Home
 

KONFERENCIA HOSPODINA, PRÍPRAVA NA PRÍCHOD MESIÁŠA, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 31. MAREC 2018

ZHRNUTIE Z VEĽKONOČNEJ KONFERENCIE PASTOROV, SLUŽOBNÍKOV EVANJELIA, KRESŤANOV

31. MAREC 2018, v Nakuru v Keni.

NAJMOCNEJŠÍ PROROK HODPODINA DR. OWUOR

www.jesusislordradio.info

teraz krátka sumarizácia: 

Časť 1:

 

Prečo PÁN spustil JEHO schody ponad Zem?

schody1

                   

Ján Krstiteľ oznámil príchod Mesiáša Izraelu / Židom. Potom prišiel Mesiáš a povedal, že ON bol poslaný iba do domu Izraela / ku strateným ovciam Izraela.

Kanaánska žena a Ježiš: keď chcela, aby jej dieťa bolo uzdravené, Ježiš hovorí, že ON bol poslaný iba do domu Izraela.

Po Ježišovej smrti na kríži prišla pohanská cirkev. Prečo ste nakoniec dopadli v pohanskej cirkvi, keď Mesiáš neprišiel do Kene či do Číny? Keď On povedal, že bol poslaný iba do Izraela? To znamená, že niekto niekde odmietol (Jeho) správu. Izrael túto správu odmietol. Toto je to, v čom spočíva tajomstvo schodov. Tento plán bol plánom vykúpenia stratených oviec Izraela, kvôli pádu Adama, ktorý priniesol hriech do DNA všetkých, vrátane Izraela.

                   

Vzhľadom na vieru stotníka, ktorú Ježiš videl, On teraz okamžite zmenil svoje poslanie a oslovil pohanskú cirkev / v čase Milosti.

DUCH SVÄTÝ bol poslaný do Cirkvi, v skutočnosti Jeho príchod znamenal narodenie Cirkvi – ktorá je chrámom Ducha Svätého. Ak bude Cirkev vzatá, to bude označovať koniec obdobia Cirkvi. Nemôžete mať Súženie a aj Veľké Súženie, keď  tu je stále DUCH SVÄTÝ! To tiež bude znamenať z pohľadu Cirkvi, že prítomnosť Ducha Svätého bude tiež odňatá preč. Vytrhnutie Cirkvi znamená koniec času milosti. Tu je to, k čomu sa posolstvo o schodoch na nebi vzťahuje. Potom dôjde (k tomu čo opisuje) Matúš 8: 10-11.                   

Pri vytrhnutí, Cirkev putuje po schodoch, aby vstúpila do Neba. Po tomto, BOH JEHOVAH  nemá žiadny plán vykúpenia pre Cirkev, po Vytrhnutí. Boh bude zaneprázdnený, aby zachránil Izrael. Každý, kto potom bude (chcieť byť)  v cirkvi a veriť v Ježiša, bude musieť byť zabitý!!!

Preto toto je jediná cesta, nasledujte ju! a vstúpte teraz!, nezahrávajte sa s touto cestou! Prorok Daniel hovoril o Izraeli a Jeruzaleme, ktoré videl po Vytrhnutí, nie o Cirkvi!!!

Enoch dokonale chodil s BOHOM a BOH ho vytrhol. Enoch sa stal otcom Metuzalema, najdlhšie žijúceho človeka. Noah prišiel s poverením o arche. V dňoch Noeho bola Zem plná ľudí, ako dnes, ale PÁN ich všetkých vyhubil mimo Noeho a jeho rodiny.

                   

Enoch bol vytrhnutý –  predstavuje Nevestu Krista / Slávnu Cirkev, ktorá bude živá / vzkriesená, keď príde Ježiš a bude pretransfigurovaná a vytrhnutá do Neba bez toho, aby videla smrť.

 

Noe je zachránený v arche, ktorá predstavuje ľudí, ktorí budú na lodi a budú zachránení, od časov súženia, ide však o Izrael, nie Cirkev, nepleťte to … tá ide o vystupuje po schodoch. MUŽ BOŽÍ (Prorok) videl seba v práci pre ochranu Izreala počas tohto času.

  

Treťou skupinou sú tí, ktorí boli zavraždení / súdení, neveriaci ľudia, ktorí nepočúvali pokyny počas denného svetla za Noeho. Ich telá zhnili, rozmlátili sa o Noemovu archu, čo reprezentuje to, čo sa deje teraz. Znamená Boží hnev počas Súženia. Cirkev ( Svätá Cirkev, pozn. ) nebude prechádzať Súžením.

Toto je cesta – nasledujte ju.                    

V Knihe Zjavenia 19: 6-8,  sa oslavuje vytrhnutie cirkvi. Jemné rúcho je svätý odev daný Cirkvi. V Nebi je obrovská slávnosť, ako nikdy predtým. (verš 6)  Ovocie kríža, ktoré sa nazýva Cirkvou, vstúpi.

Pretože v Knihe Genesis 2: 16-17 ich BOH varoval, že v deň, keď zjedia z tohto stromu Poznania dobra a zla, oni zomrú. (Gen, 3, 19). Smrť vstúpi  (Gen 3:24). Keď prišiel hriech, cesta  na večnosť sa uzavrela, kým Boh nezabil zviera a použil ho na ich zakrytie. Prvým rozsudkom o smrti bolo zviera, ktorého Boh zabil na to, aby zakryl ľudí. Čo označuje rúcho spravodlivosti ktoré priniesol nakoniec Mesiáš a otvoril cestu na spustenie schodov smerom nadol.

Prosím noste odev spravodlivosti, toto je jediná cesta … nasledujte ju. Vstúpme !!!

Časť 2:

Proroctvo bolo jasným rozdelením, schody NA JEDNEJ STRANE a vychádzanie NA DRUHEJ STRANE.

                   

Akou krásnou generáciu sme, PÁN nás prosí, aby sme vstúpili!

Všetko, čo naslúcha na tento Hlas, vstúpi v množstvách.

                   

Po vytrhnutí nemá PÁN žiadny plán pre Cirkev, On bude veľmi zaneprázdnený s Izraelom. Toto  je to cesta, nasledujte ju a vstúpte.                    

Pre tých z nás, ktorí budú žiť ako žil Enoch, tak ako sa to tu budeme vyučovať – neuvidíme smrť, budeme vytrhnutí a ideme do Neba tam, kde nie je žiadna choroba, rakovina, rozvod atď.

 

Dôkaz o tom, že toto je cesta,

ktorú treba nasledovať a vedie do Neba.

  1. PRVÉ PROROCTVO

Genesis (1. Kniha Mojžišova) 5:21-24 

A Enoch žil šesťdesiatpäť rokov a splodil Matuzalema. 22 A Enoch chodil s Bohom po splodení Matuzalema tristo rokov a splodil synov a dcéry. 23 A bolo všetkých dní Enochových tristo šesťdesiatpäť rokov. 24 A Enoch chodil s Bohom, a nebolo ho, lebo ho vzal Boh.

  1. Druhé Proroctvo

Kniha Proroka Izaiáša 26:19-21

19 Tvoji mŕtvi ožijú, moje mŕtve telo, vstanú. Prebuďte sa plesajte vy, ktorí bývate v prachu! Lebo tvoja rosa je rosou svetiel, a zem vyvrhne mŕtvych. 20 Idi, môj ľude, vojdi do svojich komôr, zatvor svoje dvere za sebou; skry sa na malú chvíľu, kým neprejde zúrivý hnev. 21 Lebo hľa, Hospodin vyjde zo svojho miesta navštíviť neprávosť obyvateľov zeme, na každom z nich. Vtedy odkryje zem svoju krv a nebude viacej prikrývať svojich pobitých.

Izaiáš videl, že Pán ukryje Cirkev preč,  do bezpečia v Nebi, počas súženia. Potvrdzujúc, že Cirkev nevchádza do Súženia. Toto je cesta, nasledujte ju!

Evanjelium podľa Jána,  14:1-3

1 Nech sa neľaká vaše srdce! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. 2 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, povedal by som vám to, 3 pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prijdem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli.

  1.  Tretie Proroctvo: Povaha samotného Vytrhnutia

1 List Tesaloničanom  4:16-17, 1 List Korinťanom 15:50-56, Kniha Zjavenia 16:15, Evanjelium podľa Matúša 24:36 a nasledujúce, Matúš 24:

To nedovoľuje, aby Cirkev prešla Súžením, t.j. 3 a pol roka Súženia a ďalšia 3 a polovica veľkého súženia, potom príde Mesiáš.                     

Vytrhnutie sa udeje  mihnutím oka. Významná povaha vytrhnutia samotnej Cirkvi, ktoré nedovoľuje Cirkvi prejsť Súžením.

Evanjelium podľa Matúša 24:45-51

45 Ktože je tedy tým verným sluhom a opatrným, ktorého ustanovil jeho Pán nad svojou čeľaďou, aby im dával pokrm na čas? 46 Blahoslavený ten sluha, ktorého, keď prijde jeho pán, najde tak robiť. 47 Ameň vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojím majetkom. 48 Ale keby povedal ten zlý sluha vo svojom srdci: Môj pán ešte dlho neprijde, 49 a začal by spolusluhov biť a jesť a piť s opilcami – 50 prijde pán toho sluhu v deň, v ktorý sa nenazdá, a v hodinu, ktorej nezná, 51 a rozpoltí ho a jeho diel položí s pokrytcami; tam bude plač a škrípanie zubami.

4.Danielovo proroctvo

Daniel nevidel Cirkev po súžení. On hovorí len o Jeruzaleme/Izraeli:

Kniha Proroka Daniela 9:24-27

24 Sedemdesiat týždňov je vymerané vzhľadom na tvoj ľud a na mesto tvojej svätosti, uzavrieť prestúpenie a zapečatiť hriech, pokryť neprávosť a priviesť spravedlivosť vekov, zapečatiť videnie i proroctvo proroka a pomazať svätyňu svätých. 25 A vedz a rozumej, že odkedy vyjde slovo navrátiť Izraela a vystaviť Jeruzalem až po pomazaného vojvodu, bude sedem týždňov, a šesťdesiatdva týždňov, a zase bude vystavená ulica i priekopa, a to sa bude diať v úzkosti časov. 26 A po šesťdesiatich a dvoch týždňoch bude vyťatý pomazaný, a niet mu. – A mesto i svätyňu zkazí ľud vojvodu, ktorý prijde a jeho koniec bude jako záplava a vojna až do konca, určené pustošenia. 27 A uzavrie pevnú smluvu s mnohými za jeden týždeň a v polovici toho týždňa urobí to, že prestane bitná obeť aj obetný dar obilný, a na krýdle ohavností ponesie sa pustošiteľ, a to až sa úplná záhuba a to, čo je určené, vyleje na pustošiteľa.

Posledných sedem rokov je Súženie a Veľké súženie, utrpenie Božieho ľudu: Židovských ľudí, NIE CIRKEV

  1. Proroctvo Božích prisľúbení k Cirkvi

Boh sám sľubuje Cirkvi “ty neprejdeš cez Súženie”

1 Tesaloničanom 1:10

10 a očakávali jeho Syna z nebies, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vychvacuje od prijdúceho hnevu.

1 Tesaloničanom 5:4-10

4 Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň zachvátil ako zlodej. 5 Lebo vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nie sme synmi noci ani tmy. 6 A tak tedy nespime jako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi. 7 Lebo tí, ktorí spia, vnoci spia, a ktorí sa opíjajú, sú vnoci opilí. 8 Ale my súc synmi dňa buďme triezvi oblečúc si pancier viery a lásky a vezmúc za prilbu nádej spasenia, 9 lebo vás nepostavil Boh cieľom hnevu, ale aby sme nadobudli spasenia skrze nášho Pána Ježiša Krista, 10 ktorý zomrel za nás, aby sme, či už bdejeme či spíme, spolu s ním žili.

 

Ak ktokoľvek z vás v hocijakom čase minie Nebo, čo potom poviete?   Schody vám boli ukázané, Sláva sa tu dnes vyliala, aby svedčila, že to je Cesta. Táto generácia je kŕmená lyžičkou!

List Rimanom 5:9

9 A tak tedy je o mnoho istejšie, že teraz, keď sme ospravedlnení jeho krvou, budeme zachránení skrze neho od budúceho hnevu.

2 Petrov List 3:8

8 Ale to jedno, milovaní, nech nie je skryté pred vami, že jeden deň je u Pána jako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.

 

Kniha Proroka Ozeáša 6:1-2

1  Poďte, a navráťme sa k Hospodinovi, lebo ON roztrhal a uzdraví nás, zbil a obviaže nás. 2 Oživí nás o dva dni, na tretí deň nás postaví na nohy, a budeme žiť pred jeho tvárou.

– sme viac ako 2000 rokov po tom čo zomrel Mesiáš, čas sa kráti.

Evanjelium podľa Jána, 19:34

34 ale jeden z vojakov kopiou prebodnul jeho bok, a hneď vyšla krv a voda.

1 Jánov List 5:5-6

5 Kto iný je tým, kto víťazí nad svetom ako ten, kto verí, že Ježiš je Syn Boží? 6 Toto je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus. Nie len so samou vodou, ale s vodou i krvou. A Duch je, ktorý svedčí, lebo Duch je pravda.

 

– keď prišiel DUCH SVÄTÝ, Cirkev sa zrodila. Keď bude SVÄTÝ DUCH odobratý, skončí vek Cirkvi. Cirkev sa zrodila vodou a krvou, vo vode krstu a krvi na ospravedlnenia.

Kniha Zjavenia 6:12-14

12 A videl som, keď otvoril šiestu pečať a hľa, povstalo veľké zemetrasenie, a slnce sčernelo jako srstené vrece, a mesiac bol celý jako krv, 13 a nebeské hviezdy padaly na zem, ako keď fík so seba mece svoje pozdné nedozrelky, trasený od veľkého vetra. 14 A nebo ta pošlo jako svíjajúci sa knižný svitok. A každý vrch a ostrov sa pohly so svojho miesta.

6. Ďalšie Proroctvo: Pán nazýva Súženie –  súžením Jakoba

Uvažovali ste niekedy prečo sa Veľké súženie nazýva Jakubovým súžením?

Kniha Proroka Jeremiáša 30:7

7 Oj, lebo je to veľký deň, ktorému nebolo podobného, a je to čas súženia Jakobovho! Ale bude zachránený z neho.

 

  1.  Povaha Vytrhnutia, Proroctvo o vraždení kresťanov

 

Kniha Zjavenia 12:17

17 A drak sa rozhneval na ženu a odišiel bojovať s ostatnými z jej semena, ktorí zachovávajú prikázania Božie a majú svedectvo Ježiša Krista.

Kniha Zjavenia 20:4

4 A videl som tróny, a posadali sa na ne, a dal sa im súd, a videl som i duše postínaných pre svedectvo Ježišovo a pre slovo Božie, a ktorí sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali znamenia na svoje čelo ani na svoju ruku. A ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov.

Oni sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali znamenie na čelo ani na ruky. Ožili a vládli s Kristom tisíc rokov.

ENOCH:

  • nemal žiadnu Bibliu, aby čítal a získal vieru

  •  nevidel vzkriesené mŕtve telo

  • nevidel chromých chodiť

  • On je dnes výzvou pre Cirkvi!

                   

Enoch bol vytrhnutý pred súdom Boha záplavou Sveta.

Genesis 5:21-24, List Hebrejom 11:5-6, Lukáš 21:36,  Júdov List 1:14-15, Lukáš 3:27

List Kološanom 1:24

24 ktorý sa teraz radujem vo svojich utrpeniach za vás a doplňujem nedostatky súžení Kristových na svojom ľudskom tele za jeho telo, ktorým je cirkev.

List Efezanom 5:30

30 lebo sme údami jeho tela.

 

Charakteristiky tých, ktorí budú súdení počas Súženia a boli súdení aj v dobách Noeho, tých, tých ktorí nevstúpia.

 

1 List Korinťanom 6:9-10

9 Alebo či neviete, že nespravedliví nezdedia kráľovstva Božieho? Nemýľte sa, ani smilníci ani modlári ani cudzoložníci ani mäkci ani samcoložníci 10 ani zlodeji ani lakomci ani opilci ani nadávači ani dráči nezdedia kráľovstva Božieho.

– zlí

– sexuálne nemorálni

– modlári

– cudzoložní

– prostitútky

– homosexuáli

– ohovárači

– lakomci

– pijani

– vrahovia

– podvodníci

– klamári

– čarodejníci

– vrahovia

 

Kniha Zjavenia 22:15

15 A vonku budú psi a čarodejníci a smilníci a vrahovia a modlári a každý, kto má rád a činí lož.

List Galaťanom 5:19-21

19 A zjavné sú skutky tela, ktoré sú: cudzoložstvo, smilstvo, nečistota a nestudatosť, 20 modloslužba, čarodejstvo, nepriateľstvá, zvady, žiarlenia, hnevy, dráždenia, rôznice, sekty, 21 závisť, vraždy, opilstvá, hodovania a tomu podobné, čo vám predpovedám, ako som už aj prv povedal, že tí ktorí robia také veci, nebudú dediť Božieho kráľovstva.

CHARAKTERISTIKA Enocha

                   

chodil s Bohom

– spravodlivý

– verný

– poslušný

– svätý

-priamý

-oddaný

– požehnaný

– sústredený

– múdry                    

– mal strach z Boha

– pokorný

– bezúhonný

– čestného srdca

– bázeň pred Bohom

– strach z Boha

– čistota

– vyhýbanie sa zla aj v srdci, bez toho neprejdete do Neba

– dobrota

– ostražitosť

– morálna bezúhonnosť

– vytrvalý, pretože on žil so zlou generáciou,  korupcie bolo príliš veľa pre neho, tak ako dnes pre Svätú Cirkev – budeme zosmiešňovaní, ohováraní, vysmievaní, ale prosím len vstúpte.

– zanietený

-dôveryhodný

-spoľahlivý

-modlitebník

-požehnaný

– oddelený od sveta

-nepriateľ k svetu

– nemal strach zo zlého

– tešil Boha

                   

Poznámka: Chodiť s Bohom vyžaduje,

aby vám Duch Svätý pomohol.

Kľúčom je viera / vernosť.

 

POZNÁMKA:

Podrobné vyučovanie vzhľadom na prípravu na príchod MESIÁŠA,
vyučovanie o charakteristike a znakoch, živote v živote Noeho budeme rozoberať v Cirkvi Svätosti a Pokánia,
v sobotu na vyučovaní Božieho Slova o 17 hod.
a na Bohoslužbe v nedeľu o 10 hod.
Jilemnického 8, Martin
Kontakt: 0948 288 495
STE SRDEČNE VÍTANÍ NA PRÍPRAVÁCH NA PRÍCHOD MESIÁŠA.

Off 

7.4.2018 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top