Home
 

JOZEF – VYUČOVANIE O JOZEFOVI, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROCI ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.

Vyučovanie od BOŽIEHO TRÓNU skrze BOŽÍCH UASĽÚBENÝCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA,
DVE OLIVY, KTORÉ STOJA PRE PÁNOM CELEJ ZEME,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA 11 KAP. 

Požehnaní ľudia, chcem vás teraz sprevádzať pri pohľade na Jozefov život a veľmi jasne uvidíte, že Jozefov život bude v podstate poukazovať na Baránka, TY SI BARÁNOK, TY SI MESIÁŠ, TY SI OBEŤ, TY SI VYKUPITEĽ, TY SI KRÁĽ, TY SI PÁN, TY SI KRISTUS!

GENESIS 37:4 A keď videli jeho bratia, že ho miluje ich OTEC nad všetkých jeho bratov, nenávideli ho a nemohli s ním hovoriť pokojne.

Ján 15:25 Ale to preto, aby sa naplnilo slovo, napísané v ich zákone, že ma nenávideli bez príčiny. 

Takže, požehnaní ľudia, keď teraz čelíme úseku, keď smerujeme do Egypta, aby sa zrodili mocný národ Izraela, musí teraz MESIÁŠ prísť. Teraz sme na ceste do Egypta, aby sme vybudovali veľký národ, ktorý bol Abrahámovi zasľúbený. 

Veľký národ. Tento národ bol postavený v Egypte a teraz vidíme Jakoba. Trochu sme sa presťahovali z Abraháma, Izáka, teraz sme s Jakobom. A tu, v dome Jakobovom sa teraz stretávame s Jozefom. Jozef. 

Keď boli jeho rodičia starí, splodili ho a potom jeho životná cesta v podstate poukazovala na MESIÁŠA – to je proroctvo. 

Pamätáte si, keď Otec poslal Jozefa, aby šiel skontrolovať bratov, ale oni Jozefa nenávideli. A keď ho uvideli prichádzať, oni ho nenávideli. A viem o niekom inom, ktorého OTEC poslal, aby išiel skontrolovať svojich bratov, ako sa im darí, lebo OTEC si je vedomý, že sa im nedarí dobre. MESIÁŠ! ON JE KRÁĽ! 

Všetko je o MESIÁŠOVI!

MESIÁŠ JE NAJVYŠŠÍ!  

ON má konečnú právomoc.

Celá Biblia je o MESIÁŠOVI!

Prijmite JEŽIŠA, prijmite HO správne, bez rozdelenej pozornosti a potom sa pripravme na vstup do večnosti v Nebi.

ON hovorí, že keď prišiel Jozef, ku svojim bratom, oni sa sprisahali, naplánovali, sprisahali a vzali ho, vyzliekli z neho šaty. Ale pamätám si niekoho, Jozef, vyzliekli mu šaty a hodil ho do jamy.

Pamätám si však aj na niekoho, ktorého šaty boli zoblečené a hodené do jamy!

Veľmi dobre si pamätám, keď boli JEHO rohy uzatvorené, v tŕňoch húštiny. A Jozef bol predaný pohanom za 20 šeklov, strieborných a pamätám si niekoho, kto bol predaný pohanom za 30 strieborných, tridsať! Tridsať. Tridsať. Tridsať. Dokonca sa spýtali … spýtali sa Judáša, koľko by sme ti mali dať. Predali HO pohanom. Na niekoho si pamätám. Dovoľte mi začať s Jozefom. 

Pamätám si, že keď Jozef vyšiel z jamy, ako bol predaný za šekel striebra, Jozef bol v pokušení diablom a on sa bránil a diabla porazil. S tou ženou nespal. Ale pamätám si na ev, Matúša 4. kapitolu, keď bol MESIÁŚ predaný, bol v pokušení a ON porazil diabla. Povedal, že je napísané. Je to napísané. Je to napísané! Zlomil chrbát diabla, chrbát!

Ó áno. A pamätám si, pamätám si, že keď bol teraz Jozef odsúdený, bol vo väzení, bol tu ďalší muž, ktorý bol odsúdený, mal zomrieť ale Jozef ho zachránil, muža, ktorý bol odsúdený. 

A pamätám si na JEŽIŠA NA KRÍŽI! Na KRÍŽI! NA KRÍŽI! NA KRÍŽI ON niekoho zachránil. Na KRÍŽI! Zachránil ho. ON povedal, že bude s NÍM v ráji v ten deň. V ten deň. Ó áno. Ó áno. Ide tu o JEŽIŠA! Nikdy to nebolo o Jozefovi! 

Potrebovali sme sa len dostať do Egypta a teraz vyniesť posledný úsek z vrchu Sinaj a MESIÁŠA, – David, .. MESIÁŠ. Pamätám si. Pamätám si. Takže Jozef, … všetky jeho proroctvá boli presné a pamätám si niekoho iného, ktorého proroctvá sú vždy veľmi presné. ON je vlastníkom proroctiev. 

Čo hľadáte? Čo ešte? Spomínam si na Jozefa. Stále si pamätám, že keď Jozef vyšiel z väzenia, zo žalára, oni hľadali poradcu. V Egypte hľadali úžasného poradcu. Niekto, kto sa skutočne dokáže postarať o národ počas hladomoru. A potom egyptský kráľ povedal: Vidím, že nikto iný v tejto krajine nemá DUCHA PÁNA, ako VY máte. Teraz budete menovaní za poradcu!

 Ale na niekoho si pamätám, na VEĽKÉHO PORADCU! SKVELÉHO PORADCU! SKVELÉHO PORADCU! Pamätám si. Stále si to pamätám. Pamätám si na niekoho, na úžasného poradcu. NA PRINCA POKOJA.  Jozefa, na Jozefa, stále si pamätám. Pamätám si. Jozef! Jozef! Pamätám si! Pamätám si, že nakŕmil veľa hladných ľudí chlebom! 

Pamätám si však na niekoho, kto ľudí kŕmil chlebom, päť tisíc, štyri tisíce, bez žien a detí! Pamätám si. Stále si pamätám. Ach áno, áno. Áno. Veľmi dobre si pamätám. Na tie veci si pamätám. Päť tisíc! Potom znova štyri tisíce! Bez žien a detí. Na tie veci si pamätám. Stále to pamätám.

MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

Na Jozefa si pamätám, keď k nemu konečne prišli jeho bratia. Keď k nemu prišli jeho bratia, nemohli ho spoznať. Pamätám si však, že niekto, kto prišiel k JEHO VLASTNÝM, oni HO NESPOZNALI! ON sa vracia, aby si vzal Cirkev. Prichádza! Vracia sa! 

Takže ho nemohli spoznať a on, pozrite sa teraz, pozrite. Moji bratia, ja som Jozef. Ja som ten, ktorého ste … pamätáte na toho, ktorého ste predali do Egypta? A Biblia hovorí, že boli veľmi roztrpčení, veľmi zlomení, plakali a stonali pred NÍM.

 A pamätám si písmo, ktoré hovorí, že sa budú pozerať na TOHO, ktorého prebodli a budú trúchliť a budú horko plakať a budú stonať a zvíjať sa po zemi. Stále si to pamätám! Na tie veci si pamätám. Ach áno, stále si to pamäatám! Pamätám si. Ó áno. Hovorí, že prišli k nemu … ja som Jozef, ktorého ste predali… Bol to šokujúci moment. Pamätám si! Na Jozefa si stále pamätám! Ale on povedal, že vo svojom sne všetci jeho bratia, mama a baba sa mu klaňajú.

Ale dnes tu čítam o niekom, komu sa bude klaňať každé koleno a každý jazyk vyzná, že áno, že JEŽIŠ JE PÁN!!! Ó áno! Pamätám si! Stále si to pamätám! Áno! Pamätám si niekoho, komu sa teraz klaňia každé koleno. Každý jazyk, ktorý sa teraz priznáva, že áno JEŽÍŠ, Kristov Kristus, JE PÁNOM NAVEKY! Pamätám si. Pamätám si, ON PRICHÁDZA! Ó áno. Budeme musieť činiť pokánie. Toto proroctvo sa naplní aj v Biblii. Biblia hovorí, že ON prichádza!

GENESIS 37:7 Hľa, viazali sme snopy prostred poľa. A tu hľa, povstal môj snop aj stál, a ešte hľa, vaše snopy stály dookola a klaňali sa môjmu snopu –  hovorí, Jozef predpovedal jeho bratom, že on bude vládnuť nad nimi, doslova nad nimi vládnuť.

A v Matúšovi 26. verši 64 hovorí nasledujúce: 64A Ježiš mu riekol: Ty si povedal; len vám hovorím, že odteraz uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou slávou a mocou, TRÓN MOCI! Hovorím vám!

JEŽIŠ bol obvinený z toho, že bol snílek, mal sny a Jozef bol obvinený z toho, že bol snílek, že mal sny. Tí, DVAJA PROROCI PÁNA ktorí to s vami teraz hovoria, boli obviňovaní z toho, že sú snílkovia, majú sny s výnimkou toho, že zostúpila SILA BOHA, Nebo zostúpilo dole! Zostúpilo tu celé Nebo.

MESIÁŠ JE NAJVYŠŠÍ! ON má konečnú právomoc. Celá Biblia je o MESIÁŠOVI! Prijmite JEŽIŠA a prijmite HO správne!, správne, bez rozdelenej pozornosti a potom sa pripravujte na vstup do večnosti v Nebi. 

MODLITBA SPASY

Off 

16.6.2020 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top