Home
 

POSOLSTVO HOSPODINA O SEPARÁCII, 17. MÁJ 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
odvysielané na www.jesusislordradio.info
DŇA 17. mája 2019,

sumarizácia:  

Chcel by som sa s vami zdielať zdielať s rozhovorom, ktorý mal PÁN so mnou. Som prinútený v tejto hodine DUCHOM PÁNA obzrieť sa naspäť na nejaké rozhovory, čo PÁN hovoril nedávno a vidíme, že 15. januára 2017, keď BOH OTEC vie deň a hodinu, ON samotný.

Nevie ju MESIÁŠ, ani anjeli, ani Archanjeli, nevedia deň ani hodinu, a ON, ktorý vie deň a hodinu návratu KRISTA, PÁNA, KRISTA, MESIÁŠA, kedy príde a zoberie Cirkev, to bolo úžasné 15. januára 2017, kedy ON prišiel a hovoril so mnou o vytrhnutí Cirkvi, zhromaždení Svätých, o zobratí svätých vyvolených do Neba, a toto je rozhovor, s ktorým som sa dosť zdieľal celoglobálne a s tým prichádzam dnes, ako sa to stalo centrálnym rozhovorom v Cirkvi celoglobálne, poukazujúc na Slávny príchod MESIÁŠA.

A potom, v rovnakom kontexte, po 15. januári 2017, potom prišiel 11. marec 2018. Niečo vyše roka po tom, ako som oznámil proroctvo ako Cirkev bola vytrhnutá, Sláva PÁNA ich vytrhla, oni mali oblečené Slávne rúcho a boli v oslávených telách a potom, ako sa približovali k obrovskému oblaku, dvere sa otvorili pre nich, dvere Oblaku sa pre nich otvorili a keď sa chystali vstúpiť do dverí do Neba, potom sa zjavili slávne schody večnosti, slávne schody večného života, potom oni vystupovali hore.

Ja som sa zdieľal už dosť zdieľal s týmto rozhovorom a pokračujem dnes, pretože toto si myslím, že sa stalo poslednou návštevou, dôkazom, proroctvom DUCHOM PÁNA, návrat PÁNA, isteže žijeme v poslednom čase, pracujeme na vypožičanom čase, a tiež MESIÁŠOV návrat pre SVATÚ CIRKEV skutočne je veľmi, veľmi blízko.

Keď vidíte 11. marec 2018, potom sa jedna časť proroctva naplnila, keď PÁN znížil Slávne schody na Oblohu, a táto generácia je schopná vidieť dovnútra Neba, vidieť kúsok Neba, vidieť Slávne schody večného života.

Neexistuje väčšie povzbudenie pre túto generáciu, väčšie ako toto, že Nebo sa teraz stáva realitou a PÁN ukázal tejto generácou s ich slabými očami, aby teraz videli Slávne schody večného života. Aby túžili, aby zmenili priority života na tejto Zemi, aby nezmeškali, ale aby boli schopní vstúpiť do večného života BOHA VŠEMOHÚCEHO.

Toto je orientačný bod rozhovoru, ktorý sa konal, veľmi orientovaný bod, chcem, aby ste to vedeli, tento rozhovor je skutočne veľmi orientačný, pretože obsahuje orientačný znak ma prorockej časovej osi BOHA smerom ku Slávnemi príchodu MESIÁŠA.

Pretože v skutočnosti celé proroctvo o Slávnych schodoch a vstupe Cirkvi, časť proroctva sa naplnila už 11. marca 2018, keď BOH OTEC teraz znížil Slávne schody na moje slovo, na Konferencii Pastorov v Nakuru, môžete povedať, že v skutočnosti, prečo stanovil orientačný bod, kvôli tomu, že ON definuje, že táto Cirkev, táto prítomná Cirkev sedí skutočne na pokraji večnosti.

Inými slovami ON hovorí, že toto je Cirkev pred dverami do Neba. Práve pred dverami. Cirkev, ktorá je pri vstupe dverí do Neba. Viem, že tento rozhovor má potenciál priniesť prebudenie. V nedávnom rozhovore, iba pred niekoľkými dňami, 10. mája 2019, keď ON mi ukázal Slávne mesto Nového Jeruzalema, Slávne mesto BOHA, Nový Jeruzalem. A my všetci vieme, že je to DOM SPRAVODLIVÝCH.

A tu je zameranie sa na rovnakú vec, na vstup Svätých vyvolených. Svätí, znovuzrodení kresťania do večného Kráľovstva Božieho s BOHOM. Pretože vieme veľmi dobre, že Nový Jeruzalem, ktorý mi ukázal 10. mája 2019, je v skutočnosti DOM SPRAVODLIVÝCH. Takže znova, téma je rovnaká. Buďte si istí, že nezmeškáte Nebo, aby ste sa pripravili a vstúpili do Neba.

A znova, 22. apríla 2019, obrovský orol Neba vyšiel von, ja som videl, ako sa Nebo otvorilo, a ON vyšiel von masívnym spôsobom. Ja to ani neviem opísať, neviem ako opísať JEHO veľkosť, a obrovská Sláva nad ním a pod krídlami. Toto sú veliké veci, čo sa zdieľam s touto generáciou. A my vieme, že je to SAMOTNÝ PÁN BOH.

ON, ktorý zobral Izrael z Egypta, a niesol ich celou cestou do zasľúbenej zeme. Dokonca aj tu môžete vybrať príbeh, rozhovor pre Cirkev. Posolstvo. Pretože, môžete sa opýtať sami seba: prečo prišli tieto rozhovory?  Pretože iného času niesol Izrael na orlých krídlach, celou cestou, celou cestou do zasľúbenej Zeme. Znova, na krídlach orla, to bolo nedávno, 22. apríla, 2019.

 ON tu tak veľa hovorí, dokonca aj včera, 15. mája 2019. ON mi odovzdal merací prút BOHA, vo sne.  A teno prút bol predstavený dvakrát. Jednému odovzdal na jednej strane merací prút a druhému na druhej strane. Obidvaja majú merací prút a na koncoch je ostré zakončenie ako má ceruzka, takže keď zmerajú, tak označia a táto ceruzka sa nikdy nevymaže. Videl som, že boli zabrúsené.

Znova, rovnaký rozhovor, zameraný na Slávny príchod MESIÁŠA. A mnoho iných rozhovorov. Takže, pre túto generáciu sa Otvorilo Nebo, brány Neba sa otvorili a PÁN KOMUNIKUJE S CIRKVOU. Komunikuje s národmi. ON im hovorí, že príchod MESIÁŠA je veľmi blízko.

Správa je veľmi jasná: PRIPRAVTE CESTU, PRÍCHOD MESIÁŠA JE BLÍZKO!  

A všetko toto prichádza k tejto generácii. Takže vidíte, ako je milovaná táto generácia, vidíte, ako PÁN ukazuje JEHO lásku k tejto Cirkvi, toto je miesto, odkiaľ Cirkev potrebuje nabrať silu, tak milovaná, toľko veľa lásky PÁNA, ona to musí zužitkovať, zobrať si z toho výhody, hľadať spravodlivosť, uchovávať pokánie v JEŽIŠOVI KRISTOVI, nasledovať svätosť, byť pokrstení správne plným ponorením sa do vody, takým spôsobom, ako bol PÁN JEŽIŠ. Byť pokrstený DUCHOM SVÄTÝM A POKRSTENÝ OHŇOM. A žiť svätý život, spravodlivý život, a vstúpiť.

Chromí chodia, slepí vidia, Oblak OTCA prichádza, zostupuje na mňa, môžem povolávať oheň ELIÁŠA z Neba a zostúpil a bol zachytený na kamere, toto všetko hovorí veľmi jasným posolstvom k tejto generácii: pozrite sa, vy máte výhodu, teraz vy ste rozdielní od všetkých iných náboženstiev. 

Takže náboženstvo kríža, kresťanstvo, sväté kresťanstvo, ja myslím sväté, ja tu nehovorím o odpadnutých Cirkvách, ja hovorím o Cirkvi, ktorá kráča v Svätosti, sväté kresťanstvo je jediné náboženstvo, ktoré vedie svätých kresťanov do večného Kráľovstva v Nebi. A všetky iné náboženstva vedú ľudí do pekla. Toto je posolstvo. Toto je posolstvo, ktoré všetky tieto návštevy odovzdávajúToto sú posolstvá s úmyslom odovzdávania, milovaní ĺudia.

Ja sa zdieľam s niekoľkými návštevami, hoci tu sú mnoho návštev, milióny návštev, všetky boli prorokované predtým, dokonca aj táto, ktorá prichádza teraz, o niekoľko dní. Ja už som dal proroctvo.

PÁN to používa, aby ľudia, generácia, národy, Cirkev tejto hodiny, vedeli, že to je ON, ktorý robí tieto veci! ON je ten, ktorý dáva inštrukcie pre zámer, prikazuje, aby boli.

To je dôvod, spása je veľmi dôležitá v tejto hodine. Biblia je plná spásy kríža. Takže prijatie JEŽIŠA,  kráčať spásou kríža – znamená ukrižovať telo. Je to veľmi, veľmi základné a nápomocné pre každého, kto chce stúpať po Slávnych schodoch Neba, ktoré PÁN znížil a dovolil tejto generácii zachytiť na ich telefóny, na twitteri, na FB, na whatsappe, linkedin, a kadečom inom….

Po prijatí spásy kríža, PÁN používa toto teraz ako veľmi jasnú správu, že toto je hodina, aby sme preskúmali separáciu ( oddelenie). Aby sme žili separovaným kresťanským životným štýlom. Oddeleným kresťanským životom.

Pozrite, je 17. mája 2019 a je približne 3-4 minúty pred 1 hod, ráno, ( po polnoci) EAT, ( východo-Afrického čas, je tu noc a PÁN stále prichádza ku vám. Neustále prichádza ku vám. Neustále sa zameriava na vás, ohlasuje vám PRÍCHOD MESIÁŚA a požiadavky Neba ku vstupu. Merítko, štandard spravodlivosti a svätosti, ktoré majú neznížiteľné minimum BOHA.  Keď DUCH SVÄTÝ bol poslaný do Cirkvi, zámer bol pomôcť Cirkvi a docieliť tento štandard Neba. 

Vo vašej telesnej forme, BOH vedel, že nemôžete dosiahnúť nebeský štandard spravodlivosti a svätosti. To je dôvod, prečo poslal DUCHA SVÄTÉHO. Aby vás obhajoval, umocnil, pomohol, povzbudil.

DUCH SVÄTÝ, poslaný v čase milosti nebol nikdy zamýšľaný preto, aby schvaloval hriechy, prispôsobiť sa hriechu a teraz sa zdá, akoby spása PÁNA JEŽIŠA bola trošku hriešná. VÔBEC NIE! DUCH SVÄTÝ bol poslaný so zámerom, aby sme HO zobrali seriózne, prijali, prijali JEHO inštrukcie, aby štandard, ktorý sme nemohli prijať, teraz DUCHOM SVÄTÝM, ľudstvo môže žiť spravodlivosťou PÁNA, spravodlivosťou BOHA.

Filipanom 3:8-10 8Ale pravda aj pokladám všetko za ztratu pre svrchovanosť známosti Krista Ježiša, svojho Pána, pre ktorého som to všetko ztratil a pokladám to za smeti, aby som získal Krista 9a bol najdený v ňom nemajúci svojej vlastnej spravedlivosti, spravedlivosti zo zákona, ale majúci spravedlivosť skrze vieru Kristovu, spravedlivosť z Boha, založenú na viere, 10aby som poznal jeho a moc jeho vzkriesenia a účasť na jeho utrpeniach usúpodobňovaný jeho smrti.

Takže PÁN vyzdvihuje tieto návštevy, ako som povedal. Že separovaný kresťanský život bude veľmi rozhodujúci, kritický, veľmi nápomocný a veľmi kľúčový v tejto hodine v histórii Cirkvi. Špeciálne v živote tejto generácie, ktorá žije na pokraji večnosti. Aká požehnaná generácia! Môžete vidieť všetky znaky, zrážka neutrónových hviezd, ktorú som prikázal, dokonca aj NASA sa prihlásila na odber našich youtube videí, pretože boli šokovaní, ako niekto toto mohol prorokovať pred 13 rokmi, Zrážku neutrónových hviezd, ktoré otrasie celým vesmírom, pred 13 rokmi vo vzdialenosti 30 mil. svetelných rokov ! Ako toto niekto mohol vedieť a dať presný opis farby žiary, aký druh explózie a všetkého.

Takže toto je čas, kedy Cirkev sa skutočne potrebuje báť, zobrať si výhody,  pomôcť týmito výhodami druhým modlárskym náboženstvam, aby sa navrátili k PÁNOVI. Oni tieťž boli stvorení PÁNOM JEHOVAH. JEŽIŠ zomrel pre nich všetkých.

Takže, HOSPODIN tu pozdvihuje:

1. – SEPARÁCIU, spásu kríža

2. – SEPAROVANÝ KRESŤANSKÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL, to znamená separáciu od hriechu.

V Rimanom 6: 1-2 Či zostaneme v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? 2Nech sa nestane! Lebo veď ktorí sme zomreli hriechu – jako budeme ešte žiť v ňom?! – Takže tu hovorí PÁN o separácii od hriechu! Separácia v každom momente, v každej situácii, ktorá by vás viedla ku hriechu. Ktorá by vás mohla viesť ku zlému, ku hriechu, k odpadnutiu.

Jeremiáš 51:44-45  44A navštívim aj Béla v Babylone a vytrhnem to, čo pohltil, z jeho úst a nepohrnú sa viacej k nemu národy; padne i múr Babylona. 45Vyjdite z jeho stredu, môj ľude, a zachráňte útekom každý svoju dušu pred páľou hnevu Hospodinovho!

Inými slovami ON hovorí, že majte spoločenstvo, kráčajte spolu s ľuďmi, ktorí idú do Neba. Kráčajte spolu s ľudmi, ktorí idú rovnakým smerom, keď ste znovuzrodení kresťania. Pretože, ON hovorí, veľa krát, zlé správanie, zlá morálka môže pokaziť dobrý charakter. Zlá spoločnosť môže skaziť dobrého človeka, kresťana. Takže ON tu hovorí JEHO ľuďom, aby sa oddelili od Bála, od Babylona, pretože súd PÁNA príde do Babylona a spájaním sa s ním a ich hriechmi, Boží ľud bude trpieť ranami Babylona, keď hnev BOHA príde. ONI utrpia ranami, ktoré prídu od PÁNA na Babylon, preto ON hovorí, aby sa oddelili! Aby sa separovali od každej situácii, momentu, ktorý by vás schamtol do hriechu a uchytil. A tiež separácia od tohto sveta, od morálneho rozpadu tohto sveta.

Matúš 13 – separácia od tohto sveta, žite separovaný život, požehnaní ľudia. ON hovorí, že posolstvo prichádzajúce z týchto návštev je veľmi jasné: ŽITE SEPAROVANÝ ŽIVOT! 

Matúš 13:58 58A neučinil tam mnoho divov, pre ich neveru. Separujte sa od sveta. ON ich oddelil od nich, kvôli ich odpadnutiu, bezhlavosti, neposlúchania. Separovať sa od morálneho rozpadu tohto sveta. Milovaní ľudia, MESIÁŠ PRICHÁDZA, veľa rozhovorov by som tu rád priniesol, ale POSOLSTVO JE VEĽMI JASNÉ, ŽE TÁTO GENERÁCIA MÁ VÝHODU, teraz je to ustanovené celoglobálne, že CIRKEV, kresťanstvo, SVÄTÉ KRESŤANSTVO je iba jediné skutočné náboženstvo na Zemi, ktoré vedie ľudí do Neba skrze PÁNA JŽIŠA, PÁNA.

A to je úplne základné, to je absolutne veľmi významné, podstatné. V skutočnosti, všetci môžu prijať JEŽIŠA a všetci môžu ísť do Neba a zaľudniť Nebo. A aby ste si boli istí, že diabol pôjde do pekla samotný.

Takže, nech vás PÁN žehná, milovaní ľudia, MESIÁŠ PRICHÁDZA, videl som PÁNA PRICHÁDZAŤ, takže pripravte cestu. Toto je ON, o ktorom písalo Písmo ( Biblia ), že v týchto dňoch vám pošlem PROROKA ELIÁŠA A PRIPRAVÍ VŠETKY VECI, OBNOVÍ VŠETKY VECI, PRED HROZNÝM A VEĽKÝM DŇOM PÁNA.

Tu je už ráno, Shalom, toda. 

 

 

 

 

 

Off 

26.5.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top