Home
 

PROROCTVO: PÁN PODAL DOLE OBROVSKÝ KOŽENÝ OPASOK Z NEBA, 24. OKTÓBER 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,
DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 24. Októbra 2019
sumarizácia:

Požehnaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH ku mne včera večer hovoril. PÁN JEHOVAH so mnou hovoril včera večer, včera večer v naozaj nezvyčajnom rozhovore. V tomto rozhovore mi PÁN podal, PÁN mi dal naozaj veľký opasok, veľmi dlhý a obrovský a bolo tak veľký, že musel byť prekladaný niekoľkokrát. 

Obrovský opasok, kožený opasok. Je to kožený opasok. Vidím to aj teraz, keď hovorím. Naozaj, naozaj veľmi obrovský opasok. A včera večer položil dole, naozaj obrovský opasok z neba, túto minulú noc.

 Všetci vieme, že MESIÁŠ PRICHÁDZA. A že PÁNOVA návšteva teraz prebieha na tvári Zeme. A Pán už dal inštrukcie ku spravodlivosti a svätosti, aby sa ľudia odvrátili od hriechu, aby  ľudia prijali PÁNA JEŽIŠA ako svojho PÁNA A SPASITEĽA a aby sa znovuzrodili poriadne.

Pretože, ako som povedal predtým, že tí, ktorí vastúpia do Slávneho večného Kráľovstva BOŽIEHO, musia byť znovuzrodení poriadne, správne. Inými slovami povedané, aby boli posvätení od hriechov.

 Inými slovami povedané, buďte oddelení.

Ich prioritou bude PÁN a JEHO spravodlivé príkazy, JEHO spravodlivosť a slávne Nebeské Kráľovstvo.

Pretože, ako vieme, život na tomto svete je naozaj krátky. A PÁN má svoju moc v tejto chvíli v tejto návšteve a JEHO prednostné právo, aby urobil všetko, čo ON chce. A ON zoberie Cirkev kedykoľvek, keď to nariadi. S nikým o tom nebude diskutovať.

Ale práve prebieha návšteva tu na Zemi a toto je časť vystupňovaní návštev, kedy DVAJA PROROCI slúžia a odovzdávajú na Zemi práve teraz. Minulú noc ten, ktorý to hovoril so mnou bol po mojej pravej strane, nemohol som HO vidieť veľmi dobre kvôli množstvu SLÁVY na tej strane, ale ON podal dole opasok. Obrovský opasok, veľmi obrovský kožený opasok, s ktorým prišiel z Neba, takže to je JEHO právo, je to JEHO výber.

Ako môžete vidieť, PÁN BOH VŠEMOHÚCI, samotné Nebo naviguje túto misiu práve teraz, takže všetko čo môžu teraz Cirkvi urobiť je pripraviť cestu, pretože všetko, čo vidíte, že chromí chodia, slepé oči sú otvorené, vy ste tiež videli hluchých, úplne hluchých od narodenia počuť, nemých hovoriť, paralytici chodili, malomocenstvá sa uzdravovali, rakoviny, Mama Rosa zomrela a bola vzrkiesená a žila 1 rok a 8 mesiacov a varovala Zem, aby počúvali týchto dvoch PROROKOV a potom išla naspäť spať.

Takže, boli vám dané vyučovania, boli vám dané inštrukcie, sprevádzané znakmi a zázrakmi, videli ste toho, ktorý to hovorí s vami ako BOH OTEC  prišiel celou cestou dole z Neba, v JEHO najhroznejšou, najbielšou, najčistejšou najsvätejšou SLÁVOU, PILIEROM JEHO OBLAKU, a usadil sa na mojej hlave.

Videli ste slnko, ako prehlasovalo uznanie, kdekoľvek som vstúpil na Míting PÁNA. Rozpoznalo PROROKOV, ktorí vstúpili. Videli ste dve žiary SLÁVY. Dva piliere, ako sa usadili na dvoch. Nedávno v Centrálnom parku, bolo to tak veliké. Druhý PROROK, ako som dal proroctvo, že Sláva ma pokryje úplne, ako ma pokryla v Helsinkách a oslávi ma a potom vidíte druhého PROROKA ako HO sláva pokryla v Oblaku.

Takže je tu množstvo toho, čo videla táto generácia, správa o spravodlivosti bola kázaná, pokánie bolo oznámené, A PRÍCHOD MESIÁŠA BOLO JASNE OZNÁMENÉ, že

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Verejné ohlásenie, ktoré prináša MESIÁŠA je práve teraz na tvári Zeme, HLAS PÁNA JE NA TVÁRI ZEME. Je na Zemi teraz, nad vodami, nad stromami, nad horami, nad lesmi a nad Zemou, na každom tele práve teraz. S videli ste neskoršiu Slávu.

MESIÁŠ PRICHÁDZA požehnaní ľudia. Čo znamená tento obrovský opasok, toto je teraz oblasť medzi týmito DVOMA PROROKMI A PÁNOM. Toto je ďalšia oblasť.

Ale tí, ktorí majú uši, nech sa pripravia, nech sa odvrátia od sex. hriechov, od homosexuality, homosexualita sa tak rozmáha, pre tento hriech vás BOH bude súdiť, pamäatáte na Sodomu a Gomorou?  

Pamätáte sa na všetky oznamy v liste Rimanom 1 kap. :20-28  20Lebo jeho, len smyslom duše pochopiteľné neviditeľnosti vidieť od stvorenia sveta po učinených veciach, totiž jeho večnú moc a jeho božstvo, aby boli bez výhovorky. 21Pretože poznajúc Boha neoslavovali ho jako Boha ani mu neďakovali, ale zmárniveli vo svojich myšlienkach, a zatemnilo sa ich nerozumné srdce, 22hovoriac o sebe, že sú múdri, stali sa bláznami 23a zamenili slávu neporušiteľného Boha za podobnosť obrazu porušiteľného človeka i vtákov i štvornohých tvorov i zemeplazov. 24Preto ich tiež aj Bôh ta vydal v žiadostiach ich srdca do nečistoty, aby prznili svoje telá medzi sebou, 25jako takí, ktorí premenili pravdu Božiu na lož a radšej sťa Boha ctili a bohoslúžili stvoreniu než Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. Ameň. 26Preto ich Bôh vydal do hanebných náruživostí, lebo aj ich ženského pohlavia osoby premenili prirodzené používanie seba na také, ktoré je proti prírode, 27a podobne aj mužského pohlavia osoby opustiac prirodzené používanie ženy rozpálili sa vo svojej hriešnej žiadosti navzájom naproti sebe, mužovia s mužmi páchajúc hanebnosť a odplatu, jaká bola treba za ich šialený blud, dostávajúc sami na sebe. 28A jako neuznávali za hodné a potrebné mať Boha v pravej známosti, tak ich aj Bôh vydal v neosvedčenú myseľ prevrátenú, aby robili to, čo sa nepatrí.

Pre tento dôvod BOH ich opustil, odmietol ich, tri krát, kvôli týmto ohavným skutkom, ON opustil človeka, kvôli tomu. ON púšťa vás. Takže je tu toľko veľa homosexuality, z ktorej národy potrebujú činiť pokánie, sexuálnych hriechov, sexuálneho chtíča, také množstvo nemorálností, pornografie, také množstvo nemorálností, myseľ ľudí je tak znečistená, PÁN plače, aby ste sa navrátili ku čistote. Aby ste sa navrátili ku JEŽIŠOVI, KRV JEŽIŠA je dostatočná, aby vás očistila a úplne odstránila od hriechu. A dala vám novú identitu ako občanom Neba. A dajte vaše meno do knihy života, ako vidíte napísané v knihe Zjavenia 3 kap.  

Takže toto je hodina, úžasné hodina osvieženia v Cirkvi, keď PÁN hovorí o spravodlivosti, hovorí o svätosti, naliehavá výzva o svätosti, o pokání, povoláva národy ku pokániu, a oznamuje PRÍCHOD MESIÁŠA! Neexistuje lepšie zavŕšenie pre evanjelium ako teraz,pretože grand finále je na obzore, na horizonte. My sedíme na pokraji večnosti.

Tak nech PÁN žehná tých, ktorí majú uši, aby jedného dńa pamätali na kvalitný moment takéhoto rozhovoru, moment, kedy BOH NEBA hovoril s národmi, a oznamoval im, že MESIÁŠ PRICHÁDZA!, predtým, než MESIÁŠ prišiel. Aby keď tento deň príde, aby ste neboli zhahanbení.

Zjavenie 16:15 Hľa, prídem ako zlodej! Blahoslavený, kto bdeje a ostríha svoje rúcho, aby nechodil nahý, a aby nevideli jeho hanby. To je rúcho, ktoré vidíte v Zjavení Jána 19:8 A dalo sa jej, aby sa obliekla do čistého a nádherného kmentu, lebo tým kmentom sú skutky spravedlivosti svätých. Tu je spravodlivosť svätých ľudí BOHA.

Spravodlivosť Cirkvi. Toda raba, toda lachem, erev tov, haverim.

A vidíte čo sa deje v Izraeli, vidíte teraz, že Benjamím Netanyahu sa vzdal formácie novej vlády a ja som vám hovoril mnoho rokov, výrazný orientačný bod 2. apríla 2004 a povedal som, že toto PROROCTVO O PRÍCHODE MESIÁŠA INKLINUJE KU TOMUTO PROROCTVU, ku udalosti v Izraeli. Takže tento oznam, o PRÍCHODE MESIÁŠA, ktorý som učinil dnes a tento oznam a volanie ku pokániu a svätosti a povolaniu naspäť k evanjeliu kríža JEŽIŠA  a krvi JEŽIŠA prichádza v čase, kedy všetky znaky sú jasné, že samozrejme a istotne, že nikdy sme takto neboli predtým a

MESIÁŠ PRICHÁDZA

Nech vás PÁN žehná, Shalom, Erev tov.

Off 

24.10.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top