Home
 

VODNÝ KRST A VYTRHNUTIE CIRKVI, NAJMOCNEJŠÍ PROROCI HOSPODINA, DR. OWUOR

VYUČOVANIE O VODNOM KRSTE ÚZKO SPOJENÝM S VYTRHNUTÍM CIRKVI  A NEVYHNUTNÝM PRE CIRKEV KRISTOVU. ( časť z rozsiahleho vyučovania PÁNA )

BOŽÍ NAJMOCNEJŠÚ PROROK DR. OWUOR 

Táto časť o ktorej hovorím, je o dôležitosti krstu ( vodného krstu, pozn. ) procese, skrze ktorý Cirkev prechádza, ako pripravuje cestu pre PRÍCHOD PÁNA. A vidíte, že už v krste sa Cirkev pripravuje, aby prijala PÁNA.

V krste tu už vidíme veľmi jasne, že

PÁN JEŽIŠ povedal: poďme to vykonať, aby sme naplnili všetku spravodlivosť.

To znamená, že Cirkev, tí, ktorí prijali PÁNA, najprv zo všetkého, predtým ako budeme diskutovať o čomkoľvek inom, aby sme naplnili všetku spravodlivosť.

CHVÁLA PÁNOVI diváci, vítajte v tomto drahocennom programe, ja predstavujem veľmi špeciálnu správu o vytrhnutí Cirkvi, a tiež zjavujem hlboký rozhovor, ktorý mal PÁN s Cirkvou, mal so mnou, aby som odovzdal Cirkvi o vytrhnutí Cirkvi. Chcem pokračovať tam, kde som skončil minulý týždeň.

Minulý týždeň diváci sme videli veľmi, veľmi jasne, že je to veľmi rozhodujúce, kritické, aby sa Cirkvi pripravili pre deň vytrhnutia. Pretože každé slovo v tejto knihe proroctiev, v Biblii bude naplnené do písmena. Tiež sme videli, že deň vytrhnutia Cirkvi bude bod prechodu pre Cirkev. Pretože vstúpi do nového dňa.

Preto vidíte v mocnom navštívení PÁNA 3. mája 2007, keď som bol v Indii, PÁN mi ukázal nočnú oblohu, bolo to v nočnom čase, potom zrazu náhle sa nebo otvorilo a ON predstavil zlaté hodiny na oblohe a čas bol veľmi blízko k udretiu polnoci. 

Čo to znamená pre Cirkev? 

Zakaždým, keď sa dostanete k polnoci, znamená to, že vstupujete do nového dňa, do ďalšieho dňa. Nový deň začína. To je dôvod, prečo je vytrhnutie veľmi rozhodujúce pre Cirkvi, prinesie to Cirkev do nového dňa.

A znova, vidíte, že keď hodiny sa chystajú udrieť polnoc, v bode keď ide udrieť polnoc, PÁN napísal na oblohu, napísal:

JEŽIŠ Z NAZARETU PRICHÁDZA!

A to je posolstvo, ktoré som priviedol s inými rozhovormi PÁNA, 1. Novembra 2006, keď ON predstavil dva svadobné prstene na oblohe, po tom, ako ON otvoril nebo, a biely slávny kôň, ktorý prišiel od PÁNA do Jeruzalema.

A 26. Novembra 2006, keď ON hovoril so mnou o vytrhnutí mŕtvych a my vidíme, že to je presný rozhovor, ktorý mal s Danielom, PROROKOM PÁNA.

Ale diváci, ja chcem dnes uchopiť niečo veľmi dôležité. Dokonca keď sa Cirkev pripravuje na vytrhnutie. Tieto vyučovania sú úzko zviazané hlbokým zjavením, aby Cirkvi boli schopné sa pripraviť pre PÁNA. Diváci, dnes chcem hovoriť o krste, o nutnosti vodného krstu, ako sa Cirkev pripravuje pre Cirkev.

AKO KRST PRIPRAVUJE CIRKEV PRE PRÍCHOD PÁNA?

Začnem s tým, že keď Ján Krstiteľ prišiel učiť o krste, on bol na púšti a kázal o pokání, a krstil v rieke Jordán. Tu je tajomstvo a chcem, aby ste si uvedomili, že keď Ján prišiel a začal kázať posolstvo o pokání, čo znamená o odvrátení sa od hriechov, kajať sa a byť pokrstený na odpustenie hriechov, že

tu je veľmi krátky čas, veľmi krátky čas medzi tým, kedy sa zjavil hlas a potom kedy PÁN poslal Baránka.

Chcem to zopakovať, aby ste to uchopili správne. Ján sa zjavil, kázal v Judskej púšti, krstí v rieke Jordán, ale práve ako začal kázať, vyučovať a vrcholil kázaním, farizei a saducei začali prichádzať na púšť, aby činili pokánie z hriechov a potom za maličký moment on povedal: HĽA, BARÁNOK BOŽÍ, KTORÝ NESIE HRIECHY SVETA. Tu nie je nič, čo robí BOH, čo by ste nevideli v Biblii, všetky cesty PÁNA sú v Biblii.

Takže začínate rozumieť, že časový úsek medzi zjavením sa hlasu, ktorý kázal o pokání, pretože KRÁĽOVSTVO BOŽIE JE BLÍZKO a zjavením sa BARÁNKA BOŽIEHO, je to veľmi krátky čas.

Je tu krátke okno pokánia a je tu doba, kedy je prebudenie pokánia, prebudenie Pokánia, vyliatie DUCHA SVÄTÉHO PÁNA, dokonca aj ako prorokoval v Joelovi v 2. kapitole. Pretože isteže po vytrhnutí, kedy Cirkev bola zobratá preč, potom už nevyleje JEHO SVÄTÉHO DUCHA, pretože Cirkev bola zobratá preč a DUCH SVÄTÝ v skutočnosti bol zobratý preč.

Takže, keď hlas prišiel a hovoril činte pokánie, lebo PÁN mi hovoril o JEHO PRÍCHODE, je to veľmi dôležité, aby Cirkev vstúpila skrze toto okno a aby mohla vstúpiť vo vytrhnutí.

Diváci, ako pokračujeme, je to úžasné, pretože keď PÁN JEŽIŠ prišiel k Jánovi Krstiteľovi a požiadal Jána Krstiteľa, aby ho pokrstil, teraz počúvajte toto veľmi opatrne. Toto je veľmi kritické diváci, kvôli tomu, počúvajte toto: pretože inakšie JÁN mal byť pokrstený KRISTOM. Ale vy vidíte, že PÁN JEŽIŠ mu tu odpovedal, HALLELUJAH!

Znova, ja to tu idem hneď čítať, Matúš 3:11 Ja vás krstím vodou na pokánie; ale ten ktorý prichádza po mne, je mocnejší ako ja, ktorého obuv nosiť nie som hoden – ten vás bude krstiť Svätým Duchom a ohňom.

A teraz vieme, čo znamená ten krst,  dvojitý krst, DUCHOM SVÄTÝM A OHŇOM. DUCH SVÄTÝ PRIPRAVÍ SLÁVNU CIRKEV, V SLÁVNOM SVADOBNOM RÚCHU V SLÁVNEJ NÁDOBE V SLÁVNOM NESKORŠOM POMAZANÍ, ALE OHEŇ SÚDI HRIECHY V CIRKVI, vytrhuje hriechy vonku, páli plevy von, dokonca aj ako vidíte v knihe Zachariáš 13: 9Ale aj tú tretiu uvediem do ohňa a prepálim ich, ako prepaľujú striebro, a zkúsim ich, ako zkúšajú zlato. On bude vzývať moje meno, a ja ho vyslyším. Poviem: Je mojím ľudom, a on povie: Hospodin, môj Bôh.

Teraz ma počúvajte diváci:

Matúš 3:11-12 11Ja vás krstím vodou na pokánie; ale ten ktorý prichádza po mne, je mocnejší ako ja, ktorého obuv nosiť nie som hoden – ten vás bude krstiť Svätým Duchom a ohňom 12ktorý má svoju vejačku vo svojej ruke a prečistí svoje humno a shromaždí svoju pšenicu do sypárne, ale plevy bude páliť neuhasiteľným ohňom. Toto je oheň, ktorý odstráni špinu, nečistotou, hriechy z Cirkvi. To je prebudenie posledných časov. To je prebudenie pokánia a svätosti, ktorý prečisťuje Cirkev potom, keď DUCH SVÄTÝ navštívil Cirkev.

Ale počúvajte niečo veľmi dôležité, diváci:

Matúš 3: 13- 13Vtedy prišiel Ježiš od Galilee k Jordánu, k Jánovi, aby bol pokrstený od neho. 14Ale Ján mu veľmi bránil a hovoril: Mne je treba, aby som bol pokrstený od teba, a ty ideš ku mne? 15Ale Ježiš odpovedal a riekol mu: Nechaj teraz, lebo tak nám sluší, aby sme naplnili všetku spravedlivosť. Vtedy ho nechal. 16A keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody, a hľa, otvorily sa mu nebesia, a videl Ducha Božieho, ktorý sostupoval akoby holubica a prichádzal na neho. 17A hľa, bolo počuť hlas z nebies, ktorý hovoril: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.

V tejto časti hovorím o dôležitosti krstu v procese, ktorým Cirkev prechádza, ako pripravuje cestu pre cestu PÁNA. A vidíte, že už v krste sa Cirkev pripravuje prijať PÁNA. V krste už vidíme veľmi jasne, že sám PÁN JEŽIŠ povedal: poďme to urobiť, aby sme naplnili všetku spravodlivosť.

To znamená, že Cirkev, ktorá prijala PÁNA, tí, ktorí prijali PÁNA, vy musíte byť pokrstení. Najprv zo všetkého, predtým, ako budeme hovoriť o čomkoľvek inom, naplniť VŠETKU SPRAVODLIVOSŤ.  

Ako keď JEŽIŠ bol pokrstený, KRÁĽ SLÁVY SEDEL NAD NAJVYŠŠÍM NEBOM, On nepotreboval byť pokrstený. Ale vidíte veľmi jasne, že ON povedal JÁNOVI: nechaj ma pokrstiť sa tebou, aby sme naplnili všetku spravodlivosť. Takže keď vstúpime do Kráľovstvo nášho BOHA v nebi, nemáme nič, čo by sme mali urobiť, a napriek tomu sme neurobili.

Takže dovoľte mi diváci vás priniesť do ďalšej úrovne, mocnej, mocnej úrovne, vidíte veľmi jasne tu vo versši 16, 16A keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody, a hľa, otvorily sa mu nebesia, a videl Ducha Božieho, ktorý sostupoval akoby holubica a prichádzal na neho. 17A hľa, bolo počuť hlas z nebies, ktorý hovoril: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.

Takže, čo vám to hovorí o dôležitosti krstu pre Cirkev?

Iba chem, aby vám to bolo veľmi jasné, že všetko, čokoľvek PÁN JEŽIŠ robil, bolo preto, aby naplnil všetku spravodlivosť a po druhé

– 2./  aby ukázal Cirkvi, čo by mala robiť, aby vypracovala šľapaje, ktoré bude Cirkev nasledovať, aby bola schopná vstúpiť do Kráľovstva BOHA.  

To je dôvod, prečo vidíte v evanjeli Jána 14 kap. 1-6 1Nech sa neľaká vaše srdce! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. 2V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, povedal by som vám to, 3pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prijdem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli. 4A kam ja idem, viete, aj cestu viete. 5Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš, a jako môžeme vedieť cestu? 6A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa.

ON hovoril, že ide ku OTCOVI pripraviť miesto pre Cirkev. A neskôr hovorí: vy viete cestu, kde ja idem. To znamená, že keď ma budete nasledovať, vy sa dostanete tam, kde ja idem. To je dôvod, prečo ustanovil pre Cirkev tým, že bude pokrstená, aby naplnila celú spravodlivosť. Znamená, že Cirkev musí byť pokrstená, aby naplnila celú spravodlivosť.

Dovoľte mi priniesť vás do ďalšej úrovne, diváci.

Okamžite, keď JEŽIŠ bol pokrstený, Nebo sa otvorilo a OTEC je schopný okamžite povedať: TOTO JE MÔJ SYN, KTORÉHO MILUJEM A V KTOROM SA MI ZAĽÚBILO. Inými slovami povedané, že Cirkev vstúpi do synovstva s BOHOM. Pretože BOH OTEC hovoril o synovstve s KRISTOM potom, keď bol pokrstený. Toto hovorí o veľmi rozhodujúcej úlohe, ktorú má Cirkev, aby nariadila, aby boli schopní vstúpiť do synovstva s BOHOM. Teraz znova, počúvajte toto,    

CIRKEV má veľmi dôležitú úlohu v Kráľovstve BOHA. Cirkev vstupuje do synovstva s Bohom. Ale ako to ona bude robiť? Pamätajte, že v Zjavení Jána 19:6-9  6A zase som počul ako hlas mnohého zástupu a jako hukot mnohých vôd a jako zvuk silných hromov, ktoré hovorily: Hallelujah! Pretože prevzal kráľovstvo Pán, náš Bôh, ten Všemohúci. 7Radujme sa a plesajme a vzdajme jemu chválu, lebo prišla svadba Baránkova, a jeho manželka sa prihotovila. 8A dalo sa jej, aby sa obliekla do čistého a nádherného kmentu, lebo tým kmentom sú skutky spravedlivosti svätých. 9A riekol mi: Píš! Blahoslavení povolaní k večeri svadby Baránkovej. A zase mi riekol: To sú pravdivé slová Božie.

Takže začínate rozumieť, že Cirkev má úlohu, Nebo čaká ale ako sa ona tam dostane? Takže keď Ježiš bol pokrstený a ukázal nám cestu k OTCOVI, Nebo sa otvorilo, OTEC hovoril o synovstve JEŽIŠOVI, toto naznačuje, že Cirkev tiež potom, keď príjme JEŽIŠA, by mala byť pokrstená a vstúpiť do synovstva s PÁNOM V NEBI a pozrite sa, čo sa tu stalo. Potom DUCH SVÄTÝ prišiel a pokrstil PÁNA JEŽIŠA. A počúvajte ma drahí diváci, to je dôvod, prečo je dôležité pre Cirkevbyť pokrstená pre odpustenie hriechu úplným ponorením sa do vody, aby vyvorila cestu pre DUCHA SVÄTÉHO, ABY JU MOHOL POKRSTIŤ, a pamäatajte, že bez DUCHA SVÄTÉHO, KRSTU DUCHA SVÄTÉHO, ona nemôže sa zbaviť hriechov, zdedených hriechov, ktoré zdedila po Adamovi, ona nemôže kráčať s plnými darmi DUCHA SVÄTÉHO, aby bola dospelá CIRKEV KRISTA, aby bola dostatočne slávna  sa vydať za KRISTA.

Teraz počúvajte ďalšiu úroveň diváci: po krste PÁN JEŽIŠ je vedený DUCHOM SVÄTýM na púšť, bol pokúšaný, takže rástol v dospelého v DUCHU. 

PREČO TO PÁN ROBIL?

Pamätajte, že ON je PÁN SLÁVY, ON to nepotreboval. Ale ON to urobil, aby učil Cirkev CESTU DO BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA. To je dôvod, prečo je veľmi dôležité pre Cirkev, aby bola pokrstená, potom, čo prijala DUCHA SVÄTÉHO.

Je to veľký problém teraz, že množstvo, množstvo Cirkví má ľudí, ktorí prijali PÁNA a neboli pokrstení vo vode, pretože ich blokujú prijať DUCHA SVÄTÉHO. Preto je to veľmi dôležité byť pokrstený vo vode kompletným ponorením sa, nie dávať žiaden znak na tvár s vodou, ale úplné ponorenie sa do vody.  

To znamená, že ste dostatočne zrelí na to, aby ste porozumeli, čo to znamená prijať PÁNA JEŽIŠA a potom byť pokrstený v kompletnej vedomosti o tom, čo znamená krst úplným ponorením sa do vody a potom vstúpite do synovstva s BOHOM v Nebi a potom vytvoríte cestu pre krst DUCHA SVÄTÉHO, aby ON mohol urobiť tieto veci: pokrstiť vás ohňom, aby odstránil plevy a hriechy a potom prijať DUCHA SVÄTÉHO, aby vás posilnil, urobil slávnymi darmi DUCHA SVÄTÉHO aby ste potom vstúpili do Neba.

Je to veľmi dôležité vyučovanie o vodnom krste, o odpustení hriechov, a krst DUCHOM SVÄTÝM, ktorý nasleduje, je to tak dôležité, ako sa teraz Cirkev pripravuje pre príchod PÁNA. Aby pripravila Cirkev cestu, pretože KRÁĽ hovoril so mnou o JEHO PRÍCHODE.

Čas absolútne vypršal, my sme vstúpili do veľmi kritického momentu, chystáme sa už na úder polnočnej hodiny.

Teraz, keď ste niekde a nepoznáte PÁNA JEŽIŠA, a nepoznáte HO ako osobného SPASITEĽA, ZOPAKUJTE TÚTO MODLITBU:

MOCNÝ PÁN JEŽIŠ,

UMY MA S TVOJOU KRVOU, JA ČINÍM POKÁNIE ZO VŠETKÝCH MOJICH HRIECHOV, NAPLŇ MA ÚPLNE S DUCHOM SVÄTÝM, ABY SOM BOL SCHOPNÝ CHODIŤ AKO DOSPELÁ NEVESTA A ZDEDIŤ VYTRHNUTIE, V MENE JEŽIŠ, AMEN.

Keď ste povedali túto modlitbu, prosím zavolajte niekoho, nájdite Cirkev, ktorá vás pokrstí, a bude vás učiť SLOVO BOHA.

Shalom.

MOCNÉ VYUČOVANIE PÁNA O STUPŇOCH DUCHA SVÄTÉHO:

Stupne požehnania Ducha Svätého, Prorok Boží Dr. Owuor

 

Off 

11.6.2019 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top