Home
 

VÍZIA PRIAMEHO POMAZANIA OD BOŽIEHO TRÓNU PRICHÁDZAJÚCA NA TEMENÁ A BYTOSTI DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV BOHA NA MÍTINGU, PROROCTVO ZO DŇA 12. NOVEMBRA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
odvysielané na www.jesusislordradio.info                                                                                Proroctvo dňa 12. Novembra 2019
sumarizácia:

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou a v tomto rozhovore PÁN hovoril so mnou o mítingu, na ktorý pôjdem a potom fontána pomazania BOHA VŠEMOHÚCEHO vo vnútri Neba sa otvorila a išla celou cestou ku DVOM PROROKOM BOHA YAHWEH.

A fontána pomazania, Sláva a pomazanie BOHA vo vnútri BOŽEJ SÁLY BOHA VŠEMOHÚCEHO V NEBI dnes, dnes sa otvorila a veľmi, veľmi priame pomazanie PÁNA prišlo celou cestou z Neba a vylialo sa na temene mojej hlavy a nado mnou a potom som tiež videl DRUHÉHO PROROKA, fontána pomazania PÁNA sa vylievala celou cestou z Neba ako prúd dažďa, prichádzajúc rovno z Neba a Nebo je ďaleko.

Je ďaleko, za vesmírom, celou cestou, v priamej línii a vylievala sa priamo na temenách našich hláv. Toto je veľmi ohromná hodina v Cirkvi. Znova, ja som videl otvorené Nebo a priamo od TRÓNU BOHA OTCA, OTCA NÁŠHO PÁNA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA, ON uvoľnil, ON otvoril fontánu pomazania BOHA vo vnútri Neba od JEHO BOŽIEHO TRÓNU, prišlo celou cestou z Neba, plným pilierom vody a vo vnútri malé kvapky, ale plný pilier vody celou cestou z Neba a potom priamo na temeno mojej hlavy a potom sa vylievalo cez moju bytosť.

Takže prichádza míting, kde PÁN bude toto robiť. Toto je neskoršie pomazanie, ktoré bolo zasľúbené, toto je hrozný čas, kedy ma PÁN poslal pripraviť národy Zeme na SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŚA. Ktokoľvek nebude počúvať týchto DVOCH PROROKOV, bude vo veľmi serióznom probléme.

Toto je veľmi jasné každej stvorenej bytosti stvorenej BOHOM JEHOVAH. Ktokoľvek sa bude pokúšať ich ponižovať a nebude ich poslúchať, bude mať množstvo problémov. Veľa, veľa problémov.

A Biblia hovorí nasledujúce o tomto pomazaní Izaiáš 26: od 19… 19Tvoji mŕtvi ožijú, moje mŕtve telo, vstanú. Prebuďte sa plesajte vy, ktorí bývate v prachu! Lebo tvoja rosaznamená svieže pomazanie,  je rosou svetiel, a zem vyvrhne mŕtvych – znamená že prichádza, aby vzkriesila Zem, prebudiť Zem, prebudiť Cirkev, priniesť naspäť život, naspäť KRV JEŽIŠA, život BOHA, ktorý je v KRVI JEŽIŠA, priniesť naspäť na Zem, spojiť ich naspäť s krížom…. a ON ďalej hovorí, to je teraz zámer tohto pomazania –  20Idi, môj ľude, vojdi do svojich komôr, zatvor svoje dvere za sebou; skry sa na malú chvíľu, kým neprejde zúrivý hnev. 21Lebo hľa, Hospodin vyjde zo svojho miesta navštíviť neprávosť obyvateľov zeme, na každom z nich. Vtedy odkryje zem svoju krv a nebude viacej prikrývať svojich pobitých.  

Takže, keď vidíte toto pomazanie prichádzať, ON hovorí, že to znamená, že toto pomazanie prichádza pomazať Cirkev, takže počúvajte týchto POSLOV OD BOHA YAHWEH veľmi prísne, stritkne a veľmi starostlivo, vy nemôžete zmeškať jediné slovo inštrukcií, ktoré BOH YAHWEH posiela na Zem pre národy vzhľadom na PRÍCHOD MESIÁŠA! 

***

Pretože ON hovorí, že toto pomazanie je na prípravu Cirkvi pre vstup do Slávneho Kráľovstva v Nebi. Potom, ako bude Cirkev zobratá, potom príde HNEV BOHA, ( Izaiáš 26:20-21 ), znamená, že títo DVAJA PROROCI prišli, aby ochraňovali Cirkev, aby zabezpečili Cirkvi bezpečný výstup ku JEŽIŠOVI KRISTOVI, MESIÁŠOVI V NEBI, odkiaľ prišlo vyliatie tohto pomazania, kde BOH OTEC A MESIÁŠ sedí. Odtiaľ prišlo priame pomazanie, nikdy som nevidel tak priamočiaro, prišlo dole z Neba a usadilo sa priamo na mojej hlave, plné slávnej vody BOHA.

Voda zmixovaná s olejom, prichádzajúca z Neba, a prichádzala rovno na moju hlavu a nasakuje týchto DVOCH PROROKOV. A ON hovorí, že toto pomazanie je na ochranu Cirkvi, na bezpečný výstup Cirkvi, súd BOHA prichádza.

Videli ste, že keď prichádza toto pomazanie, je oznamované, posledný krát ste videli to pomazanie, keď som bol na Oltári Utawala, potom viete, že dvere sa idú zatvoriť, to je to, čo tu hovorí PÁN ( Izaiáš 26:19-21). Dvere sa zatvoria a pôjdete do pekla! Budete trpieť. Budete trpieť v pekle, pokiaľ vaši priatelia budú o vás hovoriť v Nebi: ” viete si predstavižť, že tento / táto nezvládla/ nezvládol vstúpiť?

Woow, ale ona milovala Ježiša, čo sa stalo? Ooh, ona si zahrávala, zahrávala si s PROROKMI PÁNA,… a vidíte, ON ide ďalej a hovorí… Lebo hľa, Hospodin vyjde zo svojho miesta navštíviť neprávosť obyvateľov zeme, na každom z nich – za ich hriechy. Žiaden hriech nebude viacej zakrývaný. A ON hovorí, že PÁN BOH ide súdiť svet a ON chce ochrániť Cirkev, vyvolených, požehnaných, drahocenných, ktorí milujú PÁNA, svätí, ON chce, aby najskôr vstúpili do Neba, to je dôvod, prečo TÍTO DVAJA PROROCI BOLI POSLANÍ. Ale ľudia hovorili, keď HO križovali, –  Matúš 27:49 49Ale ostatní hovorili: Nechaj tak; vidzme, či príde Eliáš, aby mu spomohol.

Teraz sa pozrite, Eliáš konečne prišiel, aby vám pomohol mocným, mocným, mocným, ohromným spôsobom! Hallelujah!!! PÁN NIE JE SRANDA!!!

A ON hovorí v knihe Zjavenia 16: 15  15Hľa, prídem ako zlodej! Blahoslavený, kto bdeje a ostríha svoje rúcho, aby nechodil nahý a aby nevideli jeho hanby. Znamená, že prichádza ako zlodej, znamená, že PRÍCHOD MESIÁŠA, ktorý ohlasujem bude náhly, bude normálny deň ako tento a potom zrazu náhle, neočakávane, po druhé: nebude očakávaný, po tretie bude okamžitý, po štvrté – príde normálne, keď nikto si nebude vedomý, iba TÍTO DVAJA BUDÚ SI VEDOMÍ, KEDY ON PRICHÁDZA, pretože viete, že im to PÁN povie.

Takže požiadavka od vás je nasledujúca:

Po prvé 1: aby ste boli pripravení! Iba tí, ktorí budú pripravení budú zobratí! Aby ste boli pripravení, iba tí, ktorí sa pripravujú v spravodlivosti vstúpia! Buďte bdelí! Iba tí, ktorí sú pozorní, ostražití, pozorní, budú zobratí. Buďte v očakávaní, iba tí, ktorí HO očakávajú vstúpia!

A ON hovorí v 1 Peter 1: 19 ( môžete čítať od verša 17, ale kvôli času si prečítame verš 19  19ale drahocennou krvou ako bezvadného a nepoškvrneného baránka, Krista.  A vo verši 12 ON hovorí:  12ktorým bolo zjavené, že nie sebe, ale nám slúžili tým, čo vám je teraz zvestované skrze tých, ktorí vám zvestovali evanjelium v Svätom Duchu, poslanom s neba, do čoho žiadajú si anjeli nazrieť.

ON tu hovorí o tomto druhu návštevy, a dokonca aj anjeli túžili vidieť tento druh návštevy! Keď príde Eliáš a Nebo sa otvorí a fontána pomazania BOHA príde priamo dole a usadí sa na ich hlavách! A keď sedí na Konferencii, JEHOVAH YAHWEH TAM SEDÍ! Dokonca aj anjeli po tom túžili! Oni tak veľmi túžili toto vidieť! Oni tak túžili vidieť, ako príde Eliáš a bude slúžiť tak ohromným spôsobom, šokujúcim a mocným spôsobom!

OBLAK OTCA prichádza celou cestou z Neba,  pri dennom svetle a usadí sa tam, ( nechem tu stratiť svoj hlas, pretže tu máme oheň, tento víkend ďalších 8 hodín výklad slova ) Dokonca aj anjeli túžili vidieť! Oni vedeli a túžili žiť a vidieť tento moment. Túto hodinu. Keď všetky tieto veci sa dejú.

Kološanom 1:26-27 26tajomstvo, skryté od vekov a od dávnych pokolení, ale teraz je zjavené jeho svätým, 27ktorým BOH ráčil oznámiť, čo a aké je bohatstvo slávy toho tajomstva medzi pohanmi, ktorým je Kristus vo vás, nádeja slávy – to je to, čo PÁN teraz zjavuje! Tajomstvo, ktoré bolo skrývané! SLÁVA BOHA z Neba prichádza dole teraz, zjavuje tejto generácii! Slávne Kráľovstvo BOHA JEHOVAH. Pre Cirkev z Pohanov. Teraz začína zjavovať, odhalovať úvod prichádzajúceho Kráľovstva BOŽIEHO. 

Kološanom 1:15-17    15ktorý je obrazom neviditeľného BOHA, prvorodený všetkého stvorenstva; 16lebo v ňom je stvorené všetko, všetko, čo je v nebesiach i čo je na zemi, viditeľné i neviditeľné, buď tróny buď panstvá buď kniežatstvá buď vrchnosti, to všetko je stvorené skrze neho a cieľom neho, 17 a ON je predo všetkým, a všetko v ňom povstalo a stojí. Táto Sláva je pre MESIÁŠA, ON prichádza! To bude náhle, neočákavané, netušiace, celý Svet si to nebude uvedomovať, a vy by ste mali byť pripravení, mali by ste byť ostražití, v očakávaní a pripravení. PÁN PRICHÁDZA!

Toto je ON, O KTOROM PÁN HOVORÍ V KNIHE MALACHIÁŠA ( Malachiáš 4:5-6 ) , že ON nám pošle mocného PROROKA ELIÁŠA, ELIÁŠA Z NEBA, ktorý pripraví cestu predtým, než zasiahnem národy.

MESIÁŠ PRICHÁDZA

PRIPRAVTE CESTU PÁNOVI

Toda raba, shalom haverim.  

 

PS: Inštrukcie od Božieho tronu cez BOŽÍCH DVOCH PROROKOV preberáme v Cirkvi Pokánia a Svätosti globálne. Vyučovania sú zadarmo od PÁNA.

Bližšie informácie na 0948 288 495 ev. repentslovakia@gmail.com

Off 

12.11.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top