Home
 

MÁME IBA JEDNÉHO PROROKA?, čo potrebuje vedieť Cirkev KRISTOVA

MÁME IBA JEDNÉHO PROROKA?

Reverend Amos sa pýta NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA PÁNA, Dr. Owuora  záležitostiach proroctiev a Prorokov. O proroctvách v Cirkvách. 

Reverend Amos: ja viem, že PÁN BOH vás povolal a je to evidentné tým, čo PÁN BOH robí na vašich mítingoch. Moja otázka je: máme prorokov, alebo sú proroctvá v Cirkvách dnes? a keď máme prorokov, máme tiež falošných prorokov v Cirkvách dnes a spolu s touto otázkou tiež by som sa rád opýtal, aký je stav proroctiev v Cirkvách?  

Prorok HOSPODINA DR. Owuor: Toto je veľmi, veľmi významná otázka Reverend Amos, ptretože je to ohromná situácia, v ktorej sa ocitla Cirkev. A ja to pre vás rozviniem a budete ohromení, budete šokovaní ohľadom prorockého stavu, v ktorom sa Cirkvi dnes nachádzajú.

Je veľmi dôležité porozumieť, že v Biblii, Efežanom 4:11-16

Úrady v cirkvi a ich cieľ u tela Kristovho.

11A on dal jedných za apoštolov, jedných za prorokov, jedných za evanjelistov, jedných za pastierov a za učiteľov 12na zdokonaľovanie svätých ku dielu služby, na budovanie tela Kristovho,13až by sme všetci dospeli v jednotu viery a plného poznania Syna Božieho, v dokonalého muža, k miere dospelosti plnosti Kristovej, 14aby sme už neboli viacej nedospelými, zmietaní vlnami a sem a ta nosení každým vetrom učenia, závratníctvom ľudí, schytralosťou mámiť do bludu, 15ale aby sme hovoriac pravdu v láske rástli v neho v každej veci, v neho, ktorý je hlavou, Kristus, 16z ktorého všetko telo, príslušne dovedna pojené a spolu viazané každým pojivom podávania výživy, podľa pôsobenia v miere jedného každého dielu vzrast tela si pôsobí na svoje budovanie sa v láske.

BOŽIE SLOVO – BIBLIA – hovorí, že je to ON, ktorý povoláva JEHO PROROKOV. Ja hovorím o PÁNOVI, NAŠOM BOHU V NEBI, ON POVOLÁVA JEHO PROROKOV, ABY SLÚŽILI KRISTOVI, MESIÁŠOVI. Vidíte to?

A pre mňa je to udivujúce, že to, čo sa formuje v Cirkvách je to, že buď ľudia povolávajú sami seba do úradu Proroka cez jednu noc, volajú sami seba proroci, alebo niekto iný prichádza a oznamuje, že niekoho predstavuje za proroka, alebo iba kvôli tomu, že niekto je schopný rozpoznať, … viete je tu niekoľko darov DUCHA SVÄTÉHO, oni predstavujú sami seba, že sú Proroci.

Ale počúvajte, tu je iná stránka ohľadom tohto. Existujú rozdielné školy proroctiev, ktoré boli postavené, vybudované, Oni vyučujú ako majú hovoriť ako proroci: ” toto hovorí PÁN,… takéto veci,… Tiež sú iné školy, jedna sa volá Samuelova škola prorokov, stretol som jedného, iná sa volá škola Jána, množstvo vecí sa deje… a tam čítajú knihy a učia sa hovoriť určitým spôsobom. Raz som pozeral na svetovej kresťanskej televízii, kde jeden muž prišiel so štyroma mladšími mužmi a povedal, že on trénuje prorokov a opýtal sa, či chcú ľudia, aby im porrokovali, zavolal ich, postavili sa tam a začali hovoriť veci,. tam,… tam,… tam… toto,… toto,… začali hovoriť veľmi efektívnym mechanickým spôsobom, v skutočnosti to bolo takpríšerné, ohavné, že som vypol televíziu.

Ale toto hovorí o páde prorockej služby.  

A keď sa pozriete veľmi pozorne na to, čo PÁN hovorí v JEHO BIBLII, je to ON, ktorý povoláva JEHO PROROKOV. To znamená, že ON ich schvaľuje, podporuje s DUCHOM PÁNA, S DUCHOM MÚDROSTI, S DUCHOM ROZLÍŠENIA, S DUCHOM PROROCTVA, a to kráča spolu s niekoľkými činmi.

Je nám veľmi dobre známe, sme dobre oboznámení s Bibliou, kedy PROROCI BOHA sú poslaní na určité miesta a určité BOŽIE DIELO je zjavené na tom mieste. Určité zázraky sa tam stanú.

A niektorí z nich, ako napríklad Ján Krstiteľ neprevádzal zázraky, ale oni slúžili pomazaním, Proroka. Pretože BOH ich umocnil s JHO DUCHOM.

Ale počúvajte ma, ako vidíte teraz výsledok pádu v Cirkvách, evanjelium prosperity, je to obrovský zvod a klamstvo, ktoré sa vkradli do Cirkví, ktoré vkĺzli do Cirkví a Cirkvi to objali v náručí tento zvod a klamstvo. Teraz ľudia tam môžu prorokovať veci Sveta:… ja vidím, že na budúci rok budete mať nové auto, .. ja vidím, že o 2 mesiace budete mať novú prácu, … o desať dní dostanete manžela,… o 15 dní budete mať množstvo peňazí na vašom účte, … atď….

Vidíte, to je udivujúce, pretože  keď sa pozriete na definíciu PROROKA PÁNA AKO BIBLIA HOVORÍ,

1. SAMOTNÝ BOH POVOLÁVA JEHO PROROKOV, si povieme na začiatok.  

2. Po druhé, ON im dá MOC S DUCHOM PÁNA,  

3. PROROK PÁNA stále karhá hriechy! 

4. PROROK PÁNA stále bude viesť Cirkev k PRICHÁDZAJÚCEMU KRÁĽOVI! ( PÁNOVI JEŽIŠOVI ), nie k jemu samotnému, ale ku KRÁĽOVI, KTORÝ PRICHÁDZA! 

A tiež v Deuteronomium 18 kap., kedy PÁN navštívil na Hore Horeb, Boží ľud povedal, že sa cíti znepokojený počuť priamo od Boha, žiadali BOHA, aby povolal Proroka spomedzi nich, aby nemusel BOH k nim priamo hovoriť. Kvôli ohňu, trúbam, dymu, bleskom, ktoré boli na hore, oni boli vydesení. Takže PÁN BOH poslal Mojžiša, aby im povedal, že PÁN BOH povolá  jedného z vašich bratov ako Proroka a BOH k nim bude hovoriť skrze toho Proroka.

Deuteronomium 18 kap:

Zasľúbenie veľkého proroka.

15Hospodin, tvoj Bôh, ti vzbudí proroka z tvojho stredu, zpomedzi tvojich bratov, ako som ja, na toho budete počúvať, 16všetko tak, ako si si žiadal od Hospodina, svojho Boha, na Horebe v deň shromaždenia hovoriac: Nech už nepočúvam viacej hlasu Hospodina, svojho Boha, ani nech už viacej nevidím tohoto veľkého ohňa, aby som nezomrel. 17A Hospodin mi povedal: Dobre hovoria, čo hovoria. 18Proroka im vzbudím zprostred ich bratov, ako si ty, a vložím svoje slová do jeho úst, a bude im hovoriť všetko, čo mu prikážem. 19A stane sa, že ten, kto by nepočúval na moje slová, ktoré bude hovoriť v mojom mene, ponesie svoju vinu, a ja to budem vyhľadávať od neho. 20Ale prorok, ktorý by sa spupne odvážil hovoriť slovo v mojom mene, to, čoho som mu neprikázal hovoriť, a ktorý by hovoril v mene iných bohov, ten prorok zomrie. 21A keby si povedal vo svojom srdci: Jako poznáme slovo, ktoré nehovoril Hospodin?22Keby hovoril prorok nejaké slovo v mene Hospodinovom, a nestalo by sa to slovo ani by neprišlo, to je to slovo, ktoré nehovoril Hospodin, v spupnosti hovoril ho prorok, nebudeš sa ho báť.

Pred samotným BOHOM budeme zodpovední za to, keď nebudeme počúvať JEHO SLOVÁ SKRZE JEHO PROROKA!

Počúvajte toto: je to ohromné, keď PÁN povolá Proroka spomedzi nich. Pretože PÁN utesňuje medzeru, aby sa nedostali klamstvá do vnútra ku Božiemu ľudu. Zdá sa, že už vedel, že klamstvá sa dostanú do vnútra, falošní proroci sa dostanú do vnútra a budú vytvárať zmätok medzi HLASOM PÁNA A HLASOM NEPRIATEĽA.

Takže PÁN hovorí v Deutronomium 18 kap., že JEHO PROROK, čokoľvek bude hovoriť sa aj stane, tak s tým Prorokom JA SOM HOVORIL a mali by ste sa ho báť! 

  Ale keď niečo človek hovoril a nestalo sa to, on hovoril v spupnosti hovoril, trúfalo, s tým človeko ja som nehovril a tak sa ho nebojte.

Takže ON kreslí čiaru veľmi, veľmi jasne, Hovorí, že skutočný test PROROKA, skutočné merítko, akým by sme mali merať Proroka ( PROROKA OD BOHA ), že čokoľvek ON povie, akékoľvek veľké sú to veci, možno nepredstaviteľné veci,  oni sa musia stať.

Pozrite napríklad zemetrasenia, o ktorých som hovoril, začnime s tsunami v Ázii, keď som prišiel 24. novembra 2004, a začal som hovoriť k národom Zeme, že historické zemetrasenie prichádza roztrhnúť Indický oceán a záplavy prichádzajúce vysokou rýchlosťou pozabíjajú ľudí do takej úrovne, ako sa nikdy predtým nevidelo. To bude historické. V skutočnosti som povedal, že to v skutočnosti zmení priebeh dejín planéty Zem. To musí byť veľmi  velikánska udalosť, ktorú Zeme nevidela.  Že zmenila priebeh dejín. Vidíte?

Akokoľvek nepredstaviteľné to je, musí sa to stať!

Teraz počúvajte niečo iné.  Keď som prišiel do Kene a povedal som im, že vás zasiahne zemetrasenie, oni mi odpovedali, že nikdy predtým nezažili zemetrasenie v tomto národe. V skutočnosti, že my niesme v zóne zemetrasenia.

Dokonca aj keď nevideli zemetrasenie, od stvorenia Kene, ja som ich varoval v roku 2004, opakovane som ich varoval, až do 22. februára 2007. Ja som bol v Južnej Amerike, v júni a poslal som posolstvo do Kene a napísal som, nuž, to začne v júli! Pozrite sa na záplavy zemetrasení, ktoré ohromne otriasali národom! To sa musí stať! Takže skutočne pravdivé merítko, s ktorým meriame pravdivého PROROKA dokonca na základe BOŽIEHO SLOVA ( BIBLIE ) je, že čokoľvek povie, potom sa to musí stať.

A ON stále povoláva k pokániu, proti hriechom, pretože

BOH HO POSLAL, ABY KARHAL HRIECHY.

Ale tieto ohavnosti, ktoré vstúpili do DOMU BOŽIEHO, kde tam prorokujú veci Sveta, a nespájajú Cirkvi ku Kráľovstvu BOHA, KU SVÄTOSTI BOHA,  to je istotne najväčší pád v Cirkvách a aby som odpovedal na ďalšiu otázku, vy ste sa ma opýtal, aký je stav proroctva v Cirkvi. Pamätajte, že pád v Cirkvách, ktorý vidíme dnes, je výsledok toho, že Cirkev neuchopila PROROCTVO.

Pretože PROROCTVO BUDE KARHAŤ HRIECHY!

A oni sa necítia pohodlne, keď sú karhané hriechy. Ale v skutočnosti sa cítia pohodlne, keď sedia v hriechoch.

V skutočnosti

PROROK JE HLAS PÁNA V CIRKVI!

ON JE PRÚT BOHA V CIRKVI.

ON JE PRÚT BOHA V NÁRODOCH ZEME!

Pretože hovorí myseľ BOHA CIRKVI a hovorí myseľ BOHA k národom tejto Zeme! A keď Cirkev neuchopí Proroctvo PROROKA, POTOM STRÁCA HLAS BOHA. Potom viac nepozná myseľ BOHA PRE NICH. Prorok, proroctvá tiež uznáva Cirkev, pretože BOH hovorí neustále. Uznáva Cirkev v kalendári BOHA, PRE CIRKEV.

 Aby Cirkev vedela, že čas sa mení, že sezóna sa zmenila, aby sa mohla náležite prispôsobiť, aby udržiavala krok s DUCHOM SVÄÝM.

Pretože pamätajte, že v konečnom dôsledku, v záverečnčj analýze, Cirkvi by mali schopné vstúpiť do Kráľovstva BOHA. Rovnaký BOH, ktorý poslal DUCHA SVÄTÉHO.

Takže pád v Cirkvách dnes je výsledok toho, že Cirkvi neuchopili proroctvá a potom tiež niečo chcem tu spomenúť.  

NAJDÔLEŽITEJŠIE: ČAS SVADBY BARÁNKA BOŽIEHO

Čas druhého príchodu KRISTA. Všetky tieto udalosti budú oznámené PROROKMI! Pretože je v Biblii napísané veľmi jasne, že:  Lebo Pán Hospodin nečiní ničoho, krome keď zjavil svoju tajnú radu svojim služobníkom PROROKOM.     Amos 3:7

ON najprv o všetkom informuje JEHO SLUŽOBNÍKOV PROROKOV. Takže toto je istotne veľmi dôležitá časť týchto piatich služobností, že keď Cirkev uchopí proroctvá Hospodina, potom bude obnovená a obnovia sa tieto služobnosti.  

Reverend Amos: stále máme apoštolov v  Cirkvách dnes? Keď si porovnáme Bibliu a vidíme, čo sa deje dnes, je tu veľký rozdiel, je tu pád,… je tu stále služba apoštolov, ktoré potrebujú obnovu? Máme tu ľudí, ktorí hovoria, a prehlasujú sa za apoštolov a hovoria, aby ľudia priniesli veci k nohám apoštolov. Čo môžete povedať o apoštoloch v Cirkvách dnes?

BOŽI PROROK DR. OWUOR: čo teraz máme, chýba porozumenie identity v Cirkvách.

Je tu kompletné neporozumenie identity

u povolaných v Cirkvách.

Povolania neboli riadne rozdelené v Cirkvách, kvôli stavu pádu. A znova, ja opakujem, je to priamo zamerané na uctievanie zlatého teľaťa, ktoré tu boli pozdvihnuté, teľa prosperity, modla prosperity!

Je to veľmi ohromujúce, že ľudia postavia Cirkev, niekto môže postaviť Cirkev a viete, dnes dokonca nemusíte mať službu apoštola, aby ste postavili štruktúru, nazývanú cirkev. Dostanú peniaze, pripravia budovu, chváličov, ľudia prídu a do dvoch – troch mesiacov sa nazvú apoštolmi. Zrazu náhle sa stanú apoštolmi.

A pritom v knihe Efežanom 4:11-16:

PÁN tu hovorí veľmi jasne,

že je to ON, ktorý spôsobí a povoláva JEHO APOŠTOLOV, PROROKOV, EVANJELISTOV, PASTOROV A UČITEĽOV. 

ON SÁM ICH POVOLÁVA! PRETOŽE SÚ POVOLANÍ A URČENÍ PRACOVAŤ V JEHO DOME.

Bolo by to nešťastie a veľmi tragické, keď niekto sám seba povoláva do akejkoľvej tejto služby, dokonca aj do služby apoštola!!

Pretože by ste mali slúžiť PÁNOVI. Vy to nepoužívate pre pozemské tituly. Vy by ste mali tešiť JEHO, takže to je ON, ktorý povoláva a tiež posilní.

Pretože kvôli nástupu evanjelia prosperity a kvôli pádu, služba apoštolov bola tak znečistená do takých rozmerov, že teraz je zneužívaná pre Pozemské zisky, pre pozemský život. To je dôvod, prečo ich zástancovia prinášajú peniaze ku nohám apoštolov.

Ale oni zabudli na pomazanie, ktoré ide spolu so službou apoštolov. Tu je špecálne pomazanie, ktoré musí byť pridelené do služby apoštolov. Aby vykonávali všetky veci, ktoré sa týkajú apoštolov. Vidíte to? Toto pomazanie im dovolí, aby stavali Cirkvi,

Pozrite sa napríklad na službu Paula, ohromná služba Paula. Kde Paul poslal k nim vreckovku, hovoril im o pomazaní DUCHOM SVÄTÝM, kde ich Pavol osvedčoval v ich kresťanských krokoch, zameriaval na cenu, zdokonaloval Cirkev, Ale dnes, množstvo apoštolov prichádza a

Cirkvi sú biznis, takže z každej Cirkvi očakávajú šek na konci mesiaca. Ľudia im dávajú desiatky a to je jeden z najväčších podvodov podsvetia Cirkví, to je najväčší pád v Cirkvi! Tu je veľmi hlboký pád!

Pretože keď pamätám, Apoštol Pavol, on bol Apoštol, ale bol tiež pomazaný ako Prorok. Toto hovorí o velikosti, dôležitosti služby Apoštola.  Pozrite sa na Apoštoila Jána. Ján prijal zjavenie, pozrite sa na Petra, pozrite sa na nich všetkých, oni ododvzdali sami seba KRISTOVI až k bodu, že boli ochotní umrieť za NEHO. Vidíme, Ján bol vo väzení a on prijal zjavenie. My vidíme Petra, ako trpel v súžení. My vidíme Pavla ako on trpel.

Ale teraz sa opýtajte sami seba, títo, ktorí sami seba volajú apoštoli, sú oni schopní zomrieť pre KRISTA? Keď sa pozriete na postavenie Apoštola Jána, Petra a Pavla, a pozrite sa na tých, ktorí sami seba volajú apoštoli, je tu nejaké porovnanie, vidíte rovnaký obraz?

Keď odpoveď znie NIE, to znamená, že je tu potreba pre obnovenie Služby Apoštolov. A to vám tiež napovie, že Cirkev sa potrebuje modliť, že ON, ktorý povoláva Apoštolov, aby ich začal povolávať a začal ich formovať.

Ja nevylučujem existenciu dvoch, troch, štyroch alebo akéhokoľvek počtu Apoštoloch, ktorí chodia v spravodlivoasti PÁNA, ktorí boli povolaní PÁNOM.  Rovnaká vec je s proroctvom. Všetky služobnosti boli mienené slúžiť PÁNOVI v Nebi, slúžiť PÁNOVI JEŽIŠOVI, spojiť Cirkev do Kráľovstva Božieho, duchovného a nie toto horizontálne kázanie o bohatstve tohto sveta, prevodoch bohatstva, oni sú zaneprázdnení týmito proroctvami,

ale BOH MI HOVORÍ, ABY SA PRIRPAVILI NA VYTRHNUTIE CIRKVI V SVÄTOSTI, pokiaľ oni ich pozornosť zameriavajú na veci Sveta. Je tu najväčší zvod, v skutočnosti ich robia služobníkov diabla, služobníkov nepriateľa! Pretože zvodia Cirkvi, pokiaľ tu, na druhej strane prichádza vytrhnutie Cirkvi.

PRIPRAVTE CESTU

MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

 

Off 

15.6.2019 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top