú telesné. A zaplaví vás, naplní vás do takej miery, aby iba duchovná bytosť ostala. Všetko telesné bolo totálne zničené.

Rozumiete požehnaní ľudia úlohe DUCHA SVÄTÉHO? Úžasné! ON hovorí o úlohe života dávajúceho DUCHA SVÄTÉHO BOHA, ktorý prichádza priamo od BOŽIEHO TRÓNU, že keď kresťania prijmú PÁNA, ON  nahradí všetko telesné, túžby telesnosti, tela. Všetko čo je vo vás, čo by zabraňovalo vašej túžbe ísť do neba a potom to nahradí. Aké úžasné, aby na konci keď uvidíte Cirkev, ktorú som videl, ako stúpa a dvere Neba sa otvorili a vstúpili do Neba, to je duchovná Cirkev.

A ON hovorí v 1. Korinťanom 15 kap., aby som zdôraznil, podčiarkol to, čo som povedal. 1. Korinťanom 15:50-56 50Ale to hovorím, bratia, že telo a krv nemôžu zdediť kráľovstvo Božie, ani porušenosť nezdedí neporušiteľnosti. 51Hľa, tajomstvo vám hovorím. Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení, razom, v okamihu, pri zatrúbení poslednej trúby. 52Lebo zatrúbi, a mŕtvi vstanú neporušiteľní, a my budeme premenení. 53Lebo toto porušiteľné musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné obliecť nesmrteľnosť. 54A keď toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť, a toto smrteľné oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa naplní slovo, ktoré je napísané: Smrť je pohltená vo víťazstvo. 55Smrť, kde je tvoj osteň? Kde, peklo, tvoje víťazstvo?56Osteň smrti je hriech, a moc hriechu je zákon.

To je dôvod, prečo máme tento rozhovor, aby hriech, za ktorý mzdou je smrť, vo vašom živote, ako Cirkev, v živote prítomných Cirkví, by mohla byť konečne porazená DUCHOM BOHA, ktorý transformuje veriacich, zapríčiňuje reformáciu pokánia. Odvrátení sa od hriechov, do takej miery teraz, že sa stávajú úplne duchovné bytosti. Zameriavajúc sa na večnosť s BOHOM YAHWEH v Nebi. S cieľom, že MESIÁŠ PRICHÁDZA. Aké mocné požehnaní ľudia.

Takže DUCH SVÄTÝ doslovne prichádza doručiť život BOHA do Cirkvi. Duchovný život BOHA. A nahradí hynúci život človeka, ktoré majú Cirkvi v tejto hodine požehnaní ľudia. To je dôvod, prečo tento rozhovor sa stáva centrálnym.  DUCH SVÄTÝ tiež prichádza do Cirkvi jej pomôcť mať rozlíšenie, Prináša rozpoznanie, rozlíšenie do Cirkvi.

MESIÁŠ PRICHÁDZA,

ON JE DUCHOVNÝ ČLOVEK.

JEHO KRÁĽOVSTVO JE DUCHOVNÉ KRÁĽOVSTVO.

MESIÁŠ PRICHÁDZA.

POTREBUJETE SA PRIPRAVIŤ. OTVORTE SVOJE SRDCIA, ABY DUCH SVÄTÝ PRIŠIEL A NAHRADIL VŠETKO HYNÚCE, VŠETKO, ČO ZOMIERA, VŠETKO HYNÚCE, A NAHRADÍ NESMRTEĽNOSŤOU, SLÁVNYM KRÁĽOVSTVOM NESMRTELNOSTI, KRÁĽOVSTVOM, KTORÉ NIKDY NEZOMIERA. ABY NAHRADIL VŠETKO HYNÚCE VO VÁS, PORUŠITEĽNÉ VO VÁS NA NESMRTEĽNOSŤ, NEHYNÚCE, NEPORUŠITEĽN, po všetkých hriešných túžbach tela aby ste boli zapálení ohňom DUCHA SVÄTÉHO, aby vaša DUŠA bola teraz v úplnej zhode s nemsrteľným, nehynúcim neporušiteľným KRÁĽOVSTVOM NEBA.

V ďalšej časti sa pozrieme na ďalšie úlohy DUCHA SVÄTÉHO, ktoré zohráva v Cirkvi.

Toda raba, 

 

Off 

17.11.2020 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top