Home
 

Stupne požehnania Ducha Svätého, Prorok Boží Dr. Owuor

Duch Svätý prichádza, aby vás vyliečil.

Chcem, aby ste rozumeli, že toto vyliečenie skrze ktoré pôjdeme,

to je to najdôležitejšie liečenie, akým môžete prechádzať.

Je to dôležité pre cirkvi,

aby prijali Ducha Svätého správne, je to dôležité, aby ste kráčali v Duchu Svätom,

pretože neuvidíte Pána bez Ducha Svätého.

Pretože Pán nás povolal do posväteného života.

Toto je veľmi dôležité vyučovanie dnes,

aby ste si mohli preskúšať 5 charakteristík, ktoré vám Duch Svätý priniesol

a vidíme, že sa všetky rúcajú neposlušnosťou, nesprávnym uctievaním.

Vidíme 5 charakteristík.

Teraz je čas, aby ste sami seba preskúšali – skutočne som prijal Ducha Svätého?

Teraz vám chcem povedať niečo, čo je veľmi dôležité o požehnaní Duchom Svätým, chcem aby ste vedeli, že Duch Svätý má rozdielne charakteristiky a chcem sa s Vami zdielať o rozdielnych charakteroch Ducha Svätého. Nemám čas rozprávať o všetkom, ale sa zmienim o tom,

že Duch Svätý je veľmi mocný, ON je večný,

ON môže byť prítomný všade v rovnakom čase

ON všetko vie,

ON dáva život,

ON dáva dary,

ON dáva rady,

ON vás povzbudzuje,

ON stojí za vami,

ON vás buduje,

ON vás vedie k poslušnosti,

ON vás privádza k myšlienkam,

ON vám dodáva energiu,

Ak máte jednu z charakteristík Ducha Svätého, ktorú som spomenul,

Duch Svätý vám pripomína, ON vám vždy bude pripomínať veci, ktoré sú dôležité pre Pána.

Vy ste boli povolaní ako kresťania zo sveta,

a Vy kráčate skrze krv Pána Ježiša.

My sme na mieste, kde nás Pán Ježiš vyslobodil skrze Jeho krv.

Začínate byť liečení, obnovení, všetko je v poriadku

a plačete a prosíte Pána: „Pane, daj mi požehnanie, ja ti chcem slúžiť.

“ A potom Pán poskytuje Oltár.

A privádza vám JEHO ovečky.

A oni prichádzajú, žehnajú vám, chodíte kdekoľvek, máte veľké auto, veľký dom, chodíte do Ameriky, Európy, a veľmi skoro sa začínte odvracať… 

Chodíte do Ameriky, do Nemecka, do rôznych miest teraz.

A zrazu náhle sa sústredíte na evanjelium telesnosti, materializmu.

Evanjelium bohatstva tohto sveta.

Chcem, aby ste vedeli, že keď prijmete múdrosť od Ducha Svätého,

ON Vám vždy pripomenie zámer, prečo ste boli povolaní.

ON Vám pripomenie moment: pamätáš sa, odkiaľ som ťa povolal?

Začínte rozumieť, že cirkvi dnes pozabudli na to, na čo boli povolaní,…

kresťania pozabudli na povolanie,

ako môžu ľudia zabudnúť, k čomu boli povolaní?

Biblia hovorí, že nikto nemôže povedať, že Ježiš je Pán, iba ak prijme múdrosť Ducha Svätého.

Keď prijmete múdrosť Ducha Svätého to znamená, že ťa Pán požehnal s vedomosťou, že Ježiš je Pán.

Jediná cesta ako môžete zlyhať a prísť o požehnanie bez vedomosti, je, keď máte bezstarostný, prirodzený vzťah s Duchom Svätým.

S Duchom Svätým nemôžete mať bezstarostný vzťah.

Chcem, aby ste vedeli, že Duch Svätý je večný a Duch Svätý bol zapojený do stvorenia.

Idem vám vysvetliť v malom úseku úlohu Ducha Svätého v Svätej trojici, v Svätej trojici Božej.

A predtým, než to urobím, chcem sa najprv zamerať na veci, aby zanechali na vás požehnanie Ducha Svätého, to je veľmi rozhodujúce. Myslím si, že toto nebolo povedané, nie je to kompletné.

Duch Svätý je milujúci, je radca, je priateľ, ale sú tu určité veci, ktoré nemôžete robiť, pretože inak stratíte požehnanie. Osoba Ducha Svätého má rozum, intelekt, osoba Ducha Svätého, ktorú môžete stretnúť, ak Pán dovolí, ON HO pošle a môžete HO stretnúť, ON bude hovoriť s vami. Záleží to na úrovni vášho povolania , požehnaní, ktoré Pán prináša do vášho života. Ale vám chcem povedať, že môžete sedieť s Ním, hovoriť s ním, ON vám môže ukázať veci. Ako osoba, osoba Ducha Svätého. A to je veľmi úžasný čas vo vašom živote.

On má rozum, On má emócie, On je hravý, On má veľa vlastností, znakov.

Je to požehnanie, že je mi dovolené učiť o Ňom.

On má intelekt, emócie, On má vôľu, on má hravú stránku, On môže mať zármutok, niekto HO môže zarmútiť. Ja toto chcem vybrať a hovoriť o veciach, ktoré môžu spôsobiť, že stratíte požehnanie Ducha Svätého. Čo môže spôsobiť, že stratíte požehnanie PÁNOVO? Keď vás PÁN povolal a požehnal ako služobníka, ako kresťana, uchopme toto, aby ste videli závažnosť a serióznosť prijatia DUCHA SVÄTÉHO, to je najdôležitejšie učenie, ktoré cirkvi neučili, učenie o Svätom Duchu, učenie o osobe Ducha Svätého.

Bez Ducha Svätého by sme skončili. Idem hovoriť o úlohe Ducha Svätého v Svätej trojici. Poďme sa pozrieť na nepriateľov požehnania.

V knihe Efežanom 4 : 30A nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste zapečatení ku dňu vykúpenia.

Pamätajte, že deň vykúpenia je pevne zovrený s osobou Ducha Svätého, naplnenie Duchom Svätým. To znamená, že nemôžete zarmucovať Ducha Svätého. Biblia hovorí veľmi jasne, Pán hovorí, že ktokoľvek zarmucuje Ducha Svätého v Markovi 3: 29 alebo ten, kto by sa rúhal Svätému Duchu, nemá odpustenia na veky, ale je vinný večného súdu. Hovorí, že je to večný hriech a že toto nemôže odpustiť. Začínaš rozumieť, že Duch Svätý, je tvoj radca, pomoc, vodca, a nemôžeš mu ubližovať. ON je veľmi seriózny, veľmi vážny.

Veľmi ma sužuje, keď vidím v cirkvi dámy, ktoré si obliekajú minisukne, s odhalujúcim krátkym tričkom , oni hovoria, že sú požehnaní Duchom Svätým, a keď sa pozrite na ich oblečenie, to oblečenie je rúhanie sa Duchu Svätému, náležite sa dostavuje iný duch, duch sex. chtíča a tiež iných duchov, ktoré sú diabolské, zlé a začínate premýšľať, že o akom požehnaní Ducha Svätého my tu hovoríme? Nemôžete zarmucovať Ducha Svätého vôbec!

Jeden z najväčších nepriateľov je ubližovanie Duchu Svätému.

Keď budete ubližovať Duchu Svätému, ON vás definitívne opustí. Chcem sa ťa opýtať dnes, či robíte niečo v Tvojom živote, čo ubližuje Duchu Svätému? Sú nejakí nepriatelia požehnania?

2 Samuelova 1 : 21 Oj, vrchy v Gilboe! Nech nepadá na vás rosa, ani nech neprší na vás dážď, ani nech nie je tam poľa,ktoré by poskytlo obeť pozdvihnutia! Lebo tam bol potupne povrhnutý štít mnohých hrdinov, štít Saulov, bez toho, že by bol býval pomazaný olejom.

2 Samuel. 1: verš 25 Oj, ako padli hrdinovia prostred boja! Jonatán, na tvojich výšinách zabitý!, je veľmi dôležité pochopiť, že keď prijmeme požehnanie Ducha Svätého, nemôžeme to brať ako samozrejmosť. Keď hovorím o úlohe Ducha Svätého, v Svätej trojici, začneš rozumieť, aký mocný je ON – DUCH SVATÝ.

V 2 Samuel 1: 21 hovorí, že stratil požehnanie, keď nepočúval Boha, stratil Božie požehnanie.

Ďalším nepriateľom Ducha Svätého je neposlušnosť!

Pri neposlušnosti sa stráca požehnanie Duchom Svätým. Takže začínate rozumieť, že ubližovanie Duchu Svätému znamená NIE pre kresťanov. Veľa služobníkov, keď začali slúžiť s pomazaním, stratili požehnanie, pretože neboli poslušní. A keď sa pozriete na stav cirkvi dnes, stav kresťanov dnes, môžete ísť naspäť a pozrieť sa do Biblie na služobníkov, ktorí stratili požehnanie a môžete to porovnať s cirkvami dnes.

Môžete sa pozrieť na Eliho, na Saula, Samsona – keď si preložíte meno Delila do hebrejčiny, znamená to suchá, vysušená. Vyschnutá a slabá. Keď sa pozriete opatrne, zistíte, že Delila prišla ako duch a zobrala požehnanie Ducha Svätého, od mocného služobníka Pánovho.

Toto prichádza pri neposlušnosti a Duchovnom cudzoložstve. Nie fyzickom cudzoložstve. Fyzické cudzoložstvo bol potom výsledok, následne ako najprv upadol do duchovného cudzoložstva.

Pretože duchovné cudzoložstvo prichádza po neposlušnosti, nenasledovaní inštrukcií. A vidíte dnes v cirkvi, že duchovná Delila prichádza do cirkvi, pretože Delila sa stále pozerá, aby zobrala preč Vaše požehnanie. Dalila vstúpila do cirkvi aby cirkev vstúpila do duchovného cudzoložstva ako sa to stalo so Samsonom.

Prečo hovorím, že sa dopustila cudzoložstva? Pretože vidíme, že keď ste požehnaní Duchom Svätým, výsledok bude chodenie v Tvojom živote v posvätení.

A Duch Svätý je žiarlivý. To je ako sa vydať za Neho.

Musíte sa učiť veci o ňom, preto to učím, musíte sa o ňom učiť, ako pôjdete sa za neho vydať. A musíte vedieť, že manželstvo zlyhá, keď nastane duchovné cudzoložstvo, Duch Svätý ťa opustí.

Čo znamená Duchovné cudzoložstvo pre Teba ako kresťana? Napríklad neposlušnosť Pána Ježiša, napríklad milovanie materiálnych vecí viac ako milovanie Pána, sexuálne hriechy, klamstvá, závisť, pamätáš Ananiáš a Zafira prišli a v prítomnosti Ducha Svätého a klamali a zomreli priamo tam, súd Ducha Svätého sa ich dotkol.

Chcem aby ste vedeli, že ak plačete, aby ste dostali požehnanie Ducha Svätého: „ Prosím požehnaj ma, prosím požehnaj ma …“ tu sú určité pravidlá, musíte MU byť verný.

A tiež chcem, aby ste vedeli, že prichádza v rozličných formách, ako hrnúca sa voda, možno ako slávna biela holubica, môže ako osoba Ducha Svätého, môže ako vietor, keď som bol na jednom stretnutí kde ma Pán zobral, prišiel ako vietor a zobral tých ľudí dole, ľudia videli fyzický vietor. Prichádza v rozdielnych formách ale prichádza, aby vás miloval, požehnal vás a pripravil pre Pána Ježiša.

A napĺňa vás. Prečo vás toto učím? Pretože Pán hovorí, že ON si prichádza pre dospelú nevestu, čas kedy hovoríme „ požehnaj ma, požehnaj ma“ je na konci.

Pán nás vedie, aby sme prešli od detskej stravy k strave dospelých, na tuhú potravu teraz.

Toto je učenie, ktoré pripraví kresťanov a urobí ich pripravených aby boli zobratí Pánom, pretože Biblia hovorí, že si prichádza pre dospelých kresťanov, to znamená, že ON príde pre dospelú nevestu.

To je dôvod, prečo vás vediem hlbšie do toho učenia.

Chcem, aby si vedel, že ON môže prísť k vám ako slávna holubica, a tiež chcem aby ste vedeli, že prichádza ako hrnúca sa voda, ON môže prísť ako rýchly vietor, to je rovnaký vietor aký prišiel na letnice, On môže prísť ako osoba Ducha Svätého, môže prísť ako plameň, ale iba Otec vyberá, akou formou bude prezentovaný vám. Za trónom Božím, tam je rieka, ktorá pramení spoza Božieho trónu, a táto rieka vyviera priamo do mesta Nového Jeruzalema, a táto rieka je životodárny Duch Pánov. Dávajúci život, dávajúci výživu, udržiavajúci život od Pána.

Udržiavajme vzťah s Duchom Svätým s bázňou a trasením.

Nech tí, ktorí chodievajú na naše stretnutia, ..neberte to ako samozrejmosť, nepodceňujte Ducha Svätého…

Na stretnutia prichádza rozličnou formou. V ohromnej návšteve, aj vo fyzickej forme sa manifestuje s veľkou mocou, nikto z vás nech to neberie ako samozrejmosť prosím.

Ja viem, pretože Duch Svätý vždy prichádza na každé stretnutie v mocnej prítomnosti a môžete vidieť ako hovorím s NÍM. On sa objavuje počas stretnutí a činí veci v srdciach a očiach ľudí, ale prosím vás, aby ste to nepodceňovali.

Neberte to ako bežnú vec, musíme byť veľmi opatrní čo sa týka Ducha Svätého. A to je dôvod, prečo chcem ísť do vyššej úrovne, úrovne posvätenia.

Ja chcem, aby ste vedeli, že keď začínate váš život ako kresťan, vy prijímate vstupné posvätenie, ktoré vám umožňuje rozpoznať, že Ježiš je Pán, aby ste mu mohli odovzdať Váš život.

Toto je dôvod, prečo je rozdiel medzi ľudmi, ktorí sú znovuzroedení a medzi tými, ktorí ešte niesú znovuzrodení.

Vy ste dostali to vstupné posvätenie, ktoré umožňuje vašim očiam, aby rozpoznali, že Ježiš je Pán, aby ste mu dali váš život. Ostatní ešte nedostali to posvätenie.

Chcem, aby sme sa pozreli do Knihy Ezechiel kapitoly 47, a keď vy dostanete múdrosť, tá vám umožní rozpoznať, že Ježiš je Pán, keď vy prijmete túto múdrosť, toto však neznamená, že je to koniec.

A ja vám idem opísať, aby ste porozumeli, tak, ako som Vám dal počas rozhovoru medzi Mojžišom a Pánom. V tomto rozhovore medzi Mojžišom a Pánom môžete vidieť ten pôvodný Pánov plán o posvätení Duchom Svätým. Plán Pána pre vaše posvätenie, môžete to vidieť v tom rozhovore s Mojžišom. A teraz vás chcem priviesť k tomu rozhovoru medzi Ezechielom a Duchom Svätým, vlastne uvidíte osobu Ducha Svätého, ktorá hovorí s Ezechielom.

A budem to porovnávať veľmi jasne so situáciou v cirkvi. Takže aby ste mohli dospieť ako kresťania, pretože Zem a nebo sa pominú, ale Božie slovo sa nezmení.

A Božie slovo hovorí, ze Pán príde iba pre dospelých kresťanov.

Tak je velmi dôležité, aby ste sa nakŕmili touto tuhou potravou. Aby ste schopni dospieť, lebo my sme blízko ku dňu vytrhnutia cirkvi.

V knihe Ezechiel 47. verš 3:

Pamätajte, že nadpis dnešného vyučovania je stupeň posvätenia Duchom Svätým. Potom, čo poznáme veci, ktoré zarmucujú Ducha Svätého, tie, ktoré spôsobia, aby posvätenie vás opustilo, pamätajte, že posvätenie Ducha Svätého môže prísť v týchto veciach, a je dôležité aby sme vedeli, že každý kresťan má nárok na to zaslúbenie posvätenia Duchom Svätým. Toto je zasľúbenie, toto je sľub.¨Toto je sľub, ktorý Pán dal každému jednému kresťanovi….JA vám pošlem radcu. Pán poslal Ducha Svätého, ktorého poslal a zostpil dole.

´Ezechiel 47 verš 3 3A keď vychádzal muž na východ, mal mernú šnúru vo svojej ruke a nameral tisíc lakťov a previedol ma cez vodu, vodu po členky.

 4Potom nameral tisíc a previedol ma cez vodu, vodu po kolená; a zase nameral tisíc a previedol ma cez vodu po pás. 

 5Opät nameral tisíc, a bol potok, cez ktorý som nemohol prejsť, pretože boly vody prihlboké, vody, v akých sa musí plávať, potok, ktorý sa nedá prebrodiť. 6A povedal mi: Či si videl, synu človeka? 

Ja chcem, aby ste pochopili, že keď Pán vás povolá ako kresťanov, ON už vybudoval vo vás zvýšenú kapacitu, aby ste prijali rozdielne stupne posvätenia Ducha Svätého. My sme videli, že keď Pán Ježiš v Getsemanskej záhrade bol taký slabý v tele a hovoril, že telo je slabé ale Duch je ochotný, sme videli, že Duch Svätý ho viedol na kríž, aby bol ukrižovaný.

A Duch Svätý tam ukrižoval telo, telo plného všetkých hriechov za svet na kríži.

Toto vlastne reprezentuje vašu telesnosť, toto sa deje postupne v rozličných úrovniach, keď začínate prijímať Ducha Svätého. Preto Biblia hovorí, že ste ukrižovaní s Kristom.

Gal. 2:20. Hriešna prirodzenosť bola ukrižovaná. A Pán vám hovorí, že keď začnete prijímať Ducha Svätého, dostanete základné posvätenie, ktoré vám hovorí, že Ježiš je Pán, a vy dáte život Jemu. Toto je iba začiatok. On Vám hovorí, že keď požiadate viac, viac vás naplní Duchom Svätým a tým viac vás vedie ku krížu. Tým viac križuje vašu hriešnu prirodzenosť. Vidíte, že On začína pri členkoch a ďalšia úroveň je pri kolenách a pokračuje hlbšie do pasu a potom je tam rieka, ktorú nemôžete prekročiť, vás pohltí, toto sú stupne ukrižovania telesnosti, inými slovami očisiťuje vás, zlomí vás, urobí z vás ľudí dostupných Pánovi.

A táto rieka je životodárny Duch Pánov, Duch, ktorý nám dáva večný život.

A vidíte teraz, ze ON to nemohol prejsť, keď sa pokúsite prejsť, potom plávate po prúde. Vtedy nemáte na výber, budete plávať v smere s Duchom Svätým a poslúchať. Duch Svätý stále preskúma spôsoby, ako ukrižovať celú vašu hriešnu prirodzenosť, aby ste sa mohli stať slávna nádoba Chrámu Ducha Svätého, ktorý vidíme v 1. Korinťanom. A to znamená, ze plávate s plnou poslušnostou po prúde Ducha Svätého. A toto je Duch Pánov, ktorý Vás lieči, oslobodzuje vás, a toto je rovnaký Duch Pánov, ktorý bol zasľúbeny neskoršej církvi. Pozrite sa teraz na rieku, to je slávna neskoršia cirkev, keď Pán príde a učiní to vo vás. To je tá slávna cirkev. o ktorej Pán hovoril a tá trieka je stejné zasľúbenie, o ktorom Pán hovoril v knihe Proroka Joela v 2. kapitole, že v neskorších dňoch vyleje Jeho Ducha.

Ja chcem, aby dnešní kresťania porozumeli jednej veci, že vy potrebujete túžiť, aby ste dosiahli rozličné úrovne posvätenia Duchom Svätým a vyššie a vyššie úrovne Duchom Svätým.

Vy nemôžete byť v cirkvi a povedať si, že teraz už máte Ducha Svätého a ste v poriadku, lebo existujú vyššie úrovne. ON hovorí, … JA som vybudoval vo vás zvýšenú kapacitu, so sklonom k prijatiu enormného množstva Ducha Svätého. Aby ste mohli kráčať v kompletnej poslušnosti a byť Svätou nádobou neskoršej církvi a byť slávna cirkev, bez škvrny, ktorá pôjde s Pánom skrze vytrhnutie.

Cirkev prijala Ducha Svätého na základnej úrovni a cirkev nerástla. Cirkev nerástla, netúžila po vyššej úrovni posvätenia. Vidíte ľudí prichádzať do cirkvi a sedia tam s ochoreniami.

A predsa vieme, že Duch Svätý môže uzdraviť v mene Ježiš. To je dôvod, prečo vidíme falošných prorokov,  ktorí sú v cirkvách, kvôli tomu, že nieje Duch rozpoznávania v cirkvách.

Pretože zaiste. keby Duch Svätý pôsobil v cirkvách, tak ľudia by hneď videli vízie a odmietli by ich , lebo by to rozpoznali.

Duch Svätý všetko vie, nie je nič, čo by nevedel. ON vie všetko. Ked cirkev príjme posvätenie v úrovni po členky, cirkev je na úrovni nemluvňaťa, na úrovni členkov, je na úrovni dietaťa. Tak to znamená, že cirkev sa musí pripravovať, aby prijala Ducha Svätého, ktorý je stále dostupný. ON je stále dostupný, keď sa dožadujete. PÁN hovoril, že keď požiadate, ON vám dá. To je veľmi dôležité, aby cirkev začala túžiť, ..cirkev ste vy, ktorí teraz počúvate, aby ste si začali pýtať viac a viac. Viac posvätenia Ducha Svätého, aby ste boli oslobodeni, aby vám dal múdrosť, aby vám dal rozlíšenie, pomohol kráčať v svätosti, aby pomohol pripraviť slávnu cirkev pre Pána. Je to extrémne dôležité, aby cirkev bola pohltená týmto neskorším posvätením.

Ja chcem ukončiť túto jednu časť s jednou vecou a znova, ako vidíte v knihe Ezechiel 47,

že je tam narastajúci stupeň posvätenia, teraz vy kresťania doma, ja chcem, aby ste išli a pýtali od Pána, aby vám zvýšil váš stupeň posvätenia, prosím choďte a požiadajte HO, choďte na vaše kolená a povedzte:“ JA ŤA CHCEM STRETNÚŤ DUCH SVATÝ DNES“, môžeš ma prosím posvätiť? Ja viem, že je tu iný stupeň, ja viem, že je tu slávny stupeň, ja chcem byť nevesta bez škvrny, ja viem, že od kedy si to napísal v Biblii, že je to možné dosiahnúť plný stav posvätenia, nevesty bez škvrny.

Ja chcem, aby ste sa pozreli na úlohy Ducha Svätého, v Svätej Trojici Božej. Chcem Vám predstaviť niečo veľmi zaujímavé tu, Duch Svätý bol prítomný pri stvorení, ja viem, pretože táto nedospelosť v cirkvi, kvôli detskému stavu v cirkvách, veľa krát si kresťania myslia, že Duch Svätý prišiel iba počas Letníc, ale chcem, aby ste vedeli, že služobníci Boží, ako David, pôsobili pod posvätením Ducha Svätého, ja chcem, aby ste vedeli, že Elijáš a Mojžiš, Prorok Jeremiáš, Izaiáš, Ezechiel, oni konali pod posvätenim Ducha Svätého. Duch Svätý tam bol a chcel by som vám prinies urcčitú predstavu, dôvod, prečo to robím, je kvôli tomu, že chcem, aby ste pochopili, aký obrovský je Duch Svätý.

A dôvod prečo to učím je ten, aby ste mohli byť schopní sa učiť, bez Ducha Svätého nikde nedôjdete. Chcem, aby ste vedeli, ze Duch Svätý bol prítomný v stvorení. V knihe Genesis 1, poďme sa pozrieť v Genesis 1: 1- 3

na úlohu Ducha Svätého v stvorení:

1Na počiatku stvoril Boh nebesia a zem. 

2A zem bola neladná a pustá, a tma bola nad priepasťou, a Duch Boží sa oživujúci vznášal nad vodami.

 3A Boh riekol: Nech je svetlo! A bolo svetlo.

To je ten Duch Svätý Pánov, Duch Svätý bol bol nad priepasťou,..

toto je začiatok.

Na začiatok Duch Svätý bol tiež zapojený do stvorenia.

To nie je nový prvok, ako ľudia hovoria, veľa krát si kresťania myslia, že je to fenomén Nového Zákona.

Nie, Duch Svätý je večný, nemôžete prežiť bez Ducha Svätého.

Duch Svätý je veľmi mocný a ja vás privediem k miestu, kde pochopíte, že nielen sa zapojil do stvorenia, ale vám priniesol JEŽIŠA. A potom posvätil JEŽIŠA pre misiu a pomohol JEŽIŠOVI v Jeho sluzbe, ON ukrižoval JEŽIŠA,

a potom vzkriesil JEŽIŠA z mŕtvych. A teraz je dostupný pre nás. Začnete chápať, že potrebujete Ducha Svätého, nemôžete kráčať s JEŽIŠOM bez Ducha Svätého.

Dôvod, prečo Duch Svätý ma vedie, aby som vás toto učil je ten, aby ste HO poznali viacej a báli sa Ho viacej, poznať HO viac, prijať ho viac, pretože začínate chápať, že nemôžete prežiť bez Neho.

V knihe Žalmy 104:30

Duch Svätý v stvoreni:

 29Keď skrývaš svoju tvár, desia sa; keď odnímaš ich ducha, mrú a navracajú sa k svojmu prachu.  

30A zase, keď posielaš svojho ducha, tvoria sa a obnovuješ tvár zeme.

Duch Svätý Boží bol zapojený do stvorenia. On bol zapojený do vášho stvorenia a pri stvoreni neba a zeme…

Keď pošleš Tvojho Ducha … to je Duch živého BOHA, keď pošleš Tvojho Ducha, tvoria sa a obnovuješ tvár Zeme. Duch Svätý je veľmi mocný. On je Velmi ohromný, On je večný, my nevieme, kde začína večnosť, ON je absolútne nevyhnuteľný. Ja neviem, prečo si tak veľa kresťanov myslí, že oni môžu žiť a kráčať s Ježišom bez Ducha Svätého, toto je najdôležitejšie učenie vôbec pre kresťanov.

Základ je tu zlý.

Ako to, že nevieme, že Duch Svätý je základ, je tak dôležitý, my sa mu nemôžeme vyhýbať. Nemôžeme bežať preč od Neho. Nemôžete vidieť Pána, kráčať v Svätosti bez Ducha Svätého. Ako môžete vidieť Pána, ako môžete kráčať v Svätosti bez Ducha Svätého?

Pretože hovorí, že ktokoľvek by zatúžil po žene, už padol, zlyhal…!

A to znamená veľmi jasne, ..začínate rozumieť, že je nemožné pre vás v tele kráčať v svätosti, pretože v tele je veľa provokácií, diabol vás napáda, ženy v minisukniach, ľudia vás budú zastrašovať, ľudia sa pokúšajú, aby ste padli, iba Duch Svätý môže zmeniť vaše oči, aby hľadeli s očami Pána.

Cirkev padla, zlyhala, pretože neprijala ďalšiu úroveň posvätenia Ducha Svätého.

To je ďalšia úroveň, kedy posvätenie nás zbavuje hriechov. 

Teraz vám ukazujem, že Duch Svätý nieje nový fenomém, On je tu od večnosti, a idem vám ukázať, aby ste mali strach pred ním, veľa kresťanov sa vyhýba životu skrze Ducha Svätého.

V knihe Genesis v kapitole 2, vidíme, že Duch Svätý bol zapojený do stvorenia ako súčasť Božej trojice.

Ako časť Tojice Božej.

Genesis 2:7 7A Hospodin Boh utvoril Adama, človeka, vezmúc prach zo zeme a vdýchnul do jeho nozdier dych života, a človek sa stal živou dušou. 

To je Jeho Duch. ON vdýchol Jeho Ducha do nozdier človeka.

Toto je Duch Pánov.

On vdýchol Jeho Ducha do človeka a tak bol život v človeku. Duch Svätý bol zapojený do vášho stvorenia.

Ako môžete ….bez Ducha Svateho..? ,

ON je osoba, ON je BOH. On je časť trojice Božej, ON je veľmi potrebný, kresťania sa potrebujú učiť uctievať Ducha Svätého. Potrebujú chváliť Ducha Svätého. Potrebujete hovoriť k Duchu Svätému ako ku súčasti Božej trojici, ako hovoríte k Otcovi, potrebujte ho uctievať, ako uctievate JEŽIŠA. Musíte byť schopní prísť k Duchu Svätému a hovoriť s Ním, povedať Mu, že nemôžete prežiť bez Neho, … prečo kresťania neuctievajú Ducha Svätého?

ON nám priniesol JEŽIŠA,

ON ukrižoval JEŽIŠA,

a ON vzkriesil JEŽIŠA zo smrti.

A rovnaký Duch, ktorý vzkriesil JEŽIŠA zo smrti, On vás vzkriesi zo smrti. Prečo sa mu vyhýbate? Ja toto učím, aby ste mali bázeň / strach pred Ním

ako pred Bohom.

Keď budete mať bázeň / strach pred Ním, potom porozumiete Písmu, ktoré hovorí, že Vy ste chrámom Ducha Svätého.

A keď sa HO bojíte, potom neprinesiete ohavnosti do Vášho tela, nemorálnosti do Vášho tela, nemožte klamať s vašim jazykom,..

Cirkev nerozumie osobe Ducha Svätého,

je čas pre cirkvi, aby dospela. Je čas pre cirkvi aby zmenili základ. Základ je zlý.

Pokúšam sa, aby ste porozumeli, aký doležitý je Duch Svätý a aký bude dôležitý.

Vidíte, že rieka života prúdi od Božieho trónu do Nového Jeruzalema, mesta Božieho, ktoré nepotrebuje slnečnú žiaru.

A toto mesto, mesto budúcnosti, život dávajúceho Ducha Pánovho, stále Ho budete potrebovať v buducnosti

Job 33:4

On hovorí, že 4Duch silného Boha ma učinil

a dych Všemohúceho mi dal život. 

To je On, osoba Ducha Svätého ,

On je Duch Pánov.

On je jeden, ktorý vám dáva chlieb života…

Kde by ste boli, keby ste Ho nepotrebovali?

Prečo ste sa správali, ako keby ste Ho nepotrebovali, na vašej ceste, ktorú ste žili ako kresťania

Prečo ste ho dali na bok

Veľa kresťanov neuctievajú Ducha Svätého.

Niektoré cirkvi dokonca ani nehovoria o Duchu Svätom

ako môžete oddeliť Ducha Svätého od Trónu Otca?

Duch Svätý prichádza od trónu Otca

Duch Svätý je riadiaca sila, ktorému bola daná autorita, aby pripravil vás ako cirkev pre KRISTA.

Bez Ducha Svätého nemáte zmŕtvychvstanie.

Duch Svätý je najvyššia sila.

My potrebujeme uctievať Ducha Svätého, potrebujeme chváliť Ducha Svätého.

On je súčasť Svätej trojice Boha.

Hallelujah!

Poďme sa pozrieť na úlohy Ducha Svätého, aby Vám priniesol Krista

Ako Duch Svä Vám zvestoval Ježiša, aby ste boli schopní sa báť Ducha Svätého

v Evanjeliu Lukáša 1: od verša 26 … Duch Svatý vám donesie JEŽIŠA

26 Potom v šiestom mesiaci bol poslaný anjel Gabriel od Boha do galilejského mesta, ktorému je meno Nazaret, 27k panne, zasnúbenej mužovi, ktorému bolo meno Jozef, z domu Dávidovho, a meno panny bolo Mária.

Verš 28 A keď vošiel ku nej anjel, povedal: Raduj sa, obdarená milosťou! Pán s tebou, ty požehnaná medzi ženami!

29 A ona vidiac ho zľakla sa nad jeho rečou a rozmýšľala, jaký to má byť pozdrav. 30Ale anjel jej povedal: Neboj sa Mária, lebo si našla milosť u Boha

31 a hľa, počneš v živote a porodíš syna a nazovieš jeho meno Ježiš. 32Ten bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. A Pán Bôh mu dá trón Dávida, jeho otca, 33a bude kraľovať nad domom Jakobovým až na veky, a jeho kráľovstvu nebude konca.

34 A Mária povedala anjelovi: Jako sa to stane, keď neznám muža?

35 A anjel odpovedal a riekol jej: Svätý Duch prijde na teba, a moc Najvyššieho ti zatôni, – 2x opakuje a preto aj to splodené Sväté bude sa volať Syn Boží.

Takže začínate rozumieť, že Duch Svätý priniesol JEŽIŠA,

a umiestnil ho do maternice Panny

ako môžete neuctievať Ducha Svätého

ako môžete padnúť do nevedomosti o Duchu Svätom

a ON Vám doniesol JEŽIŠA .. o akom Mocnom Duchu Svätom my tu hovoríme ..

On je absolútne nevyhnutný pre plán, ktorý má Boh pre Vašu spásu, vidíte, čo hovorím,

takže Duch Svätý je veľmi dôležitý

Duch Svätý je jediný, ktorý Vám priniesol JEŽIŠA, miláčika vášho srdca, miláčika neba.

Kvôli času poďme k ďalším veciam.

Ako Duch Svätý bol zapojený do vzkriesenia Pána?

Duch Svätý vo vzkriesení Pána

v liste Židom 9:14

14 o koľko viacej krv Kristova, ktorý skrze večného Ducha obetoval sám seba bezvadného Bohu, očistí vaše svedomie od mŕtvych skutkov, aby ste svätoslúžili živému Bohu.

Duch Pánov viedol Krista k ukrižovaniu, k smrti pre Vás, o tom tu hovorí. Môžem to zopakovat? ON hovori, …

Hallelujah! Vidite, že to je ON, Duch Svätý

ON je jeden, ktorý vám doniesol KRISTA

a potom HO ukrižoval, toto bolo o prorockom časovaní, o prorockom čase pre vaše vykÚpenie, pre vašu spásu, pre vaše vyslobodenie a vidíte, keď On doniesol JEŽIŠA

na kríž, On v podstate vám ukézal cestu k Otcovi

Pán JEŽIŠ prišiel zo slávy

On je Svätý, tak Svätý, Svätý

ale On prišiel, Duch Svätý ho priniesol, aby vám ukázal cestu.

Ako môžete tak upadnúť, že nepoznáte Ducha Svätého?..nech dospejeme dnes,

..začneme meniť naše modlitby

a začneme hovoriť k osobe Ducha Svätého, začneme uctievat Ducha Svätého

a slúžiť Duchu Svätému v mene JEŽIŠ.

Prosím, posväť ma, ja chcem vidieť Pána, pretože on je prostriedok,

ktorý ťa prinesie k Otcovi, Pán Ježiš Vám ukázal cestu, ON Vám ukázal kríž,

cesta k OTCOVI je iba skrze kríž a iba Duch Svätý vás prinesie ku krížu, vidíte?

Základ je zlý, ako to zmeniť, keď chcete vidieť Pána?

Musíte začať chápať, že je to obrovská zodpovednosť byť kresťanom.

Duch Svätý je veľmi mocný, my tu vidíme, že ON viedol Pána ku krížu

a ON ukrižoval všetky hriechy na kríži a tak vidíte, že keď ste pokrstení,

Duch Svätý je nástroj k zabitiu vášho telesna a prinesie vás k JEŽIŠOVI, aby ste mohli byť duchovne posvätení,

On je absolútne nevyhnutný.

Vy nemôžete kráčať s KRISTOM bez Ducha Svätého, poďme sa pozrieť, ako ON ukrižoval hriech,

v liste Galaťanom 3 : 13 – 14

a potom vás prinesiem k tomu, ako Duch Svätý vzkriesil KRISTA

poďme sa báť Ducha Svätého, ako sa môžete rúhať Duchu Svätému?

Nemôžete sa rúhat Duchu Svatému

keď ste niektorí doma, píšte si doma, napíšte si nasledujúce

a potom si budete čítať neskôr v knihe Galaťanom 3: 13-14

Galaťanom 4: 4-6

Galaťanom 5: 24-25

Rimanom 7: 4-6

Rimanom 8: 24

ale najviac dôležitá vec je, že keď Duch Svätý ukrižoval Krista,

boli ukrižované hriešne túžby človeka

Takže Pán vám ukázal cestu, ako ukrižovať vašu telesnosť, zdôrazňuje Písmo,

aby sme boli slobodni od hriešnej prirodzenosti, ktorú sme zdedili po Adamovi,

to je na križi, vidíte, že tieto veci sa dejú na kríži,

môžeme čítať v Galaťanom 5:24- 26

24 A tí, ktorí sú Kristovi, ukrižovali svoje telo sjeho vášňami a žiadosťami. 25 Ak žijeme Duchom, Duchom i choďme. 26 Nebuďme žiadostiví prázdnej chvály navzájom sa vyzývajúc, jedni druhým závidiac.

Vidíte, On tu hovori o tých, ktori patria Pánovi JEŽIŠOVI,

to ste vy kresťania, ktorí ste ukrižovali hriešnú prirodzenosť aj vášne a žiadosti.

A On hovorí, aby ste teraz kráčali s Duchom Pánovým

to ma ohromuje, Duch Svätý hovorí, že toto je moment pre pokánie a Svätosť.

Ja som prekvapený, že dokonca niektorí ľudia sa na tomto dohadujú,

ja som prekvapený, prečo oni neudržujú krok s Duchom Svatým

takže je veľmi dôležité pre cirkvi, aby kráčali s Duchom Svätým,

pretože iba Duch Svätý môže zjaviť prorocký časový rámec, iba ON,

osoba Ducha Svätého, ktorý nám dovoľuje kráčať od bodu, kde sme a smerom

ku koncu, a vlastne my vieme, že kde kráčame s Duchom Svätým.

Pokánie je niečo, čo nikto nemôže hovorit proti tomu, nič oproti pokániu, keď kráčame s Duchom Svätým, vôbec nič.

Keď kráčame s Duchom Svätým, pokánie je vždy potrebné,

pokánie je evanjelium, ktoré sme dostali našim Pánom JEŽIŠOM,

a posvätenie je základnou stavbou,

pretože bez posvätenia míňate veľa času, bez toho neuvidíte Pána,

ako môže niekto napadnúť správu o pokání?, …

čo má Boh v pláne urobiť, žiadny človek nemôže zablokovať,

tak vidite teraz celý národ v Keni plače pri pokání,

a chcú posvätenosť a chcú pokánie, chcú byť Svätí,

chcú vidieť Pána, … zaiste, čo má v pláne Pán urobiť,

žiadny človek to nemôže zastaviť,

pretože my sme stvorenia STVORITEĽA,

takže On tu hovori, že keď sme znovuzrodení,

my by sme mali ukrižovať telo, hriešne túžby na kríži 

a keď ukrižujeme, potom môžeme kráčať ako nádoba pri príprave na Pána.

poďme sa pozriet na Ducha Svätého, ktorý ukrižoval KrRISTA,

kde On ho zobral a ukrižoval

Rimanom 8 :11

ako ON vzkriesil Krista

ked ho zobral na kríž

11 A jestli Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vás, tak tedy ten, ktorý vzkriesil Krista Ježiša z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás.

To je ten Duch Svätý, ktorý vzkriesil JEŽIŠA z mŕtvych a vy závisíte na tom istom Duchu Svätom, aby vás vzkriesil z mŕtvych, vidíte toto, to je sila vzkriesenia,

ktorú Vám dal JEŽIŠ skrze Ducha Svätého.

Duch Svätý, ktorý vzkriesil JEŽIŠA, On vzkriesi Vás.

ja sa pokušam o to, aby ste porozumeli dôležitosť Ducha Svätého vo vašom živote, ako kresťanov.

Prečo ma Pán povolal, aby som toto učil?

Pretože ON si uvedomil, že tam niečo chýba, tam nieje prítomnosť Ducha Svätého,

je tu absencia v živote kresťanov a to je ohromné, pretože to zapričiní, že zmeškajú

vytrhnutie, definitívne zmeškaju vytrhnutie, ak nepríjmu Ducha Svätého

a nebudú kráčať v Svätosti.

Vidíte čo vám hovorím?

Takže je veľmi dôležité, aby sme porozumeli, že Duch Svätý je vždy nevyhnutný,

On je extrémne potrebný pre vás a pamätajte, že ON je jediný, ktorý dal silu Kristovi

a viedol HO na púšť aby zvíťazil nad diablom.

Ako môžete zvíťazit na diablom bez Ducha Svätého?

A keď vy prídete zo sveta a prídete do cirkvi a nepríjmete Ducha Svätého,

vaša identita sa nezmenila, ibaže ste preniesli svet do církvi. 

To je dôvod, prečo musím prejsť každým detailom, aby ste porozumeli detailnému plánu posvätenia Duchom Svätým.

Keď Boh hovoril k Mojžišovi … aby ste boli schopní porozumiet rozdielnym charakterom a zmenou cez ktorú by ste mali prechádzať,

keď ste sa stali krestania a prijali ste Ducha Svätého, zmena identity…

Aby ste sa začali pýtať, …zmenila sa moja identita??

Takže otázka znie – ZMENILA SA MOJA IDENTITA?

Keď sa pozriete na seba a uvidíte zrkadlový obraz, takí ako ste boli predtým, keď ste boli vo svete, ..potom je niečo zlé so základom spásy.

Ja som odišiel do duchovného zrkadla a potom som šiel skrze duchovnú škoricu

potom voňavu trstinu …

.. budem hovoriť o znakoch, ktoré vám donesie Duch Svätý,

týkajuci sa tohoto plánu, tohoto detailného plánu posvätenia človeka Duchom Svätým.

Dôvod prečo som vám to priniesol je ten, aby ste mohli preskúšať sami seba,

pretože teraz ideme do neskorších dní, my ideme ku koncu

preskušajte sami seba, …. som ja dospelý? … zmenila sa moja identita?…budem kvalifikovaný?

Ste požehnaní vy, ktorí teraz môžete preskúšať sami seba,

zjavte sami sebe, choďte na kolená niekde a povedzte:

„Pane, ja si myslim, že ja som neprijal Tvojho Ducha Svätého“.

Pozrime sa, aký je dôležitý Duch Svätý pre vás,

uvidíte, že ste si to neuvedomili..

2 Peter 1 : 21

ON vám dal slovo Božie , ON vás stvoril a potom navigoval prorokov v Starom Zákone ,

v Novom Zakone, ale najdôležitejšie je, počúvajte , .. ON vás stvoril,

a ON vám doniesol JEŽIŠA,

on viedol JEŽIŠA na kríž,

ON vzkriesil JEŽIŠA zo smrti, pozri čo ON urobil,..

ON ti dokonca doniesol SLOVO BOŽIE

Ako kráčať s Pánom, ako sa dostať k Pánovi

2 Peter 1 : 21

21Lebo nikdy nebolo proroctvo vynesené vôľou človeka, ale Svätým Duchom súc nesení hovorili svätí Boží ľudia.

Takže všetko v knihe Biblii, všetko čo je tu napísané, bolo inšpirované Duchom Svätým,

takže Prorok hovoril, ako mu bolo hovorené Duchom Svätým,

takže Duch Svätý nepriniesol iba vaše stvorenie, prinesol JEŽIŠA,  viedol JEŽIŠA k službe, až dokedy naplnil Jeho službu, až po kríž a potom HO vzkriesil, ale ON vám tiež dal knihu Biblie, slovo BOHA táto kniha tu

takže sa pozrime, čo robí Slovo, ON vám ho dal, ON napísal Slovo

takže to je veľmi dôležité, nemôžete HO vyradiť z církvi.

Ja som videl vela kresťanov ktorí žijú, akoby neporozumeli, oni nepoznajú Ducha Svätého,

oni sa stávaju moderní kresťania,… nemorálnosť v církvi,..

ako môžete mať nemorálnosti v Cirkvi??, mať ducha chtíča, túžby? 

keď ste prijali Ducha Svätého?

Pozrite sa teraz, je dôležité, aby ste porozumeli tomuto vyučovaniu, aby ste porozumeli, že Duch Svätý je tak mocný, tak silný, nemôžete prežiť bez NEHO, teraz sa začínate približovať k Nemu, aby ste HO prijali. 

Pozrime sa, čo Slovo robí, ,..

Židom 4:12 Lebo slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný, a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca.

To je ON, osoba DUCHA SVÄTÉHO, ktorý dal život Slovu, inšpiroval služobníkov PÁNA, aby HO ( SLOVO ) napísali, v mene JEŽIŠ. Môžete ísť a čítať SLOVO chorému človeku a bude uzdravený Duchom Svätým. Toto SLOVO je ŽIVĚ SLOVO.

Živý DUCH BOHA bude zjavovať ..

Chcem, aby ste tu porozumeli jednej veci. Musíte prijať DUCHA SVÄTÉHO, keď chcete vidieť vytrhnutie. DUCH SVÄTÝ je veľmi rozhodujúci. Nemôžete kráčať s JEŽIŠOM KRISTOM, keď ste neprijali DUCHA SVÄTÉHO. 

Pretože Biblia hovorí v 1 Peter 2: 4ku ktorému prichádzajúck živému kameňu, síce od ľudí, jako čo by bol nesúci, zavrhnutému, ale u Boha vyvolenému, drahocennému, 5i sami sa jako živé kamene buduj(e)te, duchovný dom, sväté kňazstvo, obetovať duchovné obeti, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.

a vo verši 7 hovorí 7Tedy vám veriacim česť, ale neposlušným kameň, ktorý zavrhli stavitelia, práve ten sa stal uholnou hlavou a kameňom úrazu a skalou pohoršenia

.. ON NIE JE AKCEPTOVANý AKO VZÁCNY KAMEŇ. 

Nemôžete kráčať s PÁNOM JEŽIŠOM, keď nepríjmete Ducha Svätého. Pretože vidíme veľmi jasne, že PÁN JEŽIŠ bol kameň, ktorý bol odmietnutý ľuďmi. Keď neprijmete Ducha Svätého, … ja viem, že veľa z Vás nemáte radi odmietnutie, keď vás niekto v cirkvi odmietne, robíte veľa rozruchu, dokonca chcete opustiť cirkev. 

... Moje deti mi hovoria, že by som nemala ísť do tej cirkvi, že som veľmi náboženská, aby som nechodila tam kde učia svätosť,.. moja rodina, môj manžel hovorí,… vy sa bojíte odmietnutia a pritom viete, že náš PÁN čelil odmietnutiu,  ON je kameň, ktorý bol odmietnutý. A keď budete kráčať s NÍM, vy tiež, ako živý kameň, ktorý buduje Duchovný dom, budete odmietnutí. Iba Duch Svätý vám môže dať odvahu. Kráčať uprostred odmietnutí. Chcem, aby ste porozumeli, že iba Duch Svätý vám pomôže obstáť pri odmietaní, ktorému čelil PÁN JEŽIŠ, ktorým vy by ste mali prechádzať, pretože JEŽIŠ vám ukázal cestu k Otcovi. Cesta k Otcovi je skrze odmietnutia, ..

Jediná cesta k Otcovi, je cesta, ktorú nám PÁN ukázal, ON povedal: JA SOM CESTA, PRAVDA A ŽIVOT.

A keď ON bol odmietnutý, nie je iná cesta, ..

Chcem, aby ste porozumeli, že rovanký DUCH PÁNA, ktorý navigoval JEŽIŠA, ktorý pomáhal PÁNOVI, aby prežil skrze odmietnutia, je rovnaký Duch, ktorý vám bude pomáhať,  aby ste mohli prekonať odmietnutia a zamerať vaše oči na KRISTA, na kríž, na OTCA, na vytrhnutie, na Kráľovstvo v nebi, na nebeské veci. 

Veľa z vás keď vám niečo chýba robíte veľa rozruchu,…keď som začal chodil do tej cirkvi, ja som stratil moju prácu, môj zárobok, .. moji priatelia ma nemajú radi, sťažujete sa namiesto toho, aby ste dali SLÁVU BOHU! pretože ON buduje vašu vieru, ON vás prevádza skúškami, pamätáte sa, že olivový strom prežije sucho 40 rokov a olivový strom je stále tam,.. dospieva veľmi pomaly, buduje vašu vieru, ON vás prevádza, aby ste mohli byť s OTCOM v JEHO sláve, aby ste mohli budovať vašu vieru a byť dospelými, aby ste mohli vidieť OTCA, inak nebudete môcť vidieť OTCA. DUCH SVÄTÝ JE ABSOLÚTNE DÔLEŽITÝ, ABSOLÚTNE NEVYHNUTNÝ. Ak by ste vedeli o dôležitosti Osoby Ducha Svätého, o dôležitosti DUCHA SVÄTÉHO ako BOHA, potom by sme nem,ali to, čo vidíme, čo sa deje v cirkvách v Keni, kde každý predstiera, že hovorí jazykmi, inými slovami to je rúhanie sa Duchu Svätému,  keď 5 miliónov sa bude rúhať, nebude im odpustené, to je večný hriech. Keby ste mali bázeň, strach pred Duchom Svätým, neexistovala by cesta, aby sa v Keni prijal film, ktorý sa rúhal JEŽIŠOVI, alebo že PÁN JEŽIŠ mal dievča, .. také veci by sa nikdy neboli stali… kresťania by sa modlili a pôstili, keby taký film tu vstúpil, pretože vieme osobu Ducha Svätého, vieme, že JEŽIŠ povedal:” JA SOM CESTA, PRAVDA A ŽIVOT”. A vieme, že nám povedal, že nám pošle Ducha pravdy, čo znamená, že JEŽIŠ KRISTUS príde naspäť skrze DUCHA SVÄTÉHO, keď vy hovoríte také veci o PÁNOVI JEŽIŠOVI, inými slovami, hrešíte proti DUCHU SVÄTÉMU, to je rúhanie sa. Celý národ teraz bude pôstiť pre tento film. 

Istotne dnes, to je moja modlitba, aby ste prijali základ vyučovania, schopné vám pomôcť  mať dobrý vzťah s Duchom Svätým. ON je veľmi dôležitý s vašimi krokmi s KRISTOM. Je veľmi, veľmi dôležité, aby ste prijali Ducha Svätého. Duch Svätý je tiež veľmi starostlivý, náročný, požaduje od vás veľa poslušnosti. ON je súčasť Svätej trojice Božej, je potrebné HO uctievať, potrebujete HO chváliť a uctievať, je potrebné, aby ste k NEMU rozprávali v mene JEŽIŠ. Potrebujete s NÍM hovoriť, ako hovoríte k Otcovi a k Synovi. 

Nech Vás PÁN žehná, nie je väčšia láska ako táto, keď človek položí svoj život, aby ukázal cestu, aby vás spasil, takže ĎAKUJEM TI JEŽIŠ. 

 

 

Shalom
Off 

13.7.2014 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top