Home
 

2. Medzinárodná konferencia Pastorov, Nakuru, Keňa, 2. január 2015

2. Medzinárodná Konferencia Pastorov –  2. január 2015
Stručný prehľad:
Odvolával sa na proroctvo zo dňa 21. novembra 2012 – Oblak Božej slávy ako v Mojžišovej dobe prichádza navštíviť cirkev, proroctvo naplnené v decembri 2012, ( ako v Numeri 9. kapitole )

Dva spôsoby, ako Hospodin vykoná jeho agendu, plán na zemi:
1. menuje oficiálny úrad na zemi;
2. Pán sám príde k výkonu misie.

Napríklad keď prichádzal súdiť Sodomu a Gomoru: výkriky siahali tak vysoko, že Boh, ON  sám prišiel zistiť, v akom stave sa skutočne nachádza …
iný príklad je vytrhnutie cirkvi, Pán sám príde zobrať JEHO cirkev, nik iný to neurobí, keď Oblak Božej slávy prichdza, Hospodin prichádza:
1. Viesť cirkev, dať smer cirkvi, ako dal smer deťom Izraela aby ich vyviedol z púšte
2. Dať spoločníkov do cirkví
3. dať rozpoznať JEHO ľudí

Polnočná hodina – Ako sa pripraviť
– Výkriky zo strašného otroctva Izraela dosiahli až k Hospodinovi a ON sa rozhodol, že  vyslobodí dom Jakobov z egyptského otroctva
– Vyslobodenie prichádza v polnočnej hodine, povedal Mojžišovi, ako sa majú pripraviť, …
Vízia z 3. mája 2007 okolo 5 hod. ráno, ( Prorok bol vtedy v Indii ) – pri pohľade na tmavú oblohu, v úplnej tme boli nižšie položené  zlaté hodiny. Ručičky na hodinách ukazovali ako blízko je polnoc, jedna ručička už bola na polnoci a druhá sa k polnoci blížila veľmi rýchlo. Oblak prekrýval spodnú polovicu a v hornej polovici som čítal : (1 riadok) – Ježiš z Nazareta; (2. riadok) – PRICHÁDZA

Exodus 11: 4-7 : 4 A Mojžiš riekol: Takto hovorí Hospodin: Okolo polnoci vyjdem a prejdem stredom Egypta. 5A zomrie všetko prvorodené v Egyptskej zemi, od prvorodeného faraonovho, ktorý mal sedieť na jeho tróne, až do prvorodeného dievky, ktorá sedí za žernovom, i všetko prvorodené z hoviad. 6A bude veľký krik po celej zemi Egyptskej, akého ešte nebolo, a jakého ani viacej nebude. 7Ale nikomu zo synov Izraelových ani len pes nevrkne, a tak bude všetkému od človeka až do hoväda, aby ste vedeli, že Hospodin učinil rozdiel medzi Egypťanmi a medzi Izraelom.

Pán robí rozdiel
Izrael bol v rovnakom hriechu ako Egypťania. ON ich neušetril, pretože boli vynikajúci,
-nie preto, žeby boli založení na izraelskej spravodlivosti a úprimnosti
– ale iba krvou Baránka
Existujú dva druhy smrti:  1. hriech, musí nastať smrť hriechu, jej koniec; 2. nevinná smrť

To je posolstvo krvi Baránka cirkvi:
Pripravte sa na polnočnú hodinu:
– chlieb bez kvasníc
– Jedzte horké byliny

Exodus 12: 1-2
1 A Hospodin riekol Mojžišovi a Áronovi v Egyptskej zemi: 2 Tento mesiac vám bude počiatkom mesiacov; prvým vám bude z mesiacov v roku.

Izrael začal nový kalendár života – nový kalendár pre vás
Abib – jar, nové obdobie po zime, nový dážď, nové obilie začne pučať

 

Hospodin ich vyviedol z otroctva, aby prekvitali
– v polnočnej službe
– v uctievaní
– v obeti

Exodus 13: 4 Dnes vychádzate, v mesiaci abibe. 
– V období jari (Tel Aviv- znamená – Nové Mesto, Nová nádej)
Exodus 12: 3-4 Hovorte celej obci Izraelovej a poviete: Desiateho dňa tohoto mesiaca si vezmú každý dobytča, podľa domu svojich otcov, dobytča na dom. 4A keby bol niektorý dom primálo na dobytča, vtedy vezme on a jeho súsed, blízky jeho domu, podľa počtu duší; každý podľa toho, koľko ktorý zjie, toľko počítate na dobytča. 
KRV je  dostačujúca na vyslobodenie pre každého!
Ak je  rodina príliš malá aby mala  podiel na  jahňacom  (nikdy nepovedal, keby jahňa bolo príliš malé), to znamená že sa máme podeliť  / evanjelizovať so svojím susedom.

Rimanom 10:13  –  Lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený.          Každý jednotlivec ho musí  jesť sám!

1 Korintským  1:2  cirkvi Božej, ktorá je v Korinte, posväteným v Kristu Ježišovi, povolaným svätým, so všetkými, ktorí vzývajú meno našeho Pána Ježiša Krista na každom mieste, ich aj našom…


Exodus 12:5-6 – hlbšie inštrukcie   –    5Dobytča budete mať bez vady, samca, ročného; vezmete ho z oviec alebo z kôz. 6A majúc naň pozor budete ho opatrovať až do štrnásteho dňa tohoto mesiaca, a zabije ho celé shromaždenie obce Izraelovej medzi oboma časmi večernými. 


–  Dobytča / jahňa bez defektu
– 4 dni ho budete skúmať, vyšetrovať či na ňom nájdete nejakú chybu, vadu,  ( ako to robili s Pánom Ježišom, oni HO vyšetrovali, či na ňom nájdu nejakú chybu, nejakú vadu na ŇOM ) 
– V polnočnej hodine na ničom nebude záležať, iba na tom, aby sme poslúchali / verili / boli závislí na KRVI. 

Leviticus 22:17-25  A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: 18Hovor Áronovi a jeho synom a všetkým synom Izraelovým a povieš im: Ktokoľvek z domu Izraelovho jako i z pohostínov, ktorí sú v Izraelovi, kto by obetoval svoj obetný dar, nech už by to bol akýkoľvek ich sľub alebo jakákoľvek ich dobrovoľná obeť, ktorú by obetovali Hospodinovi zápalnou obeťou, 19aby vám bolo príjemné, nech je to bez vady a mužského pohlavia z hoviad, z oviec alebo z kôz. 20Ničoho, čo by malo na sebe vadu, nebudete obetovať, lebo vám nebude príjemným. 21A keby niekto obetoval Hospodinovi pokojnú obeť bitnú plniac nejaký zvláštny sľub alebo keby obetoval dobrovoľne, bude obetovať z hoviad alebo z drobného dobytka, a len bezvadné bude príjemné; nebude na ňom nijakej vady!22Slepého alebo polámaného alebo raneného alebo uhrivého alebo chrastavého alebo prašivého nebudete obetovať Hospodinovi ani ohňových obetí nedávajte z toho na oltár Hospodinovi. 23No, vola alebo dobytča, ktoré by maly na údoch niečo priveľké alebo primalé, môžeš obetovať dobrovoľnou obeťou, ale za sľub nebude príjemné. 24Ale stlačeného odmuženého alebo stlčeného a toho,čo má niečo urvané, alebo vyškopeného nebudete obetovať Hospodinovi a neučiníte toho vo svojej zemi. 25A z ruky cudzozemca nebudete obetovať chleba svojho Boha z niktorých tých vecí, lebo ich porušenosť je na nich, vada je na nich, nebudú vám príjemnými.

Malachiáš 1:6-14 Syn ctí otca a sluha svojho pána; ale jestli som ja otec, kde je moja česť? A jestli som pánom, kde moja bázeň? hovorí Hospodin Zástupov, vám, kňazi, ktorí opovrhujete mojím menom a hovoríte: V čom opovrhujeme tvojím menom? 7Donášate na môj oltár poškvrnený chlieb a hovoríte: Čím ťa poškvrňujeme? Tým, že hovoríte: Stolom Hospodinovým sa opovrhuje. 8A keď donášate obetovať slepé, to nie je zlé; a keď dovádzate chromé alebo nemocné, to nie je zlé! Nože obetuj to svojmu vladárovi, či mu budeš milý, alebo či pohliadne na teba? hovorí Hospodin Zástupov. 9Preto teraz nože sa pokorne modlite pred tvárou silného Boha, a zmiluje sa nad nami! Ale keďže to pošlo z vašej ruky, či aj pohliadne pre vás na niekoho? hovorí Hospodin Zástupov. 10Oj, aby aj bol niekto medzi vami, kto by zamkol dvere, a neosvecovali by ste nadarmo môjho oltára! Nemám vo vás záľuby, hovorí Hospodin Zástupov, a nechcem obetného daru obilného z vašej ruky. 11Lebo od východu slnca až po jeho západ je veľké moje meno medzi národami, a na každom mieste sa kadí a obetuje môjmu menu, a to čistý obetný dar obilný, lebo moje meno je veľké medzi národami, hovorí Hospodin Zástupov. 12Ale vy ho poškvrňujete tým, že hovoríte: Stôl Pánov je zanečistený, a jeho ovocím, jeho pokrmom sa opovrhuje. 13A k tomu hovoríte, hľa, vraj, aký to trud! A fúkate naň pohrdlivo, hovorí Hospodin Zástupov, a donášate ulúpené, chromé a nemocné a tak donášate obetný dar obilný; či azda to mám so záľubou prijať z vašej ruky? hovorí Hospodin. 14Ale zlorečený je ten, kto klame, kto majúc vo svojom stáde samca sľubuje a obetuje Pánovi zkazené! Lebo ja somveľký Kráľ, hovorí Hospodin Zástupov, a moje meno je strašné medzi národami.

Genesis 22:8   8A Abrahám riekol: Bôh si opatrí ovečku na zápalnú obeť, môj synu. A zase len išli obidvaja spolu. 


– Sledujte, všimnite si Pánovho Baránka,  Veľkú noc /  Passover
– predkladať cirkev do plnej právomoci Hospodina

Leviticus 23:4-5   –   Pesach čiže Veľká noc   –   4Toto sú výročné slávnosti Hospodinove, sväté shromaždenia, ktoré svoláte na ich určený čas. 5Prvého mesiaca, štrnásteho dňatoho mesiaca pred večerom je Pesach Hospodinovo.

1 Peter 1:18-19  vediac, že nie porušiteľnými vecmi, striebrom alebo zlatom, ste vykúpení z márneho svojho obcovania, podaného otcami, 19ale drahocennou krvou jako bezvadného a nepoškvrneného baránka, Krista, 


Lukáš 23:1-4  A vstalo všetko to množstvo, koľko ich bolo, a odviedli ho k Pilátovi. 2A začali žalovať na neho a hovorili: Tohoto sme našli jako takého, ktorý prevracia náš národ a bráni dávať cisárovi dane a hovorí o sebe, že je on Kristus, kráľ. 3A Pilát sa ho opýtal a riekol: Či si ty ten kráľ Židov? A on mu odpovedal a riekol: Ty dobre hovoríš. 4A Pilát povedal najvyšším kňazom a zástupom: Nenachádzam nijakej viny na tomto človekovi.                                                                                                                          Lukáš 23: 13-15  A Pilát si svolal najvyšších kňazov i kniežatá i ľud 14a povedal im: Doviedli ste mi tohoto človeka, že vraj odvracia ľud, a hľa, ja som sa ho povypytoval pred vami a nenašiel som na tomto človekovi nijakej takej viny, jako na neho žalujete. 15Ale ani Heródes, lebo som vás poslal hore k nemu, a vidíte, neurobil ničoho takého, čo by bolo hodno smrti. 


Exodus 12:7  Potom vezmú z jeho krvi a dajú na obe strany podvojí aj na vrchný prah na domoch, v ktorých ho budú jesť.                                                                          

4. deň – porážka o polnoci, treba mať perfektnú krv a potrieť všetky strany dverí
– Útek je týmito dverami
– Nikto neotvoril dvere
– Smrť išla do Egypta
– Nie na základe skutkov, ale krvou Baránka
– Cirkev Ježiša Krista od chvíle, kedy ste prijali Pána,  ste naozaj prikrytí  krvou?
– Pokrytie krvou zmení vaše kroky, vašu cestu s Pánom, ale dnes cirkev nie je plne pokrytá krvou.
– ľudská  teológia, motivační hovorcovia, inšpirujúce, ktoré svrbia uši a uspokojujú telesnosť

Pýta sa cirkví: ” Ste skutočne prikrytí?”                                                                      

 Na ničom inom nezáleží keď udrie polnočná hodina                                                  Tí,  ktorí majú dôveru, ktorí veria a ktorí sa spoľahnú na  KRV… budú spasení.

Židom 6: 4-6 Lebo je nemožné tých, ktorí už raz boli osvietení a ochutnali nebeského daru a stali sa účastnými Svätého Ducha 5a ochutnali dobré slovo Božie a rôzne moci budúceho veku, 6keby odpadli, zase obnoviť ku pokániu, ktorí sebe znova križujú Syna Božieho a vystavujú ho potupne na odiv.

Isaiah 53: 7 – Mučili ho, a on ponižujúc sa znášal dobrovoľne a neotvoril svojich úst; vedený bol ako baránok na zabitie a zanemel ako ovca, ktorá zanemie pred tými, ktorí ju strihajú, a neotvoril svojich úst.
Yom Kippur – ľudia pôstia
Numeri / 4. Mojžišova –  6. kapitola
– Polnočná hodina súdu musí prísť, ale pre Izrael / cirkev už ponúkol ON  sám seba
– Výdaj krvi a kríža, v Ňom je sila evanjelia
– Cirkev falšuje zázraky, pretože nie je závislá na krvi a kríži                                           Matúš 25: 1-13 – verš 5 predstavuje cirkev, ktorá je unavená čakaním
– Verte KRVI teraz, pretože polnočná hodina je blízko
– Verše 7-13 obsahujú dve proroctvá: 1. Múdre panny / Cirkvi, ktoré budú vytrhnuté, cirkvi plné oleja a vína ( sily a posvätenia ); 2. Bláznivé panny / Cirkvi -keď oni prijali Pána, neprijali Ducha Svätého
Job 28:28 olej, múdrosť, múdrosť je strach / bázeň pred Pánom

V Zjavení Jána 6:4-6  A keď otvoril tretiu pečať, počul som tretiu živú bytosť, ktorá vravela: Poď a vidz! A videl som a hľa, čierny kôň, a ten, ktorý sedel na ňom, mal váhu vo svojej ruke. 6A počul som hlas prostred štyroch živých bytostí, ktorý hovoril: Choinix pšenice za denár a tri choinixy jačmeňa za denár, a oleju a vínu neškoď!                                            

Tu vidíme  2 proroctvá:                                                                                                          

– Bláznivé  panny – chudoba, nedostatok, deštrukcia, bez zjavení                                        

– Múdre panny / Cirkvi – v prebudení                                                                                       Izajáš 52 – nevynechajte žiadne obeti – úplné obete                                                                                                  

Off 

9.1.2015 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top