Home
 

KVALITY SPÁSY – KVALITY KRESŤANOV A SLUŽOBNÍKOV EVANJELIA, KTORÍ TÚŽIA VSTÚPIŤ DO NEBESKÉHO KRÁĽOVSTVA

 MUSÍTE MAŤ KVALITY SPÁSY
Kvality kresťanov / Služobníkov / Cirkví
BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR
Téma: Kvalita Kresťanov, Pastorov, Služobníkov / Cirkvi, ktorí budú hodní vstúpiť do Neba.
Dňa 23. Mája 2014

Odkazy v Písme:
Zjavenie 19:7-9 7Radujme sa a plesajme a vzdajme jemu chválu, lebo prišla svadba Baránkova, a jeho manželka sa prihotovila. 8A dalo sa jej, aby sa obliekla do čistého a nádherného kmentu, lebo tým kmentom sú skutkyspravedlivosti svätých. 9A riekol mi: Píš! Blahoslavení povolaní k večeri svadby Baránkovej. A zase mi riekol: To sú pravdivé slová Božie.

1 Korinťanom 15:50-56 50Ale to hovorím, bratia, že telo a krv nemôžu zdediť kráľovstvo Božie, ani porušenosť nezdedí neporušiteľnosti. 51Hľa, tajomstvo vám hovorím. Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení, razom, v okamihu, prizatrúbení poslednej trúby. 52Lebo zatrúbi, a mŕtvi vstanú neporušiteľní, a my budeme premenení. 53Lebo toto porušiteľné musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné obliecť nesmrteľnosť. 54A keď toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť, a toto smrteľné oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa naplní slovo, ktoré je napísané: Smrť je pohltená vo víťazstvo. 55Smrť, kde je tvoj osteň? Kde, peklo, tvoje víťazstvo? 56Osteň smrti je hriech, a moc hriechu je zákon.

Izaiáš 48:1-6 1Počujte toto, dome Jakobov, ktorí sa nazývate menom Izraelovým a pošli ste z vôd Júdových, ktorí prisaháte na meno Hospodinovo a pripomínate Boha Izraelovho, ale nie v pravde ani nie v spravedlivosti! 2Lebo sa nazývajú od svätého mesta a spoliehajú sa na Boha Izraelovho, ktorého meno je Hospodin Zástupov. 3Oznámil som drievne veci od dávna, a keď vyšli z mojich úst, ohlasoval som ich; náhle som ich činieval, a dostanovili sa. 4Pretože som vedel, že si ty urputný, a že tvoja šija železná húžva a tvoje čelo z medi, 5preto som ti oznamoval od dávna; prv ako sa niektoré dostanovilo, ohlásil som ti to, aby si nepovedal: Moja modla to učinila, a: Moja rytina a sliatina to rozkázala. 6Počul si, hľaď, všetko to, a vy, či nemusíte vyznať to isté? Už teraz ti ohlasujem nové veci a strážené tajné, ktorých si neznal.

Obsah:

1 Je vo vás vidno JEŽIŠA KRISTA?
2. Inšpirujete ľudí, aby išli do Neba?

Bez týchto kvalít zabudnite na NEBO, na BOŽIE KRÁĽOVSTVO: 

1.Čistá oddaná Biblická viera
2. Dlhodobé obdobie vo funkcii
3. Pokorná dôvera
4. Vynikajúce vedenie
5. Zodpovednosť
6. Láska pre BOŽÍ ľud
7. Vytrvalosť, húževnatosť, horlivosť pre PÁNA, BOŽÍ DOM, pre JEHO CIRKEV
8. Túžba aby ste zanechali trvalé stopy
9. Zameraní von ( nie na tento Svet, veci tohto Sveta, pozn. )
10. Buďte pozitívni
11. Moja služba nie je moja práca, ale MOJA SLUŽBA JE MÔJ ŽIVOT
12. Slúžte Pánovi s radosťou 
13. Slúžte Pánovi s potešením v Cirkvi
14. Slúžte Pánovi s vďakyvzdaním v Cirkvi
15. Posilnite ostatných
16. Neohovárajte
17. Buďte duchovne príťažliví
18. Buďte pôsobiví
19. Buďte bezúhonní
20. Buďte úprimní
21. Buďte pohostinní
22. Buďte milujúci BOHA
23. Buďte naplnení DUCHOM
24. Oslobodení
25. Vykúpení
26. Obnovení
27. Buďte posvätení
28. Buďte spasení
29. Buďte transformovaní
30. Buďte regenerovaní
31. Buďte ochotní sa vyučovať BOŽIE SLOVO ( Bibliu, pozn. )
32. Buďte k dispozícii
33. Buďte verní
34. Buďte svätí
35. Buďte sebakontrolovateľní
36. Buďte pevní
37. Buďte spravodliví
38. Buďte disciplinovaní
39. Buďte sluhami
40. Buďte morálne zásadoví!
41. Majte príkladný charakter
42. Buďte dobrým komunikátorom
43. Zotrvajte
44. Buďte trpezliví
45. Buďte odvážni
46. Buďte odhodlaní
47. Buďte silní
48. Buďte odvážni
49. Inšpirujte sa
50. Buďte zameraní na ciele
51. Buďte nadšení
52. Buďte opatrní
53. Buďte vášniví
54. Odpúšťajte
55. Znovuzroďte sa správne!
56. Buďte hodní nasledovania
57. Buďte vytrvalí
58. Buďte výzvou
59. Buďte efektívny SLOVOM
60. Nebuďte kritikom
61. Buďte silní v charaktere
62. Buďte transparentní
63. Buďte dôveryhodní
64. Buďte zrelí
65. Buďte dobre edukovaní, zasvätení
66 Buďte úctyhodní
67. Nemilujte peniaze
68. Buďte rodinným manažérom
69. Reagujte na Božiu vôľu
70. Milujte život (krv / Ježiš / kríž)
71. Buďte kompetentní
72. Musíte rozlišovať duchovné veci
73. Buďte iniciatívni
74. Buďte dobrým poslucháčom
75. Nebuďte arogantní
76. Nerozčuľujete sa rýchlo
77. Nie výbušní, nie panikári
78. Vydržte
79. Buďte kameňom, ktorý stavia KRISTOVO TELO
80. Buďte nad morálnymi otázkami ( tohto Sveta , pozn. )
81. Nemožno podľahnúť politike
82. Nasledujte aktualizácie s Nebeským kalendárom
83. Buďte iniciátorom projektu – len pomôžte Božím sirotám a Pán vám pomôže
84. Buďte riskantní (potrebuje neobvyklú vieru)
85. Slúžte vo svojej práci, vo vašich rôznych oddeleniach – pomôžte svojim kolegom, napr. ak ste lekár, pomôžte ostatným lekárom spoznať Pána, učitelia, študenti,.. atď…
86. Buďte veľkodušní k Pánovi
87. Identifikujte dary, talenty a pestujte ich, rozvíjajte ich – nemali by ste ich zabíjať
88. Obnovte charakter OLTÁRA PÁNA
89. Prinášajte nádej a robte veci, zameriavajte sa na veci, ktoré sú Nebeské ….

Požehnania v KRISTOVI JEŽIŠOVI,

PS: k bodu č. 82PÁN v týchto časoch neustále hovorí k BOŽIEMU ĽUDU A K NÁRODOM TOHTO SVETA, aktualizácie nájdete na www.repentslovakia.com a youtube kanáli: Repent Slovakia

 

Off 

27.11.2019 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top