Home
 

Hlboké zjavenie vytrhnutia zosnulých, 1. časť, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

HLBOKÉ ZJAVENIE VYTRHNUTIA ZOSNULÝCH

Časť 1:

Chválime Pána. Dňa 26.novembra v roku 2006, Pán Náš Boh, Náš Otec, jeden jediný, ktorý vie kedy vytrhnutie, svadba Baránkova Božia, svadba Ježiša Krista – Mesiáša, sa stane.

Toho dňa sa Pán rozprával so mnou, dňa 26.novembra
2006, toho dňa On sa prišiel so mnou rozprávať znovu o vytrhnutí cirkvi a čo On hovorí ? Okamžite ma Pán zdvihol ponad Zem a pozrel som sa na Zem a videl som akoby zemetrasenie udrelo na Zem, pretože som videl veľa častíc vychádzajúcich von z povrchu zeme a častice zeme vychádzali vonku a hlas Pána povedal: Pozri sa koľko veľa tiel spí pod prachom zeme uchvátení vo vytržení cirkvi a keď som sa pozrel, videl som v prachu ľudí v oslávených telách a videl som ich vytrhnutých z ich hrobov a hrobiek.

Odtiaľ boli vytrhnutí, hroby boli otvorené a bolo tam veľa prachu ale bol zmiešaný so Slávou Božou. Keď oni viac vystupovali, ich telá boli viac čisté Slávou Božou a boli v oslávených telách a potom som ich videl uchvátených s Pánom v nebesiach a Nebo otvorené a boli vytrhnutí do Kráľovstva Božieho v Nebi. A potom znova Boží hlas mi povedal po mojej pravej strane a väčšina tiel ostala pod prachom zeme.

Aké je zjavenie ? Aká je to správa od Pána pre cirkev ? V tejto mocnej návšteve ?
Znova, povedal som, že nie je nič čo by Pán hovoril aby nebolo napísané v Biblii.
Kniha Daniel 12.kapitola, tu je tá istá konverzácia akú mal Pán s Danielom.

Daniel 12: 2-3, Pán hovorí:
2 A mnohí z tých, ktorí spia v zeme prachu, sa zobudia, a to jedni na večný život a druhí na potupu a na večný hnus. 3 Ale rozumní sa budú skvieť ako jas oblohy, a tí, ktorí privodia mnohých k spravedlivosti, jako hviezdy na večné veky.
Počúvajte ma drahocenní diváci. Vidíš tu veľmi čiste, že to čo mi tu Pán ukázal, je vlastne to, čo hovoril Danielovi, Prorokovi Božiemu, mnoho, mnoho rokov do zadu o príchode Pána pri vytrhnutí. A teraz On prišiel sa zdieľať so mnou pretože prišiel čas pre Neho aby sa to uskutočnilo. To je bežná vedomosť, to je samozrejmosť pre tých, ktorí očakávajú vytrhnutie cirkvi.

Zaiste my žijeme v rozhodujúcich posledných dňoch, v posledných časoch teraz. Vytrhnutie sa môže uskutočniť kedykoľvek teraz, ale aká je správa, ktorá je daná pre Cirkev ?

Pri prezentácií vytrhnutia zosnulých, po prvé to je prvá správa, ktorá je daná, deň vytrhnutia, je to historický deň, ktorý sa nikdy nevidel na Zemi predtým.
Pretože bude fyzická evidencia, že vytrhnutie sa stalo pretože hroby po
vytrhnutých budú otvorené, to znamená, že aj moslimovia, hinduisti, budhisti, ateisti, všetky iné náboženstvá budú vedieť, že vytrhnutie cirkvi sa zaiste stalo.


Inak povedané to je ten deň keď sa naplní Biblia ako pravdivé živé slovo živého Boha, ktoré sa stane, lebo hroby budú otvorené a ľudia budú bežať do policajných staníc aby nahlásili ich nezvestných blízkych. Lebo hroby budú pootvárané a ľudia budú utekať do policajných staníc do oznamovacích centier, ktoré budú postavené aby zapísali mená ich nezvestných blízkych s ich popisom.

Noviny budú plné nezvestných ľudí a konečne niekto bude môcť
odhaliť pravdepodobne v novinách, že to čo sa stalo bolo prorokované v Biblii a volá sa to VYTRHNUTIE CIRKVI, že Pán prišiel a zobral Jeho oslávenú nevestu.


Takže zjavenie je, že toho dňa, že Biblia a Boh Biblie budú zjavené celému
ľudstvu. Po druhé – historický deň, ktorý sa nikdy neudial a ani sa už nikdy
neudeje na Zemi. Počúvaj tretie zjavenie. Keď sa toto stane a nastane zmätok, ľudia budú utekať, hlásiť zmiznutých milovaných, ľudia budú hľadať deti, hľadať manželky, hroby budú otvorené, niektorí budú vytrhnutí ako budú operovať, ako lekári, budú vytrhnutí. Pacient zomrie počas operácie, iný pacient bude vytrhnutý, … pilot lietadla a lietadlo havaruje, nejaký prezident národa bude vytrhnutý. Budú potrebné voľby aby niekto prevzal kontrolu nad všetkými škodami, finančná burza krachne. Toto je deň, ktorý bude zrelý pre predstavenie antikrista. Bude potrebné aby niekto zobral kontrolu nad všetkými vecami.

Biblia hovorí veľmi jasne v knihe 2 Tesalonickým 2: 1-7:
1 Ale vás prosíme, bratia, ohľadne príchodu nášho Pána Ježiša Krista a nášho shromaždenia k nemu, 2 aby ste sa nedali hneď zviklať od umu ani sa strašiť ani duchom ani slovom ani listom, ako nami poslaným, ako čo by už bol nastal deň Kristov. 3 Nech vás nikto nezvedie nijakým spôsobom, lebo deň Kristov nenastane, kým prv neprijde odpadnutie, a nebude zjavený človek hriechu, syn zatratenia, 4 ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa zovie Bôh, alebo čomu sa dáva božská česť, takže sa posadí do chrámu Božieho jako Bôh a bude sa vydávať za Boha. 5 Či sa nepamätáte, že ešte keď som bol u vás, som vám to hovoril? 6 A teraz to, čo zdržuje, viete, aby bol zjavený vo svojom čase. 7 Lebo tajomstvo bezzákonnosti už pôsobí, len až by ten, kto teraz zdržuje, bol odstránený zo stredu.
Hovorí, aby sme sa nedali zlákať klamstvom toho času, hovorí o klamstve, ktoré bude prichádzať. Čo je človek hriechu – rebélie, o ktorom tu hovorí ?

Rebélia je odpadnutie od viery, to znamená, že ľudia hrešia oproti ceste Božej, to je pôvod rebélie. Počúvajte ma teraz veľmi pozorne. Odpadnutie preč od pravdivej viery v Ježiša Krista to je to čo čítame v 

2 Timotej 3 kapitole.

Láska k pôžitkom, láska k showbiznisu, moderní kresťania pijú pivo, moderní kresťania chodia do kina, kde sú premietané filmy, kde sú sexuálne hriechy, kde je veľa násilia, alkoholizmu, klamstiev a všetkých tých vecí. Kresťania robia kompromis s ich cestou s Kristom, zábava v cirkvi, keď sú chvály a uctievanie, tancujú telom, absolútne nie je posvätenosť v cirkvi. Toto je tá rebélia, o ktorej sa tu hovorí.

Hovorí – muž bezzákonnosti nebude zjavený až dokiaľ nebude rebélia v Božom dome.

Off 

17.2.2021 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top