Home
 

ÚLOHY DUCHA SVÄTÉHO V KRESŤANSKEJ SPÁSE, 2. časť, 23 jún 2019, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROCI

ÚLOHY DUCHA SVÄTÉHO V KRESŤANSKEJ SPÁSE,
2. časť, 23. JÚN 2019
Sumarizácia

My vidíme, veľmi jasne, že dizajn Cirkvi bol robený v Nebi PÁNOM a DUCH SVÄTÝ priniesol tento program, agendu BOHA a uložil do Cirkvi a to je úloha DUCHA SVÄTÉHO. My sme videli veľmi jasne, že na letnice, keď prišiel DUCH SVÄTÝ, Cirkev bola konečne umocnená, aby išla, aby išla a slúžila misii KRISTA.

Najväčšie poverenie, aby išli a krstili všetky národy, aby verili v JEŽIŠA, ABY ICH KRSTILI V BOHU OTCOVI, V BOHU SYNOVI JEŽIŠOVI A V BOHU DUCHU SVÄTOM. Najväčšie poverenie, aby sa obrátili národy a aby sa naplnil sľub, ktorý BOH dal Abrahámovi, keď ON povedal, že ho požehná, že bude veliký národ a jeho potomkovia budú zo židovskej línie a z tých, ktorí sú naštiepení do Olivového stromu BOHA, všetci spolu ako piesok mora. A ON hovorí, že skrze NEHO požehná všetky národy na Zemi. A to je KRISTUS.  Genesis 12:1-31 A Hospodin riekol Abramovi: Vyjdi zo svojej zeme a zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca a iď do zeme, ktorú ti ukážem. 2 A učiním ťa veľkým národom a požehnám ťa a zvelebím tvoje meno, a budeš požehnaním. 3 A požehnám tých, ktorí ťa žehnajú, a tých, ktorí ti zlorečia, prekľajem, a budú požehnané v tebe všetky čeľade zeme. 

Toto je misia, ktorú priniesol na Zem, spásu, ktorú priniesol a Slávu Izraela, ktorú priniesol. Takže vidíme veľmi jasne, že Cirkev je Nebeská, bola zkonštruovaná v Nebi a Cirkev nemá zameranie na agendu sveta v tejto hodine, Cirkev pokračuje zameriavať sa na Nebo, na Nebo a na Nebo samotné.

Chcem ísť teraz ďalej ku ďalšej veľmi dôležitej úlohe, SLUŽBE DUCHA SVÄTÉHO. DUCH SVÄTÝ vykonáva službu v Cirkvi teraz, od letníc, ON vykonáva službu v Cirkvi. Službu o usvedčovaní ľudí, ľudstva o hriechoch. Usviedčovať ľudí o hriechu. To je JEHO SLUŽBA.

A my sme videli veľmi jasne v Jánovi 16:8  8A keď on príde, bude usvedčovať svet o hriechu, o spravedlivosti, o správnosti v srdci, o správnom postavení pred BOHOM a o súde. ( z angl. prekladu AMP )  ON hovorí, že zámer usvedčovania od počiatku, zámer prečo DUCH SVÄTÝ prišiel a vykonával službu, službu usviedčania človeka z hriechu, s cieľom prijatia pokánia. Aby ľudstvo činilo pokánie.

Aby ľudia, ktorí boli usvedčení teraz, usvedčení z hriechu, aby činili pokánie. Ako to ON robí? Ako ON vykonáva túto službu v Cirkvi usvedčovania ľudí z hriechov? Ako ON usvedčuje z hriechov, v Cirkvi?

Poďme začať čítať z knihy Rimanom 6:23  23Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi. Takže vidíte veľmi jasne, že spôsob, ako DUCH SVÄTÝ vykonáva JEHO povinnosti v Cirkvi, v Zbore, ON usvedčuje ľudstvo z hriechu.

Za prvé: prinuti ich vnímať / upovedomuje ich čo je hriech. A keď ich upovedomí o hriechu, potom im pomôže porozunieť pocit viny z hriechu. Čo to znamená previnenie hriechom, to je napísané v liste Rimanom, ktoré som práve čítal. Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi. ON usvedčuje Cirkev čo je to hriech a smrť za hriech. Prináša závažnosť z hriechov k ľudstvu, k srdciam ľudí skrze Rimanom 6:23. Potom prináša pocit viny, prinesie pocit závažností za hriech, aký závažný je hriech.

Druhý spôsob, ako vykonáva službu v Cirkvi, keď usvedčuje ľudstvo z hriechov, ďalší spôsob, ako vykonáva JEHO misiu, keď ideme do Efežanom 5:5 5Lebo to viete, že niktorý smilník alebo nečistý alebo lakomec, čo je to isté jako modlár, nemá dedičstva v kráľovstve Krista a Boha. Takže týmto spôsobom teraz DUCH SVÄTÝ prináša zodpovednosť. Nielenže prináša pocit závažnosti za hriech, ale teraz prináša pocit viny. ON dáva porozumenie aký závažný je hriech, teraz ste citlíví na hriech. A potom vás učiní zodpovedným za ten hriech. ON prináša upovedomenie si súdu.  

ON nás tu upozorňuje, že nikto nevstúpi do Kráľovstva Božieho, znamená, že vstúpia na inú cestu, do pekla. V Žalme 5:4 ( v našom preklade Prof. Roháčka verš 5 , pozn. ) 5Lebo ty nie si Bohom, ktorý by mal záľubu v bezbožnosti; nebude s tebou bývať zlý. Keď DUCH SVÄTÝ vykonáva JEHO službu v srdciach ľudí, ON im umožňuje si uvedomiť čo je hriech, pomáha im byť citlivými na hriech. A potom usvedčuje o pocite viny z hriechu – Rimanom 6:23. A prináša do povedomia zodpovednosť a prichádzajúci súd BOHA proti hriechom, nemôžete vstúpiť do Neba.

Žalm 9: 17 ( v našom preklade Prof. Roháčka verš 18 ) 18Bezbožníci sa obrátia do pekla jako aj všetky národy, ktoré zabudli na Boha. Takže vidíte veľmi jasne, ON hovorí, že tam bude zodpovednosť, bude tam súd z hriechov. ON prináša toto uvedomenie do Cirkvi. V Efežanom píše, že nezdedia Kráľovstvo Božie, ktoré zbytok zdedí v Nebi. Nebudete dediť Kráľovstvo Božie v Nebi. A v Žalme 9:18 – vy pôjdete do pekla. Takže inými slovami, DUCH SVÄTÝ usvedčuje, ON vykonáva službu usviedčania z hriechov, spôsobuje citlivosť ľudských srdc na hriechy a pocit viny, zodpovenosť a súd. Takže keď toto vykonáva, ON odhaľuje hriešnosť v Cirkvách. A potom zjavuje BOŽIU ČISTOTU, vidíte to? Nielenže odhaľuje hriešnosť, v tejto povinnosti usviedčania z hriechov.

My sme videli, že tiež hovorí o dare BOHA, keď sme čítali v liste Rimanom. Dar od BOHA je večný život. Takže nielen DUCH SVÄTÝ pokarhá, karhá hriechy, odhaľuje hriechy a hriešnosť, ale ON tiež zjavuje BOŽIU ČISTOTU, BOŽIU SVÄTOSŤ.

Exodus 19:12 12A položíš ľudu hranice dookola a povieš: Chráňte sa, aby ste neišli hore na vrch ani aby ste sa nedotkli jeho okraja! Každý, kto by sa dotkol vrchu, istotne zomrie. Vidíme, že zjavil deťom Izraela aký SVÄTÝ JE BOH JEHOVAH. ON im hovorí, aby neprišli hore na horu, aby sa nedotkli úpätia hory, lebo hora je miesto návštevy kde je BOH. Takže nechoďte tam. Nechoďte hore na horu! Toto je teraz sväté územie! 

A vidíte rovnaké v knihe Žalmov 5: 5Lebo ty nie si Bohom, ktorý by mal záľubu v bezbožnosti; nebude s tebou bývať zlý. ON tu zjavuje čistotu BOHA. Exodus 19:21 21A Hospodin riekol Mojžišovi: Sídi dolu, osvedči ľudu, aby nevtrhli k Hospodinovi, aby videli, a padlo by z neho mnoho. Nedotýkajte sa úpätia hory, lebo BOH JE SVÄTÝ!

2 Samuelova 6:6-7 6A tak prišli až po humno Náchonovo. A tu vystrel Uza ruku po truhle Božej a zachytil ju, pretože voly vybočily z cesty. 7Preto sa rozhneval Hospodin na Uzu, a Bôh ho tam zabil pre to pochybenie, a zomrel tam pri truhle Božej. Táto ohromná tragédia, ktorá sa stala v Izralei, Uza zomrel.

Izaiáš 6 kap., nám predstavuje úžasnú prítomnosť, úžasnú SLÁVU BOHA v Kráľovstve BOHA. DUCH SVÄTÝ odhaľuje, učí a zjavuje svätosť a čistotu BOHA. Vidíte v Izaiášovi 6:1-3 1Roku, ktorého zomrel kráľ Uziáš, videl som Pána sedieť na vysokom tróne a povznesenom, a podolok jeho rúcha naplňoval chrám. 2Serafíni stáli nad ním. Každý mal šesť krídel; dvoma zakrýval svoju tvár, dvoma zakrýval svoje nohy a dvoma lietal. 3A volali jeden druhému a hovorili: Svätý, svätý, svätý Hospodin Zástupov, celá Zem je plná jeho slávy. Takže znova vidíme úžasnú Svätosť BOHA, ktorá je tu zjavená. To je to, čo robí DUCH SVÄTÝ, ON zjavuje svätosť. Svätý, svätý, uźasnú svätosť BOHA.

Izaiáš 6: 4-5 4A pohly sa základy prahov od hlasu volajúceho, a dom sa naplnil dymom. 5Vtedy som povedal: Beda mne, lebo zahyniem, pretože som človek nečistých rtov a bývam prostred ľudu nečistých rtov; beda mne, lebo moje oči videly Kráľa Hospodina Zástupov! Verš 5 je veľmi nápomocný, pretože tu predstavuje svätosť BOHA. Úlohu DUCHA SVÄTÉHO. Čo DUCH SVÄTÝ prichádza vykonávať. Jeho služba usviedčania z hriechov. Tiež predstavuje úžasnú svätosť BOHA.

Vidíte ako Izaiáš hovorí, Beda mne, lebo zahyniem, pretože som človek nečistých rtov,… tu Izaiáš predstavuje hriešnosť človeka a SVÄTOSŤ BOHA. Takže vidíte, že Izaiáš nemôže stáť v svätej prítomnosti BOHA pred BOŽÍM TRÓNOM, kde ma stále PÁN zoberie pre inštrukcie pred uzdravujúcimi službami. Zjavuje čistotu a svätosť BOHA. Pozrite, Izaiáš hovorí, že je muž nečistých rtov, nesvätý človek.

Takže DUCH SVÄTÝ vykonáva toto: ON slúži srdciam ľudí tým, že prezentuje a odhaľuje hriešnosť hriechov. Spôsobuje citlivosť k uvedomeniu si hriechov, prezentuje pocit viny k hriechom, zodpovednosť k hriechom, súd, zjavuje hriešnosť, zjavuje čistotu BOHA, čomu sa učíme teraz. Pred čistotou BOHA ľudstvo nemôže prežiť. Ja to tu všetko používam, pre jedného spoločného menovateľa, pre konečný cieľ, ktorý DUCH SVÄTÝ priniesol do Cirkvi: Spôsobuje citlivosť na hriechy, upozorňuje vás na súd, ktorý prichádza následkom tých hriechov. Súd, ktorý prichádza ako následok za hriechy. Odhaľuje hriechy.

Teraz odhaľuje svätosť a čistotu BOHA na druhej strane. Aký je BOH SVÄTÝ. Izaiáš videl úžasnú sväatosť BOHA  povedal, že ľudstvo je tak nesväté, že nemôže stáť pred TVOJIM TRÓNOM, pred tak SVÄTÝM TRÓNOM BOHA JEHOVAH. A teraz DUCH SVÄTÝ vykonáva najdôležitejšiu prácu, pre ktorú prišiel, pretože ľudstvo potrebuje mediátora, sprostredkovateľa, MESIÁŠA, SPASITEĽA, pre most. Aby HO prijali a znovuzrodili sa, aby DUCH SVÄTÝ začal JEHO službu, službu usviedčania z hiechov, usviedčať ľudstvo z hriechov. Usviedčať tento Svet z hriechov. Takže vidíme, že zjavil smrteľnosť za hriech.

Genesis 2:16-17 16A Hospodin Bôh prikázal človekovi a riekol: Z ktoréhokoľvek stromu rajského budeš slobodne jesť, 17ale zo stromu vedenia dobrého a zlého nebudeš jesť, lebo toho dňa, ktorého by si jedol z neho, istotne zomrieš. Tu prichádza smrť za hriech. Vidíte, že je zjavená smrť za hriech. 

Genesis 39, rovnaká vec, smrť za hriech, aby ste sa báli hriechu! Aby ste utekali od hriechov! Genesis 39:9 ON hovorí: 9Nie je v tomto dome väčšieho ako som ja, ani nieto ničoho, čo by bol vyňal zpod mojej moci krome teba, preto že si ty jeho žena. Toto je veľmi kľúčové – A jako by som tedy vykonal túto veľkú nešľachetnosť a zhrešil proti Bohu?!

V knihe Exodus 2:16-17 nám zjavuje smrťeľnosť za hriech, … keď toto budte robiť, potom zaiste zomriete! Keď Adam a Eva zhrešili prišla smrť, ale teraz pozrite: Genesis 39:9 tiež prezentuje veľmi mocný obraz tohoto a hovorí: ako ja môžem urobiť tento obrovský hriech?? a hrešiť proti BOHU?

Takže keď poznáte smrteľnosť za hriech, potom DUCH SVÄTÝ dosiahol JEHO SLUŽBU. Cieľ JEHO ZáMERU, JEHO SLUŽBY. Aby vás učinil citlivými na hriech, aby ste odmietli hriechy. Aby ste poznali úžasnú SVÄTOSŤ vášho BOHA. To je dôvod, prečo teraz týmto spôsobom zdôrazňuje pre Cirkvi: POZRITE, OD KEDY NASTAL PÁD V ZÁHRADE EDEN, OD KEDY ADAM ZLYHAL, PO TOMTO ZLYHANÍ, –  v Genesis 39:9 ktoré som práve čítal -, aby som vám zdôraznil, aby som vás prebudil, aby ste boli citliví a uvedomili si ÚŽASNÚ SVÄTOSŤ BOHA, DUCH SVÄTÝ teraz prijal úlohu, povinnosti, aby zapríčinil to, že odmietnete hriechy. Aby zapríčinil, že sa budete báť hriechov.

… Ako toto môžem robiť a prebývať s mojim BOHOM?  … ako môžem robiť “toto” a stále sa zjaviť pred BOHOM, SVÄTÝM BOHOM NEBA, MOJIM STVORITEĽOM,… Potom, po vytvorení tohto podvedomia smrti z hriechu a hriešnosť človeka a úžasnej svätosti BOHA, teraz DUCH SVÄTÝ zapríčiňuje človeku pocítiť potrebu, že definitívne potrebujú MESIÁŠA. ONI POTREBUJÚ SPASITEĽA. Oni teraz potrebujú spasiteľa.

Matúš 27:50-51 50Ale Ježiš zase vykríkol velikým hlasom a vypustil ducha. 51A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje, od vrchu až dolu, a zem sa triasla, skaly sa pukaly. Teraz ON vám umožňuje porozumieť, že nemôžete vstúpiť ku úžasnej svätosti BOHA, to je služba DUCHA SVÄTÉHO, služba usviedčania o hriechov, vy nemôžete vstúpiť do SVÄTYNE SVÄTÝCH, nemôžete vstúpiť do prítomnosti BOHA, vy potrebujete prostredníka. teraz sa pozrite, keď prostrdník prišiel, ON roztrhol oponu/ záves, od vrchu až dole a umožnil ľudstvu vstup. Toto je uvedomovanie si. Toto je uvedomenie, ktoré DUCH SVÄTÝ priniesol ľudstvu. Potrebu MESIÁŠA. POTREBU SPASITEĽA. POTREBU MEDIÁTORA, PROSTREDNÍKA.

Židom 4: – ja sa zameriavam na túto službu DUCHA SVÄTÉHO, službu o usviedčaní z hriechov  – ako ON usvedčuje z hriechov? Ako ON zapríčiňuje, aby ľudstvo bolo usvedčené z hriechov? Aby videli potrebu. Aby ľudstvo videlo potrebu pre MESIÁŠA. Aby SPASITEĽ prišiel. A vykúpil ich.  

Pretože ON poukazuje na smrteľnosť za hriech, vinu za hriech. ON spôsobí, že ste citliví na to, čo je hriech. Potom srť za hriech, ako sme videli v Rimanom 6:23 a je tu súd, nebudete dediť Kráľovstvo BOHA, Efežanom 5:5, tiež som čítal zo Žalmu 9:18.

Súd, ísť do pekla, kvôli smrti následkom hriechu. ON odhaľuje hriechy v Cirkvi. ON zjavuje hriechy. A potom, keď odhaľuje a zjavuje hriechy, potom predstavuje čistotu BOHA. Úžasnú SVÄTOSŤ BOHA. Ohromnú SVÄTOSŤ BOHA. Neúnosnú SVÄTOSŤ BOHA. A Izaiáš opisuje, čo to znamená pre hriešného človeka. Keď hriešný človek príde pred SVÄTÝ TRÓN BOHA. Je to šokujúce. Izaiáš to predstavuje. On predstavuje ohromnú svätosť BOHA. Aký svätý BOH je a potom, aký hriešný je človek. A nutnosť pre mediátora, pre prostredníka. DUCH SVÄTÝ je teraz schopný dosiahnúť tento cieľ, vykúpiť ľudí, že oni potrebujú spasiteľa. Potrebujú prostredníka.

Židom 4:12 ON hovorí: 12Lebo slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný, a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca. Zjavuje, analyzuje a súdi samotné myšlienky a zámery srdca, odhaľuje hriechy, zjavuje hriechy. A teraz, keď zjavil hriechy, teraz vidíte nutnosť a potrebu pre prostredníka, mediátora.

Teraz, keď ideme do Skutkov 17: 30-31 30Boh tedy prehliadol časy nevedomosti, ale teraz zvestuje ľuďom, všetkým všade, aby činili pokánie, 31pretože ustanovil deň, v ktorom bude súdiť celý svet v spravedlivosti v osobe muža, ktorého určil nato, a podáva všetkým ľuďom vieru vzkriesiac ho z mŕtvych. Vidíte, na čo sa zameriava DUCH SVÄTÝ? Toto je hlavný zámer v službe usviedčania o hriechov. Aby spôsobil ľudstvu, aby činili pokánie. ON hovorí, že OK – v čase ignorancie ste ignorovali, ale teraz vy viete, že som spôsobil, aby ste boli citliví a vedeli, čo je hriech, čo je vina za hriech, súd za hriech, hriešnosť hriechu a SVÄTOSŤ BOHA.

A teraz ON VYŽADUJE POKÁNIE!  Prečo? Pretože ON ustanovil deň, kedy bude súdiť Svet spravodlivo v osobe muža, ktorého určil nato, a oznamuje všetkým ľuďom vieru vzjriesiac ho z mŕtvych, TO JE MESIÁŠ!

Takže teraz vás vedie do pozornosti, že tu bude DEŇ SÚDU! Takže činte pokánie, pretože MESIÁŠ PRICHÁDZA, a tak z tohoto dôvodu činte pokánie!

To je dôvod, ja to ukončím tým, že chcem čítať z evanejlia Jána 6:44, Služba DUCHA SVÄTÉHO, služba o usviedčaní hriechov, služba, ktorú DUCH SVÄTÝ vykonáva v Cirkvi. Službu, ktorú ON vykonáva v Cirkvi KRISTOVEJ. Usvedčuje ľudstvo globálne na Zemi z hriechov, zapríčiňuje, že sú si vedomí hriechov. O pocite viny, o súde. A o svätosti BOHA. O svätých požiadavkách BOHA. 

 Ján 6:44 44Nikto nemôže prísť ku mne, keby ho nepritiahol Otec, ktorý ma poslal a ja ho vzkriesim v posledný deň. Čo to znamená? To znamená, že služba DUCHA SVÄTÉHO je veľmi centrálna v štruktúre, v detailnom pláne spásy BOHA, ktorý bol poslaný k ľudstvu. Nikto nieje schopný prijať PÁNA JEŽIŠA AKO PÁNA A SPASITEĽA, iba keď DUCH SVÄTÝ príde a vykoná JEHO službu o usvedčení z hriechov. To je miesto, kde si uvedomia hriech, hriešnosť hriechu, následky hriechu, SVÄTOSŤ BOHA a nutnosť prostredníka a prijatie JEŽIŠA.

A znova, ON hovorí: Nikto nemôže prísť ku mne, keby ho nepritiahol Otec, ktorý ma poslal, … OTEC ho pritiahne, zapríčiní v ňom túžbu, aby prišiel ku mne,… znamená, že bez tej služby usviedčania o hriechu, službe DUCHA SVÄTÉHO, usviedčania ľudstva o hriechu, nikto nemôže prijať JEŽIŠA. Nikto nemôže prijať spásu KRISTA.

Takže, požehnaní ľudia, prijmite PÁNA JEŽIŠA, znovuzroďte sa, pretože DUCH SVÄTÝ bol vyliatý, ON usvedčuje ľudí, vidíte JEHO službu v národoch, používajúc toho, ktorý to teraz ku vám hovorí, vyhlasuje hriechy, karhá hriechy, odmieta hriechy, zdôrazňuje závažnosť  hriechov, spôsobuje citlivosť na hriechy a popri tom ohlasuje SVÄTOSŤ BOHA.

Prijmite JEŽIŠA KRISTA  buďte znovuzrodení, a tí, ktorí chcú prijať PÁNA JEŽIŚA, ja vás povediem, povedzte:

PÁN JEŽIŠ, JA ČINÍM POKÁNIE DNES VEČER A ODVRACIAM SA OD VŠETKÝCH HRIECHOV, A ĎAKUJEM TI VEĽMI PEKNE PÁN JEŽIŠ ŽE SI ZOMREL ZA MŇA NA KRÍŽI NA KLAVÁRII. JA TI OTVÁRAM MOJE SRDCE DNES VEČER A PRIJÍMAM ŤA V MOJOM SRDCI, USVEDČITEĽ HRIECHOV, A PRIJÍMAM ŤA AKO MÔJHO PÁNA A SPASITEĽA, PROSÍM ODPUSŤ MI VŠETKY MOJE HRIECHY, USTANOV TVOJE SLOVO V MOJOM ŽIVOTE A NAPLŇ MA S POMAZANÍM DUCHA SVÄTÉHO. PANE ZAPRÍČIŇ, ŽE BUDEM KRÁČAŤ V SVÄTOSTI. PRIKÁŽ MOJIM KROKOM. PANE PRIKÁŽ MI, ABY SOM BOL SPRAVODLIVÝ, NARIAĎ MOJIM KROKOM DNES VEČER V MOCNOM MENE JEŽIŠ JA SOM ZNOVUZRODENÝ.

Keď ste sa pomodlili túto modlitbu, dajte sa pokstiť úplným ponorením sa do vody, a teraz hľadajte BOHA, hľadajte spravodlivosť, vás pokrstí DUCHOM SVÄTÝM A OHŇOM,

MESIÁŠ PRICHÁDZA

nech vás PÁN žehná, ďakujem vám, toda raba, MESIÁŠ PRICHÁDZA požehnaní ľudia, ďakujem vám, todah shalom. 

Off 

24.6.2019 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top