Home
 

PROROCTVO O KNIHE ZJAVENIA 12 KAP., DOBA CIRKVI KONČÍ, zo dňa 28. Februára 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Dňa 28. Februára 2021
Sumarizácia:

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH dnes so mnou hovoril medzi tým ako sme spolu hovorili. PÁN JEHOVAH
hovoril a v tomto ohromnom rozhovore, BOH JEHOVAH mi ukázal dvoch Prorokov JAHVE. ktorÍ
slúžia tu na zemi. A dnes mi PÁN ukázal niečo odlišné o nich. PÁN ukázal trochu viac. Prorok v
duchovnej sfére používa telefón v jeho ľavej ruke a priloží si ho k jeho ľavému uchu. Takže keď Prorok
volal do rádia, potom som videl, druhý prorok v duchovnej sfére tiež volal do rádia, ale používal ľavú ruku a priložil si telefón k ľavému uchu.

A každý vie, že tento druhý Prorok nepoužíva jeho ľavú ruku ani ľavé ucho. Pretože ľavé ucho on používa na počúvanie samotného PÁNA BOHA.

Takže to bola taká ohromná situácia, to vidieť. Že v tom ohromnom veľmi veľmi šokujúcom navštívení dnes, ON mi ukázal ženu, ktorú vidíte v knihe Zjavenie Jána kapitole 12. Znovu, PÁN predstavil ženu, ktorú vidíte v knihe


Zjavenie Jána 12 kapitole.

Ja viem, že sa ponáhľate pripraviť na ukončenie totálne suchého Svätého pôstu. Len mi dajte minútu, alebo dve a ja to ukončím. Ale ON mi ukázal ženu, ktorú vidíte v knihe Zjavenie Jána kapitoly 12. A ona stála a bola veľmi oslávená. Vychádzalo z nej tak veľa slávy, pretože
bola zaodená slnkom. Ale tak veľa slávy z nej žiarilo odtiaľ, kde stála. A ja som mohol videť korunu na jej
hlave. Mohol som vidieť hviezdy. Dvanásť hviezd na korune, ktorú mala na sebe. V tom bode ona stála na tom slávnom mieste
, sláva vychádzala smerom od snka, so slávou bola zaodetá.

A mohol som vidieť rúcho až celkom dolu. A je to veľmi významné pre vás ako Cirkev týchto dní, pretože toto je o
udalosti, ktorá sa stane v súžení.

Vy viete, že táto žena je Izrael, z ktorej prišiel náš PÁN SPASITEĽ.
Táto žena, ktorú vidíte v Zjavení Jána kapitole 12. To je úžasné, pretože ja som sa pripravoval kázať zo
Zjavenia kapitoly 12.

A potom PÁN BOH všemohúci to predstavil dvom Prorokom. Ale dnes som po prvý
raz vide, že Prorok v duchovnej sfére používa jeho ľavú ruku priložil si telefón k ľavému uchu. Takže ako
som hovoril na rádiu dnes, potom som videl druhého proroka ako tam sedí a ľavou rukou a ľavým uchom
a tiež hovoriac na rádiu. Ale okrem
toho PÁN mi ukazuje túto ohromnú ženu zo Zjavenia Jána kapitoly 12

A toto je prorocká časová os Cirkvi. A veľmi skoro tieto udalosti zo Zjavenia Jána 12 kap. sa udejú.

A vy viete, že tieto udalosti sa udejú v súžení a veľkom súžení. A táto žena je Izrael. PÁN hovorí o presunutí pozornosti na Izrael.

Ja vám to prečítam:

Zjavenie 12

1 A ukázal sa veľký div na nebi: žena, odiata slnkom (to je tá žiara vychádzajúca z nej), a mesiac bol pod jej nohami, a na jej hlave koruna dvanástich hviezd. 2 A súc tehotná kričala v pôrodných bolestiach a trápila sa majúc porodiť. 3 A ukázal sa aj iný div na nebi. A hľa, veľký drak červený (znamená satan, diabol červený znamená krvavý, zabijak, krvavý,
pokrytý krvou), ktorý mal sedem hláv a desať rohov a na svojich hlavách mal sedem diadémov, 4 a jeho
chvost vliekol tretinu nebeských hviezd
.

Viete, že hviezdy sú anjeli, ak budete čítať knihu Joba 38:7 budete počuť, že PÁN sa pýta, prečo nariekaš a sa sťažuješ predo mnou? Bol si tam, ked som stvoril
vesmír? Nebo a zem a hviezdy, ranné hviezdy znamenajú, že anjeli spievali keď BOH stvoril zem a nebo
hore.

Takže keď hovorí, že jeho chvost zmietol tretinu hviezd a zhodil ich na zem, ON hovorí o viac ako
30% anjelov, ktorí padli so satanom a stali sa démonmi, ktorí tu naokolo sa vás snažia frustrovať
, snažia sa váas zastaviť od vstupu so Neba ) a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala porodiť, aby keď
porodí, hneď zožral jej dieťa. ( je to dieťa mužského rodu vidíte )


A to vás vezme späť do knihy Genezis 3:15, všetci viete, že to hovorí o tomto. Nepriateľstvo medzi
ženou Izrael a hadom. Nepriateľstvo bolo dané medzi tými dvomi po páde v záhrade. Takže on hovorí,
že drak stojí pred touto ženou a nechce, aby JEŽIŠ prišiel.

Pretože on si je veľmi dobre vedomý, čo sa stane keď pôjde JEŽIŠ na kríž. On zvíťazí ako vidíte v knihe Zjavení Jána kap.12 a s ktorou som sa zdieľal tento minulý piatok.


Diabol nechce, aby JEŽIŠ prišiel a išiel na Kríž. Pretože vie, že vy kresťania naladení nad ním zvíťazíte
Krvou Baránka Božieho a svedectvom o tom, čo JEŽIŠ urobil pre vás. Že vás to urobí znovuzrodeným a
tí, ktorí sa postíte, vidíte ako vás oddelil od sveta . Odpojil vás úplne počas týchto 4 dní suchého pôstu (a tohto duchovného týždňa pôstu ) vás úplne odpojil. Pozeráte sa na svet ako na nič. Takže vidíte, že jeho chvost zmietol 1/3 – jednu tretinu
hviezd z neba a hodil ich na zem. Vidíte, že to je
33% anjelov, ktorí boli neposlušní s ním.

A drak stojí pred ženou, ktorá sa chystá porodiť. Keď porodí dieťa, chlapca.

A vy viete, že to je kniha Genesis kapitola 3 :15. A toto nepriateľstvo, že on nechce, aby Mesiáš prišiel.
On pozná Mesiáša. On pozná moc Mesiáša a preto okamžite ako sa Kristus narodil v Genesis 3:15, on
nechcel aby sa Kristus narodil.

Okamžite ako sa Kristus narodil, on poúživa kráľa Herodesa, aby našiel
Krista a zabil ho. My sme si už toto prešli, ale PÁN hovorí o tomto ohromnom Písme
, aby bol schopný vám oznámiť, že doba prichádza kedy sa ON zameria na Izrael.

Že doba cirkvi končí. Vy sa potrebujete pripraviť a využiť
toho, kto robí zázraky rovno pred vami. A nikto nemôže tvrdiť, že nevie, kto boli poslovia z neba. Pretože
to bolo dobre predstavené, demonštrované, ilustrované verejne, globálne.

A tak vidíte, že drak stál pred ženou a nechcel
aby porodila a ak porodí, že ho zožerie. To je to isté, Jozef, Mária utiekli s dieťaťom do Egypta …

A tú istú vec vidíme, keď začínal službu v Nazarete. Oni HO chceli zhodiť z útesu, aby zomrel. A vidíte, keď je pokúšaný na púšti. Snaží sa ho zastaviť, on mu ukazuje Kráľovstvá sveta a žiada ho, aby sa mu poklonil a uctieval Satana.

Ako sa o považuje on je diabol. Ja ho
zasiahnem! Takže, toto je snaha, ktorú opisuje tu, keď stojí pred rodiacou ženou, čo je v podstate
Genezis 3:15. A potom prečo sa bojí toho, že JEŽIŠ ide na kríž, prečo sa pokúša ho potopiť na lodi s
JEHO učeníkmi keď tam spali. Prečo sa pokúša aby farizeji ho chytili a zabili ho, keď ON hovorí, že moje krv je skutočný nápoj a moje telo je skutočná potrava, musíte jesť moje telo.

Pretože pozná veľkosť Krista
a že keď ON pôjde na Kríž on vám dá víťazstvo.

Diabol vás chce stiahnuť do pekla, drak. Červený drak, krvavý, on je vrah. On vás chce zabiť a priviesť vás do pekla, zničiť vás.

Ale vie, že ako náhle, JEŽIŠ pôjde na kríž, ON
zvíťazí. A vy tiež zvíťazite, on dá víťazstvo vám. A on hovorí tu v Zjavení Jana 12:5 A porodila syna,
chlapca, ktorý bude pásť všetky národy železným prútom, a jej dieťa bolo vytrhnuté k Bohu a k
jeho trónu.
( vidíte, že sedí po pravici TRÓNU ) 6 A žena utiekla na púšť, kde má miesto, pripravené od Boha, aby ju tam živili tisíc dvesto šesťdesiat dní.” To je veľké
súženie. Takže dnes hovoril PÁN
veľmi závažným spôsobom. Varuje nás pred časom, ktorý je pred nami.

On varuje cirkev ČINTE
POKÁNIE A BUĎTE SVÄTÝ. PRIPRAVTE CESTU NA PRÍCHOD MESIÁŠA.

Pretože títo dvaja Proroci
idú začať iný bo, pred nimi je iná kampaň vo veľkom súžení. Teraz ON im ukazuje Izrael, ON im ukazuje
túto ženu – Izrael s dvanástimi hviezdami. A keď pôjdete do knihy Genezis 13:7 tam niekde vidíme, že
Jozef má sen o týchto hviezdach, dvanástich kmeňoch Izraela. Tá žena je Izrael.

Zj 12:7 A povstal boj na
nebi: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi; a bojoval i drak a jeho anjeli.


Viete meno Michael v podstate znamená: “Kto je ako PÁN”? A pritom vieme, že diabol sa volá Lucifer.
Lucifer bol JEHO uctievací anjel, ktorý uctieval. Jeho hlas sú hudobné nástroje, jeho ruky sú hudobné
nástroje. On uctieval od večnosti večností BOHA JAHVE. On bol v centre. Túto stredu vám opíšem viac
o tom. Mal slávne rúcho s topázom, zlatom a perlami. Mal ohromné ornamenty a slávu na ňom. Bol
popredný uctievač v nebi.

A toto je varovanie pre všetkých uctievačov na zemi, že buďte opatrní. Diabol vás chce stále napadnúť a zamerať sa na vás. A aj vás všetkých, ktorí slúžite PÁNOVI. Ale ako uctieval, po čase on chcel byť uctievaný. Takže jeho hlas bol ako hudobný nástroj. Ak budete mať čas, prečítajte si Ezechiel 28 a knihu Izaiáš. Myslím, že je to Izaiáš 14.

Ale toto je to o čom hovorí. Práve teraz kniha
Jób kapitola 1, kde nájdete, že diabol sa nachádza stále pred PÁNOM. A PÁN sa ho pýta odkiaľ
prichádza a on odpovedá z celej zeme, ničil som tvoj ľud. A potom sa opýtal skúsil Jóba? Môjho
služobníka Jóba?

Ale prichádza čas, keď ho Michael ho zasiahne druhý raz. Michael, ktorého meno je:
“Kto je ako PÁN”? A Lucifer, ktorý sa sám seba ohodnotil, Michal ho vyhodí von na večnosť, v ten deň súdu. Vyhodí z Neba, nemá žiadnu moc pred tvárou hromnosti PÁNA YAHWEH, môjho priateľa JEHOVA ELOHIM HAVERSHELIM.


On hovorí, ale on nebol dosť silný a stratil svoje miesto v nebi. Takže toto je v skutočnosti to, čo mi PÁN
ukázal dnes. Minulosť nepriateľa a jeho budúcnosť, čo sa má stať veľký boj, ktorý sa má uskutočniť
v súžení a veľkom súžení. A o jeho súčasnej schéme.

Lebo ON hovorí v ZJ 12:9 A svrhnutý bol veľký drak, ten starý had, ktorý sa
volá diabol a satanáš, ktorý zvodí celý svet; svrhnutý bol na zem, a jeho anjeli boli svrhnutí s
ním.

Keď budete čítať Ezechiel 28, dozviete sa že bol v záhrade, on bol v záhrade. Áno skutočne, on bol v záhrade Eden. Satan,ktorý zvádza celý svet. On bol vyhodený na zem.

Zj 12:10 A počul som
veľký hlas na nebi, ktorý hovoril: Teraz sa stalo spasenie a moc a kráľovstvo spasením, mocou a kráľovstvom nášho Boha a vláda vládou jeho Krista, lebo je svrhnutý žalobník našich bratov, ktorý žaloval na nich pred naším Bohom dňom i nocou.

Toto sa stane v strede súženia,
takže toto je Veľké suženie. To tiež znamená, že musíte byť veľmi opatrní, keď cirkev vstúpi do neba.
Tam by mohla byť možnosť, že prvých 3,5 roka kedy budete stáť pred súdnym trónom BOHA a bude
vám dané slovo. Potom diabol vás bude stále chcieť obviniť. To je to, čo si môžete vybrať z tohto.

A opäť ja potrebujem, aby o tom PÁN so mnou hovoril. Ale to sa zdá, že je tento prípad tu.

Potom hovorí: 11 A oni
zvíťazili nad ním pre krv Baránkovu a pre slovo svojho svedoctva a nemilovali svojej duše až do smrti. Preto sa diabol bál, že pôjde Ježiš na kríže. Pretože by presunul víťazstvo na vás. Takže nech Vás PÁN žehná požehnaní
ľudia. Toto PÁN hovoril dnes. Nechcem vám uberať váš čas, viem že sa chystáte ukončiť váš Svätý
suchý pôst s úctou.

Tu v tomto Zbore my si ctíme Svätý suchý pôst PÁNA, pretože je vedený PÁNOM. Každý z nich mi PÁN oznamuje HLASOM a ON potom taktiež oznamuje, kedy má byť ukončený.

A toto je také ohromné teraz. Napríklad, teraz, keď hovorí so mnou o Nigérii. Keď zlyhali posluchať moje
slová oni nevedeli, že Proroci Jahve kráčali v zemi v Port Harcourt, keď som sa modlil za Nigériu pred niekoľkými dňami, a PAŃ povedal: keby ťa boli poslúchali a činili by pokánie, ja by som vyhnal ich ničiteľov.

Je to ohromné, že v tom rozhovore, PÁN ma zobudil z toho sna, takže druhá neskoršia polovica sna, počuteľný HLAS PÁNA, ja som ich počúval, keď som bol už prebudený.

Takže to je ohromný čas v histórii cirkvi. Tak nech vás PÁN žehná požehnaní ľudia. Toto PÁN hovoril dnes.

Ďakujem vám.

Toda Shalom, toda raba.

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Toda haverim, baruch hashem.

Off 

3.3.2021 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top