Home
 

NÁSLEDKY ZLYHANIA POSLÚCHAŤ SLOVÁ PÁNA SKRZE JEHO NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV ZO ZJAVENIA 11.

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa: 11. Januára 2022

Sumarizácia:


Hneď od začiatku PÁN vyjadril večný konflikt medzi DEŤMI BOŽÍMI a deťmi temnoty.
PÁN sľubuje, že príde vykúpiť, ale potom dochádza ku konfliktu. PÁN prináša SVOJ PROGRAM, ale nepriateľ prináša súperenie.

 • Je tu veľmi jasný HLAS, ktorý hovorí k Cirkvi, ale CIRKVI ešte neurobili POKÁNIA.
 • Preto musí byť Cirkev veľmi opatrná. Keď odmietame činiť pokánie, uvedomujeme si, že nahrávame do rúk nepriateľa?
 • Nepriateľ, ktorý nechce, aby chromí chodili alebo aby bolo prebudenie v krajine a pokračovalo.
 • Tí, ktorí počúvajú BOŽIE SLOVO a POSLÚCHAJÚ rady PÁNA, získajú veľký pokoj. Boží pokoj, ktorý prevyšuje každé ľudské chápanie
 • Ak nebudeme robiť pokánie, potkneme sa, ZBLÚDIME.
 • Celá Kristova Cirkev bola povolaná ku pokániu.
 • Prečo potom ľudia neposlúchajú BOŽIE SLOVO? Ak sú výhody také veľké. Je to preto, že medzi BOŽÍM KRÁĽOVSTVOM a kráľovstvom temnoty je neustály konflikt. Ako kresťania si to musíme uvedomiť!
 • PÁN hovorí, že mnohokrát, keď k nám posiela SVOJICH SLUŽOBNÍKOV PROROKOV, my ich nepočúvame. Kvôli neustálym konfliktom.
 • A predsa úžitok z počúvania a poslúchania príkazov PÁNA BOHA skrze JEHO PROROKOV nám prinesie pokoj.
 • BOH má vyššiu moc. Satan je len výtvor. Medzi týmito dvoma neexistuje žiadna rovnosť.
 • VŠEMOHÚCI BOH nás oddelil a priniesol tento konflikt medzi SVETLOM a temnotou.
 • Dôvodom, prečo Cirkev nepočúva, je neustály konflikt. Diabol to prináša do našich sŕdc a my neposlúchame a predsa nevieme, že si vyberáme stranu nepriateľa.
 • VŠEMOHÚCI PÁN prehovoril a povedal, že Keňa musí činiť pokánie.
 • Ak Keňa neučiní pokánie, potom sa splnia SLOVÁ NAJMOCNEJŠÍCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV. Preto BOH prichádza, aby nás znova a znova varoval, je to JEHO veľkou láskou.
 • Boží ľud, to sú tí, ktorí sú s KRISTOM a poslúchajú HLAS PÁNA, ktorý vyzýva k pokániu a majú Bázeň pred PÁNOM.
 • Symbolizuje nás, ktorí sme si zvolili BOHA, príkazy PÁNA a Boží zákon. A nestali sa duchovne cudzoložnými. Oddelení len pre BOHA. Keď BOH hovorí, My počúvame.
 • Tí, ktorí poslúchajú a počúvajú PÁNA, sú poslušní PÁNOVI a počúvajú, keď PÁN hovorí činia SKUTOČNÉ POKÁNIE, oni robia SKUTOČNÉ POKÁNIE.
 • Odklon od pravého evanjelia symbolizuje večný konflikt!!!
 • Diabol im klame a oni neposlúchajú HLAS BOHA. Držia sa svojich pozícií v ODPADNUTÝCH CIRKVÁCH a odmietajú počúvať PÁNA. Kupujú sa do kráľovstva temnoty a presadzujú agendu nepriateľa!
 • A predsa nás PÁN volá, aby sme sa vzbúrili proti satanovi a hriechu!!!
 • Buď ste na strane PÁNA alebo na strane nepriateľa. Je tam úzka a široká cesta. CIRKVI sa rozhodli kráčať po širokej ceste!
 • Prejdú dlhú cestu, dokonca sa prekopú pod skaly, len aby podporili svoju odpadnutú cestu.
 • Keď im poviete, aby činili pokánie, nebudú sa kajať. Vnimajú, že pokánie je ťažkopádne a ponižuje ich úroveň.

 • Existuje toľko dôkazov, že pred našimi očami chodia mrzáci, ale prečo nerobíme pokánie? Pretože konflikt medzi SVETLOM a temnotou sa zosilňuje aj v našich srdciach a v Cirkvi.

 • Ak vždy odmietame činiť pokánie a chceme stráviť svoj život v tomto živote ďaleko od JEŽIŠA a výberom skazenosti, hriechu a nemravnosti, BOH nám toto želanie splní!!!
 • Rovnaký konflikt, keď BOH POSTAVÍ AGENDU PRE CIRKEV, vstúpi nepriateľ a predstaví tam vzburu !
 • PÁN hovorí o zdravom učení, ktoré bude odmietnuté!!!
 • PÁN hovorí, že ak budeme naďalej odmietať výzvu PÁNA k pokániu, potom ON toto želanie nakoniec splní.
 • Ak stále odmietate a odmietate počúvať PÁNA, ktorý nás neustále volá k pokániu, potom nás PÁN zanechá napospas nášmu osudu. Pretože pokánie musí vychádzať zo srdca a PÁN nás nemôže prinútiť k pokániu.
 • Keď sa ľudia stratia, milujú lži, odmietajú pravdu ako za čias Noeho, za čias Sodomy a Gomory. Potom PÁN nemá inú možnosť, ako nechať nás ísť do klamstva a do našich vlastných zariadení. Pretože klamstvo je to, po čom túžime.
 • PÁN dovolí veriť lži, pretože ON chce teraz trestať a súdiť.

Referenčné PÍSMO:

Genesis 1 : 31
A Bôh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A bol večer, a bolo ráno, šiesty deň.

Genesis 3 : 15
A položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou, medzi tvojím semenom a medzi jej semenom; ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš pätu.

Galatians 4 : 4-7
Ale keď prišla plnosť času, poslal Bôh svojho Syna, pošlého zo ženy, podrobeného pod zákon
5 aby tých, ktorí boli daní pod zákon, vykúpil, aby sme vzali nám určené synovstvo. 6 A že ste synovia, poslal Bôh Ducha svojho Syna do našich sŕdc, ktorý volá: Abba Otče! 7 Takže už nie si sluha, ale syn, a jestli syn, aj dedič Boží skrze Krista.


Žalm 119 : 165
Mnoho pokoja tým, ktorí milujú tvoj zákon, a niet im, na čom by sa potkli, aby padli.

Jeremiaš 26 : 4- 6
4 A povieš im: Takto hovorí Hospodin: Ak nebudete počúvať na mňa, aby ste chodili v mojom zákone, ktorý som vám predložil, 5 počúvajúc na slová mojich služobníkov prorokov, ktorých ja posielam k vám, a to vstávajúc skoro za rána a posielajúc ich znova a znova (A nepočuli ste!), 6 vtedy vydám tento dom, aby bol ako Šílo, a toto mesto vydám kliatbe všetkým národom zeme.

2 Korinťanom 6 : 14 – 18
14 Neťahajte cudzieho jarma s neveriacimi. Lebo čo má spoločného spravedlivosť s neprávosťou? Alebo jaké je obecenstvo svetla s temnosťou? 15 A jaký súhlas Krista s Beliálom? Alebo jaký má podiel verný s neverným? 16 A jaká je shoda medzi chrámom Božím a medzi modlami? Lebo veď vy ste chrámom živého Boha, jako povedal Bôh: Budem bývať v nich a prechádzať sa, a budem ich Bohom, a oni mi budú ľudom. 17 Preto vyjdite zpomedzi nich a oddeľte sa, hovorí Pán: a nedotýkajte sa nečistého, a ja vás prijmem 18 a budem vám za Otca, a vy mi budete za synov a za dcéry, hovorí Pán, všemohúci.

Zjavenie 14 : 1- 5 ( BOŽÍ ĽUD )
1 A videl som a hľa, Baránok stál na vrchu Sione a s ním sto štyridsaťštyri tisíc takých, ktorí majú jeho meno a meno jeho Otca napísané na svojich čelách. 2 A počul som hlas z neba jako hukot mnohých vôd a jako zvuk veľkého hromu a hlas, ktorý som počul, bol ako hlas harfeníkov, hrajúcich na svojich harfách. 3 A spievali jako novú pieseň pred trónom a pred štyrmi živými bytosťami a pred starcami. A nikto sa nemohol naučiť pieseň iba tých sto štyridsaťštyri tisíc, ktorí sú kúpení zo zeme. 4 To sú tí, ktorí sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panenci. To sú tí, ktorí nasledujú Baránka, kamkoľvek ide; toto sú kúpení z ľudí, prvotinou Bohu a Baránkovi, 5 a v ich ústach nebola najdená lesť, lebo sú bezvadní pred trónom Božím.

.
Ezechiel 33 :11
11 Povedz im: Ako že ja žijem, hovorí Pán Hospodin, že nemám záľuby v smrti bezbožníka, ale v tom, aby sa odvrátil bezbožník od svojej cesty a žil. Odvráťte, odvráťte sa od svojich zlých ciest! Lebo prečo máte zomrieť, dome Izraelov?!

Matúš 7: 13-14
13 Vojdite tesnou bránou; lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia, ( do pekla, pozn. ) a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú; 14 lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú.

2 Timotei 4 : 1-4
1 Tedy ja osvedčujem pred Bohom a pred Pánom Ježišom Kristom, ktorý má súdiť živých i mŕtvych za svojho príchodu a za svojho kráľovstva: 2 Káž slovo, pristupuj v pravý i nepravý čas, karhaj, tresci, napomínaj s celou zhovievavosťou a s učením. 3 Lebo bude čas, keď neznesú zdravého učenia, ale podľa vlastných žiadostí budú si hromadiť učiteľov, lebo ich budú svrbieť uši, 4 a odvrátia uši od pravdy a obrátia sa k bájkam.


Lukáš 16 :16- ….
16 Zákon i proroci až po Jána: odvtedy sa zvestuje kráľovstvo Božie, a každý sa nasilu tisne do neho. 17 A ľahšie je, aby sa pominuly nebo i zem, než aby jeden háčik padol zo zákona. 18 Každý, kto prepúšťa svoju ženu a berie si inú, cudzoloží; a každý, kto si berie prepustenú od muža, cudzoloží.

Boháč a Lazar.
19 A bol nejaký bohatý človek, ktorý sa obliekal v purpur a kment a žil každý deň v radosti a v prepychu. 20 A bol nejaký chudobný človek, menom Lazar, ktorý ležal pri jeho bráne vredovitý 21 a žiadal si nasýtiť sa omrvín, ktoré padaly so stola boháča. Ale ešte aj psi prichádzali a lízali jeho vredy. 22 A stalo sa, že chudobný človek zomrel a bol zanesený od anjelov do lona Abrahámovho. A zomrel aj boháč, a pochovali ho. 23 Potom v pekle, v mukách, pozdvihnul svoje oči a videl Abraháma zďaleka a Lazara v jeho lone. 24 Vtedy zavolal boháč a povedal: Otče Abraháme, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazara, aby omočil koniec svojho prsta vo vode a ovlažil môj jazyk, lebo sa mučím v tomto plameni. 25A Abrahám povedal: Dieťa, rozpamätaj sa, že si ty vzal svoje dobré vo svojom živote a Lazar podobne zlé; a tak teraz on sa tu teší, a ty sa mučíš. 26A nad to nado všetko medzi nami a vami je upevnená veliká priepasť, aby tí, ktorí chcú prejsť odtiaľto k vám, nemohli, ani aby sa tí tamztade k nám nedostali. 27A povedal im: Prosím ťa tedy, otče, žeby si ho poslal do domu môjho otca, 28lebo mám päť bratov, nech im dôrazne svedčí, aby neprišli aj oni do tohoto miesta múk. 29A Abrahám mu povedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech tých počúvajú! 30 A on povedal: Nie, otče Abraháme, ale keby niekto z mŕtvych išiel k nim, budú činiť pokánie. 31 Na to mu povedal Abrahám: Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuverili by, ani keby niekto vstal z mŕtvych.

2 Timotei 3 : 1.5 / kresťania v posledných časoch:
1 Ale to vedz, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. 2 Lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlúbiví, pyšní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bohaprázdni, 3bez lásky, nesmierliví, pomluvační, nezdržanliví, divokí, nemilujúci dobrého, 4 zradní, náhli, nadutí, viacej milujúci rozkoše ako milujúci Boha, 5ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však jej moc zapreli.
A TÝCH SA STRÁŇTE!

2 Tesaloničanom 2 : 10 – 15
10 a s každým zvodom neprávosti medzi tými, ktorí hynú, pretože nepriali lásky pravdy, aby boli spasení; 11 a preto im Bôh pošle mocné pôsobenie bludu, aby uverili lži, 12 aby boli odsúdení všetci, ktorí neuverili pravde, ale si obľúbili neprávosť.
13 Ale my sme podlžni ďakovať vždycky Bohu za vás, bratia, milovaní Pánom, že si vás Bôh vyvolil od počiatku cieľom spasenia v posvätení ducha a vo a vo viere pravdy, 14 k čomu vás povolal naším evanjeliom nadobudnúť slávy našeho Pána Ježiša Krista. 15 Tak tedy, bratia, stojte a držte podania, ktorým ste naučení už či slovom a či naším listom.

Numeri 23 : 19
19 Silný Bôh nie je človek, aby klamal, ani syn človeka, aby ľutoval. Či azda on povie a nevykoná? A keď hovoril, či neučiní tak, aby to stálo?

1 Kráľov. 22 : 5 – 9
5 Potom riekol Jozafat izraelskému kráľovi: Opýtaj sa dnes, prosím, na slovo Hospodinovo. 6 A izraelský kráľ shromaždil prorokov, okolo štyristo mužov, a povedal im: Či mám ísť do vojny proti Rámot Gileádu a či nechať tak? A odpovedali: Iď hore, Pán dá do ruky kráľovej. 7 Ale Jozafat riekol: Či nie je tu už proroka Hospodinovho, aby sme sa opýtali toho? 8 Na to povedal izraelský kráľ Jozafatovi: Je tu ešte jeden muž, skrze ktorého by bolo možno opýtať sa Hospodina, ale ja ho nenávidím, lebo mi neprorokuje dobrého, iba zlé, Micheáš, syn Jimlu. Avšak Jozafat riekol: Nech tak nehovorí kráľ! 9 Vtedy zavolal izraelský kráľ jedného komorníka a povedal: Doveď sem rýchle Micheáša, syna Jimlu! 


1 Kráľ. 22 : 11 – 15
11A Cedekiáš, syn Kenaanov, si bol spravil železné rohy a povedal: Takto hovorí Hospodin: Týmito budeš klať Sýrov, dokiaľ im len neučiníš konca. 12A všetci proroci prorokovali tak a vraveli: Iď hore do Rámot Gileáda a konaj šťastne, a Hospodin dá do ruku kráľovej. 13A posol, ktorý išiel zavolať Micheáša, mu hovoril a vravel: Nože hľa, slová prorokov, ako by jednými ústy, predpovedajú kráľovi dobré veci; nech je tedy, prosím, tvoje slovo jako slovo niektorého z nich, a hovor dobré. 14Ale Micheáš riekol: Ako že žije Hospodin, že iba to, čo mi povie Hospodin, to budem hovoriť. 15 Keď potom prišiel ku kráľovi, povedal mu kráľ: Micheášu, či máme ísť proti Rámot Gileádu do vojny a či necháme tak? A on mu riekol: Iď hore a konaj šťastne, a Hospodin dá do ruky kráľovej.


Job 1: 6 – 8
6 A stalo sa jedného dňa, keď prišli synovia Boží, aby sa postavili pred Hospodinom, že prišiel medzi nimi aj Satan. 7 A Hospodin riekol Satanovi: Odkiaľ ideš? A Satan odpovedal Hospodinovi a riekol: Chodil som sem a ta po zemi a prechádzal som sa po nej. 8zase riekol Hospodin Satanovi: Či si si všimnul môjho služobníka Joba, že nie je jemu rovného na zemi, takého bezúhonného muža, priameho a spravedlivého, ktorý sa bojí Boha a chráni sa zlého? 

Jeremiaš 6 : 13 – 14
13 Lebo každý, od najmenšieho až do najväčšieho nich, všetci, koľko ich je, sa oddali lakomstvu, a to od proroka až po kňaza, každý nich robí falošne.
14 A liečia skrúšenie môjho ľudu na ľahko hovoriac: Pokoj, pokoj, kým nieto pokoja. Genesis 3 : 16
16 Potom ešte povedal žene: Veľmi rozmnožím tvoju bolesť a tvoje tehotenstvo; v bolesti budeš rodiť deti, a tvoja túžba sa ponesie k tvojmu mužovi, a on bude panovať nad tebou. 


1 Korinťanom 15 : 3 – 4
3 Lebo medzi prvým som vám vydal, čo som aj prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem 4 a že bol pochovaný a že v tretí deň vstal z mŕtvych podľa písem 

Izaiaš 3 : 5
5A ľudia sa budú navzájom sužovať, druh druha a blížny blížneho; chlapec sa zúrivo osopí na starca a človek bez vážnosti na váženého. 6Lebo brat chopí svojho brata, príslušníka domu svojho otca, a povie: Máš odev, budeš naším kniežaťom a vezmeš túto sboreninu pod svoju ruku. 7 Ale on pozdvihne svoj hlas toho dňa a povie: Nebudem ja obväzovať rán, keď nie je v mojom dome chleba ani odevu; neustanovujte ma za knieža ľudu. 8 Lebo Jeruzalem klesol, a Júda padol, pretože ich jazyk a ich skutky sú proti Hospodinovi, aby sa priečili očiam jeho slávy. 9 Vzozrenie ich tvári svedčí proti nim, a svoj hriech ohlasujú ako Sodoma, ani ho netaja! Beda ich duši, lebo sami na seba uvodia zlé na odplatu.

Židom 12 : 1- 2
1 Preto aj my, keď máme taký veľký oblak svedkov okolo seba, složme každé bremeno a ľahko obkľučujúci hriech a tak s trpezlivosťou bežme pred nami ležiaci beh o závod 2 hľadiac ta na Veľvodcu viery a dokonávateľa Ježiša, ktorý miesto radosti, ktorá ležala pred ním, strpel kríž opovrhnúc hanbou a posadil sa po pravici trónu Božieho. 

Židom 6: 4 – 6
4 Lebo je nemožné tých, ktorí už raz boli osvietení a ochutnali nebeského daru a stali sa účastnými Svätého Ducha 5 a ochutnali dobré slovo Božie a rôzne moci budúceho veku, 6 keby odpadli, zase obnoviť ku pokániu, ktorí sebe znova križujú Syna Božieho a vystavujú ho potupne na odiv. 

Židom 12 :14
14 Stíhajte pokoj so všetkými a posvätenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána


Zjavenie Jána 20 : 12 – 15
12 A videl som mŕtvych, malých i veľkých, stojacich pred trónom Božím. A otvorily sa knihy, a otvorila sa aj iná kniha, to jest kniha života, a mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa svojich skutkov. 13 A more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom, i smrť i peklo daly mŕtvych, ktorí boli v nich, a boli súdení jeden každý podľa svojich skutkov. 14 A smrť a peklo boly uvrhnuté do toho ohnivého jazera. Toto ohnivé jazero je tá druhá smrť. 15 A jestli niekto nebol najdený zapísaný v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera.

Zjavenie Jána 22 : 18 – 19
18 Lebo ja VARUJEM KAŽDÉHO, kto čuje slová proroctva tejto knihy, že keby niekto pridal k tomu, na toho Bôh pridá rán, napísaných v tejto knihe; 19 a keby niekto odňal zo slov knihy tohoto proroctva, tomu odníme Bôh jeho diel z knihy života a z toho svätého mesta a z toho, čo je napísané v tejto knihe. 

Zjavenie Jána 21 : 8
8 Ale bojazlivým a neverným a ohavným a vrahom a smilníkom a čarodejníkom a modlárom a všetkým lhárom bude ich diel v jazere, ktoré horí ohňom a sírou, čo je druhá smrť.


Matúš 13 : 25
25 Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ a nasial kúkoľa medzi pšenicu vonkoncom po poli a odišiel. 

2 Peter 2 : 1 – 3
1 Ale bývali aj falošní proroci medzi ľudom, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí postranne uvedú sekty zatratenia a Veľpána, ktorý ich vykúpil, budú zapierať a uvedú tak na seba náhle zahynutie. 2 A mnohí budú nasledovať ich prostopaše, pre ktorých sa budú rúhať ceste pravdy. 3 A v lakomstve vymyslenými rečami budú vami kupčiť, ktorým odsúdenie nezaháľa od dávna, a ich zahynutie nedrieme.

Júda 1 : 4
4 Lebo sa kradmo bočnými cestami votreli niektorí ľudia, dávno vopred zapísaní k tomu odsúdeniu, bezbožníci, ktorí obracajú milosť našeho Boha na nestudatosť a jediného samovládcu Boha a nášho Pána Ježiša Krista zapierajú.


2 Tesaloničanom 2 : 7 – 12
7 Lebo tajomstvo bezzákonnosti už pôsobí, len až by ten, kto teraz zdržuje, bol odstránený zo stredu. 8 A potom bude zjavený ten bezzákonný bezbožník, ktorého Pán Ježiš zabije duchom svojich úst a zkazí zjavením svojho príchodu, 9 toho bezbožníka, ktorého príchod je podľa mocného pôsobenia satanovho so všetkou mocou a so znameniami a s lživými zázrakmi 10 a s každým zvodom neprávosti medzi tými, ktorí hynú, pretože nepriali lásky pravdy, aby boli spasení; 11 a preto im Bôh pošle mocné pôsobenie bludu, aby uverili lži, 12aby boli odsúdení všetci, ktorí neuverili pravde, ale si obľúbili neprávosť.

1 Korinťanom 1 : 18
18 Lebo slovo kríža je tým, ktorí hynú, bláznovstvom; ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou.


Príslovia 4 : 6
6Neopusti múdrosti a bude ťa ostríhať; miluj ju, a bude ťa strážiť. 

Ján 3 : 16-18
16Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. 17Lebo neposlal Bôh na svet svojho Syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho. 18Kto verí v neho, nebude odsúdený, ale ten, kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho.


RIMANOM 1 : 25 – 32
25 jako takí, ktorí premenili pravdu Božiu na lož a radšej sťa Boha ctili a bohoslúžili stvoreniu než Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. Ameň. 26Preto ich Bôh vydal do hanebných náruživostí, lebo aj ich ženského pohlavia osoby premenili prirodzené používanie seba na také, ktoré je proti prírode, 27a podobne aj mužského pohlavia osoby opustiac prirodzené používanie ženy rozpálili sa vo svojej hriešnej žiadosti navzájom naproti sebe, mužovia mužmi páchajúc hanebnosť a odplatu, jaká bola treba za ich šialený blud, dostávajúc sami na sebe. 28A jako neuznávali za hodné a potrebné mať Boha v pravej známosti, tak ich aj Bôh vydal v neosvedčenú myseľ prevrátenú, aby robili to, čo sa nepatrí, 29naplnených každou neprávosťou, smilstvom, podlosťou, lakomstvom, zlosťou, plných závisti, vraždy, sváru, lesti, zlých obyčají, 30pletichárov, pomlúvačov, nenávidiacich Boha, trýzniteľov, pyšných, chlúbnych, vynálezcov zlého, rodičom neposlušných, 31nesmyselných, vierolomných, nemajúcich lásky, nesmierlivých a nemilosrdných, 32ktorí, hoci dobre poznali právo Božie, že tí, ktorí robia také veci, sú hodni smrti, nie len že to robia, ale to ešte aj schvaľujú tým, ktorí to tiež robia.

Off 

13.1.2022 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top