Home
 

BOŽÍ SÚD PRICHÁDZAJÚCI K CIRKVÁM CELOGLOBÁLNE, 29. DECEMBER 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE

odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 29. Decembra 2019 – 1. časť
Sumarizácia:

 

Požehnaní ľudia, v dnešné ráno, predtým, než začnete vaše Bohoslužby Osláv, v dnešné ráno, ja viem, že Cirkvi v tomto národe začínajú oslavovať na Bohoslužbe.

PÁN JEHOVA hovoril ku mne tejto noci a chcem sa s vami zdielať s tým, čo PÁN JEHOVAH hovoril. PÁN JEHOVAH, HOSPODIN ZÁSTUPOV, ktorého ste videli prichádzať dole do mesta Kisumu  takýmto masívnym spôsobom, tak hrozným spôsobom, desivým spôsobom, a potom prišiel ku stánu a usadil sa nad stánom mítingu.

Najvyšší BOH hovoril so mnou, túto minulú noc, to je dôvod, prečo vás chcem dosiahnúť vo vašich Cirkvách, kdekoľvek ste, a zdielať sa s vami s týmto ohromným rozhovorom, ktorý mal PÁN so mnou.

Za prvé – 1/ že PÁN JE VEĽMI, VEĽMI SERIÓZNY V TEJTO HODINE, JE VEĽMI SERIÓZNY V TEJTO ZÁLEŽITOSTI PRÍPRAV PRE SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA.

Po druhé 2/ – PÁN so mnou hovoril o súde prichádzajúcom na národy Zeme, zdieľal som sa s vami stručne o tom, PÁN hovoril so mnou o súde prichádzajúcom do Južnej Afriky, ON ma požiadal, aby som vyniesol súd nad Južnou Afrikou a ON ma zobral do Južnej Afriky a potom ma požiadal, aby som vyniesol súd nad týmto národom a keď som vyniesol súd nad týmto národom, potom, v tom momente, striktne na základe slov môjho jazyka, strašný súd BOHA zasiahol túto krajinu, toto je prvý rozhovor, ktorý chcem zdielať s vami.

Je to veľmi, veľmi dôležité v tejto hodine, aby ľudia činili pokánie. Aby národy činili pokánie a odvrátili sa od hriechov. Aby sa odvrátili od sexuálnych hriechov, odvrátili sa od modernej teológie, s ľudskými myšlienkami, s ktorými sa pokúšajú viesť Cirkvi, aby sa odvrátili od ľudskej filozofie, aby sa odvrátili od homosexuality, lesbianizmu, od falošných apoštolov, falošných prorokov, ktorých je plný tento kontinent, je ich plno na tomto Svete, falošných prorokov, falošných apoštolov, kazateľov sladkého evanjelia, ktorí karamelizujú evanjelium, evanjelium, ktoré je sladké pre telo.

Takže PÁN prichádza proti hriešnosti národov a ON hovoril so mnou o súde, ktorý prichádza k národu Južná Afrika, ON zobral tam JEHO SLUŽOBNÍKA a požiadal ma, aby som vyniesol a prehlásil súd nad Južnou Afrikou. A pri mojom oznámení súdu nad Južnou Afrikou, súd zasiahol tento národ.

Po druhé, čo je vlastne číslo tri v poradí rozhovoru, po prvé je to, že PÁN JE VEĽMI, VEĽMI SERIÓZNY V ZÁLEŽITOSTIACH PRÍCHODU MESIÁŠA. A potreby pre národy sa pripraviť, pre ľudstvo, aby sa pripravilo, ako ste videli v meste Kisumu, PÁN je veľmi, veľmi mocný a veľmi, veľmi seriózny. PÁN NIE JE ČLOVEK! ON JE EXTRÉMNE SERIÓZNY!

A tí, ktorí nie sú svätí, skončia v pekle. Oni neuvidia Slávne Kráľovstvo večnosti!

Teraz, v treťom rozhovore, PÁN ma zobral do DOMU PÁNA. Do Cirkvi KRISTOVEJ celoglobálne. Túto minulú noc. PÁN ma zobral do Cirkvi, do DOMU PÁNA a ukázal mi ohromné spustošenie a spúšť v Dome Pána, v Cirkvi KRISTOVEJ.

A keď ma ON zobral do Cirkví po celom Africkom kontinente, po celej Európe, po celej Južnej, Strednej a Severnej Amerike, ostrovoch, Ázii, Austrálii, Novom Zélande, všade,.. je to ohromujúce! je tam neuveriteľný stav v Cirkvách!

PÁN po tom, keď navštívil v tak ohromnom a strašnom spôsobe Kisumu, teraz prišiel a ukázal mi celé telo KRISTOVO. Cirkev KRISTOVU CELOGLOBÁLNE. A to je stav, aký je a ja to znázorním, ako to je.

A PÁN mi ukázal, ako som kráčal v týchto Cirkvách, po tomto kontinente a po iných kontinentoch, ja som kráčal a ON ma nechal kráčať, ja som sa vyhýbal stúpať po ľudských výkaloch. Ľudské výkaly pri dverách a vo vnútri Domoch Pána.

BOH JE VEĽMI SERIÓZNY! BOH JE EXTRÉMNE SERIÓZNY!!! Keď PÁN hovorí, že bez spravodlivosti, že bez svätosti, nikto neuvidí Slávne Kráľovstvo večnosti, toto Písmo, táto úloha, toto merítko, tento štandard BOHA BUDE STÁŤ TOHO DŇA! BOH je veľmi seriózny, ako ste videli v Kisumu. BOH nie je žart! BOH NEMÁ ČAS DEBATOVAŤ S VAMI! DISKUTOVAŤ TAM A SPÄŤ, HRAŤ PING- PONG S VAMI. BOH NIE JE ČLOVEK!

A TÍTO DVAJA PROROCI sú veľmi seriózni bojovníci BOHA. Takže títo niesú vašimi kamarátmi.

A BUĎTE SI ISTÍ, že budete počúvať každé slovo, ktoré hovoria, ináč zmeškáte večnosť! To je to, čo tu PÁN hovorí.

Ja vám dám príklad z niektorých Cirkví, kde ma PÁN zobral a kde som kráčal, takmer som stúpal po ľudských výkaloch, ktoré sú pri dverách a vo vnútri DOMU PÁNA. ( výkaly – hriechy, pozn. ) A vo vnútri, pokiaľ som bol vo vnútri DOMU, tam ľudia sedeli a prebiehalo uctievanie.

A potom mi PÁN prikázal, aby som zahájil uctievanie, Sväté uctievanie v Cirkvi. A vidíte, že oni neboli ochotní. Neboli ochotní a PÁN mi dovoliť poslúchať ich druh uctievania. Oni išli do Domu, akoby divadla, kde sa usadili a bol tam prístroj, akoby diaprojector, kde nasledovali model, Cirkev začína spievať, idú priamo, idú neskôr nižšie, mohol som vidieť model, ktorý nasledujú. Začínajú uctievať a idú nižšIe ( hlasom), kedy by mali isť vyššie a povedal som im: NIE! KEĎ UCTIEVATE PÁNA, MUSÍTE HO UCTIEVAŤ V SVÄTOSTI, musíte ísť od najnižiej úrovne do najvyššieho uctievania. Ja som im hovoril, aby išli hore. Aby BOH vás mohol navštíviť. Aby ste boli spravodliví, aby ste boli svätí, vy nemôžete poľaviť zo svätosti.

Uctievanie bolo na nízkej úrovni. Ja som ich vyučoval, ako majú uctievať. A ako môžete vidieť, oni neboli ochotní. Niektorí z nich sa pokúšali zatvoriť dvere, zatvoriť dvere pred PÁNOM. Zatvoriť dvere pred BOHOM YAHWEH. Pred majiteľom chválospevov, pred MAJITEĽOM NEBA. TEN, ktorý berie ľudí do neba a do pekla.

A potom som videl strašný súd, ktorý zasiahol Cirkvi. Obrovský súd zasiahne Cirkvi globálne! Je to vážny súd, ja som videl nejakých pastorov ako zomreli, obrovský, obrovský súd zasiahne Cirkvi! Vo vnútri Cirkví, kde sú ovce ( PÁNA ). PÁN NIE JE ŽART! PÁN JE EXTRÉMNE SERIÓZNY, DOKONCA AJ AKO STE VIDELI V MESTE KISUMU.

Iba samotnou JEHO obrovitosťou, to je hrôza. BOH NIE JE VTIP! ON NIE JE ČLOVEK! BOH NEMÁ ČAS NA DEBATY! BOH MÁ NULOVÚ TOLERANCIU, ON NENÁVIDÍ HRIECHY! ON MÁ NENÁVISŤ VOČI HRIECHOM! Pozrite sa, ako zobral JEHO JEDINÉHO SYNA, MESIÁŠA, a zabil HO na kríži, za tým, účelom, aby bol schopný oslobodiť ľudí od hriechov. BOH NENÁVIDÍ HRIECHY, ON NENÁVIDÍ HRIECHY! ON MÁ NULOVÚ TOLERANCIU K HRIECHOM! BEZ SVÄTOSTI NIKTO NEVSTÚPI DO NEBA!

A počul som HLAS PÁNA ako hovorí: povedz týmto ľuďom, že keď budú činiť pokánie, ja ich obnovím, ináč ich zasiahnem so súdom. SO SÚDOM PÁNA! BOH JE VEĽMI SERIÓZNY! BOH JE SVÄTÝ! ON JE ABSOLUTNE SVATÝ! ON JE OHROMNE SPRAVODLIVÝ! ABSOLUTNE SPRAVODLIVÝ! SPRAVODLIVOSŤ BOHA BOLA ZJAVENÁ SKRZE JEŽIŠA KRISTA CIRKVI!

To je to rúcho spravodlivosti, ktoré vidíte v Zjavení Jána 19:8, aby ste si obliekli a vstúpili na schody, ktorým som prikázal z Neba a sú znížené tu na Oblohe. Slávne schody večného života. Ktorým som ja sám prikázal s mojim jazykom. A boli znížené striktne na základe slov môjho jazyka, Nebo poslúchlo a znížilo schody, ktoré sú na Oblohe práve teraz.

BOH NIE JE SRANDA! PÔJDETE DO PEKLA keď nebudete činiť pokánie, keď sa neodvrátite od homosexuality, lesbianizmu, transsexuality, falošných prorokov, falošných apoštolov, ľudskej teológie, môžete vidieť v tejto súvislosti medzi PÁNOM a medzi Cirkvou, ON hovorí, že ľudskú teológiu nasledujú ľudia v Cirkvách, zatiaľ čo DVAJA MEGA PROROCI PÁNA prichádzaju s BOŽÍM POŽADOVANÝM ŠTANDARDOM UCTIEVANIA a KÁZANIA.

Preto oni išli priamou strednou líniou, a vošli do nástrahy, dole do údolia, a ja som im povedal NIE! Keď začínate s uctievaním, uctievajte v spravodlivosti a vo svätosti, potrebujete uctievať a ísť hore. Vysoké uctievanie. Sväté uctievanie. Vy nemôžete takto uctievať, môžete vidieť, že to bolo nefunkčné. Uctievali a potom išli do depresií. To znamená, že išli dole do spustošenia, odpadnutia.

Môžete vidieť, že to bol zápas medzi týmito DVOMA PROROKMI a teológiou dneška. Teológiou dneška a filozofiou v Cirkvách. A môžete vidieť, že ON ich zasiahol.

A TENTO SÚD JE ROVNAKÝ SÚD, KTORÝ VÁS ZOBERIE DO PEKLA.

Môžete vidieť z mesta Kisumu, že ON prišiel a zostúpil ponad stán, kde JEHO DVAJA PROROCI SLÚŽILI a ľudia tam dnu v stane, ON sa stotožňuje s nimi, ako to urobil s Izraelom na púšti.

BUĎTE OPATRNÍ TERAZ! MUSÍTE ICH NASLEDOVAŤ, KEĎ CHCETE VIDIEŤ VEČNOSŤ! MUSÍTE! NEMÁTE NA VÝBER! BOH NIE JE VÁŠ PRÍBUZNÝ! ON NIE JE VÁŠ STRÝKO! ON JE SERIÓZNY!  ON JE SVÄTÝ! ABSOLÚTNE SVÄTÝ! ON PREPUSTIL JEŽIŠA PRE TÚTO SVÄTOSŤ BOHA!

A ja vás žiadam Cirkev v Keni, žiadam vás, aby ste oslavovali, pretože BOH dokázal, že všetci ostatní celoglobálne sa mýlia. ON ich zdrtil dole, pokiaľ nebudú činiť pokánie a neprídu ku mne. Ak neprídu ku mne, je s nimi koniec. Každý, dokonca aj dieťa to môže povedať. ON prikáže Nebu, aby znížilo schody a Nebo znížilo schody večného života. A ja vidím Cirkev, ako vystupuije hore.

NEZAHRÁVAJTE SA TERAZ! NECH VÁM TERAZ DIABOL NEKLAME! BOH NIE JE SRADNA! JA VÁS ZACHYTÍM PRI DVERÁCH! HOVORÍ PÁN! Ja vás ponížim pri dverách! JA vás zahanbím! Zasiahnem vás nahých pri dverách! Ak nebudete činiť pokánie a nebudete poslúchať moje inštrukcie, ktoré dávam teraz národom, hovorí HOSPODIN ZÁSTUPOV.

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

ALE PRE CIRKEV V KENI, JA VÁS ŽEHNÁM. VŠETKÝCH VÁS, KTORÍ STE SA PODRIADILI TOMUTO OHROMNÉMU HLASU BOHA. TOMUTO MEGA POHYBU BOHA. TOMUTO KONEČNÉMU POHYBU BOHA NA ZEMI, PO CELOM SVETE. Či je to na Pobreží Slonoviny, v Južnej Afrike, kdekoľvek Cirkev Pokánia a Svätosti je, … Angola, Keňa, ja vás žehnám s večnosťou dnes, ako dnes oslavujete.

BOH odhodil každého iného, všetkých kazateľov na Svete dal spolu a ja ich drtím, likvidujem, dávam ich dole. A ja vidím, ako ich súd pohlcuje.  A ON mi ukázal ich uctievanie, bolo nefunkčné.

MESIÁŠ PRICHÁDZA!  

Ale OLTÁR PÁNA v Pensylvánii, vo Fínsku, Oltáre tejto Cirkvi všade, ja vás žehnám, vy môžete oslavovať dnes.

Keď je nejaký najväčší deň dnes, toto sa stalo pred viac ako 3000 rokmi! Pred viac ako 3000 rokmi na inej misii, keď sme boli zapojení do inej misie. A stalo sa to iba Izraelskému ľudu, deťom Jakoba.

A teraz, pozrite sa, teraz prišiel navštíviť týchto DVOCH PROROKOV, ( v Kisumu, pozn. ) v pohanských národoch a ľudí, ktorí tam boli pod stánom. ON tam stál, aby ich bránil, obhájil, aby ich chránil so všetkou JEHO SILOU, so všetkou JEHO veľkosťou, s celou JEHO MOCOU!

Pozrite, ja som povedal, na základe môjho jazyka, že slnko bude pokryté a bude špeciálny deň, kedy slnko nevydá svetlo. A pozrite sa, čo sa stalo iba pred 2 – 3 dňami. Striktne na základe slov môjho jazyka. Musíte sa báť, musíte sa ma desiť, pred HLASOM BOHA! – HOVORÍ PÁN!

MESIÁŠ PRICHÁDZA! BUĎTE SVÄTÍ! PRIJMITE JEŽIŠA! BUĎTE POKRSTENÍ V ÚPLNOM PONORENÍ SA DO VODY, A DUCHOM SVÄTÝM A OHŇOM, OBLEČTE SI RÚCHO SPRAVODLIVOSTI, BOH MÁ NULOVÚ TOLERANCIU K HRIECHOM!

Prestaňte nasledovať kazateľov sveta, “evanjelium” prosperity, ktoré šteklí telo, je sladké telu, moment hrôzy teraz prišiel na Svet. JA SOM VIDEL PÁNA, AKO SÚDI CIRKVÍ. Ja som dokonca videl pastorov, ako zomreli. Ohromujúce!

BOH NIE JE SRANDA!!!

Ale pre Cirkev v TOMTO ZBORE POKÁNIA A SVÄTOSTI, vy môžete oslavovať večne! Ja vás žehnám večne! V mocnom mene JEŽIŠ, Amen. 

***

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE

odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 29. Decembra 2019 – 2. časť

 

Požehnaní ľudia, druhá časť tohto rozhovoru ohľadom Cirkvi, neposlušnej Cirkvi, PÁN ma zobral na miesto, je to biely Pastor, bieli ľudia, bielí Pastori.

Videl som, že jeden z nich mal Ipad s kúskom papiera a oni sa rozprávali, to bola Cirkev, stále rovnakého stavu, Cirkev, oni sa rozprávali a hovorili si medzi sebou, že keď sa s týmto budeme zahrávať, tak pôjdeme do večného pekla.

A oni diskutovali a hovorili: POZRITE SA NA TÚTO SLÁVU! AKO MY MÔŽEME IGNOROVAŤ TENTO OBLAK? TOTO JE JEHOVAH!

Takže PÁN mi dovolil počuť ich rozhovor a pripomenul mi ohromný sen, ktorý mi dal PÁN, keď ma poslal a ja som bol na Oltári a slúžil som s niekoľkými Pastormi, ktorí prišli a videl som oceán ľudí, ktorí prišli počúvať SLOVÁ BOHA a iné Cirkvi odmietli prísť, odpadnutá Cirkev, spadnutá Cirkev odmietla prísť, s falošnými apoštolmi, falošnými prorokmi, s falošnými kazateľmi, kazateľmi prosperity, oni odmietli prísť.

Ale keď hodina sa posunula bližšie a videli návštevu PÁNA, oni videli slávu PÁNA prichádzať,  OBLAK OTCA prichádzať, potom zrazu náhle v poslednej minúte, keď vytrhnutie Cirkvi sa malo čoskoro uskutočniť,  zrazu náhle, tam, kde bola kazateľnica, oni sa ponáhľali, začali činiť pokánie a plakať, a žiadali o odpustenie.

Ja som to videl v dnešné ráno, to sú bieli pastori, a hovorili: AKO MÔŽEME IGNOROVAŤ TENTO OBLAK? TOTO JE JEHOVAH! TOTO JE SÁM PÁN! AKO MY MÔŽEME IGNOROVAŤ SLÁVU? Takže mali túto diskusiu. Jeden z nich mal Ipad a kúsok papiera na vrchu Ipadu.

A potom, toho času sa rozhodli, že oni sa pripoja. Takže oni išli otvoriť dvere do Cirkvi, tie dvere boli zatvorené. To bolo tiež nebezpečné otvoriť dvere, kvôli spôsobu, akým boli dvere zatvorené. Takže medzi nimi bola diskusia, že keď to budeme ignorovať, my pôjdeme do večného pekla. Takže toto je veľmi kritická hodina v Cirkvi.

BOH NIE JE VTPÁLEK! BOH NEŽARTUJE S ĽUĎMI! ON NIE JE ČLOVEK, ABY DISKUTOVAL S VAMI. KEĎ HOVORÍTE, ŽE NIE STE HRIEŠNIK, ROBÍTE PÁNA KLAMÁROM!  MESIÁŠ PRICHÁDZA! A MY VÁS ZACHYTÍME PRI DVERÁCH!

PÁN A JA VÁS ZACHYTÍME PRI DVERÁCH!  Toto je deň, keď budete plakať, vylievať všetky slzy vášho žalúdka. Prinesiete všetky slzy vášho žalúdka a budete sa kotúlaťv prachu. Ja vás vidím, ako sa válate v prachu a škrípete zubami.

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Ale pre tých, ktorí sú v ohrade PÁNA a počúvajú rady PÁNA, nasledujú spravodlivosť a svätosť a pokánie a nulovú toleranciu k hriechom, pre vás, vy môžete oslavovať DOBROTU BOHA! BOH prichádza na vašu stranu!

Viete si predstaviť, že BOH by mal ísť na inú stranu? Takže vy tu skutočne musíte oslavovať dnes do maxima. Dnes maximálne oslavujte!

Ale pre iných, oni uvidia hrôzu súdu BOHA. Takže toto je veľmi desivý čas.  Keď PÁN začína konečne zjavovať hrôzu týchto DVOCH PROROKOV. To bude veľmi hrozivý, zlovestný čas. To bude ohromujúci, šokujúci čas, historický čas.

BOH JE VEĽMI SERIÓZNY, KRISTUS UŽ ZOMREL NA KRÍŽI. Vo veľmi strašnom čine súdu, aby zobral hriechy! Aby národy, ktoré majú uši, mohli vstúpiť do Slávneho večného Kráľovstva BOHA, ktorí sa držia spravodlivosti, svätosti.

MESIÁŠ PRICHÁDZA. ČAS VYPRŠAL!

Ja som videl, to sú bieli Pastori,  bolo tam množstvo diskusií, ale oni hovorili: NIE! MY NEMÔŽEME IGNOROVAŤ TENTO OBLAK! TOTO JE JEHOVAH! MY PÔJDEME DO VEČNÉHO PEKLA! BUĎME OPATRNÍ TERAZ! VŠETKY PROROCTVÁ BOLI PRESNE NAPLNENÉ! MY NEMÔŽEME IGNOROVAŤ TOHTO MUŽA, PRETOŽE INÁČ PÔJDEME DO PEKLA!

Oni o tom diskutovali a potom sa rozhodli, že prídu. Oni chcú prisť a podriadiť sa pod BOHA JEHOVAH. Tí, ktorí sa nepodriadia, my vás prichytíme pri dverách! Ja hovorím o Cirkvách. Budete šokovaní toho dňa, budete zahanbení. Zasiahneme vás nahých pri dverách. Ale tí so spravodlivosťou, vy vstúpite do Slávneho kráľovstva Slávy pripraveného pre vás, budete stúpať po tých schodoch, ktorým som prikázal, aby sa znížili dole, aby prišli dole z Neba.

MESIÁŠ PRICHÁDZA! ČAS JE ZLÝ. PRIPRAVTE CESTU PÁNOVI. MESIÁŠ PRICHÁDZA! IZRAEL ČAKÁ. ČAS SA MÍŇA. HODINY PLNE TYKAJÚ, MESIÁŠ PRICHÁDZA! PRIPRAVTE CESTU POŽEHNANÍ ĽUDIA.

Ale pre tých v Keni, a tieto Oltáre PÁNA globálne, vy môžete oslavovať maximálne! Viete si predstaviť, keby tento OBLAK navštívil niekoho iného spoza oceána, koľko peňazí by ste potrebovali? My ďakujeme BOHU JEHOVAH, MÔJMU PRIATEĽOVI. HOSPODIN ZÁSTUPOV, JEHOVAH SABBAOTH, MÔJ JEDEN JEDINÝ PRIATEĽ. ON vás prinesie do večnosti pripravenej pre vás. OSLAVUJTE! V MOCNOM MENE JEŽIŠ! 

***

SAJ KONFER.-OBLAKOTCAKISUMU SJ - OBLAK OTCA KISUMU

***

Cirkev Pokánia a Svätosti na Slovensku: +421 948 288 495

 

Off 

29.12.2019 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top