Home
 

UTEKAJTE OD MODLÁRSTVA !

KÁZANIE DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAPITOLY

Teraz potrebujem rozobrať jednu vec a to:

modlárstvo

Ako náhle to rozoberiem, tak to ukončím lebo som spomenul niekoľko vecí, ktoré sú v

 2 Korinťanom 6: 14-18

14 Neťahajte cudzieho jarma s neveriacimi. Lebo čo má spoločného spravedlivosť s neprávosťou? Alebo jaké je obecenstvo svetla s temnosťou? 15 A jaký súhlas Krista s beliálom? Alebo jaký má podiel verný s neverným? 16 A jaká je shoda medzi chrámom Božím a medzi modlami? Lebo veď vy ste chrámom živého Boha, jako povedal Bôh: Budem bývať v nich a prechádzať sa, a budem ich Bohom, a oni mi budú ľudom. 17 Preto vyjdite zpomedzi nich a oddeľte sa, hovorí Pán: a nedotýkajte sa nečistého, a ja vás prijmem 18 a budem vám za Otca, a vy mi budete za synov a za dcéry, hovorí Pán, všemohúci.

Teraz poďme ku modlárstvu, sme rozprávali o cudzom jarme. Sme rozprávali o spravodlivosti oproti nespravodlivosti, sme rozprávali o svetle oproti temnote. Teraz poďme ku modlárstvu. Tak drahocenní ľudia otočte so mnou ohľadom tejto vážnej veci, ohľadom modlárstva, otočte so mnou na knihu Deuteronómium kapitola 13. Čo hovoril PÁN keď dával nejaké inštrukcie ? Určité špecifikácie. Pozrite sa nadpis bol o cudzom jarme ale dával špecifikácie ako architekt dáva alebo ako inžinier dizajnu dáva. Oni dávajú špecifikácie pre dizajn, že ak chceš ten plán, musíš dodržať určité špecifikácie a keď to povedal, potom povedal – budete môj ľud, rozumiete ? A tá architektova budova potom môže byť aj 20 aj 150 poschodová a teraz sumarizuje, čo tie špecifikácie sú, rozumiete ? Rozoberiem to jedno po druhom, to bude oheň vo Vašich cirkvách, správne ? ON hovorí od Deuteronómium 13: 12-18 čo sa týka modlárstva, ON hovorí, že neporovnávajte, správne ?

Nemiešajte modlárstvo s uctievaním JEHOVA,

správne ? Teraz hovorí:

Deuteronómium 13: 12-18

12 Keby si počul hovoriť o niektorom zo svojich miest, ktoré ti dá Hospodin, tvoj Bôh, aby si tam býval, 13 že vyšli mužovia, synovia beliála, z tvojho stredu a že zviedli obyvateľov svojho mesta hovoriac: Poďme, slúžme iným bohom, ktorých ste neznali, 14 vtedy vyhľadáš vec a vyšetríš a dobre sa na ňu vypýtaš. A keď sa presvedčíš, že hľa, je to istá pravda, že sa vykonala tá ohavnosť v tvojom strede, 15 doista pobiješ obyvateľov toho mesta ostrím meča. Zahub ho, vyrieknuc nad ním kliatbu úplnej záhuby, i všetko, čo je v ňom, i jeho hovädo ostrím meča. 16 I všetku jeho korisť shromaždíš na prostred jeho ulice a spáliš ohňom mesto i všetku jeho korisť docela, Hospodinovi, svojmu Bohu, a bude večnou hromadou rumov; nebude sa viacej staväť. 17 Ani sa nič neprichytí tvojej ruky z toho prekliateho na úplnú záhubu, aby sa odvrátil Hospodin od pále svojho hnevu a dal ti milosrdenstvo a aby sa zľutoval nad tebou a rozmnožil ťa, jako prisahal tvojim otcom. 18 Lebo budeš počúvať na hlas Hospodina, svojho Boha, aby si ostríhal všetky jeho prikázania, ktoré ti ja prikazujeme dnes, aby si robil to, čo je pravé v očiach Hospodina, tvojho Boha.

Porozumeli ste modlárstvu ? Myslím, že niekto predtým srandoval s týmito vecami, správne ? Nie je toto čas na prebudenie ? Chcel by som teraz špeciálne predstaviť ako pokračujeme s týmto, že toto je ten istý BOH, ktorého si videl (v Deuteronómium) a takto pozerá na modlárstvo. Tak medzi tie špecifikácie, ktoré tam spomenul, prídeš na to najzávažnejšie uctievanie modlárstva. Dovoľ mi povedať Ti dnes, PÁN tu hovorí, že keby si počul hovoriť o niektorom zo svojich miest, ktoré Ti dá HOSPODIN, správne ? Aby si tam žil, tešil sa, prosperoval atď… , že vyšli mužovia, synovia beliála, zrazu vyšli a postavili zlaté teľa. Postavili ho zo zlata, žiarivé a trblietajúce sa a teraz … ako som Vám ukázal ako sa uctievači modiel správajú, áno ? Potom ako postavia teľa, kľaknú dole a potom… takto volajú ostatných, že poďte a uctievajme ! ON hovorí, že keď budeš počuť, že sa to stalo urob tri veci – musíš ísť tam a dobre sa na ňu vypýtaj, nechceme sa vôbec nakaziť od týchto ľudí. Odrež to mečom, hlavu, krk, všetko dole. Dokonca aj dobytok, nenechaj ani jeden a zhromaždi všetko a daj to na mestské námestie. A rozbi všetko, domy a daj na námestie. Začni páliť budovy aj námestie ako celú pálenú obeť HOSPODINOVI,

rozumie niekto aké vážne je modlárstvo ?

Nie, nie, musíte rozprávať so mnou dnes, povedzte mi, že rozumiete, že uctievanie modlárstva je vážna vec ! Je veľmi vážna voči PÁNOVI, prečo ? Lebo konkuruje ďalším.

ON pozná ako Tvoje srdce normálne uctieva, uctieva, uctieva a potom ON si nemôže predstaviť, že si otočil to isté srdce a uctievaš iných, NIKDY !

Začnem s jednoduchým príkladom. Vieš prečo manžel zoberie niekedy do rúk zbraň a ide hľadať kde išla manželka ktorá ho podvádza ? A ide tam a zastrelí, rozumieš ? A pozabíja všetkých tam a potom to vidíte v správach, správne ? A zastrelí všetkých, nech všetci zahynú a prichádza na políciu a nahlási, že to spravil. To je len ľudská bytosť mimochodom. To je len malý prototyp, iba ľudská bytosť to je tak malé s porovnaním so žiarlivosťou Pánovou, rozumieš ? To je ako kvapka v oceáne s porovnaním so žiarlivosťou JEHOVOVA.

ON hovorí: rozrež všetko a nenechaj, aby sa dačo neprichytilo Tvojej ruky.

To znamená, že Tí ľudia sú nákazliví, to čo začali je nákazlivé. Teraz rozumieš odkiaľ padá cirkev ? Cirkev si postavila pre seba zlaté teľa a išla na kolená a uctieva to dodnes, ešte to nečítala, porozumel si prečo ma PÁN poslal ? Lebo srdce, ktoré predtým milovalo PÁNA, ON si nemôže teraz predstaviť, že teraz miluje iných.

Postavili zlaté teľa menom PROSPERITA.

Oooohh ! Prosperita ničí cirkev, to čo ma ohromuje je, že všetci tam dajú hlavy a uctievajú a nikto nemôže pomáhať druhému a ešte to nečítali a ešte nerozumeli, že to rozpráva o nich. Rozumieš prečo to je veľmi nákazlivé v cirkvi ? Každý kazateľ príde a hovorí – dovoľte mi aby som Vám ukázal ako môžete prosperovať, prosperita, prosperita… Ale kto bude viesť cirkev k PÁNOVI ? Rozumeli ste ? Z mojej strany, môžem Vám to povedať lebo idem dole do Austrálie, z Austrálie do Švédska cez Anglicko do Nórska, Dánska, potom do Venezueli, z Kanady potom do Čile, potom do Urugvaja, Nigérie a potom do Južnej Afriky, Južnej Kórei a videl som po celom svete, že

celý svet je na kolenách a sú zaneprázdnení uctievaním zlatého teľaťa.

Keby uctievali KRISTA, ich oči by boli otvorené, videli by ste to v ich životnom štýle, rozumiete ? By ste videli, že niekto je pripravený, áno ? Oh ! Áno, oni by sa pripravovali, ale každý je pohltený tým, dovoľte aby som Vám povedal jednu vec. Teraz sa pýtam, keď ste prišli chcem sa Vás opýtať jednoduchú otázku. Keď ste prišli do tohto Zboru povedal som silné slová, áno ? Že nechajte peniaze preč, nedotýkajte sa peňazí a žien, ak si žena nedotýkaj sa muža, vidíte to ? Nedotýkajte sa ženy, lebo v dnešnej dobe sa tam vonku dejú všelijaké nezmyselné veci, ale vec je taká ako som povedal, že keď sa nebudete dotýkať peňazí, ja pôjdem pred Otcom a popýtam sa aby Ti pomohol, aby potvrdil, že to evanjelium je správne. Ja som išiel pred Otcom, áno… videl si … Povedali ste vtedy, že to čo som hovoril je dobrá vec, že súhlasíte potom som išiel pred Otcom a som povedal: Pane pomôž týmto ľuďom,

povedzte mi, Pán Vás sklamal ? NIE, nás požehnal DVOJNÁSOBNE.

A spravodlivosť, správne plné požehnanie, SPRÁVNE POŽEHNANIE !, SPRÁVNA PROSPERITA ! Ak som to dobre pochopil, nikto z Vás nespal hladný lebo nemal čo jesť, rozumiete ? Vidíte to ? Niektorí z Vás ste sa vzdali vašej práce a teraz kážete, áno ? Na plný úväzok, áno ? Ste povedali nie, nie, ja sa musím tomu venovať na plný úväzok. A ste začali od ničoho a PÁN Vám pomáhal, áno ? Teraz im nechýba jedlo mimochodom a vtedy boli v dlhoch aby si kúpili potravu. Nie, nechcem aby ukazoval na môjho BOHA prstom, nikdy, že dôvod, že kážeme prosperitu je aby sme prežili. Nie, nepovedzte takto, PÁN je verný JEHO slovám.

ON hovorí, že keď sa budete sústrediť na prosperitu, prichádza meč

a preto vidíte aké je to nákazlivé v cirkvi. Každý sa snaží zbohatnúť, nehnuteľnosti, budovy atď… čokoľvek hľadajú, áno ? Rozumeli ste ma ? Uctievanie modlárstva a modlárstvo je najväčší hriech, ktorý môžete spáchať, lebo Ťa čaká meč, lebo hovorí – DOISTA ! Doista zabiješ mečom, DOISTA ! hovorí

MODLITBA SPÁSY:

PÁN JEŽIŠ, ja som hriešnik a činím pokánie zo všetkých mojich hriechov. Prosím, umy ma s drahocennou krvou JEŽIŠA dnes, ja sa odvraciam od všetkých hriechov a prijímam Ťa do môjho srdca dnes ako môjho PÁNA A SPASITEĽA. Prosím napíš moje meno do Baránkovej knihy života a prosím, aby si mi poslal DUCHA SVĀTÉHO, aby mi pomohol žiť v svätosti a ustanov TVOJE SLOVO v mojom srdci a ochraňuj moje srdce. V MOCNOM MENE JEŽIŠ ja som znovuzrodený dnes. AMEN  

Off 

23.3.2021 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top