Home
 

Biely súdny trón Pána Ježiša Krista, 2.časť, Boží Prorok Dr. Owuor

 

ČO POTREBUJEME VEDIEŤ

 

o  SÚDNEJ STOLICI PÁNA JEŽIŠA KRISTA

 

aby naše mená boli zapísané v Baránkovej knihe života, ako sa pripraviť na tento najdôležitejší deň nášho kresťanského života,

2. časť 

Ako pokračujeme ďalej, chcel by som, aby ste preskúšali svoj život,

aby ste videli, či sa vaše mená môžu nachádzať v tej knihe.

Pokračujeme ďalej teraz, v knihe Filipským v kapitole 4., 

ideme sa pozrieť na tému služba, Filipským v 4. kapitole

ja chcem začať štvrtým veršom, čo je potrebné, aby vaše meno bolo v

tejto knihe? Čo to stojí, aby vaše meno bolo zapísané v knihe života?

On hovori, že –  2 Evodiu napomínam i Syntychu napomínam, aby na

jedno a na to isté mysleli v Pánovi.

3 a prosím aj teba, verny Syzygu, pomáhaj im, ktoré sa spolu so mnou borily v evanjeliu aj s Klementom a s ostatnými mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená sú v knihe života.

Teraz chcem, aby ste sa pozreli na životy tých, ktorých mená sú zapísané v knihách života, aby ste boli schopní porovnávať sami seba, aby ste videli, či vaše mená budú istotne v tej knihe

vo verši 3. hovorí – áno a ja ťa pýtam, verný Syzygu, verný a čo to znamená byť verný?

Pán hovorí, že keď dáte sami seba pre evanjelium s vernosťou , koľko veľa krát ste neboli verní evanjeliu?

Byť verný pre evanjelium, koľko veľa Božích služobníkov je verných evanjeliu,? A sú schopní trpieť, aby boli ich mená v knihe života Baránka Božieho?, ..trpiet’!!

a byť verný,  Syzygu, to znamená byť spoločne zviazaní s vernosťou pre evanjelium a nájdete, že dokonca aj kresťania, On hovori o všetkých ľuďoch, ktorí chcú,  aby ich mená boli zapísané v knihe života, ON hovori, že musíte byť verní pre evanjelium, aby ste boli medzi ľuďmi, ako je Klement, hovorí o vytrvaní v utrpení pre cestu krvi Ježiša pre evanjelium, koľkí z vás kresťanov môžete vytrvať?  Pre evanjelium? Len jeden deň utrpenia a utekáte preč z cirkvi, ..óoj moj manžel je taký…, óoj moja manželka je taká,.. oj ja som stratil moju prácu… utekáte preč a nemôžete vytrvať, ja vás privádzam k porozumeniu, čo je potrebné, aby vaše meno tam bolo zapísané, musíte byt verní Syzygu pre evanjelium, aby ste mali spoločenstvo s ľudmi jako je Klement a Pavol, Ján, …byť zobratí do väzenia, byť tam zavretí pre evanjelium, niektorí z vás iba trochu trpíte, keď vám niekto povie v práci že zanechajte Ježiša, inak stratíte prácu, niektorí z vás by ste zanechali Ježiša, inými slovami hovorí, že keď chcete, aby vaše meno bolo zapísané do Baránkovej knihy života, musíte vydržať a trpieť pre evanjelium

Evanj. Matúša 7 kap., dnes porozumiete, čo to bude stáť,  aby vaše mená boli zapísané v tejto knihe, v tomto rádiu pravda sa otvára teraz pre vás, nič nebude skryté viac pred vami, aby sa vaša mysel rozhodla. Nebudete môcť povedať, že vám to nebolo povedané, teraz sa musíte rozhodnúť, ak istotne chcete, aby vaše mená boli v tejto knihe, pretože ste videli, že aj povedal, že tí, ktorí vstúpia do Nového Jeruzalema, kde je nové nebo a nová zem, ktorá príde, oni sú tí, ktorí budú v Baránkovej knihe života, to znamená, že Ježiš je tá sila. Ježiš má autoritu a silu pre vás, dokonca v tomto živote, dokonca v novom nebi, hovoríme o bielom tróne súdu Pána Ježiša a zistili sme, že tam je kniha, že keď vytiahne knihu a bude hľadať, či môže nájsť vaše meno a sme videli, že David hovoril, prosím nevymaž moje meno, ale pre hriešnikov hovoril, aby nedal ich mená medzi spravodlivých, tiež sme  videli v knihe Daniel, že keď budete evanjelizovať, budete ako hviezdy, žiariace hviezdy a vaše mená budú v knihe od dnes, nikdy nebudeme môcť povedať, že ja som iba člen, ja som iba príslušník, budeme mať evanjelistov po celom národe, ON hovorí, že keď ste vlažní a vaše letorasty nenesú ovocia, odrezuje ich, ON ich odstráni preč, takže dnes to končí, nebudete nikdy sedieť v cirkvi len počúvať, počúvať, počúvať, teraz pôjdete vonku a pôjdete do potravín, obchodu, hovorte im, že Ježiš je vzkriesenie, povedzte im, aby prijali Pána, čas je na konci, ak chcete, aby vaše meno bolo zapísané v Baránkovej knihe života, vy nebudete evanjelizovať len pre ich duše, ale idete evanjelizovať tiež kvôli sebe, pretože to je požiadavka, čas pre zahrávanie sa končí, teraz ľudia budú chcieť ich mená v knihe života, v knihe evanjelia Matúša 7. kap. , verš 22, pravda teraz prichádza vonku, už sa nehráme na schovávačku, tu sa skryjem, tam sa skryjem, teraz mi povedz pravdu, Pastor povedz mi pravdu, bude moje meno zapísané v knihe života, ak to urobím? Deti Boha Jehova sa budú pýtať a hovoriť o knihe života, o ničom inom nebudú sa pýtať, či je to v poriadku, keď nosím nohavice?… Je to v poriadku keď takto tancujem?…  Teraz sa budú pýtať, či budú ich mená v knihe života ak toto urobim…   oni sa budú pýtať, ak toto urobim vymaže Pán moje meno z  Baránkovej knihy života? Oni budú hovoriť o knihe Haleluja!, Sladký Ježiš, milujúci Ježiš, a potom na konci teraz objavíte, že On je Ježiš, sudca a utekáte a nieje kde utekať, a zistíte, že ste premárnili vaše životy na zemi a ste si nedali pozor, aby vaše meno bolo v tejto knihe, bolo napísané v knihe, ale ste si užívali na Zemi, 

Ev. Matúša 7. kap. verš 21-23

21 Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach,    22 Mnohí mi povedia tamtoho dňa: Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene a v tvojom mene démonov vyháňali a v tvojom mene mnoho divov nečinili? 23 A vtedy im vyznám: Nikdy som vás neznal. Odídite odo mňa, páchatelia neprávosti!

Konečne sladký Ježiš, o ktorom, ste kázali, ku ktorému ste viedli ľudí, vyučovali o sladkom Ježišovi, počúvajte čo on vám hovorí, ..

Ja som vás nikdy nepoznal, odídite odomňa preč,  páchatelia neprávosti, ako je to možné,  že cirkev toto nepoznala, ste robili zázraky v Jeho mene, prorokovali ste v jeho mene, robili ste veci v mene Ježiš, ale ste učili iného Ježiša, On hovorí – ja vás nepoznám, ako keby ste neexistovali, a ešte pritom on vás stvoril, Hallelujah

Matúš 7. kap.,  verš. 24

24Každého tedy, kto čuje tieto moje slová a činí ich, pripodobním rozumnému človekovi, ktorý postavil svoj dom na skale. 25A spustil sa lejak, a prišly rieky, a zavialy vetry a oborily sa na ten dom, a nepadnul, pretože bol založený na skale. Skala je krv Jezisa, skala Je Jezis , budovali ste svoj dom na skale? 

Ak ste nebudovali svoj dom na tejto skale, kto je táto skala? Veľmi skoro, prv, než pôjdeme ďalej, predtým, než budeme pokračovať v Matúšovi, dovolte mi povedať, kto je tá skala, kto ON je, budujte vaše životy, budujte vaše domy na tejto skale, kto je táto skala?

1 Peter 2 kapitola, verš 4

4 ku ktorému prichádzajúc živému kameňu, síce od ľudí, ako čo by bol nesúci, zavrhnutému, ale u Boha vyvolenému, drahocennému, 5 i sami sa ako živé kamene buduj(e)te, duchovný dom, sväté kňazstvo, obetovať duchovné obeti, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. , ….Odmietnutý od ľudí,.. teraz počúvajte toto

Pán hovorí tu v Matúšovi 7. kap., 

budujte vašu vieru na tejto skale, budujte vaše životy na tejto skale a táto skala je nepopulárna, odmietnutá ľuďmi a to znamená, že tí z vás, ktorí ste budovali vaše životy na populárnych veciach, nebudete v knihe života, vidíte toto, nebudete v knihe života, budovali ste vaše životy na základe prosperity, vaša viera sa zakladala na tom, do ktorej cirkvi môžem ísť, aby som prosperoval?

Do ktorej církvi môžem ísť, kde prichádzajú ľudia skoro k novému autu a do ktorej církvi môžem ísť,  kde ľudia sú populárni, kde môžete stať a tancovať a je plný ľudí,  tisíce a tisíce ľudí, stovky, najpopulárnejsie cirkvi v meste a ON hovorí, že budujte svoj dom na tejto skale, táto skala je odmietnutá ľuďmi a nieje populárna, ja som prekvapený, neviem koľko ľudí majú mena zapísané v tejto knihe, populárne, populárne, populárne…

ktorá cirkev je najviac populárna?

Ktorý kazateľ je najviac populárny?

Ktorý kazateľ mi urobí radosť keď káže?

V čomkoľvek káže, do ktorej cirkvi chodievajú bohatí ľudia?

Do ktorej cirkvi ? A on tu hovori,…moje cesty, .. táto skala je odmietnutá ľuďmi, ale pritom je drahocenný a vybratý Bohom, tak neexistuje žeby ste budovali vašu vieru, váš kresťanský život na populárnych veciach a našli vaše mená v knihe života, pravda je už von, je po všetkom s klamstvami

Matúš 7 : 25, 26

25 A spustil sa lejak, a prišli rieky, a zaviali vetry a oborili sa na ten dom, a nepadnul, pretože bol založený na skale.

26 A každý, kto čuje tieto moje slová a nečiní ich, bude pripodobnený človeku bláznovi, ktorý vystavil svoj dom na piesku.

Čo ti Ježiš hovorí dnes?

On hovorí, že sezóna sa zmenila, aby ste boli v poriadku s Pánom,

aby ste sa vrátili naspäť k spravodlivosti, aby ste boli v poriadku s NÍM, vráťte sa späť k svätosti a vy hovoríte … nie, ja potrebujem populárne veci … ja chcem byť moderný kresťan, to znamená, že nepočúvate Slovo Božie odporúčané Duchom Svätým v tejto hodine, to znamená, že ste ako človek, ktorý buduje svoj dom na piesku, poďme pokračovať ďalej, dnes budete prekvapení, ja som vám hovoril,… my ideme veľmi hlboko, Halelujah

Poďme pokračovať v knihe Malachiáša v kapitole 3., 

ja som vám hovoril, že to bude ťažké, pravda vychádza vonku, vaše modlitby sa zmenia dnes v noci, vy sa rozhodnete, či pôjdete do neba, alebo nie, ohromné časy, nesrandujte viac, nezahrávajte sa viacej, vy musíte urobiť rozhodnutie, začnete rozumieť, čo to stojí milovať Ježiša, nepovedzte len Ježiš ja Ťa milujem a …nemôžete žiť podla jeho slov, jeho učenia, budujete svoj dom na piesku,  milujem Ježiša a keď na vás pozerám, nežijete podľa slov Ježiša a ešte pritom Pán je dokonalý a vždy si stoji za svojim slovom, slová z Biblie nikdy nepominú, SLOVÁ sa nikdy nezmenia,

Malachiáš 3 : 15

Halelujah

Čo to stojí, aby vaše mená boli v tejto knihe?

Keď prídete pred Biely súdny trón, toto je dôvod, prečo ste sa narodili, aby ste začali od prvého dňa vášho života pripravovať sa na predstavenie pred trónom, vy ste sa nenarodili pre jedenie, pitie, a všetko čo robíte, ale aby ste sa pripravovali a žili pre Boha, keď Ježiš žil pre vás, kto ste, aby ste nežili pre Boha ?

On vás schyti toho dňa, 

Malachiáš kapitola 3., verše  1­ – 5

ON hovorí

1 Hľa, posielam svojho anjela, a upraví cestu pred mojou tvárou. Príde náhle do svojho chrámu Pán, ktorého vy hľadáte, a anjel zmluvy, po ktorom túžite, hľa, príde, hovorí Hospodin Zástupov.

2 Ale kto znesie deň jeho príchodu, a kto obstojí, keď sa ukáže?! Lebo on je ako prepaľujúci oheň a ako lúh práčov.

3 A bude sedieť prepaľujúc a prečisťujúc striebro, a tak prečistí synov Léviho a očistí ich ako zlato a ako striebro, a budú Hospodinovi, donášajúc obetný dar obilný v spravodlivosti.

4 Vtedy bude príjemný Hospodinovi obetný dar obilný Júdu a Jeruzalema ako za dní drievneho veku a ako za dávnych rokov.

5 A priblížim sa k vám na súd a budem rýchlym svedkom proti čarodejníkom, proti cudzoložníkom a proti krivoprísažníkom i proti tým, ktorí utiskujú čo do mzdy nájomníka, vdovu a sirotu a krivdia pohostínovi a neboja sa ma, hovorí Hospodin Zástupov.

Pozrite sa na týchto ľudí,  ktorých Pán uisťuje, že nebudú v tejto knihe, koľko veľa kresťanov robí tieto veci a myslia si, že idú do neba?

Čarodejníci, cudzoložníci, kto je cudzoložník?

Poviete mi, že muž, ktorý spal so ženou iného muža, … vám hovorím, že nie,  ja vám hovorím že už muž, ktorý sa pozerá na inú ženu a zatúžil po nej, je cudzoložník, celá cirkev je u konca,… nebudú v tej knihe,  to znamená, že celá cirkev, pretože cirkev neprijala Ducha Svätého, aby ukrižovali svoje telá, pozerajú sa na ženy v chválach a túžia po nich, pozerajú sa na ženy a obdivujú ich a dopúšťajú sa cudzoložstva a ON hovorí, že nebudú v tej knihe a keď oni kráčajú po uliciach, túžia po tých ženách, obdivujú tie ženy, oni nebudú v knihe života, nikdy, sexuálne hriechy spôsobia, že vaše mená nebudú nájdené v knihe života.

Baránok, ON je svätý, svätý, ON je svätý, 

tam nieje podplácanie v tejto knihe, ja viem, že evanjelium, ktoré prijímate, je evanjelium korupcie…zaplaťte tu a dostanete…   a pritom Baránok je svätý, nemôžete zaplatiť, aby ste boli v tej knihe.

Halelujah… to je ohromné, to je absolútne ohromné, ON hovorí, že čarodejníci, cudzoložníci, krivoprísažníci, ktorí podvádzajú pracovníkov, oni im neplatia  a ich podvádzajú, zaplatia im menej, koľko veľa kresťanov to robí? Tí, ktorí utláčajú vdovy, koľko veľa kresťanov to robí? Koľko veľa Božích služobníkov utláčali vdovy? Koľko veľa starších v cirkvi utláčali vdovy? Koľko veľa manželiek pastorov utláčalo vdovy? Koľko veľa mladých v cirkvi odmietli, aby ich učili vdovy, koľko veľa cirkvi odmietli zamestnať vdovy, koľko veľa ľudí utláčalo siroty, koľko veľa kresťanov kráčalo po uliciach a odmietli dať deťom na ulici jedlo, koľko veľa kresťanov zatiahlo okná na autách, keď deti z ulice prišli k nim žobrať keď sú vonku ráno na ulici v zime v júli, v Keni, koľko ľudí zavolalo policajtov keď deti z ulice prišli žobrať jedlo ráno ku bráne, koľko veľa kresťanov išlo ďalej bez toho, aby venovali deťom z ulice oblečenie a oni chodia do cirkvi a zanechali ich na ulici a ešte pritom smerujú do cirkvi, idú do cirkvi a prejdú popri sirotách a utláčajú siroty, dávajú sirotám tašky aby ich nosili, hovoria im, že noste tašky až tam…, že oni zaplatia a keď im donesú, tak neplatia, alebo zaplatia polovicu alebo ich vyháňajú, koľko veľa volá políciu na deti z ulice alebo ich zastrelia, volali ich zlodejmi a ON hovorí, že ich mená nebudú v knihe života, nikdy, vidíte,  že to nieje jednoduché, ja som vám povedal dnes, že sa musíte rozhodnúť, bud sa rozhodnete, či budete mať vaše meno tam, alebo sa rozhodnete, že tam nechcete byť, pretože teraz viete pravdu a to je veľmi jasné, poďme ďalej

Malachiáš, 3 : 13 – 18

ten istý Malachiáš, počúvajte čo hovorí, 

13 Drzé sú vaše slová proti mne, hovorí Hospodin a hovoríte: Čože hovoríme proti tebe?

14Hovoríte: Márna vec je slúžiť Bohu, a jakývraj z toho zisk, keď budeme strážiť jeho stráž? Alebo keď budeme chodiť čierno pred Hospodinom Zástupov?

Ste hovorili, že je zbytočné ísť za Hospodinom, že sa vysmievate tým ženám, ktoré nosia vrecovinu a ON hovorí, že ste hovorili, že je zbytočné slúžiť Bohu, čo sme získali, keď sme išli ako smútiaci ? a pritom ON žiada od vás, aby ste šli smútiaci a vy odmietnete

15 Preto teraz my blahoslavíme spurných, aj sa budujú tí, ktorí páchajú bezbožnosť, aj pokúšajú Boha a vše uniknú.

Nieje toto ten cas v ktorom zijeme?

Kde vidíte, že ľudia, ktorí sa neboja Boha, sú prospesnejší, ako tí,  ktorí sa boja Boha? A tí, ktorí smútia a žijú ako smútiaci pred Pánom sa z nich vysmievajú, oni vyzerajú ako šialení ľudia,

verš. 16 Vtedy sa shovárali medzi sebou tí, ktorí sa báli Hospodina, druh s druhom, a Hospodin pozoroval ušima a počul, a bola písaná pred ním pamätná kniha pre tých, ktorí sa boja Hospodina a myslia na jeho meno.

Počujete ma niekto?

ON hovorí vo verši 16, opakujem ešte..

Vtedy sa zhovárali medzi sebou tí, ktorí sa báli Hospodina  a Hospodin pozoroval ušami a počul,

každý ma počúvajte, Pán počúval a počul, Halelujah

a ON  hovorí, bola písaná pred Ním pamätná kniha pre tých, ktorí sa boja Hospodina a uctia jeho meno.

Náš Boh je dobrý, toto je pravdivý význam, že Boh je dobrý, keď počujete ľudí hovoriť, že Boh je dobrý, toto je pravdivý význam, že Boh je dobrý, oni trpeli, ľudia sa im vysmievali, oni si obliekali vrecovinu a ľudia sa z nich smiali, prečo činíte pokánie aj dnes aj zajtra?

Prečo stále činíte pokánie, nieste z toho unavení?

Ale Pán počúval a počul a ON písal

Halelujah

…ja milujem Pána, ja milujem Pána, ON písal do pamätnej knihy tých, ktorí sa Ho báli a ctili Jeho meno, toto je kniha života o ktorej hovorime pred týmto trónom, predsa Ježiš stále sledoval a počul a počúval a písal, Halelujah

verš 17 – 18   hovorí,

17 A budú moji, hovorí Hospodin Zástupov, na deň, ktorý ja učiním, zvláštnym vlastníctvom, a zľutujem sa nad nimi, ako sa zľutuje človek nad svojím synom, ktorý mu slúži.

18 Vtedy sa navrátite a budete vidieť rozdiel medzi spravodlivým a bezbožným, medzi tým, kto slúži Bohu, a tým, kto mu neslúži.

Kniha života

Halelujah

vidíte, čo to stojí,  aby ste boli v tej knihe?

Aby ste chodili pred Bohom smútiaci. S veľkým smútkom, keď sa pozriete na stav nemorálnosti na zemi, keď sa pozriete na stav odpadlíctva v cirkvi, keď vidíte sexuálne hriechy dennodenne, denne vo svete, keď vidíte iné evanjelium kázané v dome najvyššieho Boha, keď vidíte kázať korupciu, o peniazoch, učenie o peniazoch, keď vidíte obchodovanie v cirkvi, .. kupujete posvätený olej v malých fľaškách,  pretože sejete semená,  tak vám dám malú fľašku posväteného oleja,… keď vidíte, že uzdravovanie skrze Pána Ježiša je spoplatňované a ON hovorí, že keď chcete, aby vaše mená boli napísané v knihe života, musíte kráčať ako smútiaci  a musíte isť na ulice a pomáhať sirotám, pomáhať deťom z ulice, musíte hľadat vdovy, ktorých manžel zomrel na AIDS, skúste im kúpiť deku, kúpte jej deťom jedlo, vtedy vaše mená budú zapísané v knihe života, dnes pravda vstúpila k vám domov

 HALLELUJAH

poďme ďalej, stále sa pozeráme na biely súdny trón, 

a my vidíme ako pokračujeme, čo to stojí,  aby vaše meno bolo v knihe života, v Baránkovej knihe života, my vidíme, že Ježiš má úplnú autoritu a moc bola daná Jemu na nebi aj na zemi, aby napísal vaše meno do tej knihy alebo vymazal a my vidíme, ako pokračujeme hovoriť o veciach, o ktorých Pán hovorí, že keď budete zapletení do tých vecí, tak vaše meno nebude zapísané v knihe života, inými slovami vidíte veci, ktoré nesmiete robiť, ak chcete, aby vaše mená boli zapísané v tej knihe, inými slovami vidíte veci, ktoré nemáte robiť, aby vaše meno bolo napísané v knihe života a Pán hovorí, že by ste mali žiť ako smútiaci pred Pánom, potrebujete žiť v smútku, vzhľadom na stav hriešnosti vo svete a hovoríme, že Pán súdi tie činy, ktoré sú zlé a máme knihu, ktorá má zoznam mien,  kde sú spravodliví, inými slovami, spravodlivosť sa stane základ vašej viery, spravodlivosť sa stane základ vášho kresťanstva, spravodlivosť sa stane základ vášho chodenia  s Ježišom,  kniha Jeremiáš 17. kapitola, beriem vás na inú úroveň a teraz prinášam vás na miesto, kde On nebude súdiť len vaše skutky pred týmto trónom, ale On začína vstupovať aj do vášho srdca a potom začnete chápať, že určite to bude veľmi ťažké sa dostať do tejto knihy, … iba ak budete hovoriť že si zámerne začínate vyberať svätosť odo dnes navždy.

Pozrime sa teraz, keď sa dostane do vášho srdca

v knihe Jeremiáš 17: 9 – 10

On hovorí, 

Najľstivejšie od všetkého je srdce a je neduživé na smrť. Kto ho pozná?!    10 Ja Hospodin spytujem srdce a skúšam ľadviny, nato, aby som dal každému podľa jeho cesty, podľa ovocia jeho skutkov.

Spytujem a odmeňujem

On hovorí, že nebude čakať, aby spytoval, On bude spytovať a odmení, viem, že ešte ste nič zlé nečinili, ale poznám, že vo vašom srdci je niečo skryté, spytujem to a odmením to, vy sedíte tam dole a ešte ste nič zle zatial nerobili a vyzerate nevinní predo mnou, ale On je Boh, ON vás stvoril, príde a nebude čakat, vstúpi do vášho srdca, do vlákna vášho srdca a bude spytovat vaše srdce a keď nájde niečo zlého, keď nájde hriech…

Ja vám odmenim podľa toho,… kde nájdem spravodlivosti …Ja vám odmením podľa toho..

HALLELUJAH

Najľstivejšie od všetkého je srdce a je neduživé. Kto ho pozná? Hospodin spytuje srdce a skúša ľadviny nato, aby dal každému podľa jeho cesty, a podľa ovocia jeho skutkov, čo si  zaslúži.

Počúvajte ma, drahocenní ľudia, keď stojíte pred bielym súdnym trónom, Pán bude súdiť dokonca aj postoj vášho srdca a mysle, pretože hovorí, že pred Bielym súdnym trónom, práve pred trónom, tam bude vytiahnutá kniha života a tam bude zápis, o tých, ktorých mená tam budú, ale aj tak musíte ešte vysvetlovať úplne každý skutok, každú myšlienku vášho srdca, žiadny človek nemôže nič schovať pred Bohom, končia schovávačky, cirkev potrebuje vedieť teraz, že už sa viac nemôže schovať, nič nemôžete schovať pred Bohom, pred týmto Bielym trónom, bude úplne totálny súd, preto hovorí, že ľudia budú utekať a nebudú mať kde utiecť, vy tomu nebudete veriť, pretože ľudia, ktorí radi utekali za Ježišom, …Ježiš pomôž môjmu manželstvu, pomôž mi Ježiš s mojou prácou, Ježiš pomôž mi s mojim zdravím a teraz nakoniec, oni budú utekať od Neho. On bude súdiť aj vaše srdcia a ON hovorí, že už od začiatku, ON hovorí, že najľstivejšie od všetkého je srdce, nevyliečiteľné, budte veľmi opatrní,  na čo myslíte vo vašich srdciach..

Halelujah

Jeremiáš 6 kapitola, pokračujeme, vidíte, že vstupuje do srdca, ON privádza súd do iného stupňa, to znamená, že požiadavky od vás ako kresťana sú veľmi vysoké, to je veľmi vysoké povolanie byť kresťanom, je to povolanie k vyššiemu stupňu, povolanie do vyššej úrovne, pretože zahŕňa krv Božieho Syna, krv Božieho syna nemôže byť zobratá na ľahkú váhu, keď prídete pred tento trón, vtedy budete vedieť, že krv Božieho Syna je veľmi cenná, berie preč hriechy ľudí a teraz to ON ukončuje, ale ON vám dal na výber teraz si máte možnosť vybrať, vidíte to?

Jeremiáš 6. kap. 19 verš,

Halelujah,

pozrime, čo tu hovorí, 

ON hovorí, 

19 Počuj, ó, zem: Hľa, ja uvediem zlé na tento ľud, ovocie ich myšlienok; pretože nepozorovali na moje slová svojimi ušami a čo do môjho zákona, ten zavrhli.

ON hovorí o ovocí ich myšlienok, hovorí, že prinesie súd na svet, k národom sveta, JEHO meno znamená Pán, ktorý súdi, Jehoshaphat

v hebrejčine hovoria JEHOVA plus APHAT znamená SUDCA

teda JEHOSHAPHAT znamená Pán, ktorý súdi, národy budú shromaždené v doline Jehoshaphat a budú súdené Pánom, On hovorí tu, že na základe ovocia ich myšlienok, ovocie myšlienok znamená to, čo plánujú robiť, predtým, než to urobia, to, čo plánujú…

Jehova je BOH

Shaphat v hebrejcine znamená sudca v súdnej sieni

tak JehovaShapa znamená BOH ktorý súdi

a ON hovorí, že zhromaždí všetky národy pred Ježišom,

zrazu náhle ten Ježiš, za ktorým ste radi utekali, ten sladký  Ježiš, o ktorom vás učili, tam budú zhromaždené celé národy a ON bude rozdelovať ovce a kozy. A postaví ovce po jeho pravici a kozlov do ohnivého jazera. Pán Ježiš sa zmení a začína zabíjať svoje vlastné stvorenia, zabíja svoj vlastný ľud,  ktorý ON vytvoril,…že Ježiš je sladký, sladký, sladký, .. náš BOH je ohromný  BOH

cirkev vás učila len jednu stranu Boha

Oni vás učili o Bohu, ktorý toleruje hriech, Pán Ježiš netoleruje hriechy

On má nulovú toleranciu pre hriechy, ..nulovú,  nulovú, .. 

ON JE SVATÝ, vidíte to?

Halelujah

poďme ďalej, teraz sa pozrime na iné veci, ktoré keď budete robiť, alebo nebudete robiť, budete vo veľkých problémoch, 

Jeremiáš 8 kap., toto je veľmi špeciálne, toto je extrémne špeciálne,

pretože toto je písmo, ktoré mi ON otvoril vo vízii a ukázal mi, aby som vám čítal pred učením a ON priniesol Bibliu veľmi blízko ku mne a ukázal mi Proroka Jeremiáša 8. kapitolu, keď otvoril Bibliu, toto mi ukázal, to je extrémne dôležité, aby to ľudia vedeli, toto sú ohromné časy, v ktorých žijeme my, ako cirkev. Jeremiáš 8 : 4-12, je pod nadpisom hriech a súd

4 A povieš im: Takto hovorí Hospodin: Či keď padnú ľudia, už viacej nepovstanú? Jestli sa niekto odvráti, či sa už viacej nevráti?

5 Prečo sa potom odvracia tento ľud, Jeruzalem, večným odvrátením? Chytajú sa ľsti; odopreli navrátiť sa.

A znova, ON tu hovorí veľmi jasne, hovorí, povedz im, že takto hovorí HOSPODIN

Či keď padnú ľudia, už viacej nepovstanú?

Jestli sa niekto odvráti, či sa už viacej nevráti? Prečo sa potom odvracia tento ľud, prečo sa Jeruzalem stále odvracia, prečo? Chytajú sa ľsti; odopreli navrátiť sa. Pozoroval som ušima a počul som: nehovoria toho, čo je pravé;

POČÚVAJTE MA VEĽMI POZORNE

nikto nečiní pokánie z hriechov a neľutujú čo robia, inými slovami, keď odmietate činiť pokánie, zabudnite na knihu života ak odmietate činiť pokánie, toto je písmo, ktoré mi Pán ukázal vo vízii a hovoril, aby som vám to doniesol vyučovaním, keď odmietate činiť pokánie , nemôžete byť napísaní v knihe života.

Náš Boh Je úžasný.

ON hovorí, že každý z nich sa obrátil ku svojmu behu ako kôň, ktorý sa vrhá slepo do boja. Kým ešte aj bocian na nebesiach zná svoje určené časy, a hrdlička, lastovička i zorav zachovávajú čas svojho príchodu; ale môj ľud nezná poriadku Hospodinovho. Inými slovami časť písma, ktorá hovorí, že keď ste znovuzrodení, mali by ste ukrižovať telesnosť a prijať Ducha Svätého a potom kráčať krok za krokom s Duchom Pánovým, kráčať krok za krokom s Duchom, kde Duch kráča, aj vy idete s NÍM, to znamená, že keď sa sezóna zmení, vy to už viete, to znamená,  podľa týchto slov, že keď nebudete poznať zmenu sezóny, nemôže byť vaše meno v knihe života, keď nemôžete vnímať, keď nemôžete kráčať s Duchom Božím a vnímať, že sa zmenila sezóna, ste práve zmeškali nebo.

On hovori: “­ ale môj ľud nepozná Pánove požiadavky, pretože, inými slovami, toto je čas kedy Pán požaduje, aby ste vrátili naspäť, kde ste spadli, aby ste vstali a kde ste sa odvrátili, vráťte sa naspäť, vráťte sa naspäť k nášmu Bohu.

Halelujah

rozumiete ma niekto? … ohromné, ohromné

ON hovori v 8.  verši: Jakože môžete povedať: Sme múdri, a zákon Hospodinov je u nás? Ale hľa, na lož robí, čo robí, lživé pero pisárov.

Teraz sa dotýka priamo kazateľnice a hovorí: ako ste sa držali cesty Pánovej? A obracia sa ku členom cirkvi a pýta sa vás, ako členov cirkvi, ako ste evanjelizovali vzkrieseného Krista? A či ste evanjelizovali ako sa patrí? , lebo Písmo hovori, že musíte obrátiť mnohých ku spravodlivosti, aby ste boli v knihe života, kvôli sebe obrátiť ich k spravodlivosti, kvôli sebe, aby ste mohli žiariť ako hviezdy a byť v knihe života, ale ako sa držíte slova Božieho? Ako ste držali to slovo?

Dnes nejde iba o pastorov, ale o všetkých kresťanov, čas na obviňovanie sa skončil, kvôli nemu som činil to a to… už je koniec s obviňovaním, už sa to skončí dnes, pretože hovorí dokonca aj vy, členovia cirkvi musíte evanjelizovať. Ako sa držíte JEHO PRIKÁZANÍ?

SEDELI STE DOMA A ČAKALI STE NA NEDEĽU

UŽ NEBUDETE VIAC SEDIEŤ

Pôjdete vonku, stretnete niekoho a poviete mu: Dobrý deň, ako sa máte? Ježiš vás miluje, ja vám chcem hovoriť o Pánovi, viete, že ON zomrel za vás? On je vzkriesený, ON žije.

Jeho evanjelium musí byť kázane všetkým národom, každej živej bytosti, dokonca aj kameňom, budú počuť evanjelium. Biblia hovorí, že dokonca aj hory sa budú skláňať a moria budú revať, keď Lev, pokolenia Júdovho príde naspäť po cirkev a toto je ten deň, keď nebudete napísaní v knihe, budete sa snažiť utekať preč, ale nebudete mať kde behať…

Chváľ Pána, chváľ Pána hovoríte,… nezahrávajte sa s Bohom, ja vám hovorím, že začínajúc od dnešného dňa, budete sa aj báť približovať sa, približovať k Nemu, budete poriadne rozmýšľať o tom, než pôjdete do prítomnosti Božej, Leva pokolenia Júdovho. On zničil smrť, ON vstúpil dole, zničil a zatvoril dvere,

Halelujah

Jeremiáš 8 : 9, 10

ON hovorí: 9 Hanbiť sa budú tí múdri, budú sa desiť a budú jatí. Hľa, zavrhli slovo Hospodinovo, akúže to tedy majú múdrosť?

10 Preto dám ich ženy iným, ich polia novým majiteľom; lebo od najmenšieho až do najväčšieho, všetci, koľko ich je, oddali sa lakomstvu, od proroka až po kňaza, každý z nich robí falošne.

Vidím na jednej strane boháčov v cirkvi s mnohými autami, s veľa nehnuteľnosťami, prorokujú falošne, hovoria v cirkvi, že budú požehnaní a budú mať veľa peňazí, prorokujú klamstvá a dokonca aj kresťania, ktorí idú von kázať, oni učia klamstvá, hovoria im, že keď prijmete Ježiša, dostanete veľké auto, veľký dom, dnes nehovoríme o pastoroch, dnes hovorime o všetkých kresťanoch, ktorí sa predstavia pred Božím trónom, každý, každý kto bol stvorený sa musí predstaviť pred bielym súdnym trónom Ježiša, Baránka Božieho a vytiahne knihu života a bude hľadat vaše meno

HALELUJAH

AKÝ OHROMNÝ ČAS,

vidíte toto?

11 A liečia skrúšenie dcéry môjho ľudu na ľahko, hovoriac: Pokoj, pokoj, kým nieto pokoja.

Ako Ježiš môže prísť a žehnať vás s novým autom a novým domom, keď ste zašpinení v sexuálnych hriechoch? Ako môže? Novým autom? Novým pozemkom?

Všeličím ? Keď ste v špinavých sexuálnych hriechov a nečinili ste z toho pokánie, ON hovorí, že 6 Pozoroval som ušima a počul som nehovoria toho, čo je pravé; nie je nikoho, kto by ľutoval svoje hriechy aby povedali: Čo sme to urobili?!

A prečo sa nepýtajú, že prečo ten doktor nás vedie do hrobu?

Každé slovo v písme bude naplnené

Exodus 34 verš 6­7

hovorí vám, že navštevuje neprávosť otcov na svojich synoch i na synoch synov, na treťom i na štvrtom pokolení.

Predtým, ako príde k vašim samotným hriechom, On najprv súdi napríklad čarodejníctvo vášho starého otca, zaklínačstvo, a bude súdiť až do tretieho a štvrtého pokolenia, toto je absolutne husté, pretože teraz ideme do jadra vecí, ideme na dno pravdy, pokánie je kľúčové, aby vaše meno bolo zapísané v knihe života, to ma robí zvedavým, čo bude s tými, ktorí sa budú brániť tomu, aby činili pokánie, toto je iné vyučovanie, ja nechcem ísť tým smerom, ale ja vás vyzývam, aby ste rozmýšľali, dnes je pravda otvorená v tejto cirkvi a ON hovorí o pokáni, aby mohlo byť vaše meno zapísané v knihe života, ak chcete, aby som išiel týmto smerom, ja sa vás opýtam otázku, čo je to pokánie?

Pokánie to neznamená, že dnes niečo oľutujete a zase ďalší deň idete robiť to isté, pokánie znamená, že činíte pokánie a odvrátite sa preč a nikdy to neurobíte, ako David, keď činil pokánie a bol pomenovaný ako muž Božieho srdca a David mal výčitky, lebo zobral ženu iného muža a zabil toho muža a on padol a Pán mu poslala Proroka a On činil pokánie a povedal Bohu, že Pane, daj mi nové srdce a počúvajte čo sa stalo potom. Pán mu zmenil srdce a povedal, toto je muž Môjho srdca, aj jeho pokolenia prídu naspäť a budú kraľovať na tróne.

ON nehovoril že Pane, vyčisti ma od tohoto hriechu kým ešte pokračujem tým istým smerom. On hovorí, že daj preč to zhnité srdce a daj mi nové, odvráť ma, ja to nechcem riešiť poradenstvami, poradenstvom pre sexuálny hriech, poradenstvom pre manželstvo, len chcem nové srdce, chcem nový život, inými slovami hovorí, že po činení pokánia ste nové stvorenie a toto je dôvod, prečo hovorí, že po pokáni vaše meno je napísane v knihe života, sláva Pánovi Ježišovi, zrazu náhle vidíte, že ten Pán Ježiš Kristus, …. zrazu nadobudnete pocit, že budete utekať od neho, pretože začínate rozumieť tomu, že On príde súdiť, to je príčina Jeho príchodu.

My budeme tancovať s Pánom toho dňa, budeme tancovať, budete šokovaní, nezahrávajte sa s Pánom, On hovorí, aby ste si boli istí, do tej doby, aby ste činili pokánie a navrátili sa k pokániu, spravodlivosti, aby ste mali mená zapísané v knihe života.

Ak vaše oko zapríčiňuje, aby ste boli v hriechu…  a jestli ťa pohoršuje tvoja pravá ruka k hriechu, odtni ju a zahoď od seba, čo to znamená?

Vaše oko môže byť vaša žena, môže byť vaša matka, môže byť vaša sestra, vaša ruka môže byť vaša práca, odstráňte to preč, je lepšie ísť do neba s jednou rukou, ako byť hodení do ohnivého jazera Ježišom.  Ježiš sám učil o pekle.

ON hovorí, keď plameň nehasne a červy nemrú, oni požierajú telá naveky, vidíte toto?

Toto je Ježiš,  o ktorom vám nebolo hovorené, dnes dospievate ako kresťania, nieje možné, aby ste boli v Jeho sláve bez toho, aby ste ho poznali, tu bude svadba, tu bude svadba, ženích ( Kristus ) prichádza pre Jeho nevestu ( cirkev ), dokonalú nevestu, nie je možné, aby ste si zobrali niekoho bez toho, aby ste ho dobre poznali, čo má rád, a čo nemá rád, potom sa idete zosobášiť, dnes viete o vašom ženíchovi ( Kristovi ), aby ste vedeli o veciach, ktoré môžu viesť k rozvodu v tomto manželstve, ak nechcete sa rozvádzať, tu sú pravidlá, tu neexistuje duchovné cudzoložstvo.

Halelujah

to je absolútne ohromné, počúvajte, čo tu hovorí,

12 A či sa azda hanbia, že páchajú ohavnosť?

Ani hanbiť nehanbia sa, ani sa nevedia stydieť.

Počúvajte čo hovorí Pán Ježiš tu,

ON hovorí, ze padnú medzi padajúcimi

toto je ten súd, ktorý Pán teraz prináša

oni padnú medzi padajúcimi

oni budú padať keď budú potrestaní, hovorí Pán.

Biely súdny trón nieje sranda, Pán Ježiš nieje sranda,

ON nieje srandista ako vo filme Davinciho kód,

náš Pán, nebo a zem sa trasú, hory sa klaňajú, národy sa zhromažďujú

každé koleno pokľakne, každý jazyk vyzná, že Ježiš Je PÁN

poďme ďalej do knihy Rimanom 2.kap., toto je ohromné, čím viac viete o tomto, čím viac viete o prirodzenosti Ježiša Krista, tým viac sa môžte na Neho pripravovať, klamstvá sa končia, tak veľa milosti, tak veľa lásky, tak veľa požehnania, toto končí, vy môžete ísť k hriechu a vrátiť sa, ON hovorí NIE, tak veľa lásky, tak veľa lásky, tak veľa pokoja, tak veľa uzdravovaní, tak veľa bohatstva, a dobrého pocitu, nezahrávajte sa s Bohom, náš Pán Ježiš, bol zmasakrovaný pre naše hriechy, trestaný za naše hriechy, doteraz nikto nebol zabitý takým spôsobom.

Rimanom 2 : 5 – 16

nadpis hovorí Boží spravodlivý súd

ON hovorí vo verši 5 Ale podľa svojej tvrdosti a nekajúceho srdca

ON hovorí nekajúceho srdca, nekajúce srdce nikdy nebude zapísané v Baránkovej knihe života. Dovoľte mi povedať jednu vec, aby vám nikto neklamal, môžete činiť pokánie akokoľvek často chcete, môžete ísť na kolená a povedať: Pane, činím pokánie z čohokoľvek som spáchal, bez toho, aby som vedel, že to bol hriech, pre toto sú otvorené dvere, aby ste boli napísaní do tejto knihy. 

ON hovorí kvôli vašej tvrdosti a nekajúceho srdca hromadíte sebe hnev na deň hnevu a zjavenia spravodlivého súdenia Boha,

Halelujah

spravodlivá cirkev Kristova, ak nebudete činiť pokánie,

vy si hromadíte sebe hnev na deň hnevu

na zjavenia spravodlivého súdenia Boha,

a ON hovorí, že Pán bude dávať každému podľa jeho skutkov,

toto je kniha života o ktorej hovorím,

počúvajte ma, ak sa vám podarí, aby vaše mená boli zapísané v knihe života, Halelujah a sláva Baránku Božiemu, pred týmto bielym súdnym trónom, každý jeden človek vydá počet za všetko, čo robil, bude hovoriť čo robil, verš 6 ktorý odplatí jednému každému podľa jeho skutkov, 7a síce tým, ktorí v trpezlivosti dobrého skutku hľadajú slávu a česť a neporušiteľnosť ­ večným životom,

teraz sa pozrite, čo potrebujete robiť, aby ste boli zapísaní v tej knihe,

aby ste videli slávu Božiu, aby ste vzdali česť Pánovi a hľadali večnosť,

to znamená nesmrteľné a keď pozeráte na cirkvi dnes,

cirkev hľadá dnes zničiteľné, 

to znamená, že cirkev nemôže nájsť mená v tejto knihe

časy sú zlé, časy sú veľmi zlé, oni hľadajú zničiteľné veci,

ON hovorí,  len tí,  ktorí hľadajú nesmrteľnosť, 

budú schopní mať večný život

Halelujah

toto je zjavenie, my sme našli zjavenie pre cirkev

a ON hovori, že im dá večný život

Preto aj padnú medzi padajúcimi v čas svojho navštívenia; klesnú, hovorí

Hospodin.

 

Koniec 2. časti z troch častí.

 

 

 

 

 

Off 

20.8.2015 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top