Home
 

VÍZIA MOCNÉHO NAVŠTÍVENIA PÁNA O 5.30 RÁNO A POŽEHNANIA PÁNA PRE JEHO CIRKEV, 7. DECEMBER 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE

odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 7. Decembra 2019
sumarizácia:  

Je to ohromná česť a privilégia prísť ku vám dnes, aby som sa s vami trochu zdielal predtým, ako vám požehnám. Ja mám na srdci, aby som vás požehnal, kvôli tomu, ako navigujete toto prebudenie.

Predtým, ako vás požehnám a odovzdám vám stav prebiehajúceho prebudenia, PÁN ma navštívil veľmi, veľmi zvláštnym a unikátnym a mocným spôsobom, a ja mám na svojom srdci, aby som sa s tým zdielal s vami.

Keď som sa zobudil, hneď som sa zdieľal s niektorými ľudmi kvôli závažnosti rozhovoru. Čas vyprcháva a PÁN mal so mnou minulú noc extra mimoriadny rozhovor minulú noc a keď ON ukončil, ON odišiel,  zobudil som sa a potom som počul hlas, ktorý mi povedal: skontroluj čas, kedy PÁN Ťa navštívil. Skontroloval som čas a zistil, že bolo 5. 30 ráno, potom som sa zobudil a zavolal som dvom ľuďom.

Dnes, približne okolo 5 hod. ráno, smerom ku 5. 30 ráno, PÁN navštívil JEHO DVOCH PROROKOV veľmi šokujúcim spôsobom, ON ma umiestnil na miesto a ja môžem vidieť zo vzdialenosti Slávu, ktorá pokrýva to miesto. A potom ON mi dal vedieť, že toto je DEŇ STAROVEKU. Staroveký jeden z Izraela, zo dňa staroveku, jeden stál tam.

To bol ohromný a hrozný moment. Znova, PÁN ma umiestnil a tam, kde bola ohromná Sláva ON mi dal vedieť, že to bol jeden zo starovekého dňa, on tam stál. Medzi 5 – 5.30, tu bola ohromná návšteva, na tvári Zeme a v histórii Cirkvi. Potom som videl chodiť DVOCH PROROKOV PÁNA, išli doľava a potom Sláva, ktorá pokrývala staroveké dni,  sa objavila po mojej pravej strane, trošku bližšie a trošku vpredu. A keď si bol istý, že je dostatočne blízko, potom sa zastavil.

A ON hovoril ku JEHO DVOM PROROKOM. A keď hovoril ku mne, ja som sa obrátil a pozrel, kde bola Sláva. A je tu obrovksý detail, s ktorým sa tu nemôžem zdielať. Je tu toľko toho, čo tu nemôžem zdielať. Vy nieste viac mladí ( myslí duchovne, … pozn. ) a keď zachytil moju pozornosť, bol som otočený tvárou ku Sláve.

A potom ON hovoril o prebudení, o prebiehajúcom prebudení. Toto prebudenie bude oveľa väčšie, to vás zaplaví. ON hovoril o narastaní prebudenia, ako sa to uskutoční, to pohltí úplne. Každý národ to pohltí, to úplne pohltí národy. A ON začne s týmto národom. V skutočnosti, ja jednoducho sumarizujem pre vás tento rozhovor. ON hovorí, že celá krajina bude v zapálená v tomto prebudení a tento oheň pôjde k národom a bude pohlcovať národy.

Ako pripravujeme svätú cestu, posvätenú cestu, pre Slávny príchod MESIÁŠA. Potom ON zmizol a ja som sa zobudil. Cítil som sa trochu unavený a potom hlasom, počul som HLAS, ktorý mi hovoril, aby som sa dotkol môjho telefónu, aby som vedel, v aký presný čas ma PÁN navštívil. A keď som sa dotkol, uvedomil som si, že ma navštívíl o 5.30h. ráno. A dal mi vedieť, že toto sú dni staroveku, títo sú starovekí z Izraela.

A keď som sa zobudil, čítal som Žalm 90:2 2Prv ako boly splodené vrchy, a prv ako si roditeľsky sformoval zem a okruh sveta, od veku na vek si ty silný Bôh! To je ohromné, ohromná návšteva minulej noci, a potom ďalší verš: 3Pôsobíš to, aby sa smrteľný človek biedny navrátil až do prachu, a hovoríš: Navráťte sa, synovia človeka!  

Je to veľmi šokujúce, pretože PÁN sa venuje JEHO DVOM STAROVEKÝM PROROKOM, ako sa človek venuje človekovi. A dôvod, prečo to robí je ten, že toto sú JEHO VLASTNÍ POSLI. JEHO VLASTNÍ POSLI, KTORÍ PRIŠLI OD JEHO TRÓNU. TOTO SÚ JEHO VLASTNÍ, JEHO VLASTNÍ POSLI! KTORÝCH ON ZJAVIL ZEMI. ON SÁM ich vedie, naviguje ich, dáva im štrukcie, prikazuje im ako ONI slúžia.

Samozrejme, že je to veľmi šokujúca návšteva, ale prečo je Cirkev v takom ohromnom šoku, toto sú JEHO VLASTNÍ POSLI, ktorí prišli od JEHO TRÓNU. To je dôvod, prečo ich navštevuje a venuje sa im, ako človek sa venuje človeku. A hovorí hlasom a PÁN hovorí späť. Pretože toto sú JEHO VLASTNÍ. Ale prečo my by sme mali byť tak prekvapení.

Keď som sa zobudil, ja som si uvedomil: posolstvo je tak jasné,  OBLAK? JEHO VLASTNÝ OBLAK prichádzal z neba, prichádzal spoza slnka, cez slnko a ľudia si to natáčali, ako prechádzal cez slnko, a usadil sa na temenách JEHO POSLOV, A ON CHODIL S NIMI. Takže toto by nemali byť mimoriadne správy. Pretože toto sú JEHO VLASTNÍ SLUŽOBNÍCI, JEHO VLASTNÍ!

ON prichádza dole, vedie ich, naviguje, hovorí k nim, ON hovorí ku NIM ako priateľ hovorí ku priateľovi. Toto je HOSPODIN ZÁSTUPOV. STVORITEĽ NEBA A STVORITEĽ ZEME. Ja som hovoril s NÍM a uvedomil som si, že dôvod, prečo sa im venuje priamo, takmer tvárou v tvár, pretože TÍTO DVAJA SÚ JEHO VLASTNÍ! Toto sú JEHO VLASTNÍ POSLI. Toto sú JEHO VLASTNÍ, ktorých ON poslal, aby pripravili cestu pre JEŽIŠA KRISTA, MESIÁŠA.

A ON mi dal vedieť, že to je on zo starovekých dní. Takže to je ohromná návšteva. JEHO vlastní posli sú tu zmiešaní medzi týmto svetom, takže je to veľmi ľahké upadnúť do pocitu sebauspokojenia, aby sa k nim ľudia nesprávali ako k iným ľuďom, pretože su zamiešaní medzi detí človeka.

Ale ja sa pýtam, prečo to prekvapuje Cirkvi, pretože ste videli na videu naživo, OBLAK BOHA prišiel a usadil sa na ich temenách, OBLAK OTCA neprišiel z horizontu, zľava alebo z pravej strany, ale prišiel priamo zhora, Biblia hovorí, že kráľ David sa pozrel rovno hore a modlil, dokonca aj Ježiš. A OBLAK prišiel zhora a usadil sa na temenách hlavy a PÁN chodil s NIMI naživo, naživo, naživo! To by malo byť veľmi jasné pre vás, že JEHOVAH, ktorý sedí iba na tróne milosti, a serafíni slávy nemôžu čeliť, oni sa nemôžu pozerať na Oblak, oni majú odvrátenú tvár, keď oni lietajú, prikrývajú si oči, HROZNÝ OBLAK JEHO HROZNEJ SVÄTOSTI, JEHO HROZNÉHO MAJESTÁTU,  JEHO HROZNEJ SLÁVY, JEHO HROZNEJ AUTORITY A MOCI, usadil sa na ich temenách a chodil s NIMI naživo, naživo!

Toto by už malo napovedať Svetu, že TOTO SÚ JEHO VLASTNÍ, JEHO VLASTNÍ POSLI! TOTO SÚ TERAZ JEHO VLASTNÍ! TOTO SÚ TERAZ JEHO VLASTNÍ POSLI OD JEHO TRÓNU, ktorých ON poslal do Cirkvi, do Sveta, aby PRIPRAVILI CESTU PRE SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA.

Pamätáte sa, že pred zopár dňami mi ON ukázal DVA OLIVOVÉ STROMY, ako stáli na Zemi, veľmi vysoké a rovné, ako PILIER OBLAKU vidíte, ktorý prichádza z Neba. S ohromnou autoritou.

Ohľadom prebiehajúceho prebudenia ON hovorí: Žalm 85:6  ( u nás v. 77Či nás ty zase neobživíš? Aby sa tvoj ľud zase radoval v tebe? Takže vidíte, že prebudenie prináša radosť. Prinesie spojenie k Bohu, aby Boží ľudia sa mohli radovať, že náš PÁN, ON žije. Náš BOH je s nami. Náš BOH nás schvaľuje, náš BOH chodí s nami, náš BOH nás vlastní, náš BOH sa stará o nás, náš BOH sa stará o celú našu domácnosť, naše bytie a naše životy na zemi. ON je s nami. ON je s nami, ON je živý.

A v knihe Habakuk 3:3  3Keď išiel Bôh a blížil sa od Témana a Svätý od vrchu Fárana, sélah, jeho sláva pokryla nebesia, a zem bola plná jeho chvály. 

Žalm 19:7 8Zákon Hospodinov je dokonalý, občerstvujúci dušu; svedoctvo Hospodinovo verné, ktoré robí prostého múdrym. V Keni, vy ste príkladom, pretože ste začali s vrecovinou, s pokáním a PÁN konal zázraky. PÁN mi nedovolil slúžiť uzdraveniami. Pamäatáte sa na videá, On to preukazoval veľmi jsne, dotykal sa, dotykal sa,… mocou a autoritou BOHA, ktorej držitelmi sú títo DVAJA PROROCI BOHA.  To je dôvodo, prečo boli pokánia vo vrecovine a potom po pokáni, potom JEHO PROROK zodvihol JEHO ĽAVÚ PROROCKÚ RUKU a stále hovorí: MOCNÝ DUCH SVÄTÝ, MÔJ JEDEN, JEDINÝ PRIATEĽ, MOCNÝ OTEC.

Ja nemám žiadneho priateľa na Zemi okrem Teba môj OTEC, JEHOVAH ELOHIM. teraz dvíham svoju ruku a dotýkam sa… pamätáte sa na štadione? dotýkal sa .. to bola akoby nukleárna moc. Mocná moc a nejakí ľudia lietali. Ja som vtedy neviedol uzdravovania, to boli iba pokánia. Iba pokánia, pokánia, pokánia, inak Cirkev by sa sústredila na zázraky. Pamätám sa aj na univerzitách, ľudia, profesori začali činiť pokánie, a celý národ a národné pokánie sa dialo v Parku Uhuru.

A On dal vedieť, že toto je ELIÁŠ. Pretože v Kakamega, čo sa dialo, ON prikázal Nebu, aby sa otvorilo a okamžite začalo pršať. Takže moc, ktorú oni majú, tam nieje žiadnych pochyb. A po čase pokánia, začali uzdravovacie mítingy, znaky a zázraky.  Mocný pohyb BOHA na zemi. Od vrecoviny a popolu na hlavách. Lekári, právnici, profesori, vdovy, siroty, nezáleží kto, bežní ľudia, každý bol vo vrecovine. A potom mega uzdravenia, mega zázrakov, znaky a zázraky, pohyb Nebeských mocností, z Lukáša 21.

PÁN hovorí, že to sú JEHO PROROCI, ktorí budú otriasať Nebom. Zrážka neutrónových hviezd, otriasalo celým vesmírom. Zázraky vidíte, prikazuje chromým všade a teraz slúži dušiam, ON hovorí, že zákon HOSPODINOV JE PERFEKTNÝ. ON TERAZ SLÚŽI DUŠIAM A DÁVA IM INŠTRUKCIE, PRIPRAVUJE DUŠE PRE KRÁĽOVSTVO BOHA.

Chcel som sa s vami zdieľať, aká velkolepá návšteva na Zemi sa konala dnes.

Požehnania PÁNA pre JEHO CIRKEV,…

Toda shalom, toda raba, toda shalem.

Off 

7.12.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top