Home
 

PODOBENSTVO O ROZSIEVAČOVI

KÁZANIE DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA

ZO ZJAVENIA 11. KAPITOLY

Títo ľudia boli v cirkvi. Oni všetci boli v cirkvi. Ale jedna skupina prišla pred veľký biely súdny trón a On im povie: Pravdu Vám hovorím, že ja Vás nepoznám, odíďte odo mňa páchatelia neprávosti ! A iní vstúpia do Kráľovstva večnosti. Teraz Pán vysvetľuje, že čo sa deje v cirkvách, že keď posolstvo Kráľovstva príde do cirkvi, posolstvo oznamujúce Kráľovstvo Božie prišlo do cirkvi.

Tam sú Tí, ktorí to prijali a keď to prijali, pretože tomu neporozumeli namiesto toho, aby sa usilovali tomu porozumieť, nepriateľ prišiel a zobral to preč od nich. A tak aj keď ostali v cirkvi, neostalo im nič z toho.

Toho dňa im Pán povie, že On ich nerozpoznáva, On ich nepozná a iní prijmú s radosťou, ale keď prídu problémy kvôli slovu, súženie a prenasledovanie kvôli slovu, vidíte moderné cirkvi, ktorí majú radi vysokú, vysokú životnú úroveň, oni majú radi vysokú, vysokú, vysokú životnú úroveň, oni nemôžu obstáť žiadne skúšky alebo prenasledovanie.

Takže keď príde prenasledovanie, oni odpadnú preč od spásy, oni odídu preč z cirkví. Ďalšej skupine povie: Ja Vás nepoznám a iným, tým, ktorí sú teraz zasiatí medzi tŕnie, oni milujú Slovo, oni Ho prijali ale slovo je udusené pre ich túžby, dychtia po bohatstve tohto sveta starosťami a starostlivosťou o tento život.

Môžete takmer povedať, že súčasné Cirkvi padli zrovna tu, kedy sa trápia s bohatstvom, s bohatstvom po celý čas v Cirkvách. Pastori to kážu!

Oni kážu o peniazoch a hovoria o USA vízach, víza aby ste mohli ísť do Španielska, do Austrálie. Oni kážu veci sveta. On hovorí, že tieto kázania, tieto posolstvá, oni udusujú slovo, oni udusujú Kráľovstvo. Posolstvo Kráľovstva vo Vás také, že skončíte s vecami tohto sveta, ale Vy stratíte Kráľovstvo.

A potom toho dňa On Vám povie: Nikdy som Vás nepoznal !

Takže Pán Vás urguje ľudia, aby ste boli týmto štvrtým druhom pôdy, ktorí prijali posolstvo Kráľovstva a potom niesli s tým ovocie.

Aby ste prijali posolstvo, starali sa o posolstvo Kráľovstva Božieho, cenili si ho vediac, že to bola misia Krista, aby vykúpil ľudí pre Nášho Boha do Kráľovstva Božieho. Ktokoľvek miluje Syna, stará sa o posolstvo Kráľovstva Božieho, ktoré Syn priniesol a keď sa budete starať o posolstvo Božieho Kráľovstva, ktoré Ježiš priniesol, potom milujete Otca, potom Otec Vás pozná, dokonca aj Syn Vás pozná a potom Oni obaja prídu k Vám a budú hovoriť s Vami a budú mať spoločenstvo s Vami,

HALLELUJAH !!!

Evanjelium podľa Lukáša, kapitola 8: 5-15

5 Vyšiel rozsievač rozosiať svoje semeno. A v tom, ako rozsieval, niektoré padlo vedľa cesty a zašliapalo sa, a zožrali ho nebeskí vtáci. 6 A iné padlo na skalu a vzíduc uschlo, pretože nemalo vlahy. 7 A zase iné padlo medzi tŕnie, a tŕnie vzrastúc spolu s ním udusilo ho. 8 A opät iné padlo na dobrú zem a keď vzišlo, donieslo stonásobný užitok. A keď to hovoril, zavolal: Kto má uši nato, aby počul, nech počuje! 9 A jeho učeníci sa ho pýtali a vraveli: Jaké je to podobenstvo? 10 A on povedal: Vám je dané poznať tajomstvá kráľovstva Božieho, ale ostatným sa hovorí v podobenstvách, aby hľadiac nevideli a čujúc nerozumeli. 11 A podobenstvo je toto: Semä je slovo Božie. 12 A tí vedľa cesty sú, ktorí čujú, ale potom prichádza diabol a vyníma slovo z ich srdca, aby uveriac neboli spasení. 13 A tí na skale sú takí, ktorí, keď počujú, prijímajú slovo s radosťou, ale tí nemajú koreňa, ktorí veria do času a včas pokušenia odpádajú. 14 A zase to, ktoré padlo do tŕnia, to sú takí, ktorí počuli, ale idúc bývajú udusení starosťami, bohatstvom a rozkošmi života a nedonášajú užitku. 15 A čo do toho v dobrej zemi, to sú tí, ktorí, keď počuli, v šľachetnom a dobrom srdci podržujú slovo a donášajú užitok v trpezlivosti.

Off 

26.2.2021 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top