Home
 

POSOLSTVO PÁNA ZO DŇA 30. MARCA 2021 O ŽIVEJ VODE VEČNÉHO ŽIVOTA

30. MAREC 2021 – OBEDŇAJŠÍ CHLIEB – TROJICA BOŽIA PRIŠLA DOLE NA ZEM, ABY NÁM PONÚKLA ŽIVÚ VODU, DVAJA NAJMOCNEJŠÍ PROROCI BIBLIE ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.

Ján 7:33-34 a 37 – 38

33Vtedy im povedal Ježiš: Ešte krátky čas som s vami a potom pojdem k tomu, ktorý ma poslal. 34Budete ma hľadať, ale nenajdete, a ta, kde som ja, vy nemôžete prisť.

37Potom v posledný, v ten veliký deň sviatku stál Ježiš a volal: Ak niekto žízní, nech pride ku mne a pije!  38Kto verí vo mňa, jako hovorí Písmo, rieky živej vody potečú z jeho vnútra. 

Žalm 42:2-3

2Ako reve jeleň za potokmi vody, tak reve moja duša k tebe, ó, Bože. 3Moja duša žízni túžbou po Bohu, po živom Bohu, a hovorí: Kedy už pridem a ukážem sa pred tvárou Božou! 

Matúš 5:6

6Blahoslavení, ktorí lačnejú a žíznia po spravedlivosti, lebo oni budú nasýtení. 

Žalm 22:3

3Môj Bože, volám vodne, a neodpovedáš; volám v noci, a niet mi utíšenia. 

Genesis 2: od 10

10A rieka vychádzala z Édena, aby zvlažovala zahradu, raj, a odtiaľ sa delila a bola vo štyri hlavné rieky. 11Meno jednej je Píšon; tá obchádza celú zem Chavila, kde je zlato. 12A zlato tej zeme je výborné; tam sa nachodí bdelium i kameň onyx. 13A meno druhej rieky je Gichon; tá obchádza celú zem Kúšovu. 14A meno tretej rieky je Hidekel; tá tečie naproti Asýrii. A štvrtá rieka je Eufrates.

Exodus 17:6

6Hľa, ja tam budem stáť pred tebou na skale na Hórebe. A uderíš na skalu, a vyjdú z nej vody, a ľud bude piť. 

Ján 19:34

34 ale jeden z vojakov kopiou prebodnul jeho bok, a hneď vyšla krv a voda.

Ezechiel 47:

1Potom ma doviedol zpät ku dveriam domu, a hľa, vody vychádzaly zpod prahu domu na východ, lebo predná strana domu obrátená bola na východ. A vody sostupovaly zo spodku od pravej strany domu, od južnej strany oltára. 2Odtiaľ ma vyviedol cestou brány obrátenej na sever, a previedol ma okolo cestou, ktorá vedie von, k vonkajšej bráne, cestou brány, ktorá je obrátená na východ. A hľa, vody vyvieraly z pravej strany. 3A keď vychádzal muž na východ, mal mernú šnúru vo svojej ruke a nameral tisíc lakťov a previedol ma cez vodu, vodu po členky. 4Potom nameral tisíc a previedol ma cez vodu, vodu po kolená; a zase nameral tisíc a previedol ma cez vodu po pás. 5Opät nameral tisíc, a bol potok, cez ktorý som nemohol prejsť, pretože boly vody prihlboké, vody, v akých sa musí plávať, potok, ktorý sa nedá prebrodiť. 6A povedal mi: Či si videl, synu človeka? A pojal ma a doviedol ma Spät na breh potoka. 7Keď som sa navrátil, tu hľa, bolo na brehu potoka veľmi mnoho stromov, z jednej i z druhej strany. 8A povedal mi: Tieto vody vychádzajú do východného okolia a sostupujú na rovinu Araba a vtekajú na západ do mora; kam sa vlejú, tam sa uzdravia vody. 9A stane sa, že každá duša živá, ktorá sa doplazí na ktorékoľvek miesto, kam dojde ten dvojitý potok, bude žiť, a rýb bude veľmi mnoho, lebo keď ta pridú tieto vody, vody mora budú uzdravené, a bude všetko žiť, kamkoľvek pride potok. 10A stane sa, že budú stáť popri ňom rybári; od En-gedi až po En-eglaim bude miesto, kde sa budú rozprestierať siete. Ich ryby budú podľa svojho druhu, jako ryby Veľkého mora, veľmi mnoho. 11Jeho močiare a jeho bariny sa neuzdravia; budú vydané soli. 

Ján 4:10 – 14

10Ježiš odpovedal a riekol jej: Keby si znala dar Boží a vedela, kto je ten, ktorý ti hovorí: Daj sa mi napiť! ty by si bola jeho prosila, a bol by ti dal živej vody. 11Žena mu povedala: Pane, veď nemáš ani vedra nabrať vody, a studňa je hlboká, odkiaľ máš tedy tú živú vodu? 12Či si ty azda väčší ako náš otec Jakob, ktorý nám dal studňu a sám z nej pil i jeho synovia a i jeho dobytok? 13Ježiš odpovedal a riekol jej: Každý, kto pije z tejto vody, bude zase žízniť; 14ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, ten nebude žízniť na veky; ale voda, ktorú mu dám, obráti sa v ňom na prameň vody, vyvierajúcej do večného života. 

1 Korinťanom 10:4

4 a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá išla za nimi, a tou skalou bol Kristus.

Zjavenie 21:1 – 4 , 6

1 A videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem boly pominuly, a mora už nebolo. 2A ja Ján som videl to sväté mesto, nový Jeruzalem, sostupujúce od Boha z neba, prihotovené jako nevestu, ozdobenú jej mužovi. 3A počul som veľký hlas od trónu z neba, ktorý hovoril: Hľa, stán Boží s ľuďmi, a bude bývať s nimi, a oni budú jeho ľudom, a on, Bôh, bude s nimi a bude ich Bohom. 4A Bôh sotrie každú slzu s ich očí, a smrti už viacej nebude ani žalosti ani kriku, ani bolesti viacej nebude, lebo prvé veci pominuly.

6A riekol mi: Stalo sa. Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec. Ja dám tomu, kto žízni, z prameňa vody života zadarmo. 

Zjavenie 22:17

17 A Duch a nevesta hovoria: Pridi! A ten, kto počuje, nech povie: Pridi! A kto žízni, nech pride, a kto chce, nech berie vodu života zadarmo.

https://mixlr.com/jezis-je-pan-radio/showreel/bozia-trojica-ponuka-zivu-vodu

Off 

31.3.2021 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top