Home
 

Proces rastu kresťana, 1.časť, Prorok Boží Dr. Owuor

 

Vyučovanie PROCES RASTU KRESŤANA aj v text. forme:

Halelujah, aký ohromný deň je dnes, aký úžasný deň,

dnes je deň, ktorý Pán stvoril,

a to je požehnaný deň,

to je úžasný, požehnaný deň, ja budem učiť o procese, cez ktorý idete ako kresťania, aby vás vyčistil,

aby ste sa stali viac dospelými

proces, cez ktorý Vás Boh sprevádza ako kresťanov,

v knihe Exodus, dnes sa budem pozerať na to, čo je potrebné na to, aby sme sa dostali bližšie k Bohu

budem sa pozerať na proces, ktorým prechádzate a ktorým potrebujete ísť, aby ste sa stretli s Bohom

aby ste mohli rásť v Duchu Svätom

chcem, aby ste porozumeli, že prvá vec, ktorá sa stane,

keď sa stanete kresťania

že sa stanete mladými znova,

keď prijmete Pána, stanete sa mladými znovu,

takže sa stanete mladými kresťanmi

a je veľmi dôležité, aby ste ako mladí kresťania rástli,

je extrémne dôležité, aby ste rástli v Kristovi Ježišovi skrze prácu Ducha Svätého

a ten proces rastu

zahŕňa niekoľko zmien vo vašich životoch

takže je veľmi dôležité pre vás porozumieť, že keď sa stanete kresťania

musíte ísť skrze proces

teraz, jeden z najväčších problémoch, ktoré sme počuli v cirkvách,

prečo je cirkev tam, kde je, pretože

pretože cirkev nebola schopná nám pomôcť rásť ako kresťanom,

cirkev sama nerástla, vy ste cirkev,

chcem, aby ste porozumeli, že keď sa stanete kresťania,

stanete sa novým stvorením, takže pre vás je tu potreba rásť v Duchu Svätom

tu je potreba pre vás rásť a kráčať s Kristom,

aby ste sa stali dospelými, dokonca aj ako ste prijali Ducha Svätého,

po prijatí Ducha Svätého môžete ísť dopredu a robiť všetky veci, ktoré patria ku kresťanstvu

ale dnes sa zameriam na osobu, ktorá je vo vás, vaše srdce, srdce cirkvi

takže to je skutočne vaše srdce, ktoré dávate Pánovi

a pozrieme sa na srdcia dnes a na záležitosti srdca,

ako sa vzťahujú na to, ako rastiete ako kresťania,

takže keď hovorím k vám a hovorím k tejto krajine a hovorím , pozrite

Pán vás pripravil ako nádobu uctievania

Pán vás označil a pripravil, aby vás mohol použiť

ako nádobu uctievania aby transformoval, zmenil iné národy na svete

zmenil iných ľudí na tomto svete, zmenil iné provincie

to znamená, to je vaše srdce,

ktoré Pán označil, takže táto nádoba, o ktorej som hovoril, zlatej nádobe,

je v podstate Vaše srdce, o ktorom Pán hovorí,

ale poďme sa pozrieť do Starého Zákona,

a pozrieme sa na rovnaké cesty Boha Jehova

na Jeho cesty, ktoré sa nezmenili,

poďme sa pozrieť naspäť a opýtajme sa sami seba

ako Boh vyčistil tých ľudí?

Keď sa stali Jeho vlastnými ?

Proces posvätenia je vlastne proces, ktorý vás čistí

a keď nie ste dobre vyčistení,

vždy potom skončíte s navrátením sa naspäť k hriechom,

naspäť do sveta

a toto je proces, ktorý Boh nechce, aby ste išli skrze neho,

navrátili sa naspäť

my sme čítali Písmo, ako list Židom 6. kapitolu :4 – 6, hovorí

že je nemožné, to znamená, že to nie je možné,

pre vás prísť, prijať Krista,

byť znovuzrodení, a potom sa navrátiť naspäť k hriechu

Židom 6: 4- 6 hovorí, že sa nemôžete zas navrátiť k pokániu

toto je to, čo hovorí

to je to, čo Všemohúci Boh hovorí,

to znamená, že to slovo bude naplnené

ktorí už raz boli osvietení a ochutnali nebeského daru a stali sa účastnými Svätého Ducha

a ochutnali dobré slovo Božie a rôzne moci budúceho veku, keby odpadli, zase obnoviť ku pokániu, ktorí sebe znova križujú Syna Božieho a vystavujú ho potupne na odiv.

tiež sme čítali z Písma z 2. Peter 2: 19 – 22, hovorí

váš konečný stav je horší, než ten, ktorý bol na začiatku, keď sa navrátite naspäť

my sme tiež čítali Bibliu a list Židom 10. kapitolu , verše 26 – 31

verš 26. hovorí – 26 Lebo keď dobrovoľne hrešíme po prijatí známosti pravdy, nepozostáva už viacej obeti za hriechy,

to znamená, že Boh naplní Písmo

každé slovo v tomto písme tu

a to znamená, že to nie je Boží plán, aby ste sa navrátili späť k hriechu

rozumie niekto?

Takže to nie je plán Boží, aby ste sa vrátili naspäť k hriechu

a dnes budem hovoriť o základných záležitostiach, o osobných záležitostiach, s ktorými sa vysporiadávate

ako kresťania a donesiem vás k bodu,

keď budete schopní posúdiť sami seba, preskúšať sami seba a opýtať sa:“ Pane, od kedy som sa stal kresťanom, rástol som vo viere?”

Rástol som s tými vecami tu?

A keď odpoveď je nie, tak potom prečo som nerástol?

Cirkev padla, pretože cirkev je dieťa veľmi dlhý čas

cirkev nerástla, to ste vy, vy ste cirkev,

ste deťmi veľmi dlhú dobu

Biblia nám hovorí, že keď ste mladí,

potom začínate rásť v Božích záležitostiach

dokonca aj dieťa keď začína rásť, oni začínajú s mliekom a potom prechádzajú na tuhú potravu

oni sa stávajú silnejšími

ale keď ste mladí, vy ste zraniteľní, takže to je tá istá cesta, keď ste kresťania, vy ste veľmi zraniteľní, pokiaľ nedorastiete

a je rozdielny stupeň rastu

dokonca aj keď ste boli povolaní mať Zbor

musíte rásť v tej oblasti

aj keď ste boli povolaní v rozdielnych úsekoch služby, musíte rásť v tých oblastiach,

dokonca aj ja, ja som stále v procese rastu ďalej, nikdy sa nemôžete zastaviť v raste v týchto veciach

záleží na tom, kde ste a aký je druh povolania

poďme sa pozrieť do Biblie, v knihe Exodus 30. kapitole

a pozrieme sa, čo sa stalo počas tohto času?

v čase Mojžiša

ako Boh čistil týchto ľudí?

Keď ich priniesol zo sveta, zo systému, ktorému sa prispôsobili

systému, v ktorom sa budovali

všetci z vás, kdekoľvek ste, než ste sa stali kresťania,

budovali ste svoj život založený na systéme tohto sveta

ale dnes

poďme sa pozrieť čo Boh chce, aby ste tým prešli,

aby ste prišli k tomu správnemu tvaru

chcem, aby ste porozumeli, že to je proces plný bolesti

to je proces bolesti, keď Boh vás povolal, keď vyznáte, že patríte k Nemu,

keď ON vás povolal, zapríčiní to, že zanecháte určité veci,

ale chcem, aby ste vedeli, že je to bolestivý proces

a to je proces, ktorý sa volá, ukrižuj svoju telesnosť

a niesli svoj kríž a nasledovali Krista,

poďme sa pozrieť do Biblie, čo sa stalo deťom Izraela,

a na inštrukcie dané Bohom,

Exodus 30. kapitola

v mene Ježiš

čistenie, proces čistenia

verš 17.

ja čítam ďalej dole

uvidíme, kde sa môžeme dostať s týmto tu

17 Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: 18 Spravíš aj medený umyvák, ktorého podstavec bude tiež medi, na umývanie, a umiestiš ho medzi stán zhromaždenia a medzi oltár

a naleješ do neho vody.

19 A Áron a jeho synovia si budú umývať z neho svoje ruky a svoje nohy.

20 Keď budú vchádzať do stánu zhromaždenia,

budú sa umývať vodou, aby nezomreli,

počúvajte toto

alebo keď sa budú blížiť Oltáru, aby Svätoslúžili, aby zapaľovali ohňovú obeť Hospodinovi. 21 Tedy umyjú si svoje ruky a svoje nohy, a nezomrú,

druhý krát to hovorí, vidíte

a bude im to večným ustanovením, jemu ( Aaronovi ) i jeho semenu po ich pokoleniach.

Pozrite sa niekto

Boh dostal týchto ľudí zo svetového systému,

oni neboli čistí v Jeho očiach

a On ich začal učiť ako HO majú uctievať

v podstate o čom ja hovorím dnes

je uctievanie

Boh Vás stvoril na to, aby ste HO uctievali

jediný dôvod, prečo Vás stvoril je, aby ste Ho uctievali

keď Boh hovorí

že ON vás chce posvätiť

to znamená, že vás chce pripraviť pre uctievanie

a vidíte ten proces, cez ktorý ich Boh viedol

aby boli schopní Ho uctievať

aby zdvihli Sväté ruky a uctievali HO,

pozrite sa, skrze čo ich prevádza

ON im dáva špecifické inštrukcie

a volá ich k nariadeniam, k zmluve s nimi,

a hovorí, že si budú umývať svoje ruky a svoje nohy a toto a toto umývadlo bolo urobené zo špecifického materiálu

aby boli Svätí v Jeho očiach

aby toto robili, aby nezomreli

takže oni začínali rozumieť, že ísť do prítomnosti Božej, Boha všemohúceho, toto je vážny proces

ideme čítať trochu ďalej

keď Boh vás povolal ako kresťana,

to je Sväté povolanie

a ja vás to učím znova a hovorím, vy sa v podstate sťahujete zvonka

do Svätyne Svätých

to je Sväté miesto kde je súd, my to už vieme

my vieme že najvyšší kňaz

tam nevstúpil až pokiaľ sa sám nepripravil po tri dni,

oni sa postili, zdržovali sa, nedotýkali sa manželiek,

oni sa zdržiavali od hriechov a stiahli si pás na nohách

pretože ak nie ste v správnom postavení v prítomnosti Božej

budete zasiahnutí

tam bol súd

to je dôvod prečo to opakuje, inak by zomreli

aby oni nezomreli

takže keď Vás Boh volal ako kresťanov

to je Sväté volanie

On vás povolal, aby ste kráčali správne do svätyne svätých

pretože záves,

ktorý oddeľoval, vonkajši a vnútorný stánok je teraz odstránený

a ON vás volá, aby ste išli tam

tu je veľa íného z Písma, môžeme čítať neskôr

čo vy ponúkate keď tam idete?

povolanie byť kresťanom je vlastne aby sme ponúkali obeť krvi Ježišovej

Otcovi, pretože to je iba jediná obeť, ktorú Otec prijme

a poďme sa pozrieť, ako pokračuje

s posväteným olejom

verš 22. hovorí

22A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: 23A ty si vezmi voňavých vecí najprednejších, samotečenej myrrhy päťsto šeklov a voňavej škorice polovicu toho, dvesto päťdesiat, i voňavej trstiny, dvesto päťdesiat,

24kassie päťsto v šekle svätyne, a olivového oleja mieru hín.

25A spravíš z toho olej na sväté pomazávanie, lekárnickú masť voňavú, prácou lekárnika, bude to olej na Sväté pomazávanie.

26A pomažeš ním stán shromaždenia a truhlu svedoctva, 27stôl a všetky jeho nádoby, svietnik a všetky jeho náčinia i oltár na kadenie, 28oltár na zápaly a všetko jeho náradie, umyvák a jeho podstavec. 29A postavíš tie veci, a budú svätosvätým; všetko, čokoľvek sa ich dotkne, bude sväté.

Počúvajte ma,

ja vás beriem naspäť, aby ste mohli porozumieť ceste Božej

Pán mi povedal, aby som Vás to učil, povedal mi, zober ich naspäť, aby porozumeli mojej ceste

teraz ma počúvajte, Boh pripravoval prípravu

posvätiť Posvätné miesto, Svätostánok,

dokonca aj Oltár

vidíte že sa dotýkal aj truhly zmluvy

to je trón, to je miesto kde sláva Božia prichádza a kde je

a ON dával špecifické inštrukcie

ako tieto miesta mali byť posvätené a vyčistené

aby boli pripravené na uctievanie, službu,

a na konci On hovorí,

že aj tí, ktorí prichádzajú, mali by sa dotýkať so svätými rukami

takže keď Boh vás povolal,

do Jeho svätyne pre uctievanie,

prvá najdôležitejšia vec je, či ste vy posvätení od hriechov?

Boli ste separovaní od hriechov?

A ja vás idem priviesť na miesto, aby ste porozumeli,

že neuctievame Boha správne

pretože my sme prišli zvonku

a my sme ani neposvätili samých seba

a my sme sedeli v cirkvi s hriechmi

ale ja som Vám tiež hovoril, že je to bolestivý proces

to znamená, že tam musí byť bolesť, my musíme ísť tu skrze bolesti

ja nebudem čítať veľa z Písma

jedno z nich je kniha Jeremiáš 18. kap.

budem čítať neskôr

Jeremiáš 18. kap.Vám hovorí

že keď Otec ho odstránil zvonku

musíte byť Ním zlomení, aby On Vás vyformoval ako hrnčiar pracuje na nádobe

aby ON vás zlomil

čokoľvek máte radi na svete,

veľa vecí, ktoré ste robili vo svete,

on to potrebuje odstrániť, zlomiť to a dnes prichádzam vám aby som bol viac presnejší

ja budem dnes veľmi osobný

aby ste porozumeli že veci vo vás,

ktoré Boh chce zlomiť a zničiť

aby Vás mohol použiť

chcem, aby ste porozumeli, že Boh Vás nemôže použiť

ani Vás prijať takých akí ste

ešte ste sa nezbavili všetkého zo sveta

ON vás nemôže použiť

nech to bude veľmi jasné

tu je proces rastu

a vy môžete rásť tým, že sa učíte a rastiete a učíte a rastiete

ale keď vy prídete zo sveta

keď veci zo sveta sú stále pripojené k vášmu srdcu

a keď jedna strana vášho srdca prijme Pána a na druhej strane stále držíte iné veci, to znamená, že ste neprijali Pána

to je dôvod, prečo vám to prinášam dnes

chcem, aby ste na konci preskúšali sami seba

skutočne som sa zbavil vecí tohto sveta?

Tu je veľa z nich, nebudeme o nich hovoriť,

klebety, klamstvá,

klebetné hovory po telefóne, …

toto sú malé veci, ktoré poškvrňujú kresťanov,

klamať, hovoriť o niekom zlé uštipačné reči za jeho chrbtom,

hovoriť o kadejakých malých veciach čo sa stalo, tieto veci patria Bohu

to je dôvod, prečo tým prechádzame dnes

pozriete sa na inštrukcie ktoré dostal Mojžiš

On hovorí, oni sa majú očistiť, uctievať Boha nie je sranda

vy ste bolo povolaní ako kresťania, aby ste ho uctievali, hlbšie uctievanie

to je vzťah, ktorý máme s Bohom

to je miesto kde on sídli

uctievanie je miesto kde ON je

boli ste stvorení, aby ste uctievali Boha

tu neexistuje cesta, aby ste uctievali žiarlivému Bohu a časť Vás je stále vo svete

Pavol hovoril k nim a on hovorí, prichádza čas, kedy bude potrebná dokonalosť Svätých

buďme si istí tým, aby sme preskúšali sami seba

pozrieť sa na samých seba

bol som zdokonalený? Ak je tu niečo, čoho sa potrebujem zbaviť, zbavte sa teraz ..

koniec 1. časti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Off 

8.5.2015 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top