Home
 

VÍZIA DUCHA SVÄTÉHO OZNAMUJE VEĽMI, VEĽMI SKORÝ PRÍCHOD PÁNA, BOŽÍ NAJMOCENJŠÍ PROROCI PÁNA, 22. september 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 22. Septembra 2019, 1. časť

sumarizácia:   

PÁN JEHOVAH hovoril so mnou túto minulú noc, včera v noci, PÁN hovoril so mnou veľmi, veľmi šokujúcim spôsobom, veľmi, veľmi dôležitým rozhovorom v živote Cirkvi.

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH, ako som povedal, mal veľmi, veľmi kritický rozhovor so mnou, veľmi ohromný rozhovor, mocný, kritický a extrémne dôležitý rozhovor k Cirkvi. Rozhovor, ktorý prichádza vo veľmi, veľmi citlivom čase v histórii celej Cirkvi.

Teraz, v tom rozhovore včera, PÁN predstavil DVOCH PROROKOV YAHWEH, DVOCH PROROKOV PÁNA, MEGA PROROKOV JEHOVAH, TÍ, ktorí teraz komunikujú s národmi Zeme, dávajú im inštrukcie, na základe príkazov, ktoré PÁN vydal od JEHO TRÓNU, dokonca aj ku národom, k Cirkvám, ku veriacim, k JEHO ľuďom. A v tom rozhovore ON umiestnil JEHO DVOCH PROROKOV, ON ma umiestnil na míting a keď ON ma umiestnil na míting, ja som videl tiež DRUHÉHO PROROKA a potom, tam sa veľa vecí dialo na tom mítingu, veľký, veľký míting sa konal, ja neviem kde to bude.

Ja vidím nejakých rozdielných ľudí, nejakých bielych tiež, vidím čierných, vidím všetkých ľudí. Všetkých ľudí na tom stretnutí, ale neviem, kde bude ten míting. A potom na mítingu vidím nejakých dôležitých ľudí z rozdielných národov, z prvého Sveta, vidím tiež ľudí z Afriky, neviem, kde bude miesto toho stretnutia.

Všetko čo ja viem, že ten míting je VEĽMI KRITICKÝ A VEĽMI SENZITÍVNY.

Počas toho mítingu OSOBA DUCHA SVÄTÉHO rozprávala ku mne. ON sa zjavil v telesnej forme a postavil sa pred DVOCH PROROKOV PÁNA. ON sa zjavil ako človek. ČLOVEK DUCHA. OSOBA DUCHA SVÄTÉHO, TRETIA OSOBA TROJICE BOŽEJ. TROJICE.

ON sa postavil predo mňa, PRED NÁS, a potom hovoril so mnou, hovoril s NAMI, a ON povedal:

VEĽMI, VEĽMI SKORO CIRKEV IDE TAM HORE A ON UKÁZAL HORE.

A keď som sa pozrel hore, videl som priamo do vnútra Neba. Ponad planéty, videl som priamo do vnútra Neba. A povedal: veĺmi, veľmi skoro Cirkev ide tam hore a ON ukázal hore. A keď som sa na NEHO pozrel, pozrel na JEHO TVÁR, pozrel na miesto, na ktoré ukázal, JA som videl Nebo.

Tam existujú väčšie detaily, ktoré mi dal, veľa z toho je skryté. Tam sú veľké detaily, s ktorými mi PÁN dal privilégium, ale nedovolil mi odovzdať to vám. ON povedal:

SKORO A VEĽMI SKORO CIRKEV IDE TAM HORE.

ON ukázal hore a ja som videl Nebo a videl som tiež iné detaily v Nebi, s čím sa nebudem tu zdielať. Biblia hovorí veľmi jasne, v knihe 1 Tesaloničanom 4:16-17 16Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou sostúpi s neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv; 17potom my živí  – inými slovami povedané znovuzrodení, ktorí činili pokánie a chodili v svätosti a potom budu premenení, zaodetí v slávnych telách, potom živí kresťania tiež budú premenení – ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom.

Ja som videl schody Neba znížené a Cirkev vstupovať. Ja som videl Oblak BOHA tu, Nebo otvorilo dvere a zjavili sa slávne schody a slávna Cirkev vstúpila v ich svadobných rúchach. V nádherných čistých rúchach, ktoré jej boli dané, aby si obliekla. A nádherné rúcho je spravodlivosť Cirkvi.

Zjavenie 19:6-9TU OSLAVUJE RÚCHO VSTUPU.

A Matúš 22:1-14 – ON TU OSLAVUJE ROVNAKÉ RÚCHO. Ktokoľvek nebude mať oblečené rúcho spásy, rúcho svätosti, rúcho spravodlivosti, oni nevstúpia do Neba. A to je to, čo PÁN hovorí v liste Židom 12:14, končia ON hovorí, ON hovorí: 14Stíhajte pokoj so všetkými a posvätenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána.

BEZ SVÄTOSTI ŽIADNY ČLOVEK NEUVIDÍ PÁNA. Takže znova, túto minulú noc PÁN mal veľmi citlivý rozhovor s JEHO DVOMA OHROMNÝMI, NAJSLÁVNEJŠÍMI, NAJKRUTEJŠÍMI HLAVNÝMI, ktorí prišli bojovať proti hriechu a satanovi! ON mal tento rozhovor s predchodcami MESIÁŠA a hovoril o slávnom príchode MESIÁŠA. A ON hovoril o Slávnom príchode MESIÁŠA.

A samotná OSOBA DUCHA SVÄTÉHO stála pred NAMI, ukázala pred NAMI a povedala:

VEĽMI SKORO TAM CIRKEV MIERI. VEĽMI SKORO, ja neviem čo znamená veľmi skoro. Pretože Biblia hovorí, že nikto nevie deň, ani hodinu. Keď ON hovorí, že skoro a veľmi skoro, ja neviem čo skoro a veľmi skoro znamená v terminológii času. Všetko čo viem, že keď som pozrel tam, kde mieril, videl som Nebo. Všetko čo viem, že Kráľovstvo Božie sa približuje bližšie, MESIÁŠ PRICHÁDZA.

JA to OHLASUJEM teraz posledných 15 rokov: že

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

Činte pokánie a prijmite PÁNA JEŽIŠA AKO VÁŠHO PÁNA A OSOBNÉHO SPASITEĽA, odvráťte sa od hriechov, činte pokánie Cirkvi, PRIPRAVTE CESTU PRE PÁNA, ON PRICHÁDZA! Buďte svätí! Pretože bez svätosti nikto neuvidí PÁNA.

Toto je HLAS VOLAJÚCEHO Z PÚŠTE: PRIPRAVTE CESTU PÁNOVI! Každý vrch nech je znížený a každé údolie zvýšené a pripravte SVÄTÚ CESTU PRE PÁNA, KRÁĽ PRICHÁDZA! JEŽIŠ KRISTU Z NAZARETA, NÁŠ OSLOBODITEĽ, NÁŠ SPASITEĽ, MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Toto je citlivý rozhovor, ktorý mal PÁN so mnou. Potom osoba BOHA DUCHA SVÄTÉHO sa postavila pred JEHO DOVCH PROROKOV A ON povedal:

SKORO A VEĹMI SKORO CIRKEV IDE TAM HORE! 

A je tu ešte viac detailov, ktoré sú skryté, ktoré nezdieľam. Mám ešte väčšie detaily, aj menšie detaily. A keď som pozeral hore, kde ON ukazoval, videl som Nebo! 

Požehnaní ľudia, MESIÁŠ PRICHÁDZA! Pripravte cestu! MESIÁŠ PRICHÁDZA! Tí, ktorí majú uši, počúvajte to, čo dnes hovorili ústa HOSPODINA YAHWE, PÁNA JEHOVAH, BOHA OTCA SAMOTNÉHO! ON sám pozná deň a hodinu!

Varoval vás dnes večer!

Povedal: MESIÁŠ PRICHÁDZA!  

PRIPRAVTE CESTU!

Nezáleží na tom, čo ste boli, ale teraz môžete činiť pokánie, v JEŽIŠOVI KRISTOVI, nášom  Pánovi, A potom sa pokrstite v úplnom ponorení sa do vody a krstom Svätého DUCHA A OHŇA,  potom vstúpte do odevu spravodlivosti, odevu svätosti! Opakujte po mne a povedzte: 

DRAHÝ JEŽIŠ, dnes večer činím pokánie, činím pokánie a odvraciam sa od všetkých hriechov a dnes ŤA prijímam do svojho srdca ako môjho PÁNA A SPASITEĽA! PANE, dnes som počul, že TVOJ príchod je blízko! A žiadam ŤA, aby si ma oslobodili od hriechov a aby si napísal moje meno do Knihy Života BARÁNKA BOŽIEHO V NEBI! PANE, POKRSTI MA SVÄTÝM DUCHOM! Pokrsti ma ohňom! A zdržuj ma preč od zlosti, zla a hriechu tejto generácie! Chráň ma pred všetkými hriechmi, neprávosťou a veď moje kroky do svätosti, svätého kresťanského života, aby som bol/a v ten deň, keď prídeš pre Cirkev, nájdený/á  svätý/á! 

Nech vás PÁN žehná! Todah rabah! Todah lachem! MESIÁŠ sa blíži! Shalom todah!

 

Off 

22.9.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top