Home
 

MESIÁŠ PRICHÁDZA & MASÍVNE POŽEHNANIA PÁNA PRE JEHO CIRKEV, NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA BOHA VŠEMOHÚCEHO ZO ZJAVENIA 11. KAP.,1. DECEMBRA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR,
ktorí vedú globálne CIRKEV POKÁNIA A SVÄTOSTI

odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 1. Decembra 2019
sumarizácia:

Požehnaní ľudia, nech Vás PÁN veľmi žehná, ja som prišiel priamo ku Vám počas vašej Bohoslužby, aby som vás požehnal. Ja viem, že dnes máte veliké oslavy v tomto národe, aby ste dalivďakyvzdanie PÁNOVI, čo ON urobil na Utawala 1 a Utawala 2 ako sa pripravujeme na Kisumu na explóziu Slova 2019, čo bude super veľkolepé,  takmer 5x väčšie to bude ako bolo na Utawale.

Ale prichádzam práve na vašu Bohoslužbu, aby som vás požehnal, ako začínate veľmi ohromnú Službu, úžasnú SLUŽBU VĎAKYVZDANIA PÁNOVI a budem čítať zo Žalmu 8, avšak predtým, ako budem čítať z tohto Písma, PÁN mi hovoril o príchode MESIÁŠA, PÁN mi hovoril o príchode PÁNA JEŽIŠA KRISTA, nášho PÁNA.

Takže toto je veľmi, veľmi ohromný čas, než začnete vaše OSLAVNÉ BOHOSLUŽBY DNES, po celom tomto národe a aj na iných miestach, kde sa ľudia pripojili, ku pohybu BOHA  a ľudia počúvajú HLAS PÁNA, ľudia poslúchajú, neočierňujú, nebojujú proti tomuto HLASU, iní ľudia v iných národoch, ktorí sú tiež poslušní a nasledujú tento pohyb BOHA na tvári Zeme, ja ich tiež zahrniem do tohto požehnania, ktoré vyhlásim dnes.

My sme videli veľmi jasne, že PÁN túto generáciu privilegoval, privilegoval Cirkev, vašu časovú dispenzáciu v takom úžasnom čase, v ktorom sa pripravujete na príchod MESIÁŠA. A hovoril so mnou o Slávnom príchode MESIÁŠA.

A tak bude veľmi dôležité, aby ste oslavovali, že budete udržiavať sled a sústredili sa, aby ste sa úplne sústredili na slávny príchod MESIÁŠA a jeho požiadavky, ktoré sa od vás požadujú, ako sa pripravujete, ako sa národy pripravujú na príchod MESIÁŚA. 

Spravodlivosť bude veľmi, veľmi dôležitým štandardom PÁNA. Biblia sa nezmenila, Slovo sa nezmení. Svätosť bude vo vašom živote veľmi dôležitým znakom, aby ste videli slávne kráľovstvo BOHA. Videl som Cirkev, ktorú vezme HOSPODIN. Už som ho videl brať. Preto hovorím v minulosti, akoby sa to už stalo. Videl som Pána, ako berie slávnu Cirkev. svätú Cirkev, zrelú Cirkev, dokonalú Cirkev bez vrások, bez škvrny, bez škvŕn, tých, ktorí boli verní až do konca, verní HOSPODINOVI!  

Nevydierali PÁNA. Nevydierali DVOCH PROROKOV BOHA YAHWEH. Viete, že títo kráčajú s BOHOM OTCOM, takže to nemôžete. Nikto sa ich nemôže dotknúť! Nikto ich nemôže vydierať, pretože toho dňa budete odrezaní. Zatvoríte sa pred Nebom, pretože sa dotýkate SAMOTNÉHO BOHA OTCA. Vidíte, ako ON pracuje cez nich, ako ON ich naviguje.

Ale ON hovorí o vernej Cirkvi, ktorá je veľmi poslušná, o Cirkvi, ktorá je kajúcna, svätá a spravodlivá. Cirkev, ktorá sa nezúčastnila rúhania ani ohavnosti. Toto je veľmi kritický čas, pretože neexistuje útes učenia, kde sa naučiť, ako v tejto hodine zaobchádzať s PÁNOM. Zistíte, že prekračujete červenú čiaru a potom ste prakticky v nezvratnej situácii. 

Z tohto dôvodu práve čítam
Žalmy, kapitola 8. A oslava, ktorú máte teraz vo vašich Zboroch, čo robil Hospodin v Utawale 1 a Utawala 2 a ešte väčšie, prichádzajúce teraz do Kisumu. V Žalme 8:2-9 ON hovorí: Hospodine, náš Pane, aké slávne je tvoje meno na celej zemi, ktorý si dal svoje veličenstvo na nebesiach! 3Z úst nemluvniat a tých, ktorí požívajú prsia, pripravil si moc pre svojich protivníkov, aby si umlčal nepriateľa a pomstiaceho sa. 4Keď vidím tvoje nebesia, dielo tvojich prstov, mesiac a hviezdy, ktoré si postavil, 5myslím si: Čo je smrteľný človek, že pamätáš na neho, a syn človeka, že ho navštevuješ! 6Učinil si ho málo menším než je Bôh; korunoval si ho slávou a cťou. 7Učinil si ho vládcom nad dielami svojich rúk; všetko si položil pod jeho nohy: 8ovce, voly, to všetko, áno, ešte i divú zver poľnú, 9nebeské vtáctvo a morské ryby – čo chodí stezkami mora. 

Takže, ON hovorí o vznešenosti PÁNA, ktorú dnes uvidíte ( na videu, v Cirkvi PÁNA ) A ja prichádzam, aby som vás požehnal, nech ste kdekoľvek, a tiež pokračovať prebúdzať vás, aby ste  dávali si pozor,  neustále prebúdzala
aby ste boli ostražití na príchod MESIÁŠA, aby ste boli na pozore, pretože nikto nevie deň alebo hodinu. Je to však také úžasné obdobie prebudenia, v histórii, v živote Cirkvi, v celej histórii Cirkvi. Tí, ktorí ste to uchopili správne. Nezneužili ste, ani ste vydierali Pána. Ste na správnej ceste, pretože ste neprekročili červenú čiaru.

Ale toto je úžasné obdobie pre požehnaných kresťanov, pre požehnanú Cirkev, pretože toto je čas, keď PÁN vyšiel a ustanovil, že iba náboženstvo kríža, iba KRÍŽ JEŽIŠA, NAŠHO PÁNA A SPASITEĽA, je jediná a jediná cesta do Neba. 

Všetky ostatné náboženstvá boli teraz zmazané z tohto prebiehajúcho Navštívenia Hospodina, ktorému slúžia DVAJA NAJSLÁVNEJŠÍ PROROCI PÁNA na tvári Zeme.
Takže náš BOH je skutočne veľmi úžasný! Je taký úžasný! To je to, čo uvidíte dnes a ako aj ste už videli. Je úžasný, veľmi úžasný a veľmi silný! Náš Boh je spravodlivý! Náš Boh je svätý. Náš Boh miluje Cirkev. Miluje ľudí, ktorí sú kajúcni a poslušní, do takej miery, že dal KRISTA JEŽIŠA, JEHO JEDINÉHO SYNA, aby prišiel a zomrel za vás!

A v Žalme 145:6-8 Nech hovoria o sile tvojich strašných zázrakov, a ja budem rozprávať tvoju veľkosť. 7Rozhlasovať bude pamäť tvojej veľkej dobroty a budú plesať nad tvojou spravedlivosťou. 8Milostivý a ľútostivý je Hospodin, dlho zhovievajúci a veľkej milosti.  

A tiež čítam z Izaiáš 63:7 7Pripomínať budem rôznu milosť Hospodinovu, chvály Hospodinove, podľa všetkého toho, čo nám učinil Hospodin, a to mnoho dobrého domu Izraelovmu, ktoré im učinil podľa svojho mnohého zľutovania a podľa množstva svojej rôznej milosti. 

Žalm 147:1 1Hallelujah, chváľte Hospodina, lebo je dobre spievať našemu Bohu žalmy, lebo je to krásne a milé; slušná je chvála. 

Žalm 47:2 Vy, všetky národy, tlieskajte rukami, pokrikujte radostne Bohu, hlasom plesania!  

Deuteronomium 10:21 ON je tvojou chlúbou a on tvojím Bohom, ktorý učinil s tebou tie veľké a strašné veci, ktoré videli tvoje oči. 

Požehnaní ľudia, prišiel som vás dnes žehnať a znova pokračujúco vás prebúdzať ku faktu, že prichádza MESIÁŠ, ale môžete vidieť, že ste na správnej ceste. Ste na mieste, ktoré PÁN NAVŠTEVUJE. Iné Cirkvi – PÁN ICH TAM NENAVŠTEVUJE.

A chcem vám dnes požehnať, všetkých z vás, ktorí SEDÍTE V DOME HOSPODINOVOM, V DOME PÁNA, V CIRKVI PÁNA v tomto národe a v iných národoch, ktoré ste sa pripojili nasledovať tento veľký pohyb BOHA.

Pamätajte si, že vidím kdekoľvek na svete! Áno a žehnám vám, tým, ktorí sú poslušní Hospodinovi, môjmu BOHU, môjmu PRIATEĽOVI JEHOVAH YAHWEH, tým, ktorí boli veľmi verní, verní detskou poslušnosťou voči HOSPODINOVI. 

Žehnám vám! Žehnám vašej spravodlivosti! Žehnám vašej spáse, že aj keď kráčate v tejto požehnanej spáse Hospodinovej, že ste našli láskavosť od Pána, aby vám Hospodin pomohol prekonať hriech v tomto smrteľnom rámci, v tomto smrteľnom živote, aby ste boli pripravení na slávny príchod MESIÁŠA! Žehnám vašim rodinám! Žehnám vašim Zborom! Žehnám vášmu prebudeniu! Žehnám vašu večnosť vo vnútri Neba, v dome BOHA, v príbytku Boha, v DOME SPRAVODLIVÝCH! Aby ste vo všetkých vašich snahách uctievaní a chvál uvideli večné kráľovstvo BOHA.

A Biblia hovorí veľmi jasne v liste Rimanom 6:11-12 Tak aj vy súďte o sebe, že ste mŕtvi hriechu, ale živí Bohu v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi. 12Nech tedy nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele, aby ste ho poslúchali, totiž hriech, v jeho, to jest tela, žiadostiach 

Takže hriech nemôže už panovať nad vami požehnaní ľudia, vy, ktorí ste sa vydali touto cestou spravodlivosti. Hovorí, že hoci chodíte v smrteľnom tele, videli ste veľké skutky BOHA. Dnes ich budete sledovať ( V Cirkvi Pokania a Svatosti nasledujeme inštrukcie a videa o pohybe a zázrakoch BOHA, pozn. ) : ohromné, úžasné, historické skutky BOHA! ktoré vás prebudia v čase a privedú ich domov a uvedú všetky vaše myšlienky, vašu myseľ, vaše srdcia, vašu dušu k tomu, že času je konci, a je to hodina, v ktorej je potrebné si pripraviť svätý odev, aby bol spravodlivý, svätý, pred Hospodinom, aby ste žili svätý život, žili čestný život, ktorý je hodný, to znamená, že je hodný za zaplatenú cenu, ktorú zaplatil JEŽIŠ, ktorou sme boli vykúpení na KRÍŽI, NA KALVÁRII,  aby sme nás vykúpili na kríži, na KRÍŽI NA Kalvárii,  NAŠIM POŽEHNANÝM SPASITEĽOM. 

Takže toto sú dobré zvesti, ktoré k vám prinášam, že Kristus, MESIÁŠ PRICHÁDZA. A to, čo dnes oslavujete v Cirkvi, by vás malo viesť k tomu, že  KRISTUS, JEŽIŠ, MESIÁŠ PRICHÁDZA a ON PRICHÁDZA IBA PRE SVÄTÚ CIRKEV.  Takže keď začnete s oslavou, keby som bol vy, oslavoval by som, že MESIÁŠ PRICHÁDZA, pretože všetko, čo vidíte, sú príznaky PRÍCHODU MESIÁŠA.

Jedného dňa som si urobil čas na to, aby som vám prečítal o Slnku, ako Slnko „Slnko, slnko – nebeské teleso hore, ktorým títo DVAJA PROROCI otrasú. Zakaždým, keď sa chystajú na stretnutie, ich autorita otriasa slnkom. Slnko je asi 99, 2% celej slnečnej sústavy. A zvyšné planéty, ktoré sú omnoho väčšie ako Zem, tvoria iba 0,8%. Môžete si teda predstaviť, že v ich prítomnosti na stretnutí, ONI DVAJA otriasajú celou slnečnou sústavou. To by vám malo naozaj povedať, že sa to nikdy predtým nestalo. V takom čase ako tento sme sa nikdy predtým ako Cirkev na Zemi nenachádzali. 

Takže istotne MESIÁŠ PRICHÁDZA! Potrebujeme pripraviť svätú cestu v našich srdciach, pripraviť svoju cestu v našich srdciach vo svätosti, v spravodlivosti. Naučte vaše deti spravodlivým spôsobom, svätej ceste Hospodinovej, svätému životu, svätejšiemu životu, že keď príde MESIÁŠ, aby sme neboli sklamaní! Rovnako ako Písmo hovorí v knihe Rimanom v kapitole 6, ak ste toto všetko prekonali v Kristovi Ježišovi, že teraz nemôžete vôbec byť zapojení v sexuálnej nemorálnosti, sexuálnej žiadostivosti, klamstvách, podvodoch, orgiách. Nemôžete byť súčasťou tohto!  

MESIÁŠ PRICHÁDZA! Toto je HLAS, ktorý volá na púšti a hovorí: „Pripravte cestu Hospodinovu, vy, národy Zeme! Videl som KRÁĽA prichádzať! KRÁĽ sa blíži! Takže, keď začnete oslavovať dnes, požehnaní ľudia, nech vám PÁN žehná! Nech PÁN požehná vaše zdravie! 

A viem, že veľmi skoro, ma Hospodin povedie, aby som znova usporiadal uzdravovaciu službu v tejto krajine, kde sa zhromaždíte, pretože na konci roka nebudeme mať Mega BOHOSLUŽBU. Pravdepodobne budeme vykonávať naše regionálne služby asi na 87 štadiónoch a potom ma HOSPODIN opäť privedie naživo do rádia a zodvihne vašich mrzákov, otvorí slepé oči, otvorí hluché uši, aby ste mohli naďalej vidieť dobrotu PÁNA v tomto národe a v Cirkvi v národoch, ktoré sa poslušne podriadili, verne nasledovali tento úžasný HLAS PÁNA, HLAS, ktorý nasmeruje národy k večnému slávnemu KRÁĽOVSTVU BOHA! 

Viem, že toto je veľmi kritický čas v histórii Cirkvi. Nech vás Hospodin žehná! žehnám vašim deťom! Žehnám vašim rodinám v Mocnom mene Ježiš! Žehnám vašu prácu v MOCNOM MENE JEŽIŠ! Tiež žehnám vaše zdravie v Mocnom MENE JEŹIŠ!, vašu bezpečnosť, vašu prácu, po celom svete! Tí, ktorí robia skúšky, žehnám vašim skúškam! Tí, ktorí idú a majú chorých v nemocnici, žehnám im! Hospodin je schopný sa im venovať, vyslobodiť ich, pretože tu, na tomto mieste tečie KRV JEŽIŠA, na tomto tu mieste tečie fontána živých vôd! 

Žehnám celý tento národ, prebudenie, aj ktoré prebieha cez zemský povrch! Žehnám vám, požehnaný ľud HOSPODINA, JEŽIŠA, aby aj vy, ktorí dnes uctievate v Cirkvi PÁNA, aby sa PÁN dotkol vašich sŕdc!

Keď pozeráte na mohutné návštevy, ktoré sa uskutočnili v Utawale 1 a 2, Pán sa môže dotknúť vašich sŕdc, aby ste si mohli zvoliť príjemnejšie bývanie, môžete sa rozhodnúť pripraviť cestu na slávny príchod MESIÁŚA!
Nech vás Hospodin žehná, žehná vám večne! Nech vás požehná svojou večnosťou do Jeho slávneho Kráľovstva v Nebi! Todah, todah!

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Todah rabah! Boker tov! Todah lachem! TODAH!1743691_580582558697084_1552932791_n

 

Preklad: 

Cirkev Pokánia a Svätosti na Slovensku 

 

Nezabudnite drahí ľudia na jednu z JEHO inštrukcii pre BOŽI ĽUD, ohľadom zučastňovani sa na BOHOSLUŽBÁCH V JEHO CIRKVI…  http://www.repentslovakia.com/?p=8574 

Off 

2.12.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top