Home
 

Hlboké zjavenie vytrhnutia zosnulých, 3. časť, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

HLBOKÉ ZJAVENIE VYTRHNUTIA ZOSNULÝCH,

3. časť:

To je vytrhnutá cirkev. Zabudnite na tých členov z predošlej Cirkvi, ktorí budú čeliť veľkému súženiu. Tak teraz sa zobuď cirkev, aby si tvrdšie pracovala, toto je čas žatvy, žatva je veľmi veľká a iste, že vidíme mnoho žatvy.

Poďme sa pozrieť na ďalšie zjavenie. Kniha Ján 5: 24-28
24 Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a neprijde na súd, ale prešiel zo smrti do života. 25 Ameň, ameň vám hovorím, že prijde hodina a je teraz, keď mŕtvi počujú hlas Syna Božieho, a tí, ktorí počujú, budú žiť. 26 Lebo jako má Otec život sám v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal život sám v sebe. 27 A dal mu právo a moc konať i súd, pretože je Synom človeka. 28 Nedivte sa tomu, lebo prijde hodina, v ktorú všetci, ktorí sú v hroboch, počujú jeho hlas, 29 a vyjdú tí, ktorí dobre činili, na vzkriesenie života, ale tí, ktorí zle robili, na vzkriesenie súdu.


Aké je zjavenie, ktoré tu Pán pevne zasadil ? Vo vzkriesení zosnulých keď mi to zjavil dňa 26 novembra 2006. Vždy keď počuješ slovo POČUŤ tak podčiarkni.

To znamená, že nie všetci budú počuť. Príde hodina a je teraz. Keď mŕtvi v hroboch budú počuť hlas Syna Božieho a Tí, ktorí budú počuť, to znamená, že nie všetci budú počuť, pozrite sa na zjavenie. Budú žiť Tí, ktorí budú počuť, budú žiť. To preto Pánov hlas povedal, že väčšina zostala v prachu zeme.

To znamená, že je to deň súdu, to je ďalšie zjavenie. Hovorí tu o dvoch vzkrieseniach. Prvé vzkriesenie počas vytrhnutia a druhé vzkriesenie tých, ktorí ostali v prachu zeme na deň súdu. Tak začneš chápať, že kľúčové slová tu sú, kľúčové zjavenie je, že Pán rozprával k cirkvi keď mi ukazoval vzkriesenie mŕtvych.

Počúvajte ma,
nie všetci budú počuť hlas Archaniela, nie všetci budú počuť zatrúbenie
povolané od Pána, nie všetci budú počuť hlas Syna Božieho, nie všetci budú
počuť to oznámenie o vytrhnutí, to znamená, že nie všetci budú vytrhnutí.

Aké ohromné zjavenie pre Cirkev. Dovoľ aby som Vás preniesol do inej úrovne. Kto sú Tí, ktorí budú počuť hlas Archaniela ? Dovoľte mi zodvihnúť Vas do inej úrovne.

To znamená, že Tí, ktorí dostali Ducha Svätého a Duch Svätý ich posvätil, vyčistil ohňom Pána, ohňom Ducha Svätého a teraz ich duchovné uši sú otvorené, kráčajú ako duchovné bytosti, oni sú Tí, ktorí budú môcť počuť.

Preto hovorí – počuť, počuť a neustále zdôrazňuje slovo počuť, počuť, počuť. Oni sú jediní, ktorí budú môcť počuť hlas Pána a budú vytrhnutí.

Pamätajte na Jána 11: 25
keď Lazarus zomrel a Marta povedala Ježišovi: Pane keby si tu bol, môj brat by nezomrel.

A Pán dal najdôležitejšie slovo, keď povedal:

Ja som vzkriesenie i život. Ten kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. A nikto kto žije a verí vo mňa, nezomrie na veky.

On hovoril o vzkriesení, o tých, ktorí spia v prachu
zeme, ktorí kráčali v svätosti predtým ako zomreli v deň vytrhnutia, lebo verili v Pána a veriť znamená dôverovať Jemu svojím životom, veriť znamená úplne nasledovať Jeho slovo, veriť znamená prijať Ducha Svätého, aby vám ukázal tajomstvo Mesiáša keď vás prišiel spasiť, aby ste boli schopní vo viere kráčať podľa slova Mesiáša, aby ste boli ako zrkadlový obraz Mesiáša a keď zomriete, v deň
vytrhnutia, vy tiež budete môcť byť vytrhnutí do večného života.

Lebo ste v Neho uverili a zverili ste Mu Váš život to znamená, že ste sa stali zrkadlovým obrazom Krista predtým, ako ste zomrel a On hovorí: Ja som vzkriesenie i život.

Život tu predstavuje tých, ktorí budú premenení vtedy, premenení do vytrhnutia k Pánovi, vzkriesení k vytrhnutiu. On hovorí o vytrhnutí, vidíš, že keď Ježiš išiel k hrobu, On volal na Lazára, Lazarus poď von ! A bolo tam veľa mŕtvych pochovaných na tom cintoríne. Iba Lazarus bol schopný počuť, kľúčové slovo je počuť. Počul hlas Pána a vyšiel von.

On má toľko moci ako sa hovorí v evanjeliu
Jána 5: 27 dal mu právo a moc konať i súd, pretože je Synom človeka.

On má
toľko moci, že mohol prikázať zosnulým na celom cintoríne aby vyšli von, ale iba Lazarus počul hlas Syna človeka a vyšiel von. To je prototyp, proroctvo, ktoré Pán dával o vytrhnutí, že iba Tí ktorí budú schopní počuť hlas Syna človeka budú vzkriesení a uchvátení vo vytrhnutí. Toto je zjavenie, ktoré mi On dal pri mocnej návšteve dňa 26 novembra 2006. Keď rozprával so mnou a povedal mi o vytrhnutí mŕtvych. Hovorí cirkvi – pozrite sa !

Duch Svätý je stredobodom k príprave na vytrhnutie. Len Duch Svätý vám môže dovoliť aby ste počuli hlas Archaniela. Aké ohromné zjavenie pre Cirkev!

Hovorí o nadvláde a ústrednom význame Ducha Svätého v tomto celom procese pri príprave na vytrhnutie.

Ak ste niekde a viete, že sa vás dotkla táto, správa a teraz viete, že čas už vypršal a keby nastalo vytrhnutie a nie ste pripravení opakujte túto modlitbu:


Pán Ježiš, činím pokánie zo všetkých mojich hriechov a prijímam Ťa ako môjho Pána a Spasiteľa, dovoľ mi, aby som Ťa tešil mojím životom, prosím pomáhaj mi Duchom Svätým, otváram moje srdce, naplň ma, aby som mohol vojsť do Božieho Kráľovstva vo vytrhnutí cirkvi v mene Ježiš.

AMEN

Off 

18.2.2021 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top